Avgust 2011, številka 8-3 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Nemogoče predčasne volitve
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Zahteva za presojo ustavnosti referendumske pobude o družinskem zakoniku še ni dokončno pripravljena, je potrdila predsednica odbora DZ za delo, družino in socialne zadeve Andreja Črnak Meglič. Kot predvideva, jo bo koalicija vložila konec meseca, matični odbor pa jo bo obravnaval še pred začetkom izredne seje DZ, predvidoma 5. septembra. VEČ

Vlada je po zadnji seji pred počitnicami v DZ posredovala predlog novele Zakona o interventnih ukrepih (ZIU). Z njim predlaga začasno prepoved zaposlovanja za celotni javni sektor, od državne uprave, policije in vojske do zdravstva, sociale in kulture - skratka za vse tiste dejavnosti, ki jih povezuje tudi enotni plačni sistem. VEČ

Vrhovno sodišče RS je odločilo, da so Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in njene članice, v tem primeru ŠOU Maribor, pravne osebe javnega prava in kot take zavezane k posredovanju informacij javnega značaja. Kot v sporočilu za javnost navaja informacijski pooblaščenec, je vrhovno sodišče tako sledilo argumentom upravnega sodišča in pooblaščenca. VEČ

Na ministrstvu za pravosodje so do izteka roka za prijavo na razpis za slovenskega člana arbitražnega sodišča prejeli eno kandidaturo, so potrdili na ministrstvu. Imena prijavljenega kandidata niso želeli razkriti, prav tako niso ne potrdili ne zanikali pisanja medijev, da se je za slovenskega arbitra prijavil Jernej Sekolec. VEČ

Premier Borut Pahor je predsedniku DZ Pavlu Gantarju poslal obvestilo, da je Katarina Kresal odstopila z mesta notranje ministrice, so potrdili v premierovem kabinetu. Poslanci se bodo tako morali prej vrniti s počitnic, saj mora biti seja DZ, na kateri bodo obravnavali odstop, sklicana v tednu dni po prejemu premierovega obvestila. VEČ

Iztekel se je rok za pripombe na predlog novele Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), s katerim želi ministrstvo za finance odgovoriti na nekatera opozorila gospodarstva glede obveznega pobota. Ministrstvo bo novelo predvidoma pripravilo v rokih, ki bi omogočali njen sprejem na oktobrski seji DZ. VEČ

S koncem sodnih počitnic se na sodišče vračajo tudi odmevnejši primeri, tako sta se v torek na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevali dve odmevnejši sojenji - obravnava v zadevi Balkanski bojevnik in sojenje kitajskemu državljanu, obtoženemu dvojnega umora na Ižanski cesti junija lani. VEČ

Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku likvidacije Sozda Iskra naložilo likvidacijski upraviteljici, naj pripravi predlog razdelitve likvidacijske mase, to je blagovnih znamk, ki sestavljajo naknadno najdeno premoženje, tako da bo razdeljena vsem pravnim naslednicam Sozda. Kljub prizadevanjem namreč ni bil dosežen sporazum o souporabi znamk. VEČ

Na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije se bo danes začel ponovljen proces proti nekdanjemu kosovskemu premieru Ramushu Haradinaju in še dvema soobtoženima. Gre za prvi primer ponovljenega sojenja na haaškem sodišču, poročajo tuje tiskovne agencije. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že štirikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi štirje drugi predpisi. Zadnja novela je začela veljati 18. maja 2011. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh devet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

13. avgusta je začela veljati novela Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), ki uveljavlja novo načelo stopenjskega pristopa, kar pomeni, da se pomembnejšim zadevam namenja več pozornosti kot manj pomembnim. VEČ

Sprejet je bil Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito, ki bo začel veljati 27. avgusta. Predpis vsebuje določbe o predhodnem postopku, o sprejemnih prostorih azilnega doma, o postopku pred sprejemom prošnje in sprejemu prošnje, pa tudi o vnosu v evidence.

Novela Pravilnika o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu velja od 27. avgusta in določa, da mora biti centralni register društev voden tako, da so podatki o društvu dostopni preko matične številke, imena društva, pa tudi preko skrajšanega imena društva. Po novem se v registrski knjigi pri imenu društva vpiše tudi dostavek "socialno podjetje", če je bil podjetju dodeljen tak status, v registrsko knjigo pa se vpisuje tudi skrajšano ime društva, sprememba skrajšanega imena ter datum in številka odločbe o spremembi.

Spremenjen je bil tudi Splošni Akt o prenosljivosti številk. Od 13. avgusta dalje mora operater prejemnik številke operaterju dajalcu številke sočasno z zahtevo za prenos številke po telefaksu ali po elektronski pošti v roku 30 minut posredovati kopijo zahteve za prenos številke in kopijo dokumentacije, ki jo je predložil uporabnik naročnik. Operater prejemnik številke mora operaterju dajalcu številke poslati izvirnike dokumentov najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, razen če se operaterja dogovorita drugače.

 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija EU je odobrila zahtevek Španije, da zaradi hudih motenj trga do 31. decembra 2012 začasno omeji pritok delavcev iz Romunije. Brezposelnost v Španiji je od maja 2010 narasla na več kot 20% in je najvišja v EU. Omejitev ne velja za romunske delavce, ki že delajo v Španiji, drugače se pa nanaša na vse sektorje. Kar 30% romunskih delavcev v Španiji je zaradi gospodarske krize brezposelnih, zato je Komisija odobrila tak omejevalni ukrep. VEČ

Evropska komisija predlaga v sprejetje novo Uredbo, ki vzpostavlja večletni načrt za trajnostno upravljanje baltiškega lososa. Raziskave in strokovna mnenja govorijo, da je zaloga lososa v baltiških rekah zunaj varne biološke meje in tako podvržena genetskemu izčrpavanju. Komisija je predlagala nov večletni plan, da se vzpostavi nadaljnja trajnostna izraba rek z lososi in hkrati zagotovi njihov nadaljnji obstoj, kar je vse v korist ribičem, podjetjem in ljudem. VEČ

Poročilo odbora STO (Svetovne trgovinske organizacije) potrjuje, da so trošarine, ki se zaračunavajo na destilirane alkoholne pijače na Filipinih, diskriminatorne za uvožene alkoholne pijače in so tako v nasprotju z načelom nediskriminatornosti, kot je to opredeljeno v Splošnem sporazumu o trgovini in tarifah (GATT). EU je sicer že večkrat opozorila na problem, vendar dosedaj še ni prišlo do zadovoljive rešitve. Trošarine, ki se zaračunavajo uvoženim pijačam, so od 10 do 50 % višje od trošarin za pijače domače izdelave, poraba teh pijač pa vztrajno raste. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-403/10 P odločilo, da italijanska pomoč za nakup zemeljskih digitalnih dekoderjev v letih 2004 in 2005, kot je bilo določeno v takratnem italijanskem finančnem zakonu, pomeni državno pomoč, ki je v neskladju s skupnim trgom. Mediji, ki so prejeli posredno korist od državne pomoči, morajo plačati zneske, ki ustrezajo prejetim koristim. VEČ

V združenih zadevah C-471/09 P (samo v francoščini) do C-473/09 P in C-474/09 P do C-476/09 P je sodišče EU potrdilo, da pomenita baskovski davčni olajšavi, in sicer zmanjšanje osnove pri oceni za davek od dobička pravnih oseb za novoustanovljena podjetja in davčni krediti v višini 45% določenih investicij, državno pomoč in sta kot taki v nasprotju s pravom EU in skupnim trgom. Ravnanje Komisije glede predhodnih baskovskih davčnih shem ne more upravičiti legitimnega pričakovanja regionalnih oblasti v zvezi z legalnostjo novih shem. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo (VSK Sklep Cpg 93/2011) višjega sodišča v Kopru, ki je obravnavalo zavarovanje terjatev.

Višje sodišče je povzelo ugotovitev prvostopenjskega sodišča, da ZIZ v 273. členu le primeroma našteva vrste začasnih odredb, ki jih je mogoče izdati v zavarovanje nedenarnih terjatev, sicer pa velja princip, da sme sodišče za takšno zavarovanje izdati vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja.  VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O napakah in mislih ob njih izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Recimo, da mi Višje sodišče razveljavi sodbo, ker sem napravil, v sodstvu zlovešče zvenečo ABK, torej absolutno bistveno kršitev postopka. Pri sojenju je pravzaprav tako, da neprestano pazimo na prav te kršitve in se jih trudimo preprečiti, a včasih se vendarle zgodi ali pa jo storiš v trdnem prepričanju, da v nekih konkretnih okoliščinah ni podana. Zavestno, to trdim s 100% prepričanjem, je ne stori noben sodnik." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.