December 2011, številka 12-4 / letnik IX.   

Želimo vam prijetne praznike
ter zdravo, srečno in uspešno leto 2012!

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Nasvet
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Zeleno javno naročanje
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-281/09 razveljavilo prvi odstavek 228. člena  Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), ki je podjetjem v težavah dovoljeval odlog, obročno plačilo ali odpis prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Taka ureditev po mnenju sodišča pomeni protiustaven poseg v lastninsko pravico delavcev. VEČ

Ustavno sodišče je razveljavilo tudi avtentično razlago, ki jo je državni zbor sprejel k Zakonu o prevzemih (ZPre-1). Po mnenju sodišča je namreč zakonodajalec z avtentično razlago spremenil zakon, kar je "ustavnopravno nedopustno". Da so zakonske določbe jasne, je ves čas opozarjala tudi ATVP, ki je avtentični razlagi nasprotovala. VEČ

Slovenska ustava 23. decembra praznuje 20. obletnico razglasitve, pa tudi od vstopa v veljavo in začetka uporabe, zato na ta dan praznujemo dan ustavnosti. V svoji 20-letni zgodovini je bila ustava spremenjena s sedmimi ustavnimi zakoni, predlogi za novo spremembo so spet aktualni. Pravniki se strinjajo, da je potreben vsaj razmislek o spremembah. VEČ

Novoizvoljeni poslanke in poslanci so potrdili svoje mandate, s čimer je šesti sklic državnega zbora ustanovljen. S konstituiranjem novega DZ pa je prenehala mandatna doba starega sklica. VEČ

Poslanke in poslanci so za novega predsednika DZ v tretjem poskusu izvolili prvaka Liste Virant Gregorja Viranta. Na tajnem glasovanju je namreč prejel 52 glasov, njegova protikandidatka Maša Kociper (Pozitivna Slovenija) pa 38 glasov. VEČ

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bi v zadevi Čista lopata moral pričati Dušan Florjančič z Generalne policijske uprave, vendar pa se zaradi bolezni ni udeležil obravnave. Predsednica sodnega senata Vesna Podjed je zato na obravnavi predstavila dokazno gradivo na mobilnih telefonih, ki so bili zaseženi v okviru preiskave. VEČ

Dokument, ki je bil v torek objavljen kot prevzemna namera ameriške družbe Eatons Capital za delnice Pivovarne Laško, je zavrl prodajo večinskega deleža Mercatorja. ATVP je ugotovil, da ne gre za prevzemno namero skladno z zakonom, in začel postopek zaradi suma tržne manipulacije. VEČ

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ter Državna volilna komisija (DVK) predlagata, da bi se za dan razpisa nadomestnih županskih volitev določil 7. januar 2012, za dan glasovanja pa 11. marec prihodnje leto. Te bodo potrebne v 11 slovenskih občinah, saj so bili njihovi župani izvoljeni v DZ. VEČ

Slovenski zunanji minister Samuel Žbogar bo vodja urada EU na Kosovu, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Catherine Ashton. Imenovanje bo potrjeno, ko bodo končane vse administrativne formalnosti, kar bo predvidoma januarja. To je za Slovenijo prvi visoki položaj v evropski diplomatski službi. VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

20. decembra je začela veljati novela Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki je ukinila Urad RS za varstvo potrošnikov, njegove naloge je prevzelo Ministrstvo za gospodarstvo. Spremembe so uvedle nekatere nove pogodbe (npr. pogodbo o nadaljnji prodaji in pogodbo o zamenjavi) in določbo o najmanj enomesečni garanciji, ki se nanaša na rabljeno blago. Rok 45 dni za uveljavljanje napak začne teči z dnem, ko je prodajalec prejel od potrošnika zahtevo za odpravo napake.

Uredba o odpadkih, ki začne veljati 31. decembra, v slovensko zakonodajo prenaša Direktivo 2008/98/ES. Uredba določa pravila, s katerimi želi zmanjšati vpliv uporabe naravnih virov in uvaja nov pristop glede ravnanja z odpadki. Uvedena je 5-stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki (preprečevanje, priprava za ponovno uporabo, recikliranje, druga predelava in odstranjevanje). Uredba ureja pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo in odstranjevanje odpadkov ter predpostavlja ločeno zbiranje odpadkov iz papirja, kovine, plastike in stekla. Predpis prinaša tudi globe za kršitelje določb. VEČ

Novela Statuta Odvetniške zbornice Slovenije bo začela veljati 31. decembra in določa, da skupščina zbornice po novem voli in razrešuje tudi mediatorje za mediacijo pri zbornici. Disciplinski tožilec zavrže prijavo, če iz nje izhaja, da naznanjeno dejanje ni disciplinska kršitev, če je disciplinski postopek zastaran, če ni mogoče utemeljeno sklepati, da je odvetnik kršil svojo dolžnost pri opravljanju odvetniškega poklica, ali če gre za dejanje majhnega pomena in prijavitelju niso nastale škodljive posledice. Odvetnik ali odvetniška družba sta dolžna vse prejemke, ki jih prejmeta na račun stranke, hraniti na fiduciarnem računu, spremembe pa so prinesle tudi novo poglavje Mediacija v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški družbi.

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja določa, da prosilec poda vlogo za vrednotenje izobraževanja pri ENIC-NARIC centru, priložiti mora različna dokazila in potrdilo o plačilu stroškov vrednotenja izobraževanja (ti znašajo 50 evrov). Pravilnik je začel veljati 17. decembra.

Pravilnik o informacijskem sistemu za vodenje obnov, nadgradenj in investicij v javno železniško infrastrukturo bo začel veljati 31. decembra in sistem vzpostavlja z namenom opravljanja in spremljanja nalog subjektov, ki izvajajo dejavnost vodenja obnov, dejavnost nadgradenj in dejavnost investicij v javno železniško infrastrukturo, pa tudi z namenom spremljanja stanja obnov, nadgradenj in investicij ter za izvajanje nadzora. Ministrstvu za promet bo sistem omogočil neposreden vpogled v informacijski sistem pri posameznem subjektu, vzpostaviti ga je treba do 11. januarja 2013.

Sprejet je bil dodatek št. 8. h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije, ki je prinesel novo določbo o varstvu delavcev ter določil, da je treba pri postopku ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje del delavca spremljati najmanj 20 delovnih dni. Delo preko polnega delovnega časa lahko po novem odkloni tudi delavec, ki je samohranilec otroka do 9 let starosti, če gre za nadurno delo od ponedeljka do petka. Spremembe bodo začele veljati 20. januarja 2012.

Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije opredeljuje status sindikalnega zaupnika. Na podlagi 66. člena kolektivne pogodbe ima tak status član reprezentativnega sindikata, podpisnika kolektivne pogodbe, ki ima člane pri delodajalcu ali njegov organizacijski del pri delodajalcu, v skladu s svojim statutom ali pravili in pa tudi funkcionar sindikata – sindikalnih central (predsedniki območnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki območnih sindikatov), ki je zaposlen pri delodajalcu, svojo funkcijo pa opravljajo neprofesionalno.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
31.12.2011Zakon o bančništvu (ZBan-1)
31.12.2011Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK)
01.01.2012Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ)
01.01.2012Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP)
01.01.2012Zakon o medijih (ZMed)
01.01.2012Stanovanjski zakon (SZ-1)
01.01.2012Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG)
01.01.2012Zakon o štipendiranju (ZŠtip)
01.01.2012Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod)
01.01.2012Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112)
01.01.2012Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre)
01.01.2012Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
01.01.2012Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
01.01.2012Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP)
01.01.2012Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP)
01.01.2012Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
01.01.2012Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
01.01.2012Zakon o visokem šolstvu (ZVis)
01.01.2012Zakon o vrtcih (ZVrt)
01.01.2012Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ)
01.01.2012Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija je predstavila predlog direktive o oddaji koncesijskih pogodb, ki dopolnjuje zakonodajo glede oddaje javnih naročil. S tem predlogom se bo postavil okvir, preglednost in transparentnost pri postopkih oddaj koncesijskih pogodb, kar se je doslej urejalo zgolj prek splošnih načel transparentnosti in enakega obravnavanja iz Pogodbe o delovanju EU. Predlog naj bi pripomogel k bolj učinkoviti in gospodarni javni porabi, saj naj bi vseevropska konkurenca poskrbela, da bodo koncesije z visoko vrednostjo dobili najboljši, ki bodo ponudili tudi najbolj ugodno ceno glede na kvaliteto storitve. VEČ

Komisija je sprejela paket ukrepov za obdavčitev čezmejne dediščine, saj po sedanji zakonodaji v takih primerih državljane lahko obdavči tudi več držav članic, problemi pa zaradi hkratnih zahtev nastanejo tudi pri poplačilih davkov. V delovnem dokumentu Komisije so tako podane rešitve glede težav pri čezmejni obdavčitvi dediščine. Delovni dokument med drugim rešuje dva glavna problema, in sicer dvojno ali večkratno obdavčitev na eni strani ter diskriminacijo pri obravnavi davčne stopnje rezidentov in nerezidentov na drugi. VEČ

Komisija je napovedala posodobitev pravil o javnih naročilih, saj mora politika javnih naročil v času gospodarskih težav še bolj kot običajno zagotavljati optimalno uporabo sredstev. Zato so potrebna prilagodljiva in uporabniku prijazna orodja, ki bi javnim organom in dobaviteljem omogočila pregledno in konkurenčno oddajanje naročil za nakupe z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno. Dva glavna cilja sta poenostavitev in večja prilagodljivost predpisov in postopkov ter spodbujanje dostopa malih in srednjih podjetij do javnih naročil. VEČ

Komisija je predstavila predlog zakonodaje za izboljšanje evropskega sodelovanja na področju civilne zaščite, s katerim naj bi zagotovili bolj uspešno, učinkovito in hitro odzivanje na nesreče in izboljšane ukrepe preprečevanja in pripravljenosti. Gre za spremembo sistema iz ad hoc usklajevanja k vnaprej načrtovani pomoči, ki se lahko zagotovi, kjer in kadar koli se zgodi nesreča. VEČ

Schengensko območje je dobilo novega člana, in sicer se je Liechtenstein pridružil območju brez notranjih meja in potrebe po potnih listih, v katerega je vključenih že 26 držav. VEČ

Evropsko računsko sodišče je objavilo Posebno poročilo št. 15/2011, v katerem je preučilo ali je Komisija v izvajanju postopkov odobritve državnih pomoči uspešno izvajala nadzor. Natančneje so preučili, ali sistem priglasitev, pritožb in preiskav na lastno pobudo zagotavlja, da Komisija obravnava vse pomembne primere državne pomoči. Nadalje so ugotavljali ali ima Komisija vzpostavljene ustrezne upravljavske strukture in postopke za obravnavanje primerov državne pomoči v rokih ter ali spremljajo učinek svojega nadzora državne pomoči. VEČ

Komisija je sprejela Kvalitativni okvir za storitve splošnega pomena. Gre za pomembno varovalko za državljane na področjih zdravstvenega varstva, skrbi za starejše, otroke in osebe z motnjami. Storitve splošnega pomena igrajo tudi ključno vlogo v ekonomiji znanja na področju šol, učnih centrov in univerz. Jasen in dober pravni okvir je pomemben v času, ko se javni organi srečujejo s težavami finančne konsolidacije, in sicer za zagotavljanje kvalitetnih storitev čimbolj učinkovito ter po kar se da ugodni ceni. VEČ

Sodniki sodišča EU so se v zadevi C-119/10 izrekli, da storitev polnjenja konzerv označenih z znakom, ki je zaščiten podobno kot blagovna znamka, ne pomeni uporabe tega znaka. Ponudnik storitev polnjenja, ki opravlja storitev na podlagi navodil tretjega, namreč zgolj omogoča tehnične pogoje, ki nato omogočajo drugi osebi, da uporablja znak podoben blagovni znamki. Zadeva obravnava Direktivo o blagovni znamki. VEČ

Sodniki so v zadevi C-28/09 odločili, da prepoved prometa za tovornjake, ki prevažajo določeno blago po avtocesti doline Inn na Tirolskem, ni skladna z načelom prostega pretoka blaga. Glede glavnih alternativnih ukrepov, ki jih je predlagala Komisija kot manj stroge, namreč ni bilo jasno ugotovljeno, da so še vedno neprimerni. VEČ

V zadevi C-366/10 je bilo ugotovljeno, da je direktiva, ki letalske dejavnosti vključuje v enotni sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisij, veljavna. Tako sodniki pojasnjujejo, da je uporaba sistema za trgovanje s temi pravicami v letalstvu v skladu z načeli mednarodnega običajnega prava in Sporazumom o odprtem nebu. VEČ

V združenih zadevah C-411/10 in C-493/10 so sodniki odločili, da se prosilca za azil ne sme predati državi članici, v kateri obstaja nevarnost, da se bo z njim nečloveško ravnalo. Sodniki tako poudarjajo, da pravo Unije ne pozna neizpodbitne domneve, po kateri države članice spoštujejo temeljne pravice prosilcev za azil. Zadeva obravnava tudi Uredbo 343/2003 (Uredba Dublin II). VEČ 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikate Vrhovnega sodišča RS, ki obravnavajo prekomerne imisije hrupa.

V nedavnih sodbah vrhovnega sodišča je bilo odločeno o nekaj revizijah v zvezi s predmetnimi odškodninami, kjer je v predhodnem postopku prvostopenjsko sodišče ugodilo zahtevkom tožnikov za plačilo odškodnine zaradi kršitve osebnostne pravice do zdravega življenjskega in bivalnega okolja v različnih višinah. Glede višine odškodnine je bila v vseh zadevah dopuščena revizija na predlog tožene stranke, ki je ugovarjala višini le-teh, rezultat odločanja vrhovnega sodišča pa je bil večinoma v delnih ugoditvah ter eni zavrnitvi revizije. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Soglasje o nesoglasju izpod peresa dr. Jerneja Letnarja Černiča, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ustava, ki je pred dvajsetimi leti vsaj simbolično povezala slovenski narod, dvajset let kasneje izgublja na pomembnosti in povezovalni vlogi. Spremembe v družbenem kontekstu so izničile njen pomen. Tudi zato, ker od temeljnih ustavnih načel ostaja le še črnilo, saj jih ljudje v vsakodnevnem življenju ne uresničujejo. Vsebinsko varstvo človekovih pravic je zamenjala retorika človekovih pravic. Predstavniki različnih organov javne uprave so postali poglavitni razlagalci vsebine posameznih človekovih pravic. Narobe svet." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
  
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:  

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.