Februar 2012, številka 2-1 / letnik X.  

Contumax non appellat.
Tisti, ki ne pride na narok, se ne more pritožiti.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Nemoralnost zastaranja v primerih kršitev človekovih pravic
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Po nedavnem slovenskem pristopu k Mednarodnemu sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA) je v domači javnosti prišlo do vala novih dogodkov. Slovenska veleposlanica v Tokiu se je javnosti osebno opravičila za podpis sporazuma, skupina Anonymous je napovedala napad na spletne strani vlade, daljša pa se tudi seznam nasprotnikov sporazuma. VEČ

Državni zbor RS se bo danes sestal na že šesti izredni seji v tem mandatu. Na dnevnem redu sta predloga dveh zakonov s področja javnih financ, še pred tem pa bodo navzoči potrdili mandat poslanca Robertu Hrovatu, ki bo v poslanskih klopeh zamenjal Janeza Janšo. VEČ

Državni svetniki niso izglasovali veta na novelo Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS). V razpravi je bilo sicer slišati nasprotovanje združevanju kulture z drugim resorjem, ločevanju ministrstva za okolje in prostor ter umestitvi tožilstva pod notranje ministrstvo. Nasprotniki veta pa so prepričani, da je sistem ministrstev politična odgovornost vsakokratne vlade. VEČ

Predlog novele zakona o javnih financah, s katero naj bi na predlog vlade Boruta Pahorja določili ukrepe za zagotavljanje vzdržnosti javnih financ, po oceni matičnega odbora DZ za finance in monetarno politiko ni primeren za nadaljnjo obravnavo. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je sprejel sklep, da predlog zakona o razvojnem načrtovanju, s katerim bi povezali posamezne razvojne politike oz. razvojne dokumente, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Koalicijski poslanci so mnenja, da bi morala to tematiko urejati nova vlada. VEČ

Državnotožilski svet nasprotuje premiku področja državnega tožilstva iz okvira pravosodnega v okvir notranjega ministrstva. Ta sprememba, predvidena v noveli zakona o vladi, pomeni po njihovem mnenju odmik od sprejetega stališča ustavnega sodišča, da je državno tožilstvo samostojen državni organ, katerega zunanjo neodvisnost je treba varovati. VEČ

Po prenosu tožilstva na notranje ministrstvo je na pomisleke naletela tudi v koalicijski pogodbi predvidena vzpostavitev nadzora nad zakonitostjo dela sodišč. Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša zatrjuje, da nadzor nad zakonitostjo dela sodišč spada v izključno pristojnost sodne oblasti. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je konec minulega leta začela bolj sistematično nadzorovati zakonske omejitve poslovanja med državnimi organi in subjekti, s katerimi so funkcionarji teh organov poslovno ali sorodstveno povezani. V tem času so že ugotovili 61 kršitev zakona, komisija pa nadzor trenutno izvaja nad 86 občinami. VEČ

Hrvaška je v torek Slovenijo in Evropsko komisijo uradno obvestila, da bo Budislav Vukas hrvaški član arbitražnega sodišča, ki bo določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško. S tem je končan postopek izbire petčlanskega arbitražnega sodišča. VEČ

Poslovnež Walter Wolf je na ponedeljkovi obravnavi zavrnil očitke iz obtožnega predloga, po katerem je obtožen pomoči h kaznivemu dejanju sprejemanja daril za nezakonito posredovanje. Obtožbe so po njegovih besedah "konstrukt". Edina njegova vloga v zvezi s Patrio je bila, da je Wolfgangu Riedlu za partnerja predlagal Rotis, je pojasnil. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Objavljen je bil nov Državnotožilski red, ki ureja pravila za opravljanje zadev državnotožilske uprave, drugo poslovanje državnih tožilstev in izvrševanje pristojnosti državnih tožilcev ter državnih tožilstev v skladu z zakonom, ki ureja državno tožilstvo. Nov predpis se bo začel uporabljati 1. marca, poudarja pa, da se mora državni tožilec vselej vesti tako, da varuje samostojnost, ugled in dostojanstvo svoje službe. Dokument naj bi zagotovil pogoje za pravilno in učinkovito delovanje državnega tožilstva.

Pravilnik o organizaciji, obveščanju in delu Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije določa, da se delo v specializiranem državnem tožilstvu organizira tako, da so zagotovljeni specializacija, boljša učinkovitost in usklajeno delovanje zlasti v zadevah kaznivih dejanj s področja gospodarstva in korupcije ter v zadevah organiziranega kriminala. Pravilnik bo začel veljati 15. februarja. VEČ

Sprejeta je bila razlaga prvega odstavka 38. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki se tiče dodatka za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. Vsebuje opredelitev območja, ki se šteje za "kontrolirano območje virov ionizirajočega sevanja" in določa, da se v njem obvezno uporabljajo posebni delovni in zaščitni postopki, saj se v prostoru nahaja vir ionizirajočega sevanja.

Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom je začela veljati 28. januarja in določa pogoje in postopek podeljevanja omenjene koncesije. Ta se podeli za štiri leta in je neprenosljiva. Koncesijsko razmerje je urejeno s koncesijsko pogodbo, sredstva za izvajanje pa se zagotovijo v skladu s sprejetim državnim proračunom. Za opravljanje javne službe je koncesija podeljena za celotno območje Republike Slovenije.

11. februarja bo začel veljati Pravilnik o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave. Določa, da zakoniti zastopnik mladoletnika zastopa na način in v obsegu kot določa Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ). Usposabljanje kandidatov za zakonitega zastopnika traja 24 ur, vsakih pet let od uvrstitve na seznam zakonitih zastopnikov pa morajo le-ti opraviti dodatno usposabljanje. Program usposabljanja zajema sklope s področja družinskega prava, socialnega dela, psihologije, s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin in azilnega prava, ter s področja dela z mladoletniki.

Ustavno sodišče je izdalo Odločbo o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in Agencijo za trg vrednostnih papirjev in presodilo, da je za odločanje o zahtevkih oseb, ki lahko po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vložijo tožbo iz prvega odstavka 64. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), s katerimi se ugotovi, ali je prevzemnik dosegel prevzemni prag, in/ali prepove prevzemniku uresničevati glasovalne pravice, ciljni družbi pa uresničitev teh pravic do nastopa pravnih dejstev, na podlagi katerih preneha sankcija, določena v 63. členu ZPre-1, pristojna Agencija za trg vrednostnih papirjev.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
14.05.2012Kazenski zakonik (KZ-1)
14.05.2012Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
29.05.2012Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?

Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 15 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZGO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko primerjate npr. besedilo 54. člena ZGO-1, ki ureja zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, pred in po spremembi besedila.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija EU je začela uradni postopek preiskave proti Samsungu, saj obstajajo sumi, da je Samsung zlorabil in uporabil, v nasprotju z zavezami danimi Evropskemu inštitutu za telekomunikacijske standarde (ETSI) ter v nasprotju z evropsko protimonopolno zakonodajo (Article 2 TFEURegulation No 1/2003), določene ETSI patente, bistvene za uporabo nekaterih standardov, z namenom izkrivljanja konkurence na evropskem trgu mobilnih naprav. VEČ

Predlagana je revizija (COM(2011) 876 final) Direktive o prednostnih snoveh na področju kakovosti vode, s katero Komisija želi, da se na seznam 33 onesnaževal doda 15 novih kemikalij, ki se spremljajo v površinskih vodah po EU. Gre za kemikalije ter snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih, farmacevtskih izdelkih in fitofarmacevtskih sredstvih, in predstavljajo resno tveganje za zdravje. VEČ

Pritožbeni organ WTO je potrdil ugotovitve Odbora iz julija 2011, da je Kitajska z uvedbo izvoznih omejitev na različne surovine kršila pravila WTO, saj te omejitve niso opravičljive iz razlogov okoljevarstva ali politike ohranjanja virov. VEČ

Evropska Komisija je prek posebne pobude podala pregled razvoja na evropskem trgu dela. Prek podatkov glede prostih in novih delovnih mest naj bi prikazali trende v povpraševanju po delovni sili in zahtevanih znanjih. Podatke so zajeli iz raznih virov, kot npr. javni zavodi za zaposlovanje, raznih agencij za zaposlovanje in spletnih servisov, pa tudi evropskih in nacionalnih statističnih uradov ter drugih relevantnih raziskav. VEČ

Komisija je predstavila vrsto predlogov, ki naj bi zmanjšali revščino, in sicer prek usklajenega delovanja razvojnih in trgovinskih instrumentov. Ukrepi naj bi okrepili trgovinsko moč držav v razvoju z vključitvijo določenih trgovinskih politik v njihove razvojne strategije. Cilj EU je zagotoviti čimvečjo pomoč najrevnejšim državam, s temi ukrepi pa naj bi uvideli, katere te države sploh so. Ideja predlogov je, da se poudari vloga trgovine kot ene od bistvenih dejavnikov za razvoj, spodbujanje rasti in odpravi oz. zmanjševanju revščine. VEČ

Komisija je sprejela določene ukrepe z namenom zagotoviti uresničitev obveznosti in izvajanja poenostavljenih predpisov o združitvah in delitvah s strani petih držav članic. Pet članic, med njimi tudi Slovenija, namreč ni izpolnilo svojih zavez po Direktivi glede zahtev za poročanje in dokumentiranje v primeru združitev in delitev, kar bi morali storiti do 30. junija 2011. Neizvajanje direktive v državah članicah pomeni, da podjetja ne bodo imela koristi zmanjšanja upravnih bremen. VEČ

Sodniki sodišča EU so v zadevi C-586/10 odločali o potrebi po nadomeščanju v primeru obnovitve pogodb o zaposlitvi. Tako so sodniki odločili, da potreba po nadomeščanju lahko upravičuje obnovitev pogodb o zaposlitvi za določen čas, in sicer tudi v primeru, da se ta potreba ponavlja ali je celo stalna. Ali je pri sklepanju zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas prišlo do zlorabe, se po potrebi lahko preverja ob upoštevanju števila teh pogodb in skupnega časa njihovega trajanja. V zadevi je bila uporabljena tudi Direktiva 1999/70. VEČ

V zadevi C-218/10 je bilo odločeno v zvezi s šesto direktivo DDV (členi 9, 17 in 18) in sicer glede pojma posredovanje osebja in ali imajo države članice dolžnost, da svoja notranja postopkovna pravila uredijo tako, da je zagotovljena usklajena presoja obdavčljivosti storitev in DDV-ja glede ponudnika in prejemnika storitev. Sodniki so odločili, da pojem posredovanje osebja pomeni tudi posredovanje samozaposlenih oseb, ki niso zaposlene s podjetnikom, ki opravlja storitve. Glede notranjih postopkovnih pravil pa so odločili, da direktiva ne nalaga državam članicam ureditev notranjih pravil tako, da je usklajena presoja obdavčljivosti storitev in DDV za te storitve. Vendar pa so države članice zavezane, da sprejmejo ukrepe za natančno obračunavanje DDV in spoštovanja načela davčne nevtralnosti. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat sodišča EU, ki obravnava veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas:

Pri delodajalcu, ki ima veliko zaposlenih, je neizogibno, da se pogosto pojavi potreba po začasnem nadomeščanju, med drugim zaradi odsotnosti delavcev na bolniškem, porodniškem, starševskem ali drugem dopustu, kar pomeni, da predstavlja začasno nadomeščanje objektivni razlog iz okvirnega sporazuma. Dodatno je takšna ureditev dopustna, če hkrati uresničuje cilje, ki so priznani kot legitimni cilji socialne politike. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Primere dvojne obdavčitve je potrebno reševati sistemsko

Zaradi približevanja zakonodaj na področju dvojnega obdavčenja je Evropska komisija sprejela več ukrepov, med katere spada tudi najnovejše Priporočilo Komisije o oprostitvi dvojnega obdavčevanja dediščine št. 2011/856/EU, ki ureja primer, ko več kot ena država članica uveljavlja pravico do obdavčitve istega podedovanega premoženja. Priporočilo ni zavezujoč akt, temveč gre za neke vrste poziv državam članicam, kako izboljšati obstoječe nacionalne ukrepe oz. zakonodajo, ki omogočajo ustrezno uveljavljanje davčnih olajšav pri dvojni obdavčitvi. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Legitimnost sovraštva izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ta strah v zadnjih letih narašča in ljudje iščejo krivce – priseljence, »komuniste«, »domobrance«, homoseksualce, muslimane ali rimokatoliško cerkev – vse, ki na tak ali drugačen način predstavljajo tisto, kar bi omogočilo prepoznavo nevarnosti in ustrezno reakcijo nanjo. Na kratko: doživetje strahu - iskanje in »prepoznava« sovražnika – njegovo uničenje = preživetje. Če vem, kdo je moj sovražnik, če prepoznam nevarnost, bom lahko nanjo odreagiral." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.2.2012 Temeljna letna obrestna mera za februar 2012 (glede na januar)
  2,39 2,55 %
1.1.2012 Regres za prehrano v javni upravi - popravek zneska!
  3,93 3,91 EUR/dan
27.1.2012 Rast cen življenjskih potrebščin decembra 2011 v primerjavi z novembrom 2011
  – 0,6 %
27.1.2012 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do decembra 2011 v primerjavi z 2010
  + 1,8 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.