Marec 2011, številka 3-1 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumna: O zavorah in ravnovesjih
 


 
  AKTUALNO


Boj proti zamudam pri plačilih

Prenovljena direktiva št. 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih, ki bo začela veljati 15. marca, sistemsko ureja problem plačilne nediscipline in z določitvijo plačilnih rokov ter nadomestil za upnike omogoča podjetjem trgovanje na celotnem notranjem trgu brez večjega tveganja kot doma. Z uveljavitvijo istih pravil tako ne more priti do izkrivljanja konkurence na tem področju. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor je opravil drugo obravnavo predloga zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki so ga po dolgotrajnih usklajevanjih s predstavniki kmetov in živilske industrije pripravili na kmetijskem ministrstvu. Poleg tega je sprejel predlog zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.

Poslanci DZ so s 44 glasovi za in 24 proti ocenili, da je predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila skupina 27 poslancev, neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Cilj predlagane rešitve je ukinitev možnosti obstoja tihih družb, tihih družbenikov in prikritih razmerij znotraj družbe, ki imajo po praksi v Sloveniji zgolj negativne posledice. VEČ

Državni zbor je opravil tudi drugo branje predloga zakona o detektivski dejavnosti, ki naj bi sistematično uredil to področje. Mnenja o zakonskem besedilu so med poslanci deljena. Podpirajo ga v koaliciji, medtem ko imajo v opoziciji številne pomisleke, med drugim jih moti, da med pogoji za pridobitev licence ni znanja slovenskega jezika. VEČ

Vlada bo na današnji seji obravnavala noveli zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi. Ministrstvo za pravosodje je noveli pripravilo v okviru prioritet vlade, da bi zagotovilo učinkovitejši pregon zahtevnejših oblik organiziranega in gospodarskega kriminala. VEČ

Poslanci DZ so v drugi obravnavi dopolnili predlog novele zakona o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno, med drugim s tem, da bi zbornicam gospodarskih subjektov dali pooblastila glede obveščanja inšpekcijskih organov o kršitvah zakonodaje. DZ bo tretjo obravnavo predloga novele opravil na naslednji seji. VEČ

Ustavni sodniki bodo danes po javni obravnavi sredi februarja znova govorili o pokojninski reformi. Zahteva državnega zbora za presojo posledic, ki bi jih lahko imela zavrnitev pokojninske reforme na referendumu, je namreč uvrščena na dnevni red današnje seje. VEČ

Vlada bo na današnji seji med drugim oblikovala mnenje o koalicijskem predlogu novele zakona o zemljiški knjigi, ki ohranja pravilo elektronskega vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov. Te bodo praviloma vlagali notarji, a predlog odpira možnost vlaganja predlogov tudi širšemu krogu vlagateljev. VEČ

Generalna državna tožilka Barbara Brezigar je zavrnila poročanje nekaterih medijev, da je tožilstvo v zadevi prirejanja dokumentov, ki jih je SDS objavil na spletni strani, že sprejelo odločitev in da so to storili prehitro in neutemeljeno. Zatrjuje, da nič od tega ne drži, saj tožilstvo še ni sprejelo kakršne koli odločitve. VEČ

Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na današnji seji sklenil, da bo 16. marca organiziral javno predstavitev mnenj o strategiji razvoja lokalne samouprave v Sloveniji. VEČ

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) bo odprlo preiskavo o morebitnih zločinih proti človečnosti v Libiji. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

26. februarja je v veljavo stopil tudi Pravilnik o nadzoru v predstavništvih Republike Slovenije v tujini, ki želi zagotoviti urejeno ter učinkovito gospodarsko delovanje slovenskih diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini. Nadzor, ta je lahko reden ali izreden, pripravlja, organizira in izvaja  glavni diplomatski nadzornik, ki mora o svojem delu pripraviti letno poročilo in ga do 31.1. predložiti ministru za zunanje zadeve.

Sprejet je bil Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik dajalcev kreditov, ki za svoje poslovanje potrebuje dovoljenje Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov. Predpis bo začel veljati 15. marca, izjema, za katere pa ne bo veljal, so kreditni posredniki bank in hranilnic. Kreditni posrednik bo lahko opravljal svoje storitve le na podlagi pooblastila v pisni pogodbi, sklenjeni z dajalcem kredita, za prekoračitev pooblastil ali kako drugače povzročeno škodo potrošniku bosta dajalec kredita in kreditni posrednik odgovarjala solidarno. Klavzula o solidarni odgovornosti pa mora biti sestavni del pogodbe o posredovanju.

Spremembe Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči med drugim v predpis vnašajo nedvoumno določbo, da omenjena uredba od 15.3. dalje ureja tudi postopek in pogoje za povračilo izpada dohodka delodajalcu zaradi udeležbe pri njem zaposlenega pripadnika civilne zaščite (CZ) ali državljana, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči v operativnih sestavah nevladnih organizacij, ter povračilo plače za čas začasne nezmožnosti za delo, izplačanega pripadniku CZ ali državljanu zaradi poškodbe ali bolezni, ki jo je utrpel med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.

26. februarja je začela veljati Uredba o načinu opravljanja republiške gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča državnega pomena, ki se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba, koncesionar je izbran na podlagi javnega razpisa, služba pa se financira s sredstvi obratovalca letališča, ki jih pridobi z zaračunavanjem letaliških pristojbin.

Sprejete so bile tri uredbe s področja zagotavljanja varnosti hrane, ki veljajo od 26. februarja, in sicer Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila, Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila in Uredba o izvajanju uredbe (ES) o encimih za živila. S temi predpisi je zgrajena podlaga za doseganje visoke stopnje zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov, za primere kršitev določb pa so določene tudi sankcije.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 29 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 30 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


S 3. marcem začnejo veljati predpisi iz tretjega energijskega paketa, v katerega sodijo dve direktivi in tri uredbe. Direktivi urejata skupna pravila za notranji trg plina (2009/73) in elektrike (2009/72), uredbe pa pogoje za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (715/2009), pogoje za dostop do omrežij za čezmejno izmenjavo elektrike (714/2009) in ustanovitev Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev ACR (713/2009). VEČ

Komisija je objavila razpis za predloge projektov s področja okolja, za katere naj bi se namenilo 267 milijonov EUR. Razpis poteka pod okriljem programa LIFE+ in evropskega okoljskega sklada, projekti pa naj obravnavajo tematike s treh področij; narava in biotska raznovrstnost, okoljska politika in upravljanje ter informacije in komunikacija. Razpis bo odprt do 15. julija 2011. VEČ

S 1. marcem so začela veljati nova pravila “komitologije”, ki urejajo nadzor držav članic nad Komisijo pri izvrševanju izvedbenih pooblastil. Nova uredba (+ izjave organov) ureja dva postopka posvetovanja in pregleda, ki nadomeščata postopke posvetovanja, upravljanja in urejanja iz stare uredbe. Oba nova postopka vključujeta odbore, ki so sestavljeni iz predstavnikov držav in vodeni s strani Komisije. VEČ

Komisija je sprejela predlog o povezavi poslovnih registrov na območju EU (ta je bil poslan v posvetovanje parlamentu ter državam članicam), ki bo pospešil čezmejni elektronski dostop do poslovnih informacij na celotnem območju EU s tem, da bodo informacije ažurne ter enostavno in hitro dostopne. Predlog naj bi povečal zaupanje in transparentnost notranjega trga, hkrati pa omogočil varnejše poslovanje, kar naj bi spodbudilo čezmejno trgovino in poslovanje ter posameznikom in podjetjem prihranilo do 70 milijonov EUR. VEČ

Evropska komisija je vzpostavila novo storitev natančnejše satelitske navigacije (združevanje standardov GPS, Galileo, GLONASS) za pomoč v letalstvu – EGNOS “Saefty-of-Life”. Gre za odprt in brezplačen sistem, ki se uporablja od oktobra 2009 za osebno navigacijo in natančno poljedelstvo (precision farming). Po postopkih potrjevanja in preverjanja pa je sistem primeren za uporabo tudi v letalstvu. Sistem omogoča letališčem povečanje kapacitet, zmanjšanje stroškov ter načrtovanje krajših in učinkovitejših poti z manjšim vplivom CO2 emisij na okolje. VEČ

V zadevi C-236/09 (zadeva Test-Achats ASBL) je sodišče EU odločilo, da gre pri zavarovalnih pogodbah za diskriminacijo v primeru, ko se spol zavarovanca vzame kot dejavnik tveganja (odziv komisarke Viviane Reding). Direktiva 2004/113 pri dostopu in dobavi blaga in storitev prepoveduje vsako diskriminacijo, ki temelji na spolu. V 5. členu določa, da spol ne more biti dejavnik za različne izračune premij in ugodnosti za namene zavarovanja in povezanih finančnih storitev. Vendar pa v drugem odstavku predvideva tudi izjemo od tega pravila v primeru, da v nacionalno zakonodajo še ni bilo implementirano »uniseks« pravilo in je bilo tako odločeno pred 21. decembrom 2007. Te izjeme morajo biti pregledane po petih letih od 21. decembra 2007, vendar pa ni končnega roka, kar daje možnosti za neomejeno podaljševanje izjem. Sodišče je tako odločilo, da v zavarovalnem sektorju lahko te izjeme trajajo največ do 21. decembra 2012, ko začne absolutno veljati uniseks pravilo. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Mesec februar je prinesel kar nekaj novosti na prekrškovnem področju. Novela Zakona o kemikalijah (ZKEM) je povzročila črtanje nekaterih prekrškov, več sprememb pa so prinesle dopolnitve Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS). Nov je 225a. člen, ki določa globe za kršitve družb za izdajo elektronskega denarja in družb za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo: višina globe se giblje med 4.000 in 100.000 evri za družbe ter med 500 in 5.000 evri za odgovorno osebo družbe. Spremenjeni so tudi nekateri drugi prekrški, npr. izdajatelj elektronskega denarja je kaznovan, če imetniku elektronskega denarja pred sklenitvijo pogodbe o izdajanju elektronskega denarja ne posreduje informacij o pogojih unovčenja sredstev in nadomestilih. Novelirane določbe zakona stopijo v veljavo 30. aprila, omenjeni zakon pa vpliva tudi na prekrške v Zakonu o bančništvu (ZBan-1), saj črta določbe o kršitvah družb za izdajo elektronskega denarja ter določila o opravljanju storitev izdaje elektronskega denarja.

Nekaj prekrškov sta prinesla še Zakon o prostovoljstvu (ZProst) in sprememba Zakona o potnih listinah (ZPLD-1), ter tri nove uredbe s področja varnosti živil - Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila, Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila in Uredba o izvajanju uredbe (ES) o encimih za živila.

 VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Vrhovnega sodišča RS, ki je odločilo, da se lahko sodišče po uradni dolžnosti izreče za nepristojno, saj so pristojnosti v stečajnem postopku, kot so urejene v 52. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), izključne. VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Kako obravnavati stvarni vložek fizične osebe v obliki nepremičnine, ki jo poslovna oseba vzame v najem?

Fizična oseba zaradi prenosa lastninske pravice na nepremičnini v zameno za delež v družbi z omejeno odgovornostjo opravi obdavčljivo odsvojitev kapitala po 94. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), če predpostavljamo, da je nima vključene v registru osnovnih sredstev za namene opravljanja dejavnosti (npr. v okviru samostojnega podjetnika). VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.  
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O zavorah in ravnovesjih izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... če moram denimo na abstraktni ravni izbirati, ali bi v primeru spora raje pritrdil (pravnim) naziranjem večine sodnikov ustavnega sodišča ali večine poslancev parlamenta, bi brez oklevanja izbral prvo. Prav tako niti za hip ne oklevam v drži, da je odločitve ustavnega sodišča treba spoštovati in izvajati. Načelo pravne države to neizprosno narekuje in prav je tako." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


26.2.2011 Najnižja pokojninska osnova
  545,70 551,16 €
26.2.2011 Najvišja pokojninska osnova
  2.182,80 2.204,64 €
26.2.2011 Državna pokojnina
  181,36 183,54 €
26.2.2011 Starostna pokojnina kmetov
  231,93 234,25 €
26.2.2011 Povprečna bruto plača v RS za dec. 2010 (glede na nov.2010)
  1.634,48 1.534,04 €
 

  

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.