April 2011, številka 4-3 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Lahko postanete botri slovenskim otrokom, ki potrebujejo vašo pomoč.
 


 
  AKTUALNO


Manj zlorab in zaščita trga dela

Novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), ki začne veljati 23.4.2011 in razveljavlja dvakrat novelirani ZZDT iz leta 2000, vsebinsko povzema njegovo ureditev zaposlovanja in dela tujcev z nekaterimi bistvenimi novostmi, ki so bile nujne zaradi izboljšav zakona v smislu preprečevanja zlorab in zaščite trga dela, vzpostavitve pravne podlage za izdajo podzakonskega predpisa o nastanitvah tujcev, uskladitve zakona z zakonodajo EU ter nadaljnje odprave administrativnih ovir, odpravljene pa so bile tudi nekatere pomanjkljivosti, ki so vnašale nejasnosti pri izvajanju starega zakona. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo državnega zbora, naj prepove referendum o noveli Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA). Po mnenju nekdanjega ustavnega sodnika Lojzeta Udeta je sodišče tako pokazalo, da ne bo prevzemalo odgovornosti za zavračanje referendumov. VEČ

Ustavno sodišče je sklenilo, da do končne odločitve zadrži izvrševanje ene od določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Gre za določbo, ki jo je v ustavno presojo predlagal varuh človekovih pravic in po kateri so javno dostopni tudi podatki o dohodkih in premoženjskem stanju odgovornih za javna naročila. VEČ

Poslanke in poslanci DZ so sprejeli novelo Zakona o sodiščih (ZS) ter novelo Zakona o sodniški službi (ZSS). S spremembami bo Slovenija dobila štiri specializirane oddelke in specializirane sodnike za sojenje v zahtevnejših zadevah gospodarskega in organiziranega kriminala ter korupcije. VEČ

Sprejeta je bila tudi novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki naj bi uredila področje morebitnega konflikta interesov poslovodnih oseb, ki so tihi družbeniki v podjetjih, s katerimi sodelujejo. VEČ

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o davčni službi (ZDS-1) ter nov Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (predlog). VEČ

Sprejeta je bila tudi novela Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom), ki med drugim na novo opredeljuje postopek imenovanja in razreševanja direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije (Apek). VEČ

Državni zbor je sprejel tudi novelo Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ), ki naj bi omogočila lažji dostop do kreditov in tako prinesla tudi pozitivne učinke za gospodarstvo. VEČ

Z novim zakonom o državnem tožilstvu se birokratizira delo, njegove določbe pa so nejasne, zato je zakon slab, je dejala generalna državna tožilka Barbara Brezigar. O delu tožilstev pa je povedala, da se je obseg zadev pri pregonu organiziranega kriminala povečal za 348 odstotkov. VEČ

Na zaprti seji sveta za kaznovalno pravo pri ministrstvu za pravosodje je prek pisne izjave odstopil pravnik in penolog Dragan Petrovec. Zaradi neupoštevanja predlogov članov sveta glede nekaterih sprememb Kazenskega zakonika (KZ) se ni več počutil koristnega. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 22 vplivov in zadnja novela je začela veljati 16. aprila 2011.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 23 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevna nevarnost.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Razpisan je bil zakonodajni referendum o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (OdZPDZC-1), ki za dan glasovanja določa nedeljo, 5. junij 2011.

Sprejet je bil Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota, ki velja od 16. aprila, določa pa rok, v katerem Davčna uprava Republike Slovenije obvesti upravljavca sistema obveznega večstranskega pobota o izvzetju določene prijavljene obveznosti ter podrobnosti glede izmenjave podatkov, ki so potrebni za izvzem iz omenjenega sistema.

30. aprila začne veljati Pravilnik o načinu izvajanja 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah, ki določa pogoje in način posredovanja zahteve za pridobitev podatkov o zadnji lokaciji opreme za mobilno komuniciranje pogrešane osebe. Zahtevo operaterju posreduje Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave, nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika pa izvaja poleg informacijskega pooblaščenca (po devetem odstavku 104.a člena ZEKom) še notranja organizacijska enota Generalne policijske uprave, pristojna za nadzor in Ministrstvo za notranje zadeve.

30. aprila začne veljati Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, med omenjene katastre pa spadajo kataster javne infrastrukture državnega pomena za ravnanje z odpadki, kataster javne infrastrukture lokalnega pomena za ravnanje z odpadki, kataster javne kanalizacije in kataster javnega vodovoda.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


V Poročilu Evropske komisije o spletni nevtralnosti je zapisano, da je treba državljanom in podjetjem zagotavljati prost dostop do odprtega interneta. S 25. majem začnejo veljati novi telekomunikacijski predpisi, ki urejajo vprašanja o preglednosti, kakovosti storitev, omejevanju spletnega prometa in možnosti menjave operaterja. Komisija bo bdela nad izvajanjem pravil, tako da bo v praksi zagotovljeno spoštovanje načel odprtega interneta. Posebej se bo pazilo na splošne omejitve zakonitih storitev in aplikacij ter razkoraku med ponujanimi in dejanskimi hitrostmi širokopasovnih povezav. BEREC bo opravil tudi preiskavo o teh vprašanjih, katere izsledki bodo objavljeni konec leta. VEČ

Komisija EU je v Poročilu o direktivi o hrambi podatkov zapisala, da igra shranjevanje podatkov o telekomunikacijah pomembno vlogo pri zaščiti javnosti pred posledicami težjih kaznivih dejanj. Ti podatki so pogosto odločilni dokazi pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj. Vendar pa razlike med prenosi direktive v nacionalne predpise povzročajo težave ponudnikom storitev, pa tudi direktiva sama ne predpisuje hrambe, obnove in uporabe podatkov v popolni skladnosti z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov, tako da so v nekaterih državah razveljavili predpise, ki direktivo prenašajo v domači pravni red. Komisija bo po posvetu s strokovnimi organi, gospodarstvom in civilno družbo predlagala izboljšana pravila. VEČ

Komisija je sprejela Sporočilo o izboljšanju kvalitete evropske statistike s premikom od popravka do preprečitve. V njem predlaga krepitev upravljanja Evropskega statističnega sistema, nadaljnjo standardizacijo javnih računov, redni pregled kvalitete podatkov, ki jih organi vlade pošiljajo nacionalnim statističnim inštitutom ter oceno tveganja sprememb v čimbolj začetni fazi. VEČ

Evropska komisija je sprejela tehnične predpise, kako je potrebno odpreti radijske frekvenčne pasove 900 in 1800 MHz za napredne komunikacijske naprave četrte generacije (4G). Sklep morajo države članice izvesti do konca leta 2011 in je pomemben za državljane in podjetja pri brezžičnem širokopasovnem dostopu do interneta, saj bo z navodili o tehničnih ukrepih preprečil motnje z obstoječimi napravami GSM in tretje generacije (3G). VEČ

Komisija je začela javno razpravo o bodoči strategiji Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. Razprava bo vključena v agendo o strategiji inovativnosti, v kateri bodo predstavljene prednostne naloge instituta do leta 2020 s poudarkom na njegovih ciljih in nalogah, financiranju in bodočih temah. Razprava bo potekala do 30. junija. VEČ

Svet EU je potrdil podpis Konvencije o pan-euro-sredozemskih prednostnih pravilih o poreklu, ki bo nadomestila dosedanji sistem zbiranja porekla na podlagi protokolov med dvema državama. Konvencija naj bi pospešila uporabo enakih pravil o poreklu z namenom diagonalnega zbiranja porekla blaga, s katerim se trguje na tem območju. VEČ

Sodišče EU je v zadevah C-288/09 in 289/09 ugotovilo, da morajo biti dekoderji s trdim diskom (primer obravnava angleški Sky+ box), za namene carine, označeni kot set-top boksi (ki se lahko postavijo in priključijo na televizijske sprejemnike) s komunikacijskimi funkcijami in ne kot naprave za snemanje. V takem primeru so izključeni carinjenja, drugače pa se carinijo po 13.9 % stopnji. VEČ

 V zadevi C-70/10 (samo v francoščini) je generalni pravobranilec Villalon podal mnenje, da ukrep s strani nacionalnega sodišča, ki narekuje spletnim ponudnikom namestitev sistema za filtriranje in blokiranje elektronskih komunikacij z namenom varovanja pravic intelektualne lastnine, pomeni kršitev temeljnih pravic. Tak ukrep bi bil upravičljiv v primeru, da je skladen s pogoji iz Listine o temeljnih pravicah glede izjem od temeljnih pravic (Title VII) in je sprejet na nacionalni pravni podlagi, ki je dostopna, jasna in predvidljiva. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, s katero je bilo ugotovljeno, da je drugi odstavek 5. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) v neskladju z Ustavo RS.

Omenjeni odstavek določa, da sedem dni pred glasovanjem ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o kandidatih, listah kandidatov, političnih strankah in referendumskem vprašanju. Pobudniki so menili, da omenjena določba posega v pravico svobode tiska in pravico do svobodne gospodarske pobude, preprečuje javnosti dostop do informacij, domači mediji pa so na slabšem od tujih, ki do podatkov pridejo preko interneta. Če mediji naredijo raziskavo javnega mnenja na lastno pobudo, naj bi to dajalo videz nepristranskosti, objektivnosti in nevtralnosti. Ustavno sodišče je tako ugotovilo neskladje s prvim odstavkom 39. člena Ustave RS  in zakonodajalcu naložilo, naj ga odpravi v šestih mesecih. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Vlasta Nussdorfer v novi kolumni z naslovom Lahko ste botri slovenskim otrokom vabi, da se pridružite novi akciji, v kateri lahko postanete boter enemu izmed 300 slovenskih otrok in mu olajšate težko življenje.

Med drugim je zapisala: "Zavedati se moramo, da obstajajo različne oblike in stopnje dajanja. Če dajemo s skritim motivom, da bi izboljšali svojo podobo v očeh drugih – da bi postali ugledni in bi nas ljudje imeli za vrle in svete – s tem onečastimo dejanje. V tem primeru se ne urimo v velikodušnosti, ampak v samo poveličevanju. Prav tako je lahko res, da ne nekdo, ki daje veliko, ni tako velikodušen, kot nekdo, ki daje malo. Vse je odvisno od načina in motiva." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


13. april 2011 Nadomestilo stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota
  1 ‰ od dejansko pobotanega zneska oz. najmanj 2,6 EUR za posamezni krog pobota
19. april 2011 Znižanje trošarine za neosvinčen bencin (za 1000 litrov)
  429,8500 406,3800 €
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.