Februar 2011, številka 2-3 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Številne spremembe v Zakonu o prekrških (ZP-1)
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada bo na današnji seji obravnavala paket zakonov, s katerimi naj bi izboljšala plačilno disciplino v gospodarstvu. Obravnavala bo tudi predlog novele Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ), s katerim želi spodbuditi kreditiranje gospodarstva. VEČ

Cilji Predloga zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) so legitimni, je na javni predstavitvi mnenj o zakonu ocenil pravosodni minister Aleš Zalar, in se zavzel, da predlog ostane v zakonodajnem postopku. Stroka se na načelni ravni zavzema za zaseg nezakonito pridobljenega premoženja, vendar so mnenja o predlogu zakona deljena. VEČ

Odbor DZ za delo bo danes obravnaval predlog novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Pomen zakona je s strožjim nadzorom preprečevati tovrstno delo, ki je "antipod zaposlovanja", saj pomeni neposredno konkurenco podjetništvu in ogroža socialno državo. VEČ

Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji DZ razpravljali o dveh referendumskih zahtevah. Tako bodo predvidoma za 10. april razpisali referendum o Zakonu o malem delu (ZMD), večina poslancev pa bo bržčas podprla tudi koalicijski predlog, da o upravičenosti zahteve za referendum o noveli arhivskega zakona odloči ustavno sodišče. VEČ

Ljubljansko sodišče je popoldne odpravilo pripor celjskemu sodniku Milku Škobernetu, ki je osumljen sprejemanja podkupnine za odpravo mednarodne tiralice in pripora Esadu Ćehajiću. VEČ

Novi Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki bo nadomestil starega iz leta 1996 in bo v javni razpravi do konca februarja, naj bi dvignil kakovost nepremičninskih storitev. VEČ

Evropska komisija je predstavila agendo EU za okrepitev otrokovih pravic, s katero se udejanjajo načela Listine EU o temeljnih pravicah. Ta vključuje vrsto konkretnih ukrepov, s katerimi lahko EU zagotovi dodano vrednost politikam za dobrobit in varnost otrok, tudi s spodbujanjem otroku prijaznega pravosodja, boljšim informiranjem otrok glede njihovih pravic ter izboljšanjem varnosti interneta za otroke. VEČ

Evropska komisija se je odločila, da bo vložila tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU, ker slovenski predpisi o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju niso skladni z evropskim pravnim redom. Komisija Sloveniji očita, da tujim zavarovalnicam preprečuje konkuriranje na slovenskem trgu in omejuje izbiro potrošnikom. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 21 vplivov. Zadnja novela, ki je začela veljati 13. julija 2010, je bila sprejeta s ciljem krotitve finančne nediscipline, spremenjene določbe pa so v največji meri namenjene varstvu upnikov in hitrejšemu poplačilu njihovih terjatev. VEČ.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 22 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 41. člen ZIZ, ki ureja Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Veliko sprememb je doživel Zakon o prekrških (ZP-1), ki uvaja novo stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo lahko izreče sodišče v rednem postopku. Zoper osebe, ki imajo imuniteto po mednarodnem pravu, se lahko vodi postopek o prekršku (za kršitve, ki s to imuniteto niso obsežene) in se jim izreče globo ali opomin. Dodana sta člena, ki urejata odgovornost samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter odgovornost v primeru stečaja ali prenehanja, prenovljena je opredelitev odgovorne osebe, ki se dotika vprašanja njene odgovornosti, nova je definicija pravice do pritožbe, spremembe prinašajo tudi določbe o postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, novosti pa začnejo veljati 13. marca 2011. VEČ

Novi Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1) ki začne veljati 26.2.2011 in se uporablja od 1.7.2011, je bil sprejet predvsem zaradi zastarele obstoječe metode ugotavljanja katastrskega dohodka ter neusklajenosti stanja katastrskih kultur v zemljiškem katastru s stanjem dejanske rabe zemljišč v naravi. Katastrski dohodek je določen kot potencialni tržni dohodek, ustrezno so opredeljene pristojnosti različnih zainteresiranih resorjev v postopkih ugotavljanja katastrskega dohodka, kot kazalec proizvodne sposobnosti zemljišča pa se upošteva boniteta kot je evidentirana v zemljiškem katastru. Katastrski dohodek in pavšalno oceno dohodka na panj ugotavlja Geodetska uprava Republike Slovenije, metodologija izračuna je natančno razdelana, tudi za posamezne vrste dejanske rabe. Posebej je opredeljen postopek preverjanja kalkulacij - GURS preveri postopke najmanj vsakih pet let, evidenca kalkulacij pa je javna.

Spremenjen je bil tudi Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), glavni razlog za to pa je novost, da bo omenjeni zakon po novem urejal izdajanje elektronskega denarja (in ne več Zakon o bančništvu (ZBan-1)). Posledično sta bili v ZPlaSS dodani podpoglavji Storitve izdajanja elektronskega denarja ter Družbe za izdajo elektronskega denarja. Posebej so definirane družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, nova pa je tudi sama opredelitev pojma elektronski denar. Izdajatelj in imetnik elektronskega denarja medsebojne pravice in obveznosti določita s pogodbo o izdaji elektronskega denarja.

Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL) začne v spremenjeni obliki veljati 26. februarja, namen novosti pa je predvsem uskladitev z uredbami Evropske unije in z revidiranimi omejitvami odgovornosti letalskih prevoznikov v okviru Montrealske konvencije (o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz).

Cilj sprememb Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ), ki veljajo od 12. februarja, je uveljaviti načelo poslovanja v imenu in za račun Republike Slovenije. Posle opravlja Slovenska odškodninska družba (SOD) in sicer odplačno.

Novela Zakona o carinski službi (ZCS-1), ki bo začela veljati 26. februarja, črta navedbo višine prispevne stopnje za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in jo nadomesti s sklicevanjem na ureditev v pokojninskem načrtu kot splošno ureditev, sprejeto na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), določa pa tudi prenos pristojnosti na področju oprostitev in vračila davkov za diplomatsko konzularna predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije z davčnih na carinske organe.

 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


S sprejetjem Uredbe o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu v Evropskem parlamentu bodo po zračnem, železniškem in vodnem prometu posebne pravice zagotovljene tudi v cestnem prometu, s tem se pa zaokrožuje urejanje vseh načinov prevoza na ravni EU. Posebne pravice bodo uživali predvsem invalidi in drugi z omejeno mobilnostjo. Uredba bo začela veljati decembra 2012. VEČ

Komisija je sprejela mnenje, da bo treba do leta 2013 spremeniti Pogodbo o delovanju EU zaradi možnosti vključitve mehanizma za ohranitev stabilnosti evroobmočja. Gre za spremembo 136. člena PDEU - po mnenju Komisije, bi se pogodba lahko spremenila po poenostavljenem postopku. VEČ

Evropska komisija je skupaj z Evropskim investicijskim skladom začela prvi evropski projekt mikrofinanciranja na Nizozemskem. Vseevropska iniciativa bo napotila različne Evropske sklade do Nizozemske mikrofinančne institucije za pospešitev dodeljevanja prek 20 milijonov evrov posojil malim podjetjem in ljudem na Nizozemskem, ki so izgubili službe in želijo začeti z lastno dejavnostjo. Projekt naj bi omilil težave pri dostopu do kreditov za EU podjetja, vendar zaenkrat le na Nizozemskem. Če bo projekt uspešen, pa lahko podobne pričakujemo tudi v drugih državah članicah. VEČ

Sodišče EU je v zadevi T-205/07 odločalo o pozivu za izjavo interesa glede naročila podatkovne baze kandidatov za delo v evropskih institucijah. Sodišče je ta poziv razveljavilo z obrazložitvijo, da poziv samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku predstavlja diskriminacijo med morebitnimi kandidati na podlagi jezika, kar pa je v nasprotju s pravom EU. Sodišče nadalje razloži, da bi bili kandidati, katerih materni jezik ni eden izmed naštetih treh, lahko prikrajšani glede informacij o tem pozivu. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki obravnava izvajanje obvezne gospodarske javne službe:

V pobudi pred Ustavnim sodiščem RS je bila izpodbijana zakonitost in ustavnost nekaterih določb Odloka o pristaniščih Mestne občine Koper, s katerim je le-ta določila pristanišča v Mestni občini Koper, njihovo namembnost, način upravljanja in izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe upravljanja pristanišč z vsemi sestavinami gospodarske javne službe.
 VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Nekaj malega o patologiji pravne države in iskanju čudežnega zdravila izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Nesporno je, da ima pravo kot družbeni normativni sistem veliko stičnih točk z moralo, ki podobno kot pravo usmerja naše delovanje in ga postavlja v okvir pričakovanega, zaželenega ali celo idealnega življenja neke skupnosti." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.2.2011 Uskladitev pokojnin v letu 2011 (še neobjavljeno v Ur.l.RS)
  + 0,4 %
1.2.2011 Uskladitev pokojnin v letu 2011, za upokojene po 1.1.2010 (še neobjavljeno v Ur.l.RS)
  + 1 %
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.