Februar 2011, številka 2-4 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Država članica EU lahko v določenih primerih prepove izključen prenos tekem svetovnega in evropskega nogometnega prvenstva na plačljivih televizijah oz. programih.
 


 
  NOVOSTI


Izločitev iz postopkov javnega naročanja kot stranska sankcija v ZP-1

Zaradi pogostih kršitev na področju javnih naročil, ki so oškodovala javnofinančna in proračunska sredstva, je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G) uvedel novo stransko sankcijo, in sicer izločitev iz postopkov javnega naročanja. VEČ
 

 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki podrobneje ureja pojav tihih družb. Predlog namreč določa, da lahko poslovodja ene družbe sklepa posel z družbo, v kateri je tihi družbenik, le v primeru, ko s tem soglaša nadzorni svet družbe. VEČ

Ministrstvo za pravosodje je objavilo predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s katero želi predvsem omejiti ugovore na sklepe o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki so vloženi le z namenom zavlačevanja postopka izvršbe. Ministrstvo je namreč presodilo, da je treba za odpravo tovrstnih zlorab sprejeti ostrejše ukrepe. VEČ

Vlada bo danes obravnavala tudi novelo Zakona o tujcih (ZTuj-1), ki bo omogočila sprejem zapornikov iz ameriškega taborišča za teroristične osumljence v Guantanamu na Kubi. VEČ

Odbor DZ za notranjo politiko je zaključil razpravo o uvajanju alternativnega reševanja sporov. Člani odbora niso podprli predlaganih sklepov, s katerimi bi ministrstvo za pravosodje pozvali k pripravi ustreznejših zakonskih rešitev, pač pa ministrstvu naložili, naj preuči možnosti za nadaljnji razvoj alternativnega reševanja sporov. VEČ

Komisija DZ, ki preiskuje štetje izbrisanih, je sprejela koalicijski predlog končnega poročila, v katerega so koalicijski člani komisije zapisali, da niso ugotovili politične odgovornosti pri štetju izbrisanih. VEČ

Sodni svet je za predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani imenoval višjega sodnika Antona Panjana, so sporočili z omenjenega sodišča, kjer so tudi že opravili primopredajo. Pred Panjanom je okrožno sodišče začasno vodila višja sodnica Martina Erzin. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo že 17 vplivov in zadnji je začel veljati 30. decembra 2010. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

5. marca začne veljati Zakon o prostovoljstvu (ZProst), ki sistematično ureja prostovoljstvo in jasno normativno določa pravice in obveznosti udeleženih. Zakon želi izboljšati stanje omenjenega področja ter poudariti njegovo pomembnost za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter za razvoj solidarne, humane in enakopravne družbe. Zakon tako zajema vsa klasična področja; od opredelitve pojmov, načel in pogojev za opravljanje organiziranega prostovoljskega dela, do pravic in obveznosti prostovoljcev ter pristojnosti za izvajanje in nadzor nad izvajanjem zakona, vsebuje pa tudi kazenske določbe.

Spremembe je doživel Zakon o potnih listinah (ZPLD-1), ki med drugim omogoča izdajo drugega potnega lista iste vrste državljanu, ki mora vzroke za nov dokument utemeljiti ob svoji vlogi. Državljan lahko po novem vloži vlogo za izredni potni list še pred dopolnjenim 18 letom starosti, v primeru, da postane roditelj in mu sodišče z odločbo prizna popolno poslovno sposobnost. Spremenjeni sta tudi določbi o kopiranju in vročanju potne listine - ta se bo po 5. marcu 2011 lahko v najbolj nujnih primerih vročila tudi po pooblaščenem proizvajalcu potnih listin neposredno po izdelavi. VEČ

Spremenjen je bil tudi Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP). Glavni namen sprememb je prenos določb v zvezi s postopkom dodeljevanja finančnih spodbud za vhodne tuje neposredne investicije, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa, razen v posebnih primerih, pri katerih dodelitev poteka po posebnem postopku s sklepanjem neposrednih pogodb.

Po najnovejših spremembah, ki že veljajo, Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) določa, da ne glede na dejstvo, da volilne kampanje ni dovoljeno financirati s proračunskimi sredstvi, razen s sredstvi, ki jih iz proračuna dobijo politične stranke, Vlada RS s sklepom lahko nameni sredstva za referendumsko kampanjo Državnemu svetu RS, kadar je ta organizator kampanje. VEČ

Izdan je bil Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu (OdZMD), glasovanje bo v nedeljo, 10. aprila 2011.

Sprejeti Pravilnik o zagotavljanju informacij prejemnikom storitev določa, da fizičnim osebam informacije zagotavlja Evropski potrošniški center, samozaposlenim in pravnim osebam pa Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.

 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija je objavila poročilo za leto 2010 glede storitev Tvoja Evropa – nasveti in SOLVIT, ki evropskim državljanom in podjetjem nudita pomoč pri razumevanju in zaščiti pravic v EU (zavarovanja, zaposlovanja, itd.). Storitvi omogočata državljanom in podjetjem, da izkoristijo ugodnosti enotnega trga, predložijo praktične primere težav in nanje dobijo tudi odgovore, kar jim pomaga pri delovanju na enotnem trgu. V letu 2010 je bilo na storitve posredovanih 12.000 vprašanj, SOLVIT pa je npr. podal 1.300 odgovorov. VEČ

Komisija je objavila strategijo za izboljšanje upravljanja enotnega trga za povečanje koristi za državljane in podjetja v EU. Razširitev informacijskega sistema za notranji trg (trenutno pokriva področja, ki jih urejata Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Direktiva o storitvah) na druga področja prava EU (kot npr. igre na srečo, e-poslovanje) bo pripomogla k temu cilju. Gre za večjezikovno spletno storitev, ki omogoča nacionalnim, regionalnim in lokalnim oblastem po EU enostavno in hitro medsebojno komunikacijo.  VEČ

Komisija EU je objavila seznam izbranih projektov za izgradnjo in posodobitev ključne prometne infrastrukture vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), ki bodo skupaj prejeli 170 milijonov evrov sredstev. Gre za nepovratna sredstva razpisov, ki bodo državam članicam pomagala pri gradnji pomanjkljivih prometnih povezav in izboljševanju varnosti v prometu, da bi dobili trajnosten, povezan, raznolik in enostaven prometni režim širom EU. VEČ

Akt za mala podjetja je instrument Strategije Evropa 2020 in je namenjen krepitvi malih in srednjih podjetij (MSP), da bi se ta še naprej razvijala in zaposlovala nove ljudi. MSP so gonilo evropskega gospodarstva, zato je treba največ pomoči nuditi prav njim, da ostanejo močna, konkurenčna in inovativna. Doslej je bilo uporabljenih največ ukrepov iz Akta za mala podjetja, ki zmanjšujejo upravne obremenitve, financirajo MSP in podpirajo njihovo vstopanje na nove trge, kljub temu pa je treba za pomoč MSP narediti več. VEČ


Sodišče EU je v zadevah T-385/07, T-55/08 in T-68/08 (FIFA proti Komisiji) odločilo, da država članica lahko v določenih primerih prepove izključen prenos tekem svetovnega in evropskega nogometnega prvenstva na plačljivih televizijah oz. programih, in sicer z namenom, da omogoči javnosti ogled teh tekem na brezplačni televiziji. Kot razlog oz. pogoj za tako odločitev pa sodišče navaja, da morajo biti tekmovanja v celoti (ne zgolj posamezne tekme) velikega pomena za družbo, kar določi država članica sama. V teh primerih je omejitev svobode zagotavljanja storitev in ustanavljanja podjetij opravičljiva zaradi pravice do informiranosti in potrebe zagotoviti širok dostop javnosti do televizijskih prenosov teh dogodkov. Tak razlog za omejitev izključnih prenosov vključuje že Direktiva 97/36 o dejavnosti razširjanja televizijskih programov v 3a členu (glej prečiščeno besedilo za vse spremembe -> Direktiva o televiziji brez meja). VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


dr. Jernej Letnar Černič:
Čezmeren poseg v pravico do sodnega varstva

mag. Mateja Radej-Bizjak:
Nejeverni Tomaži v zdravstvu

dr. Borut Šinkovec:
Mi to (z)moremo!

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava dopustnost revizije zaradi neenotne prakse višjega sodišča:

Odločitev vrhovnega sodišča o dopustnosti revizije izvira iz zadeve, v kateri je delodajalec zahteval vrnitev plačane šolnine ker delavec ni dokončal študija v pogodbenem roku. Prvostopenjsko sodišče je tak tožbeni predlog zavrnilo, zoper odločitev pa se je tožnik pritožil. Drugostopenjsko sodišče je presodilo, da izpolnitev študijskih obveznosti v pogodbenem roku ni bistvena sestavina pogodbe in je zato kot izpolnitev pogodbe potrebno upoštevati tudi kasnejšo izpolnitev študijskih obveznosti v smislu določb 105. člena Obligacijskega Zakonika (OZ)VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno ponedeljkovo kolumno z naslovom Kekec izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Zakaj pišem o Kekcu? Zato, ker ga Slovenci nismo še nikoli bolj potrebovali kot danes. Kekec je vse tisto, kar smo Slovenci zavrgli v zadnjih desetletjih podivjanega materializma, egoizma in oblastiželjnosti. Seveda to še zdaleč ne velja za vse, toda ti in drugi negativni pojavi so nas tako preplavili, da kot narod komajda še držimo glavo nad vodo. Zato predlagam, da obudimo Kekca." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.