September 2011, številka 9-2 / letnik IX.  

Testis in uno falsus in nullo fidem meretur.
Priča, ki se zlaže enkrat, ne zasluži zaupanja v nobenem (primeru).

  V tej številki  
 
•  Nasvet
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Pošlji prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Zakonske zveze in partnerske skupnosti po Družinskem zakoniku
 


 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1? - Zadnji čistopis velja od 19. marca.

Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 15 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZGO-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

Če vas določena sprememba posameznega člena zanima podrobneje, si jo lahko ogledate v PRIMERJALNIKU ČLENOV. Tako lahko naprimer primerjate besedilo 54. člena ZGO-1, ki ureja zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, pred in po spremembi besedila.
 
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše novice tega tedna

Državni zbor bo za preostanek mandata vodil poslanec LDS Ljubo Germič, saj so ga poslanski kolegi s 57 glasovi za in 24 proti izvolili na to funkcijo. Germič, ki bo na mestu "prvega med enakimi" nasledil Pavla Gantarja, je osmi predsednik v zgodovini slovenskega parlamenta. VEČ

Poslanci so po štiriurni razpravi v DZ s 45 glasovi za in 36 proti podprli zahtevo za presojo ustavnih posledic, ki bi jih imela morebitna zavrnitev družinskega zakonika na referendumu. Medtem so nasprotniki zakonika zbrali že več kot 25.000 podpisov za razpis referenduma, vendar pa bo zbiranje podpisov do odločitve ustavnega sodišča ustavljeno. VEČ

Predstavniki različnih slovenskih invalidskih organizacij so s protestom izrazili nasprotovanje noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) in v DZ dostavili tudi nekaj manj kot 20.000 podpisov pod peticijo, s katero nasprotujejo noveli. Če bo novela sprejeta, napovedujejo referendum. VEČ

Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je kot zainteresirano delovno telo podprl Predlog rebalansa proračuna RS za leto 2011 in novelo Zakona o interventnih ukrepih (ZIU). VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je za plenarno sejo DZ pripravil predlog novele Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ), ki je potreben zaradi odprave neskladja z ustavo. VEČ

Vrhovno sodišče je v primeru sodnice Suzane Gril odločilo, da sklep o zavrnitvi zahteve za preiskavo zoper njo ostaja pravnomočen, ker pritožba nanj ni mogoča. VEČ

Na okrajnem sodišču v Ljubljani se je začelo sojenje obtoženi peterici v zadevi Patria. Sodnica Barbara Klajnšek je zaradi odsotnosti Walterja Wolfa odločila, da se začetek glavne obravnave preloži na prihodnji teden. VEČ

Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik je premieru Borutu Pahorju predala redno letno poročilo varuha, v katerem je izpostavila neučinkovitost nadzornih služb in določene pomanjkljivosti na področju zakonodaje. VEČ

Na Ministrstvu za gospodarstvo RS so zamudili rok, v katerem bi morali Sodišču EU odgovoriti, ali bodo v zvezi s tožbo Simobila proti Evropski komisiji zagovarjali svoja stališča ali ne. VEČ

Haaško sodišče je nekdanjega načelnika generalštaba jugoslovanske vojske Momčila Perišića obsodilo na 27 let zaporne kazni zaradi pomoči pri izvedbi zločinov v Sarajevu, Srebrenici in na Hrvaškem med letoma 1993 in 1995. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
27.10.2011Zakon o tujcih (ZTuj-2)
06.11.2011Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)VEČ
06.11.2011Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
06.11.2011Zakon o policiji (ZPol)
03.12.2011Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Od 6. septembra velja Pravilnik o pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter delovanje strokovne komisije, ki med drugim določa, da lahko omenjeni poročili izdela samo oseba, ki je pridobila pooblastilo ministrstva, pristojnega za varstvo okolja in je vpisana v evidenco. Pooblastilo lahko pridobi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima določeno registrirano dejavnost, ima zaposleno ali po pogodbi najeto najmanj eno osebo s potrdilom o strokovni usposobljenosti, zoper njega ni začet stečajni postopek in v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno kaznovan zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo. Predpis nadalje vsebuje določbe o načinu pridobivanja pooblastila, o njegovem odvzemu, pa tudi o imenovanju in načinu dela strokovne komisije za odvzem pooblastila ter višino plačila in nadomestila stroškov njenih članov. VEČ

Sprejeta je bila Tarifna priloga 2011 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije - do določitve zneska za leto 2012 znaša najnižji polni regres za letni dopust 800 evrov.

Spremembe Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti, ki veljajo od 6. septembra, določajo, da če med člani Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ZSV) ni drugega ocenjevalca za ustrezno področje, lahko ZSV pooblasti za ocenjevanje raziskovalca, ki ni član ZSV, vendar izpolnjuje pogoje za člana ZSV in je strokovnjak za to področje ter ni v konfliktu interesov.

Sprejet je bil Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, ki velja od 6. septembra dalje in vsebuje v prilogi obsežna in izčrpna navodila za varno nalaganje in pritrjevanje tovora v cestnem prometu.

3. septembra je začel veljati nov Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil, po katerem so pristojbine določene v točkah, vrednost ene točke znaša pet evrov. Predlagatelj plača pristojbine v dobro Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke največ 60 dni pred datumom vložitve vloge.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija je sprejela sporočilo o zanesljivosti oskrbe z energijo in mednarodnem sodelovanju. V sporočilu je navedla celovito strategijo zunanje politike EU na področju energije, in sicer mora za zanesljivo oskrbo z energijo najprej uskladiti svojo politiko v EU, na tujem pa zastopati trdna stališča. Države članice morajo v tem kontekstu izboljšati medsebojno usklajenost pri opredeljevanju in uresničevanju konkretnih prednostnih nalog navzven. VEČ

Začelo se je vsakoletno tekmovanje za mlade prevajalce »Juvenes Translatores«, na katerega se lahko prijavijo dijaki srednjih šol iz EU. Prijave je možno oddati do 20. oktobra na spletnem obrazcu, ki ga dobite na tem spletnem naslovu. Tekmovanje je namenjeno dijakom letnik 1994. Gre za 5. tovrstno tekmovanje, ki bo potekalo 24. novembra na izbranih šolah. VEČ

V nadaljevanju podpore in pomoči Libiji v boju za svobodo, demokratične in ekonomske spremembe, ki bodo temeljile na socialni pravičnosti, vključenosti in ozemeljski celovitosti, je EU že pripravila vrsto kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov: od vzpostavljanja trgovinskih in ekonomskih odnosov ter varnosti do tehničnih nasvetov in druge pomoči. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-442/09 (Karl Heinz Bablok in drugi proti Freistaat Bayern) razsodilo, da med in prehranski dodatki, če vsebujejo pelod, ki izhaja iz gensko spremenjenih organizmov (GSO), spadajo med živila po Uredbi o gensko spremenjeni hrani. Le ta pa se ne smejo tržiti brez predhodne potrditve, kakor je določeno v Direktivi o gensko spremenjenih organizmih. Vendar pa sodišče ob tem odgovarja tudi nemškemu sodišču, da pelod sam po sebi ne spada več med gensko spremenjene organizme, ko izgubi sposobnost reprodukcije in je popolnoma nezmožen prenosa genetskega materiala. VEČ

V zadevi C-108/10 so sodniki najvišjega evropskega sodišča definirali obseg zaščite delavskih pravic v primeru premestitve k novemu delodajalcu. Po evropskem pravu (Direktiva o pridobljenih pravicah in njena naslednica) se lahko zaščiti premeščene delavce (h katerim spadajo tudi delavci zaposleni v javnem organu in premeščeni k drugemu javnemu organu) pred znantnim zmanjšanjem plače, ki bi bilo zgolj odraz same premestitve. VEČ

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo višjega sodišča, ki obravnava predlog za obnovo v izvršilnem postopku.

V konkretni zadevi je sporno, ali je bil sklep o izvršbi pravilno vročen. Ker je mogoče obnoviti le postopek, ki je pravnomočno končan, je torej pogoj za obnovo postopka, pravnomočna odločba, ki jo sodišče razveljavi s sklepom, s katerim se dovoli obnova postopka. Sklep o izvršbi je opremljen s klavzulo pravnomočnosti, pri čemer pa velja, da je pravilna vročitev odločbe sploh predpostavka pravnomočnosti, s tem pa tudi obnove postopka.
 VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno, ki odraža trenutno stanje v Sloveniji, z naslovom Blokada izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Slovenija je namreč politično, ekonomsko, socialno, pravno in nenazadnje tudi kolektivno psihološko blokirana. Samomorilsko blokirana. V družbeni stvarnosti se sicer vse še vedno giblje in spreminja, toda v našem posamičnem in kolektivnem doživljanju je ta dinamika vedno bolj dojeta kot zgolj površinska, odtujena človeku in ljudem. Ta dinamika je vedno bolj podobna truplu, ki ga sicer nosi voda, vendar v njem ni življenja." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.9.2011 Temeljna obrestna mera za september 2011 - na letni ravni
  1,22 %
5.9.2011 Minimalna zajamčena donosnost na premijo PDZ za mesec avgust 2011 - na letni ravni
  1,45 %
5.9.2011 Najnižji regres za letni dopust po Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
  760 € 800 €
2.9.2011 Rast bruto plače v RS v juniju glede na maj 2011
  1.515,63 € 1.520,92 € ( +0,3%)
2.9.2011 Rast neto plače v RS v juniju glede na maj 2011
  982,99 € 985,95 € (+0,3%)
2.9.2011 Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april 2011–junij 2011
  1.513,75 €
2.9.2011 Rast cen življenjskih potrebščin julija 2011 v primerjavi z julijem 2010
  + 0,9 %
 

  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.