Julij 2011, številka 7-1 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Revolucija v zemljiški knjigi
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Poslancem državnega zbora je bil predstavljen nov predlog Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki ga bo DZ obravnaval prihodnji teden. Zakon je po mnenju predlagateljev ključen korak v boju zoper organizirani kriminal. Ob sumu nezakonito pridobljenega premoženja omogoča finančno preiskavo za pet let nazaj. VEČ

Mandatno-volilna komisija DZ je v začetku današnje seje brez razprave sklenila, da DZ predlaga, da na predlog predsednika republike Danila Türka na mesto ustavne sodnice izvoli Dunjo Jadek Pensa. Slednja bi na ustavnem sodišču zamenjala Jožeta Tratnika. VEČ

Ustavna komisija je sklenila, da bo predlagane ustavne spremembe, ki poenostavljajo izvedbo predčasnih volitev, preučila posebna strokovna skupina. Predlog sicer nima nikakršnih možnosti, da bi v DZ dobil potrebno dvotretjinsko večino. VEČ

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je prejela sklep Ustavnega sodišča RS, po katerem se bo Zakon o prevzemih (ZPre-1), dokler sodišče ne bo sprejelo svoje končne odločitve, uporabljal brez avtentične razlage. VEČ

O vprašanjih pokojninske reforme, reform zdravstva in trga dela se bo v prihodnje pogovarjala posebna delovna skupina, ki jo bo vodil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Miloš Pavlica. VEČ

Združenje manager je v okviru sodelovanja v delovni skupini, ki jo je z namenom spremembe insolvenčne zakonodaje oblikovalo ministrstvo za pravosodje, posredovalo predlog prilagoditev na tem področju. Poleg vsebinskih predlogov v združenju izpostavljajo tudi potrebo po večji enostavnosti in razumljivosti zakonodaje. VEČ

Predstavniki izbrisanih in Slovenije so v javni obravnavi pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu branili svoja stališča. Država je dokazovala, da je glede izbrisanih že uspešno ukrepala, izbrisani pa so trdili, da ti ukrepi ne zadoščajo za popravo krivic. Odločitev sodišča, ki bo dokončna, je pričakovati v nekaj mesecih. VEČ

Nizozemsko prizivno sodišče je razsodilo, da je država Nizozemska odgovorna za smrt treh Bošnjakov po padcu muslimanske enklave v Srebrenici leta 1995. Sodišče v Haagu je nizozemski vladi tudi naložilo plačilo odškodnine svojcem žrtev. VEČ

Evropski parlament je potrdil novo zakonodajo glede izterjave kazni za prometne prekrške, storjene v tujini. S tem je odpravil vrzeli, zaradi katerih so doslej evropski vozniki ostali nekaznovani, če so v tujini prevozili rdečo luč ali vozili prehitro ali pod vplivom alkohola. Nova pravila mora potrditi še Svet EU. VEČ

Avstrijski parlament je v sredo na ustavni ravni sprejel novi Zakon o narodnih skupnostih, s katerim bodo uzakonjeni dogovor iz Celovca o dvojezičnih napisih na avstrijskem Koroškem in drugi ukrepi za zaščito slovenske manjšine. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

9. julija začnejo veljati spremembe in dopolnitve Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), ki nepremičninskim družbam in nepremičninskim posrednikom določajo pogoje za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami, urejajo inšpekcijsko nadzorstvo ter določajo najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje, ki je 4% od pogodbene cene, razen če je vrednost nepremičnine nižja od 10.000 evrov. Novela v 34. členu določa globe od 12.500 do 250.000 evrov, če nepremičninske družbe kršijo zakonska določila. VEČ

Novela Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ), ki je začela veljati 1. julija, ukinja krajevno pristojnost za vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S tem se bistveno poenostavlja postopek prijav podatkov v vsa obvezna socialna zavarovanja.

Spremenjen je bil 3. člen Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki ureja vodenje vladnih služb. Po novem lahko vladno službo poleg ministra brez resorja vodita tudi državni sekretar ali direktor.

S spremembo Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria je bila za predsednico omenjene komisije imenovana Eva Irgl.

Objavljen je bil novi Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje, ki je v veljavi od 5. julija in določa vrste parametrov odpadnih voda pri prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda, metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov in količin odpadnih voda, vsebino poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, ter način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje. Osebe, ki so pridobile pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa na podlagi razveljavljenega pravilnika, lahko opravljajo prve meritve in obratovalni monitoring na podlagi tega pooblastila do izteka njegove veljavnosti in se v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa vpišejo po uradni dolžnosti.

Z novelo Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike lahko Banka Slovenije poplača svoje dospele terjatve s prodajo ali prilastitvijo finančnega premoženja, ki ga je nasprotna stranka zagotovila Banki Slovenije za zavarovanje terjatev, pri čemer se premoženje ob prilastitvi vrednoti po tržni vrednosti, če ta ne obstaja, pa po neto sedanji vrednosti finančnega premoženja. Za obračun dospelih obveznosti nasprotne stranke Banka Slovenije po lastni presoji določi finančno premoženje, ki ji je dano v zavarovanje, in ga uporabi za poplačilo dospelih terjatev.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 22 vplivov in zadnja novela je začela veljati 16. aprila 2011.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 23 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevna nevarnost.
 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Evropski svet in parlament sta dosegla sporazum glede predloga direktive usmerjene v boj proti spolnim zlorabam in izkoriščanjem otrok ter proti otroški pornografiji. Direktiva bo harmonizirala okoli 20 relevantnih kaznivih dejanj in zanje predvidela visoke kazni. Direktiva je usmerjena v kazniva dejanja na področju zlorabe otrok, izkoriščanja otrok, otroške pornografije in nagovarjanja otrok na internetu za spolne namene. Za formalni sprejem sta potrebna še glasovanje parlamenta in Sveta. VEČ

Komisija je objavila, da se bodo maloprodajne cene gostujočih klicev zopet znižale, in sicer od 1. julija 2011 do 30. junija 2012. Znižanje je v skladu z Uredbo o gostovanju, ki je bila sprejeta leta 2007 in velja do junija 2012. Tako bodo potrošniki, ki se odločijo za evropsko tarifo, za odhodne klice plačali največ 35 centov na minuto in za dohodne klice največ 11 centov na minuto. V Evropski digitalni agendi je določena zahteva, da se do leta 2015 odpravi razlika med tarifami za gostovanje in nacionalnimi tarifami, zato bo potrebno vzpostaviti nov regulativni okvir. VEČ

EU in Južna Koreja sta sklenili Sporazum o prosti trgovini, ki se je začel uporabljati 1. julija 2011. Gre za prvi takšen sporazum med EU in katero izmed azijskih držav, po katerem se liberalizira velik del carinskih dajatev in odpravlja netarifne ovire v vseh sektorjih, tudi avtomobilskem, farmacevtskem in sektorju potrošne elektronike. Tako naj bi bilo v petih letih odpravljenih 98,7% carin, kar je zelo dobra novica za izvoznike. VEČ

Evropska investicijska banka bo Slovenski izvozni in razvojni banki posodila 100 milijonov evrov za sofinanciranje vlaganj v razvoj, raziskovanje in inovacije. Posojilo naj bi malim in srednjim podjetjem ter javnim organom izboljšalo dostop do dolgoročnih sredstev za financiranje projektov, ki naj bi pospešili razvoj ekonomije znanja v Sloveniji. VEČ

Evropska komisija je sprejela predlog Okvirne uredbe za makrofinančno pomoč. Makrofinančna pomoč (MFP) je finančni instrument, ki omogoča podeljevanje izjemne pomoči državam blizu EU s plačilnobilančnimi težavami. Ne gre za nov instrument, saj ga EU pozna že od leta 1990, trenutno pa se največ uporablja za pomoč balkanskim in sredozemskim državam. Predlagana uredba naj bi s hitrejšim odločanjem v posameznih primerih podeljevanja pomoči pomenila pospešitev uporabe in učinkovitosti MFP. Z uredbo se formalno določajo ključna pravila uporabe MFP. VEČ

Evropska komisija, Evropska investicijska banka in dve banki držav članic so naznanili, da je začel delovati Evropski sklad za energetsko učinkovitost. Sklad naj bi zagotavljal tržno financiranje za komercialno smiselne projekte na področju javne energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Sklad bo z direktnimi investicijami ali prek finančnih institucij pomagal državam članicam, da do leta 2020 dosežejo cilj zmanjšanja toplogrednih plinov za 20%, povečajo uporabo obnovljivih virov energije za 20% in zmanjšajo porabo energije prek povečanja učinkovite rabe za 20%. VEČ

EU in Indonezija sta sklenili Sporazum o zračnem prometu, ki vzpostavlja pravno podlago za razvoj zračnih povezav med evropskimi državami in Indonezijo. Gre za horizontalni sporazum zračnega sektorja, ki bo nadomestil dosedanje bilateralne sporazume posameznih držav članic in pravila uskladil z zakonodajo EU. VEČ

Evropska komisija je začela javno posvetovanje glede prednosti in pomanjkljivosti evropskih politik o zraku in rezultatih izvajanja teh politik. Rezultati posvetovanja bodo uporabljeni za določitev dolgoročnih ciljev na tem področju po letu 2020, saj Komisija ugotavlja, da nekakovosten zrak diha kar 49% Evropejcev. Posvetovanje bo trajalo 12 tednov, torej do 1. oktobra 2011. Posvetovanje je del širšega premisleka na tem področju in bo prispevalo k pregledu, ki naj bi se končal najpozneje do leta 2013. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-212/08 odločilo glede omejitve svobode nudenja storitev. Sodišče tako ugotavlja, da je monopol na stavah pri konjskih dirkah, ki potekajo izven steze, lahko dovoljen v primeru, če je to usmerjeno v dosleden in sistematičen boj proti nevarnostim, povezanim z igrami na srečo. Omejevanje svobode nudenja storitev zaradi monopola mora biti ocenjeno v povezavi z vsemi tržnimi potmi teh stav. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Pred poletjem so zakonodajne novosti prinesle veliko prekrškov. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) je začel veljati 3. julija in med drugim določa globo za naročnika, ki kljub vloženemu zahtevku za revizijo sklene pogodbo z izbranim ponudnikom, čeprav mu zakon tega ne dovoljuje, ali ki ne odstopi (pravočasno) predloga za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, ali če zahtevka za revizijo ne posreduje izbranemu ponudniku, kadar mu to nalaga zakon. Globa je določena v razponu od 25.000 do 100.000 eurov, višje vsote pa so določene za nekatere prekrške, če je zaradi višine povzročene škode ali višine protipravno pridobljene premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa ali njegovega namena koristoljubnosti narava prekrška posebno huda.

Spremembe v določbah o prekrških so doživeli še Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) ter Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

 VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


mag. Janez Tekavc:
Ne-resno e-sodstvo

Nejc Zemljak:
Revolucija v zemljiški knjigi

Maja Lajevec:
ZIZ-H med ZIZ-G in ZIZ-I
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS (P-6/11), ki je obravnavalo pristojnost za odločanje zoper sklep informacijske pooblaščenke.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti odločilo, da je za odločanje o pritožbi zoper sklep Informacijske pooblaščenke o zavrnitvi zahteve za izločitev uradne osebe pristojno sodišče in ne ministrstvo. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom Nekaj misli o specializiranih oddelkih izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Trenutno pa je položaj takšen, da so ti sodniki dobili nekakšen »ne tič, ne miš« status, po katerem sodijo v njim dodeljenih zadevah iz »običajne« pristojnosti, nato pa se, v primeru, da pride do obtožbe, ki jo vloži Specializirani oddelek Vrhovnega tožilstva kot Superman v govorilnici, spremenijo v »super sodnike« in sodijo v tej zadevi." VEČ

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Odslej podrobnejše spremljanje davčnih zavezancev

S 1. julijem je začela veljati Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. S sprejetjem in neposredno uporabo uredbe se ne spreminjajo pravila, ki jih določa Direktiva 2006/112/ES, ampak se samo dodatno pojasnjujejo določbe nekaterih členov Direktive 2006/112/ES, pri katerih se je izkazalo, da bi jih bilo treba zaradi proste razlage v državah članicah dodatno pojasniti. S tem naj bi se zagotovila večja skladnost med uporabo sistema DDV in ciljem notranjega trga v primeru nastalih razlik ali razlik, ki bi lahko nastale pri uporabi, ki niso združljive z ustreznim delovanjem takšnega notranjega trga.

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


2. julij 2011 Podvojitev nagrad članom poravnalnega odbora za preizkus menjalnega razmerja
  650 EUR 1300 EUR
1. julij 2011 Zvišanje obrestne mere zamudnih obresti
  9% 9,25%
1. julij 2011 Letna temeljna obrestna mera za julij 2011 glede na junij 2011
  2,46 1,18%
29. junij 2011 Povprečna mesečna bruto plača v RS za april 2011 glede na marec 2011
  1.523,98 EUR 1.504,65 EUR (-1,3%)
29. junij 2011 Rast cen življenjskih potrebščin maja 2011 glede na maj 2010
  + 2.2%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.