April 2011, številka 4-2 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
15. aprila se bo začel izvajati prvi obvezni večstranski pobot.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Predsednik republike Danilo Türk je objavil poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesto sodnika ustavnega sodišča, so sporočili iz urada predsednika republike. To je drugi poziv za to mesto, saj državni zbor konec marca Rada Bohinca ni potrdil za ustavnega sodnika. VEČ

Pedsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič glede trenutne "inflacije" referendumov opozarja, da bi morali pravice, tudi tisto do referenduma, uporabljati smotrno in tudi na državni ravni bi morala vladati večja zadržanost do referenduma. VEČ

Državni zbor je na izredni seji za datum razpisa referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki ga zahtevata SDS in SNS, določil 21. april, za datum izvršitve referenduma pa 5. junij. Največ govora je bilo sicer o omejitvi medsosedske pomoči oz. o vprašanju, ali gre tu za boj proti sivi ekonomiji ali za teptanje tradicije. VEČ

Poslanke in poslanci DZ so po šestih urah končali razpravo o predlogu za odprtje arhivov o trgovini z orožjem. Pri tem niso podprli predloga SDS, naj DZ pristojne organe pozove, naj z dokumentov takoj umaknejo oznako zaupnosti, so pa podprli predlog koalicije, da DZ o tem pripravi poseben zakon. VEČ

Državni svetniki so na današnji seji sklenili, da na ustavno sodišče vložijo zahtevo za ustavno presojo Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1), v delu, ki se nanaša na priznanje imunitete. Podprli so tudi nezdružljivost poslanske in županske funkcije ter se zavzeli za razpis lokalnih volitev v občini Koper. VEČ

Vlada naj bi danes za predstavnici oz. agentki Slovenije pri arbitražnem sodišču, ki bo odločalo o meji med Slovenijo in Hrvaško, pooblastila profesorico mednarodnega prava na ljubljanski pravni fakulteti Mirjam Škrk in vodjo sektorja za mednarodno pravo na zunanjem ministrstvu Simono Drenik. VEČ

Vlada je sprejela tarifo nadomestil stroškov za obvezne večstranske pobote, ki jih bo v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP) v petek začel izvajati Ajpes. Nadomestilo znaša eno tisočinko dejansko pobotanega zneska, a ne manj kot 2,60 evra. VEČ

Mandatno-volilna komisija se bo danes opredelila do predloga vlade za imenovanje Zvonka Fišerja za generalnega državnega tožilca, o katerem bo DZ predvidoma glasoval na redni aprilski seji prihodnji teden. VEČ

Preiskovalna komisija DZ za sporne managerske prevzeme bo predvidoma junija v parlamentarno proceduro poslala poročilo o svojem delu. Na današnji seji so obravnavali osnutek vmesnega poročila, a so se ga odločili dopolniti s pričanji še nekaterih prič. VEČ

Glavni inšpektor za delo Borut Brezovar zavrača vse navedbe komisije za preprečevanje korupcije, ki je ugotovila suma kršitve dolžnega ravnanja in nasprotja interesov v ravnanju inšpektorja. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki začne veljati 16. aprila, prinaša kar nekaj novosti, med drugim, da so iz izvršbe poleg prejemkov iz naslova starševskega in otroškega dodatka izvzeti še prejemki iz naslova pomoči ob rojstvu otroka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka, poleg tega pa tudi denarna sredstva, izplačana s strani Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS. Dodana je določba o skrbniškem računu: Izvršitelj mora denarna sredstva, pridobljena v posameznih postopkih izvršbe in zavarovanja, hraniti na skrbniškem računu do njihove izročitve strankam.
Novela ZIZ naj bi v prisilni poravnavi in v izvršilnih postopkih zagotovila upnikom dodatno varstvo pravic ter večje možnosti za poplačilo njihovih terjatev. VEČ

Spremembe Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) so prinesle nove člene, ki opredeljujejo organe Javne agencije RS za varstvo konkurence: svet agencije ter komisijo za varstvo konkurence. Prihodki za delo agencije izhajajo iz sredstev državnega proračuna, ki jih določi državni zbor na predlog agencije ter iz nadomestil stroškov. Agencija začne delovati 1. januarja 2012.

23. aprila bo začel veljati novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), ki naj bi preprečil dosedanje zlorabe zakonodaje, zaščitil trg in vzpostavil pravno podlago za izdajo podzakonskega predpisa o nastanitvah tujcev. Med poglavitnimi rešitvami je okrepitev zaščite pravic tujcev, ki so zaposleni ali delajo pri slovenskih delodajalcih - osebno delovno dovoljenje bo za tri leta lahko pridobil tujec z najmanj poklicno izobrazbo ali pridobljeno poklicno kvalifikacijo v RS že po najmanj 20-mesečni neprekinjeni zaposlitvi pri katerem koli delodajalcu. V zakonu je tudi veliko določb, ki delodajalce zavezujejo k plačevanju davkov in prispevkov, ter jim s tem pogojujejo izdajo delovnih dovoljenj itd. Za zaščito slovenskega trga dela novi zakon ukinja sezonsko delo v gradbeništvu ter gostinstvu in turizmu, kvoto delovnih dovoljenj pa bo Vlada lahko sprejemala na podlagi stanja in predvidenih gibanj na trgu dela. Zakon uvaja tudi modro karto EU v primeru visokokvalificirane zaposlitve tujca, zanj Zavod RS za zaposlovanje ne izda delovnega dovoljenja, ampak izda le soglasje k modri karti.

Sprejet je bil Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP), njegov glavni cilj pa je določiti javni interes Republike Slovenije na področju promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, kar pomeni predvsem sistemsko financiranje, izboljšanje informiranosti potrošnikov o pridelavi, predelavi ter kakovosti omenjenih proizvodov, pa tudi krepitev konkurenčnosti agroživilstva v RS, spodbujanje lokalne pridelave in potrošnje in povečanje prodaje slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov potrošnikom. Zakon začne veljati 23. aprila.

Sprememba Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) določa, da ima po novem Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS 15 članov, 14 jih imenuje in razreši državni zbor RS, enega pa Vlada RS.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že pet vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija EU je v okviru okrepljenega sodelovanja poslala v razpravo dva predloga za zmanjšanje stroškov patentiranja in poenostavitev postopka pridobitve. Tako bodo zainteresirani lahko zavarovali svoje izume z enotnim evropskim patentom hkrati v 25 državah članicah (Španija in Italija se zaenkrat nista priključili). Predlagani uredbi (za pridobitev patenta in o ureditvi prevodov) vsebujeta pogoje za pridobitev enotnega patentnega varstva, njegove pravne učinke in veljavno prevajanje. VEČ

Komisija je sprejela Akt za enotni trg, katerega cilj je odprtje dvanajstih delovišč za ponovni zagon enotnega trga do leta 2012. Enotni trg, katerega potencial še vedno ni polno izkoriščen, so komisarji označili za osrednji gospodarski vzvod EU in najboljši pripomoček odzivanja na gospodarsko krizo. Delovišča naj bi predstavljala vzvode rasti, konkurenčnosti in socialnega napredka ter obsegajo vprašanja mobilnosti delavcev, financiranja za mala in srednja podjetja, varstva potrošnikov, digitalnih vsebin, davčne ureditve in vseevropskih omrežij. VEČ

Evropska komisija je sprejela predlog za revizijo pravil o obdavčitvi energentov v EU (veljavna Direktiva). Predlagana pravila so usmerjena v nov način obdavčitve energentov in upoštevajo sedanja neravnotežja, emisije CO2 ter energijsko vsebnost. Trenutni davki bi bili razdeljeni na dva dela, ki bi skupaj določila skupno stopnjo obdavčitve. Nova pravila naj bi spodbudila energetsko učinkovitost, uporabo okoljsko prijaznejših proizvodov ter se izognila izkrivljanju konkurence na enotnem trgu. Popolna ureditev obdavčitve energijske vsebnosti naj bi bila zaključena do leta 2023. VEČ

Komisija je sprejela poročilo o delovanju Uradov za vračilo premoženja, ki so jih države članice ustanovile za boj proti organiziranemu kriminalu. Ti uradi pomagajo zmanjševati dobičke kriminalcem z identificiranjem ilegalno pridobljenega premoženja na nacionalnem ozemlju ter pospešitvijo izmenjave relevantnih informacij na ravni EU. Komisija pa to leto načrtuje nadaljnje ukrepe za še hitrejše sledenje premoženja kriminalnega izvora. VEČ

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je potrdil poročilo, ki odobrava sprejetje fakultativnega evropskega obligacijskega prava. To pravo bi potrošniki ali podjetja lahko prosto izbrali pri urejanju obligacijskih razmerij in bi pomenilo alternativo nacionalnim pogodbenim pravilom, uporabilo pa bi se lahko pri vseh pogodbenih razmerjih ali pa le pri čezmejnih. VEČ

Evropska investicijska banka je odobrila posojilo v višini 35 milijonov evrov za nadgradnjo infrastrukture pristanišča Koper, z namenom povečati velikost pristanišča ter omogočiti večji pretok zaradi povečanih zahtev transporta. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-402/09 odločilo, da je davek na onesnaževanje ob prvi registraciji vozil, ki ga je uvedla Romunija, v nasprotju s pravom EU. Taka zakonodaja ima po mnenju sodišča negativni učinek na uvoz in prodajo rabljenih vozil iz drugih držav članic, saj rabljena vozila z domačega trga niso podvržena enakim merilom (in seveda davku). VEČ

V zadevi C-235/09 je sodišče EU odločilo, da prepoved kršitve znamke Skupnosti izdane s strani nacionalnega sodišča, ki sodi kot sodišče za znamke Skupnosti (po členu 91 Uredbe o znamki Skupnosti), velja na celotnem ozemlju EU. Sankcija oz. prisilni ukrep, ki je naložen zaradi spoštovanja prepovedi, prav tako velja v celotni EU. VEČ 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


dr. Matjaž Ambrož:
Problem malomarnega sostorilstva

dr. Jernej Letnar-Černič:
Svoboda dostopa do arhivov

dr. Luigi Varanelli:
Izplačila članom skupščine javnega podjetja
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo izbrali sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava odpoklic, kot utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi poslovodje:

Tožnik je bil na seji skupščine družbe z omejeno odgovornostjo odpoklican, sklenjeno pa je imel pogodbo za nedoločen čas kot poslovodja oz. direktor družbe, brez posebej dogovorjenih razlogov za njeno prenehanje. Ponujena mu je bila nova pogodba o zaposlitvi za ustrezno delo, ki je ni sprejel. Zanj je bilo sporno, ali predstavlja odpoklic utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi in ali so to takšne okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu omogoči zagovor. VEČ 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Obvezni večstranski pobot

15. aprila se bo začel izvajati prvi obvezni večstranski pobot, ki ga ureja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPrezP).

V skladu s 16. členom ZPrezP mora dolžnik prijaviti svojo denarno obveznost v prvi krog obveznega večstranskega pobota pri upravljavcu sistema obveznega večstranskega pobota, to je pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki je za dobo do konca leta 2012 imenovana za upravljalca sistema obveznega večstranskega pobota. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Jezik prava izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ameriško pogodbeno pravo (Contracts) se začne z vprašanjem »What promises should the law enforce?« (Katere obljube naj pravo (pomaga) izterja(ti)?), eden od ponujenih odgovorov pa je: »Those for which there was consideration.« Kako bi prevedli consideration?" VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. april 2011 Mesečna temeljna obrestna mera, april 2011
  0,2 %
1. april 2011 Letna temeljna obrestna mera, april 2011
  2,46 %
8. april 2011 Rast cen življenjskih potrebščih v RS, marec 2011
  + 1,6 %
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.