December 2011, številka 12-1 / letnik IX.  

Nemo duobus utatur officiis.
Nihče ne more imeti hkrati dveh javnih funkcij.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Lokacijska zasebnost - naslednje bojno polje varstva zasebnosti
 


 
  AKTUALNO10 najvplivnejših pravnikov 2011Na zaključni okrogli mizi enajstega izbora 10 najvplivnejših pravnikov so izbrani pravniki in pravnice izmenjali svoje poglede o različnih družbenopolitičnih vprašanjih v Sloveniji. Osrednja tema okrogle mize je bila »Kako povrniti zaupanje v pravo?«. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je razveljavilo tretji odstavek 22. člena Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ). Ta dopušča možnost, da pristojni organ prosilcu za mednarodno zaščito le to odreče ne da bi pri oceni o tem, ali obstaja resnična nevarnost, da bo prosilcu kršena pravica iz 18. člena Ustave RS, ki govori o prepovedi mučenja, upošteval vse okoliščine. VEČ

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, na podlagi katerega bo vložila zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ustavnemu sodišču predlaga takojšnjo oz. prednostno obravnavo zahteve in začasno zadržanje izvrševanja zakona, saj bi lahko prišlo do težko popravljivih in škodljivih posledic. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je v času, ko jo je vodil Drago Kos, z izdajo načelnega mnenja, v katerem je označila delovanje v. d. direktorja Filmskega sklada RS Igorja Prodnika za koruptivno, prekoračila svoja pooblastila. Tako je razsodilo višje sodišče in potrdilo prvostopenjskemu sodišču v vseh točkah. VEČ

Do ustavnih sprememb v smeri spremenjenih pristojnosti ustavnega sodišča sicer ni prišlo, vendar pa projekt ohranja upanje, da bo Slovenija v prihodnje našla način, da okrepi vlogo in položaj ustavnega sodišča, je ob predstavitvi zbornika Ustavna reforma ustavnega sodstva poudaril pravosodni minister, ki opravlja tekoče posle, Aleš Zalar. VEČ

Na slovenskem zunanjem ministrstvu se pospešeno pripravljajo na bližnji začetek postopkov za arbitražo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Najprej jih čaka imenovanje treh skupnih arbitrov, nato pa v mesecu dni še podrobnejša opredelitev spora. A vsaj glede slednjega na MZZ niso preveč optimistični, da bi lahko prišlo do dogovora z Zagrebom. VEČ

Pravosodni minister, ki opravlja tekoče posle, Aleš Zalar in njegova srbska kolegica Snežana Malović sta v Beogradu ob robu ministrske konference o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu v Jugovzhodni Evropi podpisala pogodbo med Slovenijo in Srbijo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah. VEČ

Prožnost trga dela v Sloveniji se je v zadnjih 15 letih močno povečala. V eno od oblik prožnih zaposlitev je vključena že tretjina vseh zaposlenih, še posebej mladih. VEČ

Sistem poslovnega obveščanja bo predsednikom sodišč omogočal nadziranje reševanja zadev pri vsakem sodniku. S tem se uvaja strožji nadzor nad delom sodnikov, ki bo omogočil, da bodo ob koncu leta cilji poslovnega načrta tudi doseženi, so po srečanju pravosodnega ministra, ki opravlja tekoče posle, Aleša Zalarja s predsedniki sodišč sporočili z ministrstva. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že petkrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi trije drugi predpisi. Zadnja novela je začela veljati 29. novembra 2011. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh deset verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

29. novembra je začela veljati novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je uveljavila omejitve ustanavljanja, vodenja in nadziranja družb ter prinesla določbe o odvzemu pooblastila oziroma upravičenja za vodenje poslov in o odpoklicu z mesta člana nadzornega sveta. VEČ

V veljavo sta stopila tudi dva od treh aktov iz paketa nove kazenske zakonodaje, Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) in novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Prvi zakon se začne uporabljati 29. maja prihodnje leto, novela ZKP pa 15 dni prej. VEČ

Sprejeta je bila Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki velja od 26. novembra, in je potrebna za izvedbo množičnega vrednotenja tistih nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin. Vrednost nepremičnine je po uredbi vsota vseh vrednosti, ki so za to nepremičnino izračunane po enem ali več modelih vrednotenja.

Zaradi potreb množičnega vrednotenja nepremičnin je bila sprejeta tudi Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin. Za kakovosten izračun vrednosti nepremičnin je treba zagotoviti nekatere nove podatke o lastnostih nepremičnin, vsebina registra naj bi se namreč čim bolj prilagajala potrebam uporabnikov. Predpis velja od 26. novembra.

Sprejeta sta bila Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011, ki določa, da se zavezancu izračun dohodnine vroči najpozneje do 15. junija 2012, in Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2011, po katerem morajo biti podatki poslani davčnemu organu in zavezancem za dohodnino najpozneje do 31. januarja 2012. Oba pravilnika sta začela veljati 26. novembra.

Pravilnik o udeležbi vojaških vozil v cestnem prometu celostno ureja promet posameznih ali organizirane kolone vojaških vozil Slovenske vojske, hitrost vozil v koloni, način prevoza in število oseb na vojaških vozilih, kategorijo vozniškega dovoljenja voznikov vojaških vozil in usposobljenost teh voznikov. Pravilnik bo začel veljati 10. decembra.

Ustavno sodišče je v odločbi U-I-287/10-11 presodilo, da je drugi odstavek 66. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), kolikor se nanaša na zavarovance iz sedme alineje prvega odstavka 34. člena, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Izpodbijana določba namreč zavarovancem, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot brezposelne osebe, vpisane v evidenco brezposelnih pri Zavodu RS za zaposlovanje, odreka pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja za primer invalidnosti III. kategorije. Zavarovanci pridobijo pravice iz obveznega zavarovanja na podlagi plačila prispevkov, česar prej omenjena določba ne upošteva. S tem je kršeno temeljno načelo zagotavljanja pravic z obveznim zavarovanjem na podlagi dela, prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti, nedopustno pa je omejena tudi pravica do socialne varnosti. Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo rok enega leta za odpravo neskladnosti. 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Sodišče EU je sporočilo, da je uvedlo novo aplikacijo "e-Curia", prek katere je mogoče vlagati in prejemati procesne akte izključno po elektronski poti. VEČ

V zadevi C-406/10 je generalni pravobranilec Bot podal mnenje v zvezi z računalniškimi programi in programskimi jeziki, kar je urejeno v Direktivi o pravnem varstvu računalniških programov (Direktivi o računalniških programih). Po Botovem mnenju funkcionalnosti računalniškega programa in programskih jezikov ni mogoče avtorsko zaščititi, saj bi to lahko pripeljalo k monopolizaciji idej. Izvorna koda programa je pod določenimi pogoji lahko reproducirana (torej je mogoče zaščititi konkretno obliko izraza funkcionalnosti, ne pa same funkcionalnosti; programski jezik pa je sam po sebi namenjen izražanju funkcionalnosti, ne pa določeni obliki njenega izražanja) in sicer z namenom, da se zagotovi združljivost z drugim programom. VEČ

V zadevi C-214/10 je sodišče EU presojalo o tematiki letnega dopusta, kot je urejen v Direktivi 2003/88 in odločilo, da se v predpisu države članice lahko določi časovna omejitev za kopičenje pravic do letnega dopusta, ki ni bil izrabljen. Gre za pravice, ki so bile pridobljene medtem, ko delavec ni bil zmožen opravljati dela. Ta omejitev mora, po mnenju sodnikov, bistveno presegati čas trajanja obdobja, za katerega je določena. VEČ

Evropska komisija je predložila vrsto zakonodajnih predlogov, ki bodo potrošnikom omogočali reševanje težav mimo sodišča, kadar bodo nastopile težave pri nabavi kateregakoli blaga ali storitve na enotnem trgu. Za težave pri spletnih nakupih v drugih državah članicah želi Komisija ustvariti enotno vseevropsko spletno platformo, prek katere bo možno pogodbene spore rešiti v 30 dneh v celoti na spletu. VEČ

Komisija EU je pripravila predloge (uredba in direktiva), ki bodo vlogo revizorjev opredelili bolj jasno. Uvedena bodo tudi strožja pravila za revizijski sektor, vse z namenom izboljšati neodvisnost revizorjev, poleg tega pa v trg revizijskih storitev vnesti več raznolikosti. Gre za odzive na šibkost revizijskega sistema, ki se je pokazal in se še kaže skozi obstoječo krizo. Slaba predvidevanja in neupoštevanja nekaterih očitnih podatkov so pripomogla k slabim poročilom in tako niso opozorila na nepripravljenost podjetij in držav za primerne ali vsaj bolj primerne in hitrejše odzive. Komisija želi vzpostaviti tudi enotni trg obveznih revizijskih storitev, z možnostjo prostega opravljanja revizij po celotni EU, seveda pod pogojem predhodne pridobitve licence. VEČ

Komisija je sprejela ukrep za okrepitev investicij v podjetja na območju EU. To naj bi se zagotovilo prek instrumentov finančnega inženiringa (npr. JASMINE). Namen sprejetih ukrepov je uporaba strukturnih fondov za garancije malim in srednjim podjetjem pri dostopanju do kreditov. Ukrep naj bi omogočil investicije na katerikoli stopnji poslovne dejavnosti in ne zgolj pri ustanavljanju ali širitvi, kot velja sedaj. Ukrep naj bi popravil težave v primeru zmanjšane likvidnosti in javnih proračunskih omejitev. VEČ

Direktorat za pomorske zadeve in ribištvo ima pripravljeno novo pomorsko strategijo, ki naj bi pomagali k rasti in novim delovnim mestom na območju Atlantika. Strategija tako navaja izzive, priložnosti in pobude za rast in delovna mesta v regiji. Izvajanje strategije prek akcijskega načrta se bo začelo leta 2013. VEČ

Komisija je objavila Uredbo o poenotenju kvalifikacij in zdravstvenih pogojev za pilote. Po novi uredbi bodo lahko piloti z licenco v eni državi članici, lahko leteli po celotnem območju EU brez dodatnih tehničnih ali administrativnih pogojev. Pravila so nastala na podlagi mednarodnih letalskih varnostnih standardov, kot jih predvideva Konvencija iz Chicago-a. VEČ

27. januarja 2011 je bil poslan uradni opomin Sloveniji, da Direktive o okoljsko primerni zasnovi izdelkov ni prenesla v svojo nacionalno zakonodajo. Do danes še ni bilo Komisiji poslano obvestilo o prenosu direktive, zato se je Komisija odločila, da pošlje obrazloženo mnenje o potrebi po sprejetju te Direktive. V nasprotnem primeru lahko Slovenijo doleti tožba pred sodiščem EU. VEČ

Komisija je 16 državam, med njimi tudi Sloveniji, poslal dopise, da v šestih mesecih po izteku roka še vedno niso v celoti prenesle novih predpisov o telekomunikacijah. Nepopolno izvajanje predpisov omejuje pravice potrošnikov in sicer na področjih fiksne telefonije, mobilnih storitev in dostopa do interneta. VEČ

Evropska komisija je začela z javnim posvetovanjem o možnostih izboljšanja varovanja kulturnih dobrin in o vračilu nezakonito odvzetih nacionalnih bogastev med državami članicami. Posvetovanje bo osvetlilo poglede javnih organov, ljudi in drugih zainteresiranih na najbolj učinkovite načine varstva in vračanja. Javno posvetovanje bo odprto do 5. marca 2012. VEČ

Na območju EU bo moral Božiček poleg svojih rednih opravil (skrbi za jelene, mazanje sani ...) letos skrbeti tudi za varnost igrač. Organi EU so mu vendarle olajšali delo, saj morajo od julija 2011 vse igrače prodane v EU izpolnjevati najstrožje varnostne predpise na svetu. Katera igrača je varna za vašega otroka je skrb staršev, rešitve pa sedaj lahko najdejo tudi preko kampanje za varnost igrač, ki vsebuje kar nekaj dobrih nasvetov s tega področja. VEČ 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V novembru so zakonodajne novosti prinesle veliko novih prekrškov. Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), ki je začel veljati 17. novembra, predpisuje globo med 6.000 in 60.000 evri za prekrške, kot je npr. predvajanje vsebin, ki bi utegnile škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, zlasti vsebin, ki vsebujejo pornografijo ali neupravičeno prikazujejo nasilje. Enaka globa je zagrožena ponudniku, katerega skupni obseg televizijskega oglaševanja presega 12 minut v posamezni uri, ali če razširja avdiovizualna komercialna sporočila za zdravstvene dejavnosti, zdravstvene storitve ali za izvajalce zdravstvene dejavnosti, pa tudi če delež evropskih avdiovizualnih del ne obsega najmanj 50 odstotkov letnega oddajnega časa njegovega televizijskega programa. Nižja globa od 500 do 5.000 evrov je zagrožena osebam, ki kot ponudniki avdiovizualne medijske storitve na zahtevo pred začetkom, spremembo ali prenehanjem zagotavljanja storitve o tem pisno ne obvestijo Agencije za pošto in elektronske komunikacije, ali če v primeru tehnične okvare, zaradi katere niso shranili določenega dela predvajane zvočne ali avdiovizualne vsebine, v treh dneh pisno ne obvestijo agencije o okvari in obsegu neposnete predvajane ali ponujene programske vsebine.

Določbe o prekrških so se med drugim spremenile v Zakonu o zdravilstvu (ZZdrav), po novem se z globo med 300 in 1.000 evri kaznujejo samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno izvajajo zdravilsko dejavnost, če npr. nimajo ustreznih prostorov in opreme za izvajanje omenjene dejavnosti, ali če nimajo veljavne licence za opravljanje dejavnosti, ali če ne zavarujejo odgovornosti zdravilca, ki pri njih izvaja zdravilsko dejavnost.

Nove prekrške določajo tudi Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, Uredba o emisiji snovi v zrak iz livarn sive litine, zlitin z železom in jekla in Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vodeVEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat, ki obravnava predhodno odredbo.

Pravne posledice novele ZIZ-I glede predhodne odredbe se ne morejo raztezati na dolžnikov ugovor, vložen pred uveljavitvijo novele, sicer bi šlo za nedopusten retroaktiven učinek te novele. VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Strožja merila in kazni po zakonu o varnosti in zdravju pri delu

Od 3. decembra 2011 bo vsako nespoštovanje določb ZVZD-1 delodajalcev in delavcev kaznovano strožje.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter v ta namen izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, kot tudi drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi ter načrtovanjem in izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno kolumno, ki odraža trenutno stanje v Sloveniji, z naslovom O cesarjevi goloti izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V Sloveniji se nam dogaja marsikaj slabega predvsem zato, ker si državljani zaradi apatije, lažne solidarnosti ali drugih vzrokov ne upamo pravočasno opozoriti na družbene nepravilnosti. Ko se te pojavijo, gledamo v tla ali v stran, ali jih skušamo »redefinirati«, prevrednotiti ipd., ker upamo, da bodo s časom izginile in ker nas ta hip še ne zadevajo dovolj hudo in neposredno." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.12.2011 Temeljna obrestna mera za december 2011, mesečna
  0,2 %
1.12.2011 Temeljna obrestna mera za december 2011, letna
  2,46 2,38 %
28.11.2011 Rast cen življenjskih potrebščin oktobra 2011 v primerjavi s septembrom
  + 0,7 %
25.11.2011 Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v RS za september 2011, glede na avgust
  1.524,15 1.506,87 EUR (-1,1%)
25.11.2011 Rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2011
  + 2,3 %
25.11.2011 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2011 v primerjavi s povprečjem leta 2010
  + 1,6 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.