April 2011, številka 4-1 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Ali smejo davčni inšpektorji pregledovati odvetniške spise
 


 
  AKTUALNO


Popolna informatizacija zemljiške knjige

5. aprila so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki urejajo način vpisa v glavno knjigo zemljiške knjige, ki dosledno odraža vsebino stvarnopravnih razmerij glede nepremičnine v skladu z ureditvijo v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ), uvajajo celovito informatizacijo vseh poslovnih procesov v zvezi z odločanjem o vpisih ter informatizirano zbirko listin.
Po novem se tako v zemljiško knjigo vpisujejo poleg zemljiške parcele tudi stavba, zgrajena na podlagi stavbne pravice, v primeru etažne lastnine pa stavba v etažni lastnini in posamezni deli te stavbe, pa tudi stavbna pravica. Spremenjena je določba o vpisu lastninske pravice in dodana je določba o vpisu etažne lastnine. Novi 13.a člen opredeljuje pojme v zvezi s pravnim položajem nepremičnine v zemljiški knjigi.
Vročitve profesionalnim pooblaščencem se po novem opravljajo elektronsko, spisi v zemljiških zadevah pa se vodijo kot elektronski spis. Pisne vloge udeležencev, ki jih ne zastopa odvetnik, notar ali državno pravobranilstvo, bo sprejemalo samo eno centralno vložišče.  VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je razveljavilo tretji odstavek 56. člena Zakona o policiji (ZPol), ki se nanaša na pogoje in postopek odločanja o razrešitvi dolžnosti varovanja tajnosti podatkov v zvezi z izvedbo dokaza z zaslišanjem delavca policije v kazenskem postopku. Do drugačne zakonske ureditve ima končno besedo glede razkritja podatkov predsednik višjega sodišča. VEČ

Ustavno sodišče je odločilo, da so prvi, drugi in četrti odstavek 47. člena Zakona o tujcih (ZTuj-1) v neskladju z ustavo. Na ministrstvu za notranje zadeve so pojasnili, da predlog novega zakona, ki je že v proceduri, to neustavnost odpravlja. VEČ

Ustavni sodniki so soglasno zavrgli pobudo Zveze domoljubnih društev Hervardi za oceno ustavnosti dela Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK), ki vladi omogoča financiranje kampanje iz proračunskih sredstev. Po mnenju sodnikov pobudnik ni izkazal pravnega interesa, saj izpodbijana odločba neposredno ne posega v njegov pravni položaj. VEČ

Odbor DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je za obravnavo v DZ pripravil novelo zakona o sodiščih in novelo zakona o sodniški službi, po katerih bi Slovenija dobila specializirane oddelke za sojenje v zahtevnejših zadevah gospodarske kriminalitete. VEČ

Odbor DZ za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj je potrdil predlog novele zakona o elektronskih komunikacijah, ki natančneje določa ukrep, s katerim lahko Apek operaterju s pomembno tržno močjo naloži funkcionalno razdelitev družbe. Novela tudi na novo opredeljuje postopek imenovanja in razreševanja direktorja Apeka. VEČ Včeraj so je odzvala tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki odločno nasprotuje sprejemu avtentične razlage zakona o prevzemih, saj so stališča, da so zakonske določbe jasne. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je predlagal DZ, naj sprejme predlog avtentične razlage nekaterih členov Zakona o prevzemih (ZPre-1), ki ga je v parlamentarno proceduro vložila skupina koalicijskih poslancev. Odbor je predlog sprejel kljub pomislekom tako zakonodajno-pravne službe kot tudi Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je danes opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o gospodarskih družbah, s katerim želi vlada urediti področje morebitnega konflikta interesov poslovodnih oseb, ki so tihi družbeniki v podjetjih, s katerimi sodelujejo. VEČ

Pred referendumom o Zakonu o malem delu (ZMD) v koalicijskih strankah izpostavljajo njegove prednosti. Prepričani so, da bodo pridobili tako študenti kot upokojenci in brezposelni. V opozicijskih strankah pa svarijo pred škodljivimi posledicami zakona. Med drugim se bojijo, da bo z malim delom več negotovih oblik zaposlitev. VEČ

Ljubljansko okrajno sodišče je razsodilo, da Karl Erjavec in Albin Gutman nista kriva nevestnega dela v službi v zadevi Patria. Obramba je bila s sodbo zadovoljna, tožilka Branka Zobec Hrastar pa je napovedala pritožbo. Po oceni Rajka Pirnata razsodba ni dobra novica za morebitno odločitev vlade o tožbi za ničnost pogodbe o nakupu oklepnikov. VEČ

Predsednica senata v zadevi Čista lopata Vesna Podjed je Ivana Zidarja začasno izločila iz kazenskega postopka, saj ga iz zdravstvenih razlogov ponovno ni bilo na sodišče. Prav tako ni jasno, kdaj bo na obravnavo na ljubljansko okrožno sodišče prišel. VEČ

Po oceni ministra za pravosodje Aleša Zalarja projekt informatizacije v slovenskem pravosodju poteka dobro. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, je do zdaj zaključenih 31 odstotkov projektov, 28 odstotkov pa jih je v teku. Čez mesec dni naj bi uvedli tudi projekt videokonferenčnega zaslišanja otrok. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjen je bil Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ), črtan je 24. člen o krajevni pristojnosti za vlaganje prijav. Po noveli, ki velja od 5. aprila, uporablja pa se od 1. julija, kraj vložitve prijave zavarovanja ni več pomemben, saj bo zavezanec po novem lahko vložil katero koli prijavo zavarovanja pri kateri koli enoti oz. izpostavi ZZZS.

1. aprila je začela veljati Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki določa že omenjene mejne vrednosti emisije, vrste goriv, ki se smejo kuriti v malih kurilnih napravah, ukrepe za zmanjševanje emisije ter pravila za prilagoditev kurilnih naprav določbam uredbe. V skladu s pomembnostjo varovanja okolja predpis določa tudi globe za prekrške.

Sprejet je bil Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov - Banke Slovenije, Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev. Predpis, ki velja od 1. aprila, za potrebe vzpostavitve učinkovite koordinacije skupnega dela navedenih organov predvideva ustanovitev koordinacijskega telesa, za izvajanje aktivnosti iz pravilnika pa ustanavlja komisijo za medsebojno sodelovanje.

Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike je začela veljati 2. aprila, ureja pa sofinanciranje regijskih projektov v skladu z dogovori za razvoj regij, dodatne začasne ukrepe razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo ter ukrepe na obmejnih problemskih območjih.

Slovensko zavarovalno združenje in Sindikat finančnih organizacij Slovenije sta sklenila Kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije, ki velja od 2. aprila in se uporablja od 1. aprila dalje. Pogodbi je priložena Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za zavarovalstvo Slovenije, katero bosta stranki po dogovoru usklajevali enkrat letno za obdobje naslednjega leta. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Vse zadnje spremembe in dopolnitve zakona pa so seveda vidne v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija EU je začela z razpravo kako izboljšati upravljanje podjetij, saj je finančna kriza pokazala, da dosedanji načini niso dovolj učinkoviti. Javnost lahko svoje predloge predloži do 22. julija 2011. Komisar za notranji trg Barnier je med drugim dejal, da morajo upravni odbori postati učinkovitejši, delničarji pa v celoti prevzeti svojo odgovornost. Izboljšati je možno marsikaj, med drugim raznolikost upravnih odborov, vključenost delničarjev in kakovost izjav o upravljanju podjetij. VEČ

Odbor regij predlaga reformo regionalne pomoči EU in Evropskega socialnega sklada. Predstavniki regij in župani so poudarili, da mora imeti bodoča kohezijska politika zadostna sredstva za doseganje ciljev, posvarili pa so tudi pred povezovanjem razpoložljivih sredstev z majhnim številom naloženih prednostnih nalog. Evropska komisija je v petem poročilu o kohezijski politiki že predstavila nekatere reformne možnosti, predloge zakonov pa naj bi objavila do poletja. Svoje mnenje glede poročila pa je podal tudi Odbor regij. VEČ

Evropska komisija je predstavila Sporočilo o evropski vesoljski strategiji, v katerem poudarja pomembno vlogo razvoja vesoljskih tehnologij za boljše delo in življenje ljudi (radijska, satelitska navigacija, hitrejše odzivanje ob humanitarnih nesrečah ...). Gre za začetek celostne politike o vesolju, katere temelj je bil postavljen z Lizbonsko pogodbo (172a člen). V Sporočilu se omenja potreba po močnejši evropski vesoljski infrastrukturi, večji podpori raziskovanju z namenom povečati tehnološko neodvisnost EU in pospešitvi povezovanja med vesoljskim sektorjem in ostalo industrijo. VEČ

Komisija EU je predlagala nova pravila glede kreditnih pogodb za stanovanjske nepremičnine, s katerimi naj bi se zagotovilo, da dosedanje prakse v bodoče ne bi bile več možne in s katerimi naj bi povrnili zaupanje potrošnikov v finančni sistem. Jemalcem posojil naj bi se zagotovila večja zaščita preko strogih pravil glede oglaševanja, izjav pred sklenitvijo pogodbe, nasvetov, ocen kreditne sposobnosti in zgodnjih odplačil. Prav tako se vpeljuje Evropski standardizacijski informacijski list, ki bo potrošnikom omogočal primerjavo hipotekarnih pogojev različnih ponudnikov. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-424/09 (Christina Ioanna Toki v Ipourgos Ethnikis pedias kai Thriskevmaton) odločilo, da se poklicne dejavnosti, ki so urejene s pravili zasebne organizacije, čeprav priznane s strani države, obravnavajo kot dejavnosti, ki niso regulirane s strani države. Priznanje kvalifikacij, povezanih s temi aktivnostmi v drugi državi članici mora tako temeljiti na trajni in redni poklicni aktivnosti, ki pokriva vrsto dejavnosti značilnih za konkretni poklic. VEČ

V zadevi C-119/09 je sodišče EU odločilo, da nacionalna pravila ne morejo popolnoma prepovedati ponujanja storitev (canvassing) s strani kvalificiranih računovodij. Taka prepoved ni dovoljena po Direktivi o storitvah in pomeni omejitev svobode nudenja čezmejnih storitev. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Mesec marec je doživel mnogo sprememb na področju prekrškov. Največ sta jih prinesla nova Zakon o detektivski dejavnosti (ZDD-1) in Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1) .

ZDD-1, ki je začel veljati 26. marca, določa pogoje, upravičenja in obveznosti posameznikov za opravljanje detektivske dejavnosti. Zakon z globo med 400 in 1200 evri kaznuje detektiva, ki opravlja detektivsko dejavnost brez ustrezne licence ali dejavnost opravlja še naprej tudi po odvzemu licence, kot prekršek šteje tudi opravljanje detektivske dejavnosti brez pisnega pooblastila stranke, itd.

ZZasV-1, ki prav tako velja od 26.3., in ki ureja pravice in obveznosti subjektov, ki se ukvarjajo z varovanjem, ki ga ne zagotavlja država - torej zasebnim zavarovanjem, je prinesel več kot 30 novih prekrškov. Globa je določena npr. za osebe, ki opravljajo druge dejavnosti, ki so nezdružljive z zasebnim varovanjem, osebe, ki zasebnega varovanja ne opravljajo v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi, osebe, ki ne vodijo evidence varnostnega osebja, pogodb o opravljanju storitev zasebnega varovanja, pritožb ter evidence uporabe ukrepov varnostnika, plinskega razpršilca, službenega psa in strelnega orožja, itd.

Poleg omenjenih zakonov so novi prekrški med drugim še v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP), Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) ter v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP).

 VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Sodišča EU, ki obravnava diskriminacijo nosečih delavk:

Ne gre za diskriminacijo na podlagi spola oziroma nosečnosti, če je delavka skladno z nacionalno zakonodajo iz varnostnih razlogov začasno premeščena na drugo delovno mesto. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo ponedeljkovo kolumno z naslovom v Krhkost sveta izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Četudi vidimo v svetu mnogo negativnega, je pozitivnega še vedno nekoliko več, vsaj toliko, da cel svet ne pade s tečajev. Seveda pa v tem ali onem okolju začasno prevlada tudi anti-etika, kar vodi v vojne, mučenja, strah, revščino, lakoto ipd. Univerzalna etika je zato ključnega pomena za zmanjšanje stopnje krhkosti našega sveta ..." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.