Januar 2012, številka 1-1 / letnik X.   

Nihil iniquius venali iustitiae.
Nič ni bolj krivično od kupljive pravičnosti (tj. sodstva).

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Videoposnetek: Franci Matoz na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je v torek izdala začasno odločbo, s katero geodetski upravi nalaga, da v roku treh dni po prejemu odločbe onemogoči javni dostop do imen, priimkov, naslovov in podatkov o letu rojstva fizičnih oseb - lastnikov nepremičnin, do katerih je mogoče dostopati z uporabo iskalnika "javni vpogled". VEČ

Delodajalci in sindikati bodo na današnjem srečanju nadaljevali pogovore o izhodiščih za nov socialni sporazum. Obe strani bosta podali svoj pogled na gospodarske razmere v Sloveniji, kar sta nameravali izvesti že na zadnjem sestanku 22. decembra, a je bil nato glavna tema Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12). VEČ

Po novem državne pokojnine kot samostojnega prejemka ne bo več. Dosedanji prejemniki državne pokojnine bodo lahko ob izpolnjevanju pogojev prejemali denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek. Center za socialno delo bo preračune opravil po uradni dolžnosti in vsem dosedanjim prejemnikom državne pokojnine v treh mesecih po uveljavitvi nove zakonodaje izdal odločbe. VEČ

Velenjska tožilka Aleksandra Štiblar, ki je nekaj časa vodila primer "koroške deklice", je na generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja naslovila vprašanje, ali drži informacija, da je v disciplinskem postopku. Na državnem tožilstvu so zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka potrdili. VEČ

Nadomestne županske volitve v Ljubljani, ki je po izvolitvi Zorana Jankovića v DZ ostala brez župana, bodo 25. marca, je dejal tajnik občinske volilne komisije Gregor Rigler. V občini Radeče datuma nadomestnih županskih volitev še niso določili, v preostalih devetih občinah, ki so prav tako ostale brez župana, pa bodo volitve 11. marca. VEČ

Inšpektorji Davčne uprave RS (Durs) se bodo v letu 2012 še naprej osredotočali na promet z motornimi vozili, predvsem na davčne vrtiljake. Pod drobnogledom bodo tudi zobozdravniki, odvetniki, siva ekonomija ter prispevki za socialno varnost. VEČ

Carinska uprava RS z letom 2012 prevzema od republiške davčne uprave v svojo pristojnost še zadnji in največji sklop davčnih izvršb. Gre za globe, stroške prekrškovnega postopka in odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, ki jih izrekajo drugi prekrškovni organi. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že pet vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejet je bil  Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12), ki začasno omejuje rast določenih izdatkov proračuna države, občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, vse z namenom stabilizacije javnih financ. Zakon med drugim določa, da se transferi posameznikom in gospodinjstvom do 30. junija 2012 ne usklajujejo, prav tako ne pokojnine in drugi prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Določen je minimalni dohodek, kateri od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 znaša 260 evrov. Plače javnih uslužbencev se v letu 2012 ne usklajujejo, omejena so njihova napredovanja, plače funkcionarjev pa se bodo znižale za štiri odstotke osnovne plače. Predpis velja od 1. januarja dalje. VEČ

Sprejeta je bila nova Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Podpisana je bila 22. decembra 2011, uporabljati pa se je začela 1. januarja 2012. Sklenjena je za določen čas do 31.12.2013, velja za vse delodajalce, člane podpisnikov te kolektivne pogodbe, oziroma za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost turizma in gostinstva po veljavni standardni klasifikaciji dejavnosti kot glavno dejavnost, in predvsem prinaša nove možnosti za izvajanje socialnega dialoga.

14. januarja bodo začele veljati spremembe Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS), ki določajo, da ima po novem Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS 23 (prej 30) članov. Dodan je člen, ki narekuje, katere osebe ne morejo biti člani prej omenjenega sveta, in določba, da se sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki lahko namenijo zgolj za povečanje premoženja fundacije ali za financiranje programov in storitev invalidskih in humanitarnih oziroma športnih organizacij v naslednjem koledarskem letu.

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-103/11-16 razveljavilo drugi stavek drugega odstavka 75. člena in 63. člen v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) glede vsebine, ki jima jo je dala Avtentična razlaga drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstavkom 75. člena ZPre-1. Predlagatelji so trdili, da je bila avtentična razlaga nepotrebna in da je dejansko pomenila spremembo in dopolnitev zakona, ne zgolj razlage. Ustavno sodišče je presodilo, da so bili z avtentično razlago določeni pogoji, pod katerimi mora oseba iz prvega odstavka 75. člena ZPre-1 dati prevzemno ponudbo oziroma pod katerimi nastopi sankcija mirovanja glasovalnih pravic, ki iz razlaganih pravnih norm besedila ne izhajajo. Avtentična razlaga je dala prej omenjenim določbam spremenjeno vsebino, ki je ob uveljavitvi člena nista imela, s tem sta bila kršena 89. in posledično tudi prvi odstavek 91. člena Ustave Republike Slovenije (URS). Razveljavitev drugega stavka drugega odstavka 75. člena in 63. člena pomeni, da veljata obe določbi brez vsebine, kot jima jo je določila avtentična razlaga.

Z odločbo U-I-281/09-14 je ustavno sodišče razveljavilo prvi odstavek 228. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v delu, ki se glasi: »odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje skladno s kriteriji, ki jih določi svet zavoda«, kolikor se nanaša na zavarovance iz 13. in 14. člena ZPIZ-1. Izpodbijana določba prvega odstavka 228. člena ZPIZ-1 pooblašča Davčno upravo, da odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno plačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje. Vlogo za dovolitev enega izmed naštetih ukrepov vloži skladno z določbami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) davčni zavezanec, zavarovanec v tem postopku ne sodeluje. Ustavno sodišče poudarja, da obveznost plačila prispevka (zavarovanca in delodajalca) nastane s trenutkom vzpostavitve pravnega razmerja, ki je podlaga za vzpostavitev obveznosti zavarovanja. Delodajalci (izplačevalci plač) morajo plačati prispevke po tem zakonu ob izplačilu plače za vsakega posameznega zavarovanca, zato določba, po kateri lahko delodajalec izposluje odlog, obročno plačilo ali odpis prispevkov, posega v pravico do zasebne lastnine iz 33. člena URS.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
14.01.2012Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS)
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Od 1. januarja 2012 je Komisija EU za vsaj 12 tednov podaljšala javno posvetovanje glede načrtov za nove politike in zakonodajo. Tako bodo državljani, podjetja in nevladne organizacije lahko sodelovali pri oblikovanju evropskih politik že od samega začetka. Uvedena je bila tudi nova storitev obveščanja o novih pobudah. Tako bo mogoče z vpisom v Register za preglednost pridobiti informacije o časovnih planih novih pobud leto pred njihovim sprejetjem. VEČ

Komisija EU je na podlagi Direktive 2011/24 o pacientovih pravicah in čezmejnem zdravstvenem varstvu sprejela Sklep o ustanovitvi mreže e-zdravje. Gre za prvi zakonodajni dokument, ki predvideva določbe o e-zdravju z namenom najti moderne in inovativne rešitve za zagotavljanje boljše in varnejše zdravstvene oskrbe evropskim državljanom. Mreža bo združevala nacionalne organe pristojne za e-zdravje, ki bodo delovali za skupno usmerjenost e-zdravja. VEČ

Evropska komisija je sprejela smernice, ki bodo v pomoč zavarovalniškemu sektorju pri izvajanju politike enakih cen za oba spola. Smernice so sprejeli na podlagi sodbe sodišča EU, v kateri so sodniki določili, da pomeni razlikovanje premij za moške in ženske diskriminacijo na podlagi spola. V sodbi Test-Achats se je zavarovalnicam naložilo, da do 21. decembra 2012 uvedejo enako obravnavo za stranke ne glede na spol za primere premij in dajatev. Na podlagi posvetovanj z vladami držav članic, zavarovalnicami in strankami je Komisija oblikovala smernice, v katerih je razložena sodba sodišča za prakso. VEČ

Sodišče EU je v zadevah C-424/10 in C-425/10 razlagalo pojem zakonitega prebivanja iz Direktive 2004/38 o prostem gibanju. Sodniki so odločili, da pridobitev pravice do stalnega  prebivališča omogoča samo prebivanje, ki izpolnjuje pogoje, določene s pravom Unije (direktivo). Pri prebivanju državljana tretje države pred pristopom k EU je treba dobo bivanja tretjega državljana upoštevati pri izračunu minimalnega trajanja pet let, če je bilo to prebivanje skladno s pogoji, kot jih določa pravo EU. VEČ

Odgovornost javnih zavodov za zdravstveno varstvo, v njihovi vlogi ponudnika storitev, ne pade v okvir Direktive o odgovornosti za proizvode, so odločili sodniki v sodbi C-495/10. Direktiva sicer ne preprečuje državam članicam, da bi sprejele pravila, ki takim zavodom nalagajo plačilo nadomestila za odgovornost, tudi v primeru, da poškodba pacienta ni posledica napake, ki izhaja iz pokvarjenega izdelka s katerim se je pacienta zdravilo. VEČ

V zadevi C-72/11 je sodišče EU razložilo določbe prava EU, ki naj se uporabijo v boju proti jedrskemu širjenju v Iranu. Sodba se opira na Resolucijo 1737 in Uredbo 423/2007. Oskrba in namestitev delujoče peči za sintranje, ki pa še ni pripravljena za uporabo s strani tretje osebe, ta pa bi jo uporabila za izdelavo delov za jedrske rakete za subjekt, kateremu je omejena uporaba, je prepovedana. VEČ 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu decembru velja omeniti Uredbo o odpadkih, ki je začela veljati 31. decembra 2011 in določa pravila, s katerimi se želi zmanjšati vpliv uporabe naravnih virov in uvaja nov pristop glede ravnanja z odpadki.
Predpisuje globo od 10.000 do 30.000 evrov za primere, kadar npr. pravna oseba ravna z nevarnim odpadkom kot z nenevarnim odpadkom, ali pusti odpadke v naravnem okolju, jih odvrže, ali ne zagotovi obdelave skladno s predpisi.
Z globo med 5.000 in 15.000 evri se kaznuje pravno osebo, ki ne zbira ločeno odpadnega papirja, kovin, plastike ali stekla, ali ki ne zagotovi, da se izpolni evidenčni list za pošiljko odpadkov na predpisan način.
Globa med 10.000 in 30.000 evri lahko doleti pravno osebo - povzročitelja odpadkov, če npr. redči ali meša odpadke zaradi uvrstitve nevarnega odpadka med nenevarne, ali če nima načrta gospodarjenja z odpadki, izdelanega na predpisan način in za predpisano obdobje, pa tudi, če ne hrani evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi za posamezno koledarsko leto najmanj pet let oziroma ne poroča o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi na predpisan način.
Globe so predpisane tudi za prekrške zbiralca, izvajalca obdelave, za prevoznika, trgovca in posrednika.

Nove prekrške določa tudi Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2009 z dne 18. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, in sicer je globa v višini 50.000 evrov zagrožena obdelovalcu gotovine, če  npr. pristnosti eurobankovcev ne preveri z vrsto naprave za obdelavo bankovcev, ki je bila uspešno testirana v NCB, ali ročno s strani usposobljenega zaposlenega, ali če pooblaščeni osebi Banke Slovenije ne omogoči pregleda ali drugače ovira postopek pregleda. Uredba je začela veljati 31. decembra 2011. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat, ki obravnava stroške postopka.

Sodišče o povrnitvi stroškov odloči na določeno zahtevo stranke brez obravnavanja, kar pa ne pomeni, da ni dolžno dati upniku možnosti, da se izjavi o zahtevku dolžnika za povrnitev stroškov ugovora, vloženega zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine.  VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Z ZMVN-A do novih modelov vrednotenja nepremičnin in novih obveznosti najemodajalcev

Novela Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) omogoča uporabo različnih modelov vrednotenja, kar omogoča realnejše ovrednotenje nepremičnin, potrebnih tako za pravilno obdavčenje premoženja, kot za uveljavljanje pravic iz naslova javnih sredstev.

Spremembe in dopolnitve, ki so začele veljati 17. novembra 2011, urejajo obveznost prodajalcev za poročanje podatkov o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV. Zaradi zahteve Računskega sodišča, da je treba izboljšati vrednotenje vrst nepremičnin, za katere prevladuje najemniški trg, spremembe uvajajo tudi obveznost najemodajalcev, da sporočajo podatke o najemih za stavbe in dele stavb v evidenco trga nepremičnin. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O sodiščih in medijih izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Gre za položaj, ki je, vsaj iz perspektive sodnikov in sodišč na robu zavez tako iz zakonov, ki urejajo delovanje sodišč in sodnikov, kot tudi zavez kodeksa sodniške etike. Prav slednji je, vključno z tradicionalno zadržanostjo sodstva tisti, ki tega odnosa, vsaj na videz, sploh ne more vzpostaviti oz. bolje rečeno, s pregovorno striktnostjo in nezaupanjem do medijev je vez med sodstvom in mediji v realnosti naše države in dojemanja njene oblasti nekaj, kar je po svojem bistvu nezaželeno." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.