November 2011, številka 11-2 / letnik IX.  

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
Pravna načela so: pošteno živeti, drugega ne prizadeti, vsakomur priznati tisto, kar mu pripada.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD)
 


 
  AKTUALNO


IZBRANIH 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2011Po vašem izboru so se med 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2011 uvrstili:

dr. Miro Cerar,
dr. Janja Hojnik,
mag. Goran Klemenčič,
mag. Jožef Kovač,
Franci Matoz,
Vlasta Nussdorfer,
dr. Marko Pavliha,
Nataša Pirc Musar,
dr. Gregor Virant

in Blanka Žgajnar.

Izbor 10 najvplivnejših pravnikov 2011 se bo zaključil z okroglo mizo s skupnim naslovom »KAKO POVRNITI ZAUPANJE V PRAVO?«, ki bo v četrtek, 24. novembra 2011, ob 10.30 v ljubljanskem hotelu Lev, kjer bodo najvplivnejši slovenski pravniki in pravnice soočili mnenja o različnih aktualnih temah in dogodkih, ki pretresajo Slovenijo kot pravno državo. VEČ  
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani, odločilo, da se del 98. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih razveljavi. Izpodbijani člen je namreč v delu, v katerem določa petletni rok po polnoletnosti otroka za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva, v neskladju z ustavo. VEČ

Slovensko štiričlansko odvetniško skupino za arbitražo o meji s Hrvaško naj bi vodil Francoz Allain Pellet, v njej pa naj bi bili tudi slovenska pravnica Vasilka Sancin, Anglež Michael Wood in Američan Rodman Bundy. VEČ

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša in minister za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Zalar sta ob dnevu pravosodja na slovesnosti podelila priznanja 21 posameznikom za delo na področju sodstva in pravosodja. Zbrane je nagovoril tudi predsednik republike Danilo Türk. Opozoril je na kritike, katerim je sodstvo izpostavljeno. VEČ

Na sojenju v zadevi Balkanski bojevnik bi morali v torek poslušati oz. prebirati prisluhe, vendar do tega ni prišlo, saj so zagovorniki obtoženih več ur predstavljali večinoma že znane argumente za izločitev dokazov. Obramba namreč vztraja, da so srbski dokazi pridobljeni nezakonito. VEČ

Specializirano tožilstvo za pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj je že začelo z delom, za zdaj pa ga sestavljajo tožilci iz dosedanje skupine za pregon organiziranega kriminala. DZ pa bo 17. novembra volil nove člane državnotožilskega sveta, kandidati so Darko Maver, Matjaž Jager, Katja Šugman Stubbs, Jože Tratnik, Alenka Mežnar in Jožef Kovač. VEČ

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN) v želji po imenovanju bolj strokovnih nadzornih svetov v državnih družbah uvaja nekatere novosti pri izbirnem postopku. VEČ

V uradu informacijskega pooblaščenca so prejeli več prijav glede kršenja varovanja osebnih podatkov sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Urad je sprožil inšpekcijske nadzore na TV Slovenija in Pro plus, izdali pa so tudi dve odločbi, s katerima so naložili, da se iz objave začasno umaknejo dokumenti z osebnimi podatki Jankovićev. VEČ

Med vzroki za izrazito krizo slovenske lokalne samouprave so tudi številne in neracionalne občine, kar dodatno krepi državni centralizem, je bil eden od ključnih poudarkov okrogle mize, ki je bila v ljubljanskem Centru Evropa. Razpravljavci so poudarili nujnost teritorialnega preoblikovanja slovenskih občin. VEČ 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) je bil sprejet z namenom ustavitve nedokončanih pravdnih, upravnih in izvršilnih postopkov za uveljavitev terjatev izbrisanih družb do družbenikov teh družb. Prekinjeni postopki se bodo nadaljevali, če dolžniki v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona ne bodo vložili predloga za odpust svojih obveznosti, sodišče pa odpusta obveznosti ne bo dovolilo v dveh primerih: če je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu v zvezi s poslovanjem izbrisane družbe in to še ni izbrisano ali če se bo dokazalo, da so podani pogoji za spregled pravne osebnosti. Upniki bodo lahko ugovor vložili v dveh mesecih po objavi oklica, da ni pogojev za odpust obveznosti zaradi obstoja pogojev za spregled pravne osebnosti. Zakon začne veljati 17. novembra. VEČ

17. novembra začne veljati Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), ki regulira avdiovizualne medijske storitve in vzpostavlja učinkovit nazor nad izvajanjem zakonskih določil s prenosom pristojnosti nad regulacijo vseh avdiovizualnih medijskih storitev na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije. Zakon vsebuje določbe, ki so namenjene zaščiti otrok in mladoletnikov, spodbujanju distribucije in produkcije evropskih avdiovizualnih del ter določila o oglaševanju v televizijskih programih, o izključnih pravicah in pravici do kratkega poročanja v televizijskih programih. VEČ

V Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) od 17. novembra velja spremenjen postopek generalnega vrednotenja nepremičnin in jasneje opredeljeno množično vrednotenje skupaj z roki, elementi in podatki za vrednotenje. Črtana je obveznost pošiljanja modelov vrednotenja občinam ter obveznost, da jih te javno razgrnejo za 45 dni na krajevno običajen način. Najpomembnejši podatki iz sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, ki omogočajo preglednost trga nepremičnin in informiranost vseh akterjev na trgu nepremičnin, so javni.

Sprejet je bil Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), ki bo začel veljati 17. novembra, uporabljal pa se bo od 17. decembra. Novi zakon želi olajšati postopke vrednotenja izobraževanja ter omogočiti pravičnejše obravnavanje tujega izobraževanja. Uvaja nov način obravnave tujih listin o izobraževanju z izdajo mnenja na način primerjave tujega izobraževalnega sistema s slovenskim (namesto priznavanja oziroma umeščanja tujega izobraževanja v slovenski šolski sistem). Vzpostavlja bazo že izdanih mnenj, ohranja postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ki je v pristojnosti izobraževalnih institucij, ter zmanjšuje postopkovne obremenitve in birokratske ovire.

V Stanovanjski zakon (SZ-1) je bil dodan 175.a člen, ki govori o pravicah iz bivših hišniških stanovanj; sprememba velja od 17. novembra.

Dopolnjena je bila določba Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) glede odločanja o poslih, ki presegajo okvir rednega upravljanja. Med omenjene posle spadajo gradnja gozdne in protipožarne infrastrukture ter kmetijskih in gozdnih objektov, agrarne operacije, sklenitev zakupne ali najemne pogodbe, pa tudi sprememba rabe nepremičnine. Novost začne veljati 10. novembra.

Novela Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) prinaša rešitev, po kateri se poroštva podeljujejo tudi za financiranje obratnih sredstev, zaradi posebne rizičnosti poroštev za obratna sredstva pa uvaja tudi dve dodatni varovalki, in sicer institut pooblaščenca Ministrstva za finance, ki bo izvajal finančni nadzor ter zahtevo, da morajo člani poslovodstva upravičencev sami dati poroštvo v višini najmanj 50%. Poroštvo se odobri le za kredite bank, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev in so s tem podvržene nadzoru slovenskih nadzornih institucij. Novela velja od 17. novembra.

Spremembe Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK) uvajajo nekatere nove pojme (EBA, EIOPA, ESMA...), določajo novo vlogo Skupnega odbora ter omogočajo mediacijo ustreznega evropskega nadzornega organa, kadar se nadzorni organi ne strinjajo glede enakovrednosti nadzora nadrejenih oseb, ki imajo sedež v tretji državi. Po novem morajo postopki upravljanja kapitala in tveganj vključevati tudi postopke za pripravo ter, če je potrebno, tudi izdelavo načrtov obnove in reševanja. Novosti začnejo veljati 31. decembra 2011. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 22 vplivov in zadnja novela je začela veljati 16. aprila 2011.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 23 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevana nevarnost.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropska komisarka in podpredsednica Komisije EU Viviane Reding in nemški zvezni minister za varstvo potrošnikov Ilse Aigner sta začela pogovore o strožjih pravilih glede varstva podatkov. Komisija EU ima namen do konca januarja 2012 prenoviti pravila o varstvu podatkov iz leta 1995. Prenova bo imela pomemben vpliv na pojmovanje varstva podatkov v EU in širše. VEČ

Evropska komisija in Mednarodna organizacija za migracije sta dosegli dogovor za izboljšanje sodelovanja pri migracijah in mobilnosti. Dogovor predvideva bolj enostavne in učinkovite načine sodelovanja prek uporabe preprostejših in bolj racionalnih postopkov za pogodbena pogajanja med obema organizacijama. Uporablja pa se za ukrepe, programe ali projekte, ki jih upravlja Mednarodna organizacija za migracije, financira ali sofinancira pa jih EU. VEČ

Evropska komisija ustanavlja Center za pluralnost in svobodo medijev, in sicer v Firencah prek nepovratnih sredstev v višini 600.000 evrov namenjenih Centru Roberta Schumana za višje študije pri Evropskem univerzitetnem inštitutu. V centru, ki bo začel delovati decembra 2011, bodo oblikovali nove ideje o tem, kako zagotoviti raznolike in svobodne medije. VEČ

Evropska komisija je odobrila program namenjen izboljšanju življenjskih pogojev revnih in spodbujanju kreiranja delovnih mest v podeželskih predelih Egipta, in sicer prek podpore razvoju malih in srednjih podjetij, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Pomoč v višini 22 milijonov evrov naj bi izboljšala dostop do financ za kmete in povečala produktivnost v celotni verigi aktivnosti določene industrije (npr. sektor mlečnih izdelkov, akvakulture), kar naj bi izboljšalo življenjske pogoje kmetov. VEČ

Komisija EU in vlada Brazilije sta sklenili, da začneta sodelovanje pri pozivu k predlogom za raziskovanje in razvoj. Za financiranje je namenjenih 10 milijonov evrov. Zainteresirani iz obeh regij bodo lahko svoja raziskovanja in delovanja razširili na področja računalništva v oblakih, trajnostnih tehnologij za pametna mesta, pametnih platform za pametnejšo družbo in mešanih širokopasovnih aplikacij in storitev za televizijo. VEČ

BBC Today je s predsednikom Komisije EU Barrosom opravil intervju, v katerem je govoril o problemih in izzivih Unije. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-464/10 odločalo o pomenu 4. odstavka 6. člena in f točke B odstavka 13. člena Šeste DDV direktive. Obravnavani določbi se morata razlagati tako, da se mora nosilec gospodarske dejavnosti, če deluje v svojem imenu in za račun podjetja, ki opravlja dejavnost sprejemanja stav, katere so oproščene plačila DDV, šteti za podjetje, ki opravlja storitev za drugo podjetje in je oproščeno plačila DDV.

V zadevi C-87/10 so sodniki odločali o pomenu b točke 1. odstavka 5. člena Uredbe 44/2001 (Bruseljska uredba I, čistopis z dne 14.5.2010), in sicer glede izpolnjevanja pogodbe o prodaji blaga. Omenjena določba mora biti interpretirana tako, da se v primeru prodaje na daljavo kraj dobave po pogodbi določi na osnovi določb pogodbe. To pomeni, da morajo sodniki vzeti v obzir vse pomembne pojme in določbe pogodbe, prek katerih se lahko jasno določi kraj. Poleg teh pojmov in določb morajo sodniki uporabiti, če je to potrebno, tudi splošno priznane in uporabljive pojme in določbe, ki se uporabljajo v mednarodni trgovini (npr. Incoterms). 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat, ki obravnava zavrnitev dokaznega predloga.

Pritožnik lahko v pritožbi uveljavlja kršitev procesnih določb, ker določen dokaz ni bil izveden, le v primeru, če je že na naroku oporekala zavrnitvi dokaznega predloga. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Ob sprejetih spremembah Zakona o kazenskem postopku izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Določene organizacijske spremembe, zlasti ukrepi, ki bodo omogočali večjo navzočnost obdolžencev in prič, bi morali tudi odpraviti pot okoli stavbe in skakanje po eni nogi. Potem bomo lahko stvari res počistili. Mogoče celo do te mere, da ne bomo imeli delovnih mest še doma, kot je to sedaj praksa." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. november 2011 Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, za EUR do 12 mesecev
  2,08500 % 2,11100 %
1. januar 2012 Zvišanje mesečne naročnine RTV Slovenija - za vse tv in radijske aparate fizične osebe
  12 EUR 12,75 EUR
1. januar 2012 Zvišanje mesečne naročnine RTV Slovenija - samo radijski aparati
  3,55 EUR 3,77 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.