Maj 2011, številka 5-4 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
ADP ali Saintgermainska pogodba?
 


 
  AKTUALNO


Kako se odločiti na referendumih 5. junija

 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Slovenija in Hrvaška sta v sredo pri generalnem sekretarju Združenih narodov v New Yorku natančneje v sekciji za sporazume oddelka za pravne zadeve skupaj registrirali arbitražni sporazum, so potrdili na slovenski misiji pri ZN v New Yorku. VEČ

Državni zbor RS je soglasno sprejel Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (predlog), katerega cilj je zagotoviti učinkovito pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil. VEČ

Poslanke in poslanci so sprejeli novelo Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), z njo pa se tako kot pri osnovnem zakonu o javnem naročanju, ki velja že od sredine marca, ukrepa zoper plačilno nedisciplino. Med drugim se spreminja ureditev neposrednih plačil podizvajalcem. VEČ

Sprejeta je bila tudi novela Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), s katero naj bi prispevali k zmanjšanju posledic krize na avtoprevozništvo. V želji po zaustavitvi trenda upadanja števila uporabnikov javnega potniškega prometa je vlada v njej predvidela tudi dvig ravni ponudbe prevoznih storitev. VEČ

Poslanke in poslanci DZ so sprejeli novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki odpravlja pomanjkljivosti obstoječega zakona, med drugim tudi glede lobiranja. Nova ureditev lobiranja naj bi omogočila realno nadziranje tega področja s strani protikorupcijske komisije. VEČ

DZ je sprejel Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Zakon so poslanci sprejeli potem, ko so sprejeli uskladitveno dopolnilo vlade. Novi zakon je sicer namenjen spodbujanju varnostne kulture, usmerjene v preprečevanje tveganja pri delu. VEČ

Sprejeta je bila tudi novela Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki jo je vlada pripravila z namenom uveljavitve učinkovitejših orodij za varstvo kmetijskih zemljišč kot vira za pridelavo hrane in z namenom zagotavljanja strateške ravni prehranske varnosti. VEČ

Poslanci so odločili, da je predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) primeren za nadaljnjo obravnavo. Novela med drugim predvideva uvedbo obrnjenega dokaznega bremena in omejuje pravice vodilnih in lastnikov podjetij, ki so šla v stečaj ali prisilno poravnavo. VEČ

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele Zakona o davku na dohodke pravnih oseb (ZDDPO-2), katerega cilj je z davčnim ukrepom podpreti oziroma olajšati izvajanje poslov posojanja lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izvede država. VEČ

Parlamentarni odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino je podprl Predlog zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA). Največ razprave se je vrtelo okoli tega, kje določiti mejo med javnim in tržnim delom servisa STA. VEČ

Ministrstvo za pravosodje je v odzivu na poročilo organizacije Transparency International, ki Slovenijo uvršča med najslabše države glede izvajanja konvencije proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev, zapisalo, da je Slovenija že pred časom jasneje določila pristojnosti policije, državnih tožilcev in preiskovalnih sodnikov v postopku preiskave. VEČ

Minister za pravosodje Aleš Zalar je v zvezi z zastaranjem zadeve na ormoškem okrajnem sodišču in ovadbo Janeza Janše sodnemu svetu predal vso dokumentacijo. Od sveta pričakuje, da bo presodil, ali predsednik ormoškega okrajnega sodišča zagotavlja sojenje brez nepotrebnega odlašanja. VEČ

ATVP je skladno s svojo napovedjo na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti določbe Zakona o prevzemih (ZPre-1) z vsebino avtentične razlage. Na agenciji menijo, da je avtentična razlaga neustavna, saj v tem primeru ne gre za razlago nejasnosti določb zakona, temveč za spremembo, ki presega institut avtentične razlage. VEČ  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti začne veljati 4. junija, v uporabi bo od 1. julija dalje, vsebuje pa obrazce prijav podatkov o različnih zavarovanjih za vodenje evidenc o navedenih zavarovanjih.

21. maja je začel veljati Pravilnik o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti in sicer določa delovanje in organizacijo strokovnih ter svetovalnih teles Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter pogoje za imenovanje in izločitev članov. Stalna strokovna telesa so znanstvenoraziskovalni sveti ved (ZSV) za naravoslovje, medicino in zdravje, biotehniko, tehniko, družboslovje, humanistiko ter interdisciplinarne raziskave, ZSV ima od šest do dvanajst članov, ki so imenovani za dobo petih let.

Kolektivna pogodba o višini regresa za letni dopust v letu 2011 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije velja od 21. maja do konca leta 2011 in določa, da regres znaša 850 eurov.

Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti začne veljati 8. junija in se nanaša na prepoznavanje nasilja v družini, na pravila in postopke pri obravnavi žrtev nasilja in na izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju nasilja v družini. Zdravstveni delavec, ki iz okoliščin sklepa, da se izvaja nasilje v družini, o tem najpozneje v 24 urah obvesti pristojni center za socialno delo, razen če žrtev nasilja temu izrecno nasprotuje in ne gre za sum kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Ustavno sodišče je z odločbo presodilo, da so četrta alinea 4. člena, drugi stavek drugega odstavka 27. člena, prva in druga alinea točke a) 87. člena Energetskega zakona (EZ) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS) . 4. alinea 4. člena je v neskladju s 147. členom URS, saj gre za neustrezno opredelitev cene za uporabo omrežja, za nejasno in nedoločno predpisane načine in postopke za oblikovanje in določanje cen, to pa povzroča nejasen in nepregleden obračun cene. Omrežnina je javna dajatev, ki mora biti uvedena z zakonom, iz katerega mora biti razvidno in predvidljivo, kaj država zahteva od zavezanca za plačilo. Enako velja za prvi stavek drugega odstavka 27. člena, saj je šele iz podzakonskega predpisa razvidno, kakšno dajatev so morali končni odjemalci plačevati. Državni zbor RS mora neskladje odpraviti v roku enega leta od objave ustavne odločbe v Uradnem listu RS.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZOFVI?

Besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je od svoje objave leta 1996 doživelo že 15 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZOFVI.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija EU je predstavila načrt posodobitve pravnega okvira za uporabo pravic intelektualne lastnine. Namen posodobitve je prilagoditev pravil in ljudi novim okoliščinam in iskanje novih poslovnih priložnosti. Vzpostaviti je potrebno novo ravnovesje, ki bo ustrezno uravnavalo ustvarjanje in inovacije, tako prek podeljevanja nagrad in naložb za ustvarjalce, kot prek spodbujanja dostopa do s pravicami intelektualne lastnine varovanega blaga in storitev. Novo ravnovesje naj bi pomagalo gospodarski rasti in konkurenčnosti celotnega trga EU, prednosti večje ponudbe vsebin pa bodo koristili potrošniki. V strategijo posodobitve okvira pravic intelektualne lastnine spadata tudi predlog za enostavnejši sistem podeljevanja dovoljenj za osirotela dela in uredba o poostritvi carinskih ukrepov za boj proti trgovini z blagom, ki krši pravice intelektualne lastnine. VEČ

K Uredbi o pogojih za pridobitev vizuma in izjemah za državljane tretjih držav so bile predlagane spremembe, ki naj bi bolje uredile gibanje državljanov tretjih držav in hkrati zagotavljale, da ne pride do nepravilnosti in zlorab pri potovanjih brez vizumov. Poleg tehničnih sprememb in pojasnil, spremembe predvidevajo tudi varovalno klavzulo, ki bo v izjemnih in nujnih primerih omogočala začasni suspenz odprave vizuma za državljane tretjih držav. VEČ

Komisija EU je predstavila poročilo, v katerem opozarja na škodljivost pozidave tal za delovanje ekosistemov. S tako razširjajočo pozidavo se ogroža rodovitnost prsti in podzemna voda. Komisija zato priporoča tristopenjski pristop, ki bo usmerjen v omejevanje take pozidave, blažitev njenih posledic in nadomestitev izgube rodovitne prsti z drugimi ukrepi tudi na drugih območjih. VEČ

25. maj je rok za prenos novih predpisov o telekomunikacijah v nacionalno zakonodajo. Nova pravila naj bi zagotovila večjo konkurenčnost sektorja, boljše storitve in nove pravice za potrošnike. Med drugim bodo potrošniki imeli pravico v enem dnevu zamenjati operaterja brez spremembe telefonske številke, pravico do bolj jasnih informacij o storitvah in boljšo zaščito osebnih podatkov, Komisija in BEREC (Uredba o ustanovitvi) pa bosta dobila nove nadzorne in regulativne pristojnosti. VEČ

EU bo prepovedala uporabo kadmija v nakitu, spajkalnikih in vseh plastičnih izdelkih od decembra 2011 naprej. Visoke stopnje kadmija so bile odkrite predvsem v uvoženih imitacijah nakita. VEČ

Sodišče EU je v zadevah C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 in C-52/08 je odločilo, da države članice ne smejo omejevati dostopa do notarskega poklica za tuje državljane. Sodišče je tako zavzelo stališče, da notarske dejavnosti sicer uresničujejo cilje v splošnem interesu, vendar pa niso povezane z izvajanjem javne oblasti v smislu Pogodbe ES (51. člen PDEU) in tako tudi zanje mora veljati načelo svobode ustanavljanja. VEČ

V zadevi C-483/09 in C-1/10 pa je generalni pravobranilec podal mnenje, da vprašanje, ali ima žrtev domačega nasilja pravico takoj izbrati nadaljevanje skupnega življenja z napadalcem, ne pade v okvir prava EU. Okvirni sklep 2001/220 zagotavlja procesne garancije v kazenskih postopkih, ne pokriva pa vseh vidikov zaščite žrtve. Vendar pa je potrebno pri odrejanju dolžine ukrepa prepovedi približevanja, ki se izreče po nacionalnem pravu, upoštevati tudi mnenje žrtve, tako da se upošteva vplive in učinke, ki bi jih taka prepoved imela na družinsko in zasebno življenje žrtve. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava opravičljivost izostanka z glavne obravnave.

Drugi odstavek 307. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) določa, da sme v primeru očitnega izmikanja obtoženca, ki je bil v redu povabljen na glavno obravnavo, za pripor pa ni nobenega od razlogov iz 201. člena ZKP, senat odrediti pripor, da zagotovi njegovo navzočnost na glavni obravnavi.  VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O parodijah in satirah izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Za razliko od večine, ki ocenjuje, da so bile z videospotom, v katerem ima glavno vlogo blondinka, ki parodira argumente proti pokojninski reformi, prekoračene meje dobrega okusa, sem sam pravzaprav tej ideji naklonjen. Ideji namreč, da bi bilo potrebno malce argumentacije ad absurdum ..." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


20. maj 2011 Regres za letni dopust v letu 2011 za dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
  850,00 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.