November 2011, številka 11-4 / letnik IX.  

Magni minores saepe fures puniunt!
Veliki tatovi pogosto kaznujejo male!

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Strokovni članki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 


 
  AKTUALNO

Letošnjo okroglo mizo 10 najvplivnejših pravnikov si lahko danes med 10.30 in 12.00 ogledate tudi v živem prenosu na povezavi: Kako povrniti zaupanje v pravo?

Najvplivnejši slovenski pravniki bodo soočili mnenja o različnih aktualnih temah in dogodkih, ki pretresajo Slovenijo kot pravno državo.
Razpravo in dogajanje lahko v živo komentirate med prenosom na spletu in tudi na Twitterju ob uporabi značke (twiter hashtaga): #najp2011

VABLJENI K OGLEDU!
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič je bil v Generalni skupščini ZN izvoljen za nov mandat v Komisiji ZN za mednarodno pravo (ILC), dobil je največ glasov med štirimi kandidati. VEČ

Odbor Evropskega parlamenta za ustavne zadeve je sprejel nov kodeks ravnanja za evropske poslance, ki vsebuje pravila in načela, s pomočjo katerih bi se evropski poslanci izognili konfliktu interesov v stiku z različnimi interesi od zunaj. VEČ

Na Policijski akademiji je potekal posvet o preprečevanju spolnih zlorab otrok za prostovoljce, policiste in kriminaliste, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko. Pravosodni minister Zalar je pojasnil, da gre za eno izmed mnogih akcij ministrstva za notranje zadeve in policije, ki v sodelovanju z nevladnimi organizacijami poteka že skoraj leto dni. VEČ

DURS je zanikal, da je javnosti razkril davčno tajnost v primeru ljubljanskega župana Zorana Jankovića in njegovega sina Jureta, čeprav priznava, da so dokument s to oznako poslali komisiji v DZ. VEČ

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je Državno volilno komisijo pozval, naj se volitve izvedejo na način, ki bo invalidom zagotavljal enake pravice. Pomembna je predvsem dostopnost volišč in obvestila o volitvah, ki jih bodo lahko brali tudi slepi. VEČ

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je predlagala prestavitev začetka uveljavitve zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za vsaj eno leto, saj naj bi bila nova socialna zakonodaja na več mestih problematična, pa tudi centri za socialno delo nanjo niso pripravljeni. VEČ

Vrhovni državni tožilec je začel s prebiranjem obtožnega predloga v zadevi Patria, ki predsedniku SDS Janezu Janši očita sprejem obljubljene nagrade v zameno za posredovanje pri sklenitvi posla. VEČ

Agencija EU za temeljne pravice je v svojem poročilu opozorila na dejstvo, da so nezakoniti priseljenci v EU pogosto brez dostopa do izobraževanja, zdravstvene oskrbe in pravnega varstva, še posebej v zvezi z izkoriščanjem na delovnem mestu. VEČ

Hrvaška bo pristopno pogodbo z EU podpisala pred začetkom vrha EU 9. decembra. VEČ

Svet pokojninskega zavoda je ugotovil, da se pokojnine v novembru ne morejo povišati. Porast povprečne mesečne najnižje pokojninske osnove je namreč že s februarsko uskladitvijo pokojnin presegla mejo, določeno v interventnem zakonu. VEČ

Računsko sodišče je izreklo negativno mnenje Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za poslovanje v letih 2008 in 2009, za enako obdobje pa so ministrstvu za delo izrekli mnenje s pridržkom za naloge, povezane s skladom. Obenem je računsko sodišče predlagalo analizo smiselnosti samostojnega sklada. Po zagotovilih sklada so večino nepravilnosti iz revizijskega poročila že odpravili. VEČ

Ustavno sodišče je nadaljevalo obravnavo o dopustnosti referenduma o družinskem zakoniku, vendar odločitve še ni sprejelo. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Zakon o zdravilstvu (ZZdrav) je z novelo razširil krog oseb, ki na podlagi dovoljenja zbornice lahko opravljajo zdravilsko dejavnost. Čezmejno izvajanje zdravilskih storitev se lahko izvaja le na podlagi prijave na ministrstvo, urejeno je izvajanje strokovnega in inšpekcijskega nadzora. Prenovljeni zakon velja od 17. novembra.

Novela Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki velja od 17. novembra,  prinaša med drugim spremenjene določbe glede revizij računovodskih izkazov, nadomestne izpolnitve kvote in plačila zaradi neizpolnjevanja kvote, glede pravice do subvencije plače, plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, pa tudi glede plačila stroškov podpornih storitev ter oprostitve plačila prispevkov. Uvaja razširitev razlogov za odvzem statusa invalidskega podjetja oziroma zaposlitvenega centra in obvezno strokovno izobraževanje za strokovne delavce, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, člane rehabilitacijskih komisij in strokovne delavce v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih. Denarni prejemki za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije so z dosedanjih 30% zvišani na 40% minimalne plače z namenom vzpodbujanja vključevanja brezposelnih invalidov v te storitve.

Spremembe in dopolnitve Zakona o osnovni šoli (ZOsn) prinašajo mnoge novosti. S predmetnikom se uvaja obvezno poučevanje prvega tujega jezika v drugem razredu in neobvezno poučevanje tega jezika že v prvem razredu osnovne šole, posledično se največja tedenska obveznost pouka ur za učence v prvem obdobju povečuje za dve uri. Posebej nadarjene učence in učence z učnimi težavami zakon ne šteje več med učence s posebnimi potrebami, marveč jih obravnava posebej. Šola v naravi je opredeljena kot del obveznega programa, nacionalno preverjanje znanja se po novem uvaja tudi v 3. in 8. razredu in je ob koncu 3., 6. in 8. razreda za vse učence obvezno, ob koncu 9. razreda pa prostovoljno. Osebam z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ki so vključene v posebni program, daje novela možnost, da se po tem programu izobražujejo do 26. leta in v tem času obdržijo status učenca. Spremenjen je rok za uveljavljanje pravice do izobraževanja na domu - po novem lahko starši to pravico uveljavljajo najkasneje do začetka šolskega leta. Novosti veljajo od 17. novembra, uporabljati pa se začnejo 1. septembra 2012.

1. januarja 2012 začne veljati Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Predpis opredeljuje standarde opremljenosti, naloge in storitve javne službe odvajanja in čiščenja, pa tudi globe za prekrške. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za okolje.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ste vedeli, da ima Zakon o pravdnem postopku že kar 17 sprememb? Bodite docela obveščeni in uporabite IUS INFO ČISTOPIS ZPP!

Besedilo Zakona o pravdnem postopku je od svoje objave leta 1999 doživelo že 17 posegov. Vse spremembe, dopolnitve, popravke, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot tudi predhodnika tega zakona iz leta 1977.

 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Evropski varuh osebnih podatkov je podal vrsto priporočil za izboljšanje okvira varstva osebnih podatkov pri uporabi informacijskega sistema za notranji trg (spletna aplikacija IMI, Internal Market Information). Varuh se zavzema za dosleden pristop k varovanju podatkov pri vzpostavljanju elektronskega sistema za izmenjavo informacij, vključno z določenimi osebnimi podatki. Hkrati tudi opozarja na nevarnosti, ki jih prinaša centraliziran sistem namenjen številnim področjem upravnega sodelovanja. Trenutno sistem pokriva direktivo o poklicnih kvalifikacijah in direktivo o storitvah, v postopku sprejemanja pa je še Uredba IMI, ki bo prinesla splošni pravni okvir. VEČ

Evropska unija spodbuja mednarodni sporazum, ki naj bi pospešil in okrepil uporabo električnih vozil. Skupaj z Združenimi državami, Japonsko in Švico so se dogovorili o tesnejšem sodelovanju pri zbliževanju regulatornih obveznosti glede električnih vozil na globalnem nivoju, kar naj bi pripomoglo k zmanjšanju stroškov proizvajalcem zaradi množične proizvodnje. Zaenkrat se namreč izdeluje majhne količine električnih vozil in le v določenih državah oz. za določene regije. VEČ

Poročilo o položaju evropske naravne dediščine je skorajda katastrofalno. Ocena velikega dela evropskih avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst je bila narejena prek evropskega rdečega seznama ogroženih vrst, ugotovljeno pa je bilo, da je ogromen delež mehkužcev, sladkovodnih rib in vaskularnih rastlin zdaj ogroženih. Tako je to še eden izmed alarmantnih pokazateljev, da bo treba blaginjo ljudi, vzpostavitev vzdržnega ekonomskega stanja, vzpostavitev novih delovnih mest, fiskalno konsolidacijo itd. nujno doseči prek povezave s trajnostnim razvojem in ohranjanjem narave in okolja. VEČ

Odprl se je portal EU o priseljevanju. Gre za spletni naslov s praktičnimi informacijami za tuje državljane, ki se nameravajo seliti v EU ali preseliti iz ene države članice v drugo. Na spletišču so na voljo informacije o postopkih migracije v vseh državah članicah (npr. ali potrebujete za vstop v EU vizum), pa tudi za vsako kategorijo priseljencev posebej. Portal je uporaben za delavce, raziskovalce, študente in osebe, ki se želijo pridružiti svoji družini, ki je že v EU. Na njem najdete neposredne povezave do spletnih strani pristojnih nacionalnih organov. VEČ

Evropska komisija je predlagala okrepitev dialoga in operativnega sodelovanja na področju migracij in mobilnosti z državami zunaj EU. Gre za nov pristop k migracijam, ki je opredeljen v programu Globalni pristop k vprašanju migracij in mobilnosti, ki predvideva bolj trajnostno in v prihodnost usmerjeno sodelovanje med državami. VEČ

Evropska komisija je predstavila akcijski načrt o protimikrobni odpornosti. Gre za dvanajst konkretnih ukrepov, ki jih bo izvajala v naslednjih petih letih v sodelovanju z državami članicami. Gre za odziv na povečan zdravstveni problem v EU, saj zaradi okužb z bakterijami, ki so odporne proti zdravilom, umre letno okoli 25.000 bolnikov, to pa prinaša stroške v višini 1.5 milijarde evrov. VEČ

Končalo se je prvo zasedanje Evropskega pravnega inštituta, na katerem so razpravljali o izbirnem skupnem evropskem prodajnem pravu. Namen inštituta, ustanovljenega junija 2011 na Dunaju, je izboljšanje pravne doslednosti v EU, in sicer prek svetovanja oblikovalcem politik in organom ter nadaljnjega razvoja prava EU. Gre za neprofitno in neodvisno organizacijo, v kateri sodelujejo pravniki in akademiki iz vse Evrope. Inštitut bo pomagal analizirati probleme, s katerimi se spopadajo pravniki, opredeliti rešitve za izboljšanje uporabe prava EU in pripravljati predloge za spremembe zakonodaje EU na vseh področjih. Deloval bo tudi kot forum za izmenjavo mnenj ter razprave pravnikov, akademikov in strokovnjakov. VEČ

V zadevi C-327/10 so sodniki na sodišču Evropske unije odločili, da je v primeru, ko dejansko prebivališče potrošnika ni znano, lahko za odločanje o tožbi proti temu potrošniku pristojno sodišče zadnjega znanega stalnega prebivališča in ne zgolj dejanskega stalnega prebivališča. Vkolikor dejanskega stalnega prebivališča toženca ni mogoče ugotoviti, to ne more biti razlog, da se tožniku odvzame pravica do pravnega sredstva. V zadevi se razlaga tudi Uredbo o sodni pristojnosti. VEČ

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sklep Vrhovnega sodišča RS III Ips 75/2010, ki obravnava pravico družbenika do informacij in vpogleda.

Pravice, ki jih imajo družbeniki d. o. o. pri upravljanju družbe, in način njihovega uresničevanja se določijo z družbeno pogodbo, če zakon ne določa drugače. Upravljanje je urejeno v tretjem oddelku sedmega poglavja III. dela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki med drugim določa tudi, da mora poslovodja družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise. VEČ 
 

 
  IUS KOLUMNA


Za tokratno kolumno vam ponujamo v branje besedilo dr. Accetta z naslovom Kako povrniti zaupanje v pravo?

Kolumna je predpriprava na okroglo mizo z istim naslovom, ki bo v četrtek, 24. novembra 2011, ob 10.30 v ljubljanskem hotelu Lev. Skozi besedilo lahko zaznate kako naj bi razprava potekala.

Med drugim avtor razmišlja takole: "Kje se torej skriva vzrok za trenutno klavrno podobo stopnje zaupanja v pravo? So krivi samozaverovani poslanci in nasploh politika, nespretna ministrstva in upravni organi, neustrezna zakonodaja, nepošteni (a zelo spretni) odvetniki, nesposobna policija, neoperativno leseni tožilci, neodloč(e)ni sodniki ali kaj osmega?" VEČ

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


18.11.2011 Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2011, v primerjavi s septembrom 2011 ( EUR/1000 l)
  359,53 367,34
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 


 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.