December 2011, številka 12-3 / letnik IX.   

Qui tacet (ubi loqui debuit ac potuit) consentire videtur
Kdor molči, se zdi da pritrjuje (ko bi moral in mogel govoriti)

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Blanka Žgajnar na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov
 
 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

9. december je mednarodni dan boja proti korupciji. Slovenija je po indeksu zaznave korupcije v raziskavi organizacije Transparency International, ki je bila objavljena 1. decembra, pristala na 35. mestu med 182 državami sveta. VEČ

Voditelji članic EU so dosegli dogovor o fiskalnem paktu, ki bo zaostril proračunsko disciplino v območju evra. Dogovor je doživel zmerno pozitiven sprejem, Bruselj pa obžaluje veto Velike Britanije na spremembo pogodbe EU, zaradi katerega bo nov fiskalni pakt uveden v okviru mednarodnega sporazuma. Evropski komisar za denarne in gospodarske zadeve Olli Rehn pa je poudaril, da bodo kljub vetu nova pravila veljala tudi za londonski City. VEČ

Združenje občin Slovenije (ZOS) je v imenu Matjaža Zanoškarja, Zvonka Laha, Danijela Krivca in Ljuba Žnidarja na ustavno sodišče vložilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona o poslancih, ki je uzakonila nezdružljivost poslanske in županske funkcije. VEČ

Hrvaška je slovesno podpisala pristopno pogodbo k Evropski uniji, polnopravna članica naj bi postala predvidoma 1. julija 2013. S podpisom so stekli postopki, predvideni v arbitražnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško za določitev meje med državama na kopnem in morju. VEČ

Evropska komisija je predlagala vzpostavitev evropskega sistema nadzora meja (Eurosur). Ta naj bi pripomogel k izboljšanju usklajevanja znotraj in med državami članicami unije ter pomagal preprečiti hude oblike kriminala. VEČ

13. decembra so v EU začela veljati strožja pravila glede proračunske discipline. Povečal se je nadzor nad makroekonomskimi neravnovesji, vključno z izgubljanjem konkurenčnosti, predvsem pa želijo pravila okrepiti finančno in gospodarsko stabilnost v Evropi in preprečiti nove krize. VEČ

Državna volilna komisija je objavila končne neuradne izide predčasnih državnozborskih volitev, ki so potekale 4. decembra. Prištete glasovnice iz tujine razmerja med političnimi strankami, ki so se uvrstile v parlament, niso spremenile. VEČ

Evropski parlament je sprejel zakonodajo (priloženo še mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov), ki državljanom EU, ki so žrtve spolnega nasilja, nadlegovanja, ugrabitve, zalezovanja ali poskusa umora, obeta zaščito tudi zunaj svoje države. VEČ

Notranji ministri EU so dosegli načelni dogovor o vzpostavitvi mehanizma za hiter in začasen suspenz vizumske liberalizacije v primeru izrednih razmer, ki so posledica zlorab brezvizumskega režima. VEČ

14. decembra je minilo deset let od podpisa sporazuma o pravnih vprašanjih med Slovenijo in Vatikanom (vatikanski sporazum), ki je leta 2003 prestal presojo na ustavnem sodišču, veljati pa je začel 28. maja 2004. VEČ

Teden dni pred iztekom roka je bilo za razpis referenduma o noveli zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije zbranih okoli 14.000 podpisov. Rok se izteče 21. decembra. VEČ

Okrajno sodišče v Ljubljani je nekdanji slovenski veleposlanici v BiH Nataši Vodušek zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti izreklo leto dni zapora. Voduškova je pritožbo že napovedala. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejeti Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju med drugim opredeljuje podrobnejše pogoje za opravljanje zasebnega varovanja, način pridobitve službene izkaznice, vlogo za pridobitev soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja v RS  ter interno varovanje, veljati pa bo začel 24. decembra.

Spremembe Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, ki se bodo začele uporabljati 1. januarja 2012, v predpis prinašajo nove določbe o reševanju sporov med pogodbenima strankama ter sporov med uporabniki te kolektivne pogodbe, o mirnem reševanju sporov s posredovanjem ter arbitraži.

Pravilnik o usposabljanju in opravljanju preverjanja znanj svetovalcev za begunce natančno opredeljuje področja, iz katerih se preverjajo znanja (pravo človekovih pravic, splošni upravni postopek in upravni spor, pravo mednarodne zaščite in posebni postopki). Tako usposabljanje kot preverjanje znanj je za vse imenovane svetovalce obvezno. Preverjanje poteka pred tričlansko komisijo, stroški bremenijo proračun, če pa se kandidat brez upravičenega razloga preverjanja znanj določenega dne ne udeleži ali od njega odstopi, je dolžan stroške izpita plačati sam. Pravilnik začne veljati 27. decembra.

Ustavno sodišče je izdalo odločbo U-I-210/10-10, s katero je ugotovilo, da je bil peti odstavek 55. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Predlagatelj je trdil, da izpodbijana določba krši načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena URS, ker zaposlene v javnih zavodih s področja kulture, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, glede pravice do odpravnine, če jim je redno odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, v primerjavi z zaposlenimi, za katere velja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) oziroma Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), obravnava neenako in arbitrarno, brez da bi za to obstajal razumen razlog, ki bi izhajal iz narave stvari. Zaposleni v javnih zavodih na področju kulture so javni uslužbenci, za njihova delovna razmerja se uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe, če ZJU ali drug poseben zakon ne določa drugače. Posebne določbe, ki bi urejala odpravnino zaradi redne odpovedi iz poslovnega razloga javnim uslužbencem, zaposlenih v javnih zavodih,  v ZJU ni. Glede odpravnine za prej omenjene delavce torej velja ZDR, ZUJIK  pa (kot posebni zakon) določa, da ima delavec, ki se mu redno odpove pogodba o zaposlitvi, pravico do ustrezne odpravnine zaradi odpovedi iz poslovnega razloga v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.  Izpodbijana določba je bila z novelo ZUJIK-D že razveljavljena.

Ustavno sodišče je zadržalo izvrševanje 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki predpostavljajo, da osebe, ki so opravljale funkcijo poslovodstva ali nadzornega organa v družbi, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, niso ravnale s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Te osebe deset let ne smejo ustanavljati gospodarske družbe, biti njen družbenik, član poslovodstva ali organa nadzora. Domneve se lahko razbremenijo le, če sprožijo poseben nepravdni postopek, v katerem nosijo breme nasprotnega dokaza. Takšnim osebam se takoj odvzame pooblastila za vodenje poslov oziroma se jih odpokliče z mest članov organov nadzora. Ustavno sodišče s sklepom U-I-311/11-5 pritrjuje, da bi izvrševanje citiranih določb lahko povzročilo nepopravljive škodljive posledice tistim članom poslovodstev in nadzornih organov, ki bi dokazali, da so ravnali kot pošteni in vestni gospodarstveniki. VEČ

Začasno zadržano je tudi izvrševanje drugega do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov izbrisanih družb (ZPUOOD).  Predlagatelj navaja, da omenjeni zakon neposredno posega v nedoločeno število postopkov ter sodiščem nalaga, da v kratkem času izvršijo procesno dejanje izdaje sklepov o prekinitvi postopkov in omogočijo začetek novih, posebnih postopkov za odpust obveznosti. Ustavno sodišče je v sklepu U-I-307/11-8 mnenja, da bi izpodbijani zakon prizadel večje število upnikov izbrisanih gospodarskih družb iz sodnega registra brez likvidacije, ki so nadaljevali postopke proti družbenikom izbrisanih družb. Nekaterim izmed teh upnikov je že bila pravnomočno priznana terjatev, ki jo sedaj uveljavljajo v izvršilnem postopku, težko popravljiva škoda pa bi jim nastala že s tem, da bi na podlagi izpodbijanih določb ZPUOOD morali ponovno začeti postopke zoper družbenike izbrisanih družb z ugovorom proti odpustu obveznosti. Nekaterim upnikom bi lahko nastale celo nepopravljive posledice z izvrševanjem izpodbijanih določb ZPUOOD. Ker ta zakon dolžnikom dovoljuje uveljavitev odpusta obveznosti, razen v dveh izjemnih primerih, upniki svojih terjatev sploh ne bi mogli več uveljaviti, čeprav bi kasneje Ustavno sodišče ugotovilo, da so izpodbijane določbe ZPUOOD v neskladju z URS.

Uredba o zelenem javnem naročanju je bila sprejeta z namenom zmanjšanja negativnega vpliva na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjajočega  blaga. Naročniki bodo morali pri javnem naročilu vključiti 10% ekoloških živil, za živali in gostinske storitve se določa prehodno obdobje (do leta 2014 se zahteva 5% delež eko živil). Uredba z namenom povečanja rabe lesa v Sloveniji narekuje, da mora delež lesa v vseh javnih zgradbah znašati vsaj 30% prostornine vgrajenih materialov. Predpis velja od 14. decembra, uporabljati pa se bo začel 13. marca 2012. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 31 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 32 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, tako tudi bodoča verzijo čistopisa, ki začne veljati 14. maja 2012.
 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Evropska komisija je predlagala izboljšanje pomoči državljanom EU, kadar se v tujini znajdejo v kriznih situacijah. Predlog gre v smeri olajšanja sodelovanja med konzularnimi predstavništvi in izboljšanja dostopa do konzularne zaščite za državljane EU. Predlog Komisije bo natančneje opredelil, kdaj nekdo nima predstavništva in kakšna vrsta pomoči se običajno nudi v določenih primerih. Komisija je tudi ustanovila interaktivno spletno stran za konzularno zaščito, ki vsebuje seznam s kontaktnimi informacijami diplomatskih in konzularnih predstavništev vseh držav članic zunaj EU. VEČ

Evropsko računsko sodišče je objavilo Posebno poročilo št. 13/2011: Ali se s kontrolo carinskega postopka 42 preprečujejo in ugotovijo utaje davka na dodano vrednost (DDV)? Postopek 42 se uporabi pri uvozu, da bi bil uvoznik oproščen plačila DDV, in sicer kadar se blago izven EU po uvozu prepelje v drugo državo članico. Vendar obstaja možnost, da DDV ne bi bil plačan v državi uvoza ali da DDV ne bi bil izterjan v namembni državi. Računsko sodišče je z revizijo smotrnosti poslovanja skušalo ugotoviti, ali se DDV pravilno obračuna oz. oprošča. Ugotovitev sodišča je, da pri uporabi postopka 42 prihaja do velikih izgub za državne proračune, zato je potrebno to področje urediti bolje. VEČ

Parlament EU je izglasoval ukrep Komisije iz julija 2010, da morajo vsi osumljenci v kazenskih postopkih prejeti obvestilo o osnovnih pravicah v teh postopkih (pravica do odvetnika, do obveščenosti o obtožbi, do tolmačenja in prevajanja za tiste, ki ne razumejo jezika postopka, pravica do molka in pravica, da je osumljenec pred sodišče priveden kmalu po odvzemu prostosti). S tem ukrepom se nadalje krepi pravica do poštenega sojenja in izboljša medsebojno zaupanje pravosodnih organov kot del skupnih standardov EU v kazenskih postopkih. VEČ

Evropska komisija je začela z javnim posvetovanjem, kako nadaljevati načrte odstranitve ovir za invalide. Predlogi iz posvetovanja naj bi pomagali pri pripravi Evropskega akta o dostopnosti. S tem aktom naj bi se invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo zagotovil enak dostop kot drugim do fizičnega okolja, prevoza ter informacijskih in komunikacijskih storitev. VEČ

Na Komisiji so sprejeli predlagane kadrovske spremembe, po katerih naj bi do leta 2020 prihranili milijardo evrov. Tako bi EU lahko zamrznila odhodke iz poslovanja za upravo do leta 2020. Po predlogu naj bi se zvišala upokojitvena starost, število zaposlenih naj bi se zmanjšalo za 5 % ob hkratnem povečanju tedenskih ur dela, znižale bi se plače na nekaterih področjih, posebna solidarnostna dajatev bi se zvišala in poenostavila naj bi se metoda za letno prilagajanje plač in pokojnin. VEČ

V skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode naj bi se do leta 2013 zagotovilo, da človeški in industrijski odpadki ne vplivajo negativno na zdravje ljudi in na okolje.  Po zadnjem poročilu o izvajanju direktive je ocena dela dobra, vendar pa bi lahko stopnjo skladnosti glede zbiranja in čiščenja še izboljšali. VEČ

Na državah članicah je, da izboljšajo nadzor in poročanje o finančnih instrumentih, ki so na voljo v okviru kohezijske politike, npr. garancijske sheme za financiranje zagona malega podjetja, je sporočilo Komisije EU. Države članice bodo tako morale enkrat letno poročati o napredku glede financiranja in izvajanja teh instrumentov, kar naj bi Komisiji izboljšalo ocenjevanje vsesplošne učinkovitosti finančnih instrumentov. Poročilo o stroških opremljeno z dodatnimi informacijami naj bi Komisiji omogočilo, da napravi točne in izčrpne ocene ter preglede finančnega stanja Unije in konkretnih proračunskih ukrepov. VEČ

Evropska komisija je predstavila strategijo odprtih podatkov za Evropo, s čimer naj bi se za krepitev gospodarstva EU letno zagotovilo 40 milijard evrov. Evropske in nacionalne javne uprave so zakladnice javnih podatkov in veliko teh podatkov je neizkoriščenih, kar nedvomno predstavlja gospodarski potencial. EU naj bi prek zgleda in uspehov prepričala tudi države članice, da bi sledile tej strategiji. Najprej bo Komisija odprla svoje informacije prek brezplačnega podatkovnega portala, nato bodo vzpostavljeni enakovredni pogoji glede odprtih podatkov po vsej EU, nazadnje pa bo dana tudi finančna pomoč raziskavam na področju izboljšanja tehnologij za obdelavo podatkov. S tem bo Unija prevzela vodilno vlogo pri ponovni uporabi informacij javnega značaja, kar naj bi spodbudilo industrijo, ki neobdelane podatke spreminja v storitve za čimvečje število uporabnikov. VEČ

Začel je veljati šestorček ukrepov za povečanje gospodarskega upravljanja, t.j. paket pravil za ekonomski in finančni nadzor v sklopu Pakta za rast in stabilnost. Ukrepi že prinašajo konkretne in odločne korake k zagotavljanju finančne discipline, kar naj bi pripomoglo k stabilizaciji ekonomije in preprečitvi nove krize na področju EU. VEČ

V združenih zadevah C-272/09 P, C-386/10 P in C-389/10 P so na sodišču EU potrdili sodbe Splošnega sodišča in Komisije glede dveh kartelov v industriji bakra in bakrenih instalacij vodovodnih in plinskih cevi. Pregled odločb Komisije, ki so ga izvršili na Splošnem sodišču, ni v nasprotju z načelom učinkovite pravosodne zaščite, kot je to urejeno v Temeljni listini pravic EU, pravijo sodniki. VEČ

V zadevi C-329/11 je bilo na sodišču EU presojeno, da Direktiva o vračanju izključuje nacionalno zakonodajo, katera v postopku vračanja nalaga zaporno kazen tujcu, ki prebiva v EU nelegalno. Vendar pa direktiva ne izključuje kazenskih sankcij (razen zaporne kazni, ki je v nasprotju z namenom vrnitve tujca v domačo državo) v skladu z nacionalnimi pravili in temeljnimi pravicami v postopku vrnitve nezakonitih priseljencev, kadar ni opravičljivih razlogov, da ostanejo v EU. VEČ

V zadevi C-145/10 je bilo na najvišjem sodišču EU odločeno, da portretna fotografija uživa enako zaščito, kot je podeljena kateremukoli drugemu delu na podlagi avtorske pravice. Vendar pa velja, da lahko mediji objavijo tako fotografijo tudi brez soglasja avtorja, če je namen objave pomoč policiji v preiskavi, da se najde pogrešana oseba. VEČ

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo U-I-287/10, s katero je Ustavno sodišče RS ugotovilo neskladje drugega odstavka 66. člena ZPIZ-1 s splošnim načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena URS, kolikor se nanaša na osebe, ki so se prostovoljno vključile v obvezno zavarovanje na podlagi sedme alineje prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1. VEČ
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Moč, oblast in Demoklejev meč izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Volitve prinašajo oblast, po njih se ta lahko pri nekaterih nadaljuje, pri drugih zmanjša, tretjih poveča. Je oblast res slast? Se je sploh moč dogovarjati, če ima vsak svoje videnje in ne popušča? Danes, tik pred dvanajsto, je sploh še čas za iskanje zmagovalca in poraženca ali bi morali brezpogojno slediti ciljem, ki bi ljudi rešili iz krize? Tik-taka nam, pa tudi drugim, Evropi, evru, riše se nova recesija in brezpogojno je potrebno izpolniti obljube, ki prinašajo rešitev za vse, ne le tiste, ki ne bodo nikoli revni ali vsaj ne tako revni kot je večina." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


12. december 2011 Rast cen življenjskih potrebščin
  novembra 2011 v primerjavi z oktobrom + 0,3%
13. december 2011 Dvig trošarine na plinsko olje za pogonski namen (eur/1000l)
  339,9800 352,1200
13. december 2011 Dvig trošarine na plinsko olje - gorivo za ogrevanje (eur/1000l)
  55,5600 67,3200
13. december 2011 Spremembe števila izvršiteljev po območjih okrožnih sodišč:
  - v Ljubljani 12 13
- v Celju 7 6
- v Kranju 4 5
- v Mariboru 9 8
27. december 2011 Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune:
  - dividende in obresti: nad 125 € nad 50 €
- prejemki od kmetijskih pridelkov, gozdnih plodov ter izdelkov domače in umetnostne obrti: nad 125 € nad 50 €
- če je plačnik fizična oseba, ki opravlja dejavnost: nad 420 € nad 50 €
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.