Januar 2012, številka 1-2 / letnik X.   

Ibi valet populus, ubi valent leges.
Ljudstvo živi dobro tam, kjer se spoštujejo zakoni.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Dr. Janja Hojnik na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada, ki opravlja tekoče posle, bo danes DZ predlagala v obravnavo več zakonov, s katerimi po njenem mnenju ni mogoče odlašati, ne da bi bili prizadeti interesi države glede fiskalne konsolidacije in izboljšanja gospodarske klime. V DZ jih je sicer poslala že oktobra lani, a so zaradi predčasnih volitev postali brezpredmetni. VEČ

Zoran Janković na glasovanju v DZ ni bil izvoljen za mandatarja, dobil ni niti vseh glasov poslancev Pozitivne Slovenije, SD in DeSUS. Pojavile so se že informacije, da naj bi desnica že danes vložila kandidaturo Janeza Janše za mandatarja, a slednji zatrjuje, da tega pred podpisom koalicijske pogodbe, ki zagotavlja trdno večino, ne bodo storili. VEČ

Vrhovno sodišče je potrdilo sodbo ljubljanskih višjih sodnikov, ki so Gregorja Britovška ter Nenada Mirovića za umor Matjaža Volka obsodili na 30 let zaporne kazni. Celjski okrožni sodniki so sicer leta 2009 obtožena oprostili, po ponovni obravnavi pa so ju ljubljanski višji sodniki pravnomočno obsodili, poročata Delo in Slovenske novice. VEČ

Deželno sodišče v Celovcu je danes odobrilo izročitev ZDA zakoncev Karner, ki sta osumljena spletne prodaje nedovoljenih dopinških preparatov. Podlaga za njuno izročitev je bila prošnja za njuno prijetje in izročitev ameriškega pravosodnega ministrstva, je sporočilo sodišče. Obramba je že vložila pritožbo. VEČ

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) poziva vlado, naj ne sprejme predloga novele insolvenčnega zakona, s katero namerava omiliti pogoje za začetek postopka prisilne poravnave. To bi pomenilo neposredno "legalizacijo kraje" malim upnikom, opozarja OZS. VEČ

Dušan Florjančič z Generalne policijske uprave je na ljubljanskem okrožnem sodišču danes dejal, da so bile napačne oznake vloženega dokaznega gradiva v zadevi Čista lopata "administrativne napake" in s tem zavrnil namigovanja zagovornikov, da naj bi šlo za ponarejanje dokazov. Florjančič je sicer pojasnjeval okoliščine policijske preiskave. VEČ  
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?

Besedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od svoje objave leta 2002 doživelo že 29 vplivov. Zadnji je začel veljati 1. januarja 2012. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSPJS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 30 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 3. člen ZSPJS, ki ureja določitev plač.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjen je bil Pravilnik o sodnih tolmačih, novosti bodo začele veljati 21. januarja 2012. Med njimi je npr. določilo glede preizkusa znanja za sodnega tolmača - kandidat mora k opravljanju preizkusa praviloma pristopiti v šestih mesecih od prejema obvestila, da je njegova vloga odstopljena na Center za izobraževanje v pravosodju (CIP), nova pa je tudi določba o predložitvi dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, ki jih je treba prvič predložiti do konca leta 2016.

Spremembe Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih bodo prav tako začele veljati 21. januarja in med drugim narekujejo, da mora izvedenec oziroma cenilec izgubo ali odtujitev štampiljke z osebnimi podatki nemudoma pisno ali po elektronski pošti sporočiti ministrstvu, enako velja za njegovo izkaznico. Potrdilo o opravljenem preizkusu za podpodročje posameznega strokovnega področja vsebuje osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča kandidata in navedbo, da je kandidat opravil preizkus za posamezno strokovno področje in podpodročje v skladu z zakonom in pravilnikom.

9. januarja so začele veljati spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki podaljšujejo rok uveljavitve obveznosti plačila okoljske dajatve za motorni bencin na 10. julij 2012 (prej je bil rok 10. januar 2012).

7. januarja je začel veljati Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila, ki velja za motorna vozila z najmanj štirimi kolesi in njihove priklopnike, za dvo-ali trikolesna motorna vozila ter kmetijske in gozdarske traktorje. Pravilnik vsebuje določbe o imenovanju in delu strokovnega odbora za pripravo tehničnih specifikacij za vozila, pravila za njihovo pripravo, izdajanje in objavljanje, razvršča jih v tematska poglavja in opredeljuje način njihovega označevanja. Tehnične specifikacije za vozila so dosegljive na spletnih straneh ministrstva za promet in morajo biti posodobljene najkasneje osem dni po vsaki izdaji novega seznama oziroma spremembe seznama.

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel Stališče 15 – Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011 in Stališče 16 – Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba. Obe stališči bosta začeli veljati 17. januarja, uporabljati pa se začneta pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil za leto 2011.

14. januarja bo začela veljati Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, ki se uporablja za gradbene namene in je namenjena evidentiranju, zbiranju, analiziranju, obdelovanju ter posredovanju podatkov o gradnjah in objektih. Natančnejša razvrstitev objektov po klasifikacijskih ravneh je določena v Navodilih za razvrščanje objektov v skladu s klasifikacijo vrst objektov, ki so objavljena na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve, ter organa, pristojnega za državno statistiko.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropski ombudsman Daiamandouros je izrazil zadovoljstvo z Evropsko agencijo za zdravila, ker je začela izdajati poročila o neželenih škodljivih učinkih glede zdravila Septrin, ki se uporablja za zdravljenje bakterijskih infekcij. Agencija za zdravila je sprva dostop do teh poročil zavrnila, po pritožbi in priporočilu ombudsmana (odločbi glede pritožbe) pa so poročila dali na voljo. VEČ

Na podlagi denarja, ki ga EU namenja za raziskave, so znanstveniki in kirurgi iz večih evropskih držav razvili umetna jetra, ki bodo kirurgom pomagala pri načrtovanju in operacijah tumorjev ter hkrati zagotovila hitrejše okrevanje bolnikov. Projekt PASSPORT omogoča zdravnikom uporabo virtualnih jeter, ki so izdelana zelo natančno na podlagi poslanih radioloških medicinskih slik, kar omogoča boljšo odločitev za ali proti operaciji ter boljšo sliko mesta tumorja. VEČ

Komisija EU je začela s posvetovanjem o zeleni knjigi glede tega, katere so ovire, ki nasprotujejo nadaljevanju povezovanja trga in kako le-te odpraviti. Potrošnikom, trgovcem in ponudnikom plačilnih storitev bi koristilo, da bi bilo po celotni EU uveljavljeno varno in pregledno plačilno okolje z učinkovitimi in sodobnimi plačilnimi metodami (gre predvsem za elektronsko trgovanje z uporabo kartic, virtualnih kartic, uporabo pametnih telefonov, ipd.). Javno posvetovanje bo potekalo do 11. aprila 2012. VEČ

Nacionalni izvršilni organi pod vodstvom EU so izvedli pregled spletišč, ki ponujajo potrošniške kredite. Namen pregleda je bil preveriti obveščenost in varnost potrošnikov, in sicer ali imajo pred podpisom pogodbe za potrošniški kredit na voljo vse informacije, ki jim gredo v skladu s potrošniško zakonodajo. Izmed pregledanih 500 spletišč so jih kar 70% označili kot potrebnih nadaljnjega pregleda, saj oglaševanje ni vključevalo potrebnih standardnih informacij, ali ponudbe niso imele ključnih informacij za odločitev, ali pa so bili navedeni zavajujoči stroški. Finančnim ustanovam in kreditnim posrednikom bodo poslane zahteve za odpravo teh pomanjkljivosti. Pregled pomeni tudi preverbo uporabe direktive o potrošniških kreditih, ki naj bi potrošnikom olajšala primerjavo kreditnih ponudb. VEČ

Na podlagi potreb po investicijah je EU izdala obveznice v višini 3 milijarde evrov z ročnostjo 30 let. Obveznice so bile izdane na podlagi stabilizacijskega mehanizma (EFSM). Iz dohodka bosta prejeli Irska in Portugalska vsaka po 1.5 milijarde evrov. Tako dolgoročno financiranje bo podaljšalo povprečno dospelost EU posojil Irski in Portugalski ter tako morebiti izboljšalo njuno vzdržljivost dolga in dolgoročno finančno stanje. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-10/10 odločilo o vprašanju, ali je Avstrija kršila svoje obveznosti iz 56. člena Pogodbe o Evropski Skupnosti in 40. člena Sporazuma o Evropskem gospodarskem območju s tem, da je dovolila odpis davka za darila, ki so jih prejele raziskovalne in izobraževalne ustanove, vendar samo v primeru, da imajo le-te sedež v Avstriji. Po mnenju Komisije gre za kršitev pravice do svobodnega pretoka kapitala. Avstrija se je branila, da gre samo za javne ustanove in da je ureditev opravičljiva na podlagi javnega interesa Avstrije, da ostaja kulturni in izobraževalni center. Sodniki so presodili, da je Avstrija kršila obveznosti iz Pogodbe in smiselno tudi Sporazum, saj morajo biti tudi ukrepi v javnem interesu podvrženi načelu proporcionalnosti. Tako sodniki ugotavljajo, da Avstrija ni izkazala argumentov, ki bi potrjevali potrebo po taki ureditvi in da enakega cilja ne bi bilo mogoče doseči z manj strogimi ukrepi. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikata, ki obravnavata preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti.

Preklic darilne pogodbe zaradi stiske, preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti in preklic darilne pogodbe zaradi pozneje rojenih otrok ureja 3. oddelek IV. poglavja posebnega dela Obligacijskega zakonika (OZ). Z darilno pogodbo se darovalec zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko ali drugo pravico ali na drugačen način v breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Če podarjena stvar ali pravica ni takoj prenesena na obdarjenca tako, da ta lahko z njo prosto razpolaga, mora biti darilna pogodba sklenjena v pisni obliki. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Dostojanstvo medijev izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Takšno moč, kot jo imajo danes mediji, ima le malokdo. V nekaj dnevih lahko nekega naključno izbranega človeka iz popolne anonimnosti povzdignejo do nacionalno ali celo svetovno popularne osebe. Pri tem je lahko takšen človek povsem povprečen ali podpovprečen. Po drugi strani pa lahko kogarkoli, ki ta hip zasluženo uživa nacionalni ali svetovni ugled ali slavo, v nekaj dneh ali tednih povsem osmešijo, razvrednotijo, osramotijo ali potisnejo v anonimnost." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. januar 2012 Predpisana obrestna mera zamudnih obresti
  9% 9%
1. januar 2012 Temeljna obrestna mera za januar 2012, mesečna
  0,2%
1. januar 2012 Temeljna obrestna mera za januar 2012, letna
  2,39%
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.