December 2011, številka 12-2 / letnik IX.  

Salus publica suprema lex esto.
Javna blaginja naj bo najvišji zakon.

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Ali lahko župani kandidirajo na parlamentarnih volitvah in kakšne so posledice v primeru izvolitve?
 


 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče bo na današnji seji presojalo ustavnost novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki od uveljavitve prejšnji torek članom vodstva ali nadzornega organa družbe, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, prepoveduje ustanavljanje, vodenje in nadziranje družb. VEČ

Že četrtič pa bo Ustavno sodišče obravnavalo zahtevo za referendum o Družinskem zakoniku (DZ). Upati je, da bo tokrat odločitev dokončna, je dejal generalni sekretar ustavnega sodišča Erik Kerševan. Toda tudi če bodo sodniki izglasovali odločitev, je po njegovih besedah zelo malo verjetno, da bodo s tem že danes seznanili javnost. VEČ

Znani so neuradni izidi nedeljskih predčasnih državnozborskih volitev, ki zajemajo rezultat glasovanja v Sloveniji. Ti nedeljskih delnih neuradnih izidov niso bistveno spremenili. Na končne izide bo treba sicer počakati do ponedeljka, 12. decembra, ko bodo tem izidom prišteli še glasovnice iz tujine. VEČ

Med novoizvoljenimi 90 poslankami in poslanci je po doslej znanih podatkih daleč največ ekonomistov oz. poklicev, ki zahtevajo znanje ekonomije. V poslanskih klopeh bo sedelo 17 takšnih poslancev. Sedem poslancev je pravnikov, prav tako sedem pa jih prihaja s poklicnega področja javne uprave. VEČ

Za dr. Mira Cerarja je izid volitev v DZ glede na ankete manjše presenečenje. Kot pravi, je velik del volivcev zaznal, da gre tu za odločitev, ali Zoran Janković ali Janez Janša. Po mnenju dr. Janje Hojnik izid kaže, da želijo dati Slovenci priložnost nekomu novemu. Oba menita, da novih volitev zaradi zapletov pri sestavi koalicije ne bo. VEČ

Zunanje ministrstvo je v odzivu na poziv Zbora na republiko poudarilo, da ni razlogov, da premier Borut Pahor v petek ne bi podpisal pristopne pogodbe Hrvaške z Evropsko unijo. Državni zbor je namreč z dvotretjinsko večino podprl pobudo za podpis, ni pa niti novih dejstev glede hrvaške enostranske izjave. VEČ

Kriminalisti so v ponedeljek na podlagi odredbe sodišča izvedli hišne preiskave v prostorih Vrhovnega državnega tožilstva in zasebnih prostorih uradne osebe, ki je tam zaposlena. Neuradno gre za višjo državno tožilko Dragico Kotnik. VEČ

Uprava Merkurja bo zoper bivše vodstvo podjetja na čelu z Binetom Kordežem, ki naj bi s spornimi posli oškodovalo podjetje za preko 200 milijonov evrov, vložila odškodninske tožbe. Lastniki podjetja so na današnji skupščini namreč pooblastili upravo, da sproži ustrezne postopke za povrnitev škode. VEČ

Ob koncu letošnjega leta so policisti soočeni z znatnim porastom hudih premoženjskih kaznivih dejanj, je opozoril Marjan Fank z Uprave kriminalistične policije. Ta kazniva dejanja po njegovih besedah zaznamujejo nasilje, uporaba orožja in vse večja premoženjska škoda. VEČ
 
 

 
  AKTUALNO


Božični nakupi preko spleta

Ob izvajanju ene izmed temeljnih svoboščin - prostega pretoka blaga in storitev po celotnem območju Unije, ter vedno bolj razvitega nakupovanja preko interneta, telefona in pošte, je bila zaradi varstva potrošnikov sprejeta nova direktiva o pravicah potrošnikov.

Ker področje potrošnikovih pravic na ravni Unije ureja več različnih direktiv, prav tako pa so države članice posamezna vprašanja reševala različno, je bila nova Direktiva 2011/83/EU sprejeta prav zaradi odprave nedoslednosti pravil ter doseganju višje ravni varstva potrošnikov. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Kazenski zakonik (KZ-1) nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2009, je bil že dvakrat noveliran. Zadnja novela, ki je bila zelo obsežna, je vsebovala 129. členov sprememb in dopolnitev. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU KZ-1. Spremembe iz zadnje novele, ki bodo začele veljati 14. maja 2012, so vnešene v čistopis bodoče verzije KZ-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh pet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 135. člen KZ-1, ki določa znake kaznivega dejanja grožnje.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

3. decembra je začel veljati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki prinaša nove obveznosti delodajalcev na tem področju, kot strokovno posvetovalno telo določa Svet za varnost in zdravje pri delu, vključuje promocijo zdravja in določbe glede nevarnosti nasilja na delovnih mestih s strani tretjih oseb ter določbe o prepovedi alkohola, drog in drugih substanc. Novi zakon odpravlja administrativne ovire, spreminja določila o prvi pomoči, varstvu pred požarom in evakuaciji, vsebuje pa tudi prekrškovne določbe. VEČ

Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša je začel veljati 7. decembra. Med objektivne okoliščine za podaljšanje roka za prostovoljno vrnitev tujca spadajo okoliščine kot so, npr. da le ta nima in si ne more pravočasno priskrbeti veljavne potne listine, ali kadar se tujcu nudi zdravniška pomoč, kadar se skupno vrača družina, pa tudi dokončanje razreda ali letnika šolanja. Izrek in pouk o pravnem sredstvu odločbe sta prevedena v najmanj pet tujih jezikov.

Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu vsebuje formulo, s katero se izračuna faktor tveganja za podjetje (R), na njegovi podlagi pa nadzorni organi za podjetja s srednjo stopnjo tveganja (R med 30 in 80) ter podjetja z visoko stopnjo tveganja (R več kot 80) zagotovijo natančnejši in pogostejši nadzor teh podjetij. Sistem se uporablja za cestna preverjanja in preverjanja v podjetjih, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, izvaja pa ga Prometni inšpektorat RS. Predpis bo začel veljati 1. januarja 2013.

Spremenjena je bila Uredba o organih v sestavi ministrstev. Od 3. decembra dalje so v sestavi Ministrstva za promet Direkcija RS za ceste, Direkcija RS za javni potniški promet, Uprava RS za pomorstvo in Prometni inšpektorat RS.

Ustavno sodišče je z odločbo U-I 181/09-15 Up-860/09/14 Up-222/10-14 ugotovilo, da je Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Pobudnik je lastnik nepremičnin, ki mejijo na zemljišče, ki je pogosto namenjeno izvedbi različnih javnih prireditev, in izpodbija štiri sklepe Vrhovnega sodišča v zvezi s štirimi sklepi Upravnega sodišča, v katerih je bilo odločeno, da pritožnik ni imel več pravnega interesa za sodno varstvo, ker je bila javna prireditev, o kateri je tekel upravni postopek, že končana, v upravnem sporu pa zato pritožnik ne bi mogel več izboljšati svojega položaja. V kolikor je sodno varstvo pravic v upravnem sporu omejeno le na čas trajanja posamezne javne prireditve, to dejansko pomeni, da sodnega varstva ni, saj v času trajanja prireditve ni mogoče izkoristiti pritožbe in upravnega spora proti odločbi, s katero se dovoli javna prireditev. Ureditev v ZUS-1, ki tožniku ne daje na razpolago nobenega tožbenega zahtevka, s katerim bi dosegel sodno presojo zakonitosti dokončnega upravnega akta, mu odvzema pravico do sodnega varstva, zato je v neskladju s prvim odstavkom 23. člena URS.

Z odločbo U-I-292/09-9 Up-1427/09-16 je ustavno sodišče razveljavilo tretji odstavek 22. člena Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ). Omenjena določba je narekovala, da pristojni organ ne upošteva informacij o izvorni državi, če ni ugotovljena splošna verodostojnost prosilca. Pobudniki menijo, da določba nasprotuje načelu nevračanja, ki je eno temeljnih načel Ženevske konvencije. Načelo nevračanja oseb v države, v katerih jim preti določena nevarnost, preganjanje ali je na drug način ogroženo njihovo življenje, osebna integriteta ali svoboda, je splošno priznano mednarodno načelo, ki je v URS vsebinsko umeščeno v 18. člen (prepoved mučenja). Ustavno sodišče je menilo, da je zakonodajalec s tem, ko je dopustil, da pristojni organ ne upošteva informacij o izvorni državi, če ni ugotovljena splošna verodostojnost prosilca, posegel v pravico iz 18. člena URS, zato je določbo razveljavilo.

Sprejeta je bila Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju. Veljati bo začela 1. januarja 2012, po njej pa je za kontrolo navzkrižne skladnosti pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Zahteve se nanašajo na področja zdravja ljudi, živali in rastlin, dobri kmetijski in okoljski pogoji pa na minimalne zahteve o ravnanju z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem gospodarstvu.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija EU je predstavila akcijski načrt za spodbujanje dostopa malih in srednjih podjetij do finančnih sredstev. Načrt vsebuje povečanje finančne podpore iz proračuna EU in Evropske investicijske banke, poleg tega pa še predlog uredbe, v kateri so določena enotna pravila za trženje skladov tveganega kapitala, tako da bo vlagateljem tveganega kapitala olajšano pridobivanje sredstev. Gre za ukrep odzivanja na finančno krizo in zmanjšanja obsega posojil v gospodarstvu, s čimer naj bi se izboljšala konkurenčnost in potencial rasti malih in srednjih podjetij. VEČ

Predlog uredbe s strani Evropske komisije pomeni okvir za evropski trg skladov za solidarnostne naložbe. Uredba uvaja termin evropski skladi za socialno podjetništvo za lažjo prepoznavo s strani vlagateljev. Socialna podjetja so tista, ki pozitivno prispevajo družbi, kar pomeni da poleg podjetniških ciljev povečanja dobička skušajo prispevati tudi k družbenim ciljem. Gre za sektor v vzponu, ki v EU predstavlja že 10% vseh evropskih podjetij. VEČ

Komisija EU je začela s formalnim protimonopolnim postopkom v katerem bo preiskovala, ali so nekatera mednarodna založniška podjetja s pomočjo družbe Apple uporabljala protikonkurenčne prakse in s tem vplivala na prodajo e-knjig na področju evropskega gospodarskega prostora. Gre za domnevno kršitev 101. člena Pogodbe o delovanju EU, postopek pa bo Komisija obravnavala kot prednosten. VEČ

V zadnjem času je bilo veliko govora o DDV in njegovih stopnjah ter potrebi po zvišanju le-teh. Takšno je tudi sporočilo Komisije o prihodnosti sistema DDV, ki vsebuje osnovne značilnosti novega sistema DDV in prednostne ukrepe, ki naj bi prispevali k ustvarjanju enostavnejšega, bolj učinkovitega in zanesljivejšega sistema DDV v EU. Tri načela so glavno vodilo novega sistema, in sicer bolj prijazen DDV za podjetja, bolj učinkovit sistem DDV v skladu s prizadevanji držav za finančno konsolidacijo in trajnostno rast in preprečevanje velike izgube prihodkov zaradi neplačanega DDV. DDV, ki ga plačujejo državljani in pobirajo podjetja, predstavlja več kot 20% nacionalnih prihodkov in ima velik vpliv na vsakega posameznika v EU. VEČ

Evropska komisija in Evropska investicijska banka sta predstavili nove garancijske sheme za inovativna mala in srednja podjetja, ki jim bodo v pomoč pri dostopu do bančnih posojil. Gre za nadaljnje ukrepe, ki so bili sprejeti zaradi uspešnosti Sklada za financiranje delitve tveganja. Nov ukrep za delitev tveganja bo upravljal Evropski investicijski sklad, poleg tega pa bosta Komisija in EIB prispevala dodatna sredstva za raziskovalno infrastrukturo. VEČ

Komisija EU je sporočila, da je v EU treba okrepiti solidarnost na področju azila, in sicer z izboljšanjem azilnih sistemov, ki naj bodo prepleteni z zakonodajo EU, poleg tega pa tudi z okrepljenim sodelovanjem v praksi in boljšo uporabo mehanizmov financiranja. Evropska komisarka za notranje zadeve je dejala, da je bilo v preteklem letu veliko govora o solidarnosti, dejanj pa neprimerno manj in da je letos treba več pozornosti nameniti dejanskim ukrepom. VEČ

Komisija EU je prilagodila in podaljšala začasna pravila glede nadzora državnih pomoči. Pravila so namenjena ocenjevanju javne podpore za finančne institucije v času krize. Predvsem gre za razlago, kako zagotoviti ustrezno nadomestilo državi, v primeru, da se odloči dokapitalizirati svoje banke z navadnimi delnicami ali drugimi podobnimi instrumenti, ki ne zagotavljajo fiksnih donosov. V sklopu posodobitev je bila revidirana metodologija odobritev nadomestil bankam za jamstva. VEČ

Sodniki najvišjega sodišča Evropske unije so v zadevi C-70/10 odločili, da je v nasprotju s pravom EU, če nacionalno sodišče sprejme odredbo, v kateri je določeno, da mora ponudnik internetnega dostopa vzpostaviti sistem filtriranja, ki bo preprečeval nezakonito prenašanje datotek. Tak ukrep bi bil v nasprotju s prepovedjo, da se ponudniku naloži splošna obveznost nadzora in zahtevo, da se zagotovi pravično ravnotežje med pravico intelektualne lastnine na eni strani in svobodno gospodarsko pobudo, varstvom osebnih podatkov ter svobodo sprejemanja in širjenja vesti na drugi strani. Splošna obveznost nadzora ni v skladu z direktivo o elektronskem poslovanju. VEČ

V zadevi C-379/10 (samo v francoščini in italijanščini) je bilo odločeno, da je italijanski statut, ki ureja civilno odgovornost sodnikov za povzročitev škode posameznikom s kršitvijo prava EU, v nasprotju s pravom EU. Izključitev odgovornosti države ali omejitev le-te na primere naklepa ali velike malomarnosti je v nasprotju s splošnim načelom, da so države članice odgovorne za kršitve prava EU z odločbami sodišč, na katere ni pritožbe (odločanje na najvišji instanci). VEČ

V zadevi C-371/10 so sodniki sodišča Evropske unije odločili, da pravo EU načeloma ne izključuje zaračunavanja davka na nerealizirane kapitalske dobičke povezane s premoženjem podjetja v primeru, da podjetje prenese sedež uprave v drugo državo. Vendar pa takojšnja izterjava davka v času prenosa sedeža ni v skladu s pravom EU, če podjetju ni bila dana možnost odloženega plačila davka. VEČ

V združenih zadevah C-446/09 in C-495/09 so sodniki sodišča EU pojasnili, na podlagi katerih pogojev lahko carinski organi zadržijo blago s poreklom iz tretjih držav, kadar gre za ponaredke ali kopije izdelkov, ki so v Uniji zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine. Kadar je blago v postopku carinskega skladiščenja ali tranzita v EU, je možno, da se ga opredeli kot ponarejeno blago ali piratsko blago, v kolikor se dokaže, da je namenjeno prodaji v EU. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat, ki obravnava predložitev pooblastila pri napovedi pritožbe.

Določba 5. odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) o zavrženju pravnega sredstva, ki mu ni priloženo pooblastilo pooblaščenca, ni mogoče razširiti tudi na napoved pritožbe.

Tožena stranka je v pritožbi navajala, da bi jo moralo sodišče prve stopnje pozvati na predložitev pooblastila in ravnati kot z nepopolno vlogo in ne bi smeli brez poziva zavreči napovedi pritožbe. Menila je, da gre pri takšnem ravnanju sodišča za bistveno kršitev določb pravdnega postopka. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom Razmišljanje ob volitvah izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Parlament - zakonodajna oblast ni cilj teh volitev, cilj je, kar je svojevrsten absurd – izvršilna oblast, torej tista veja oblasti, ki pravzaprav mora slediti odločitvam zakonodajne veje in je od nje tudi odvisna, a je, za razliko od zakonodajne in sodne veje edina, ki je dejanska, z neposrednimi učinki v družbi. Po domače povedano edina, ki ima direkten dostop do denarja in fizične moči države." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.