November 2011, številka 11-1 / letnik IX.  

In dubio pro reo.
V dvomu (je treba soditi) v prid obtoženca.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Ima tudi državni tožilec kaj od 22. člena Ustave?
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Po vetu Državnega sveta je Državni zbor znova potrdil:

- Novelo Kazenskega zakonika (KZ-1) VEČ
- Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) - predlog VEČ
- Novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) VEČ
- Novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) VEČ
- Novelo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) VEČ

Državni zbor po razpustu do ustanovne seje novega parlamentarnega sklica obravnava le nujne zadeve na nujnih sejah. Kot je danes sklenil kolegij predsednika DZ, bodo v času do predčasnih volitev kot nujne štele tudi nekatere zadeve EU in jih bodo matična delovna telesa obravnavala na nujni seji. VEČ

Višje sodišče v Ljubljani je pritrdilo pravosodnemu ministru, ki opravlja tudi naloge notranjega ministra, Alešu Zalarju, da kriminalističnega inšpektorja Igorja Zimiča ne odveže dolžnosti varovanja tajnih podatkov. Zimič določenih podatkov ni želel razkriti med zaslišanjem pred komisijo DZ, ki obravnava ozadje zadeve Patria. VEČ

Leto dni po začetku sojenja v zadevi Čista lopata v ospredju dogajanja na sodišču ostaja vprašanje zakonitosti policijske preiskave in pridobivanja dokazov. Medijsko odmevno sojenje gradbincem zaradi domnevnega dogovarjanja pri razpisu za gradnjo kontrolnega stolpa sicer poteka v senci zdravstvenih težav Ivana Zidarja. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
06.11.2011Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)VEČ
06.11.2011Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
06.11.2011Zakon o državnem tožilstvu (ZDT)
06.11.2011Zakon o policiji (ZPol)
03.12.2011Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

6. novembra se bo začel uporabljati novi Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1), katerega določbe so okrepile samostojnost državnega tožilca, prenovile Državnotožilski svet in ustanovile specializirano državno tožilstvo (SDT), ki je pristojno za pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj. VEČ

V Pravilnik o programih za integracijo tujcev je bil dodan nov program Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki se lahko izvaja v treh različicah glede na status priseljenca in sicer v trajanju 180 ur, 120 ur ali 60 ur. Programe za integracijo tujcev lahko izvaja organizacija za izobraževanje odraslih, ki izpolnjuje predpisane pogoje, izbere pa ga ministrstvo za notranje zadeve na podlagi razpisa. Udeleženec programa opravi preizkus znanja in po opravljenem programu dobi potrdilo, pravilnik pa je začel veljati 29. oktobra.

Dopolnitev Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih pravi, da morajo upravljavci sistemov, ki niso pridobili mnenja o varnostni ustreznosti sistema v predpisanem roku, o tem obvestiti Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov in zaprositi za podaljšanje tega roka najkasneje do 31. decembra 2011. Zaradi objektivnih razlogov lahko Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov podaljša rok za pridobitev mnenja, a najdlje do 31. decembra 2014.

Spremenjen je bil Pravilnik o priznanjih Ministrstva za obrambo, ki po novem določa, da se zahvalna listina podeli javnim uslužbencem ministrstva in pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske ob prekinitvi ali prenehanju pogodbe o zaposlitvi v ministrstvu po desetih letih neprekinjene službe v ministrstvu oziroma ob upokojitvi, če so v ministrstvu delali pred upokojitvijo neprekinjeno najmanj deset let. Spremembe bodo začele veljati 12. novembra.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZOFVI?

Besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je od svoje objave leta 1996 doživelo že 15 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZOFVI.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Evropska komisija bo začela s pregledom ukrepov za podporo evropskim podjetjem pred nepošteno konkurenco izven EU. Gre za pregled instrumentov trgovinske zaščite, ki se uporabljajo za preprečevanje dampinga nizko cenovnih izdelkov na evropskem trgu, za vzpostavitev enakovrednih pogojev za poslovanje podjetij v primeru nepoštenih subvencij in za zagotovitev zdrave konkurence prek varovalk, ki se uporabijo v primeru hitrih in nenadnih premikov v tržnih tokovih. VEČ

Slovenijo in Poljsko je EU Komisija pozvala, da v dveh mesecih sporočita sprejete ukrepe za izvajanje predpisov EU za okrepljeno zaščito sistemov poravnave in dogovorov o finančnem zavarovanju na finančnih trgih. Ukrepi iz Direktive 2009/44 bi morali biti prenešeni v nacionalne predpise 1. januarja 2011. VEČ

Predlog Komisije o spremembi direktive o zahtevanih pogojih za povečanje pravic, ki se priznajo beguncem in upravičencem do subsidiarne zaščite je potrdil tudi evropski parlament. Direktivo, ki zagotavlja enotne pravice pri zdravstveni oskrbi in dostopu do trga dela, mora potrditi še Svet, ker pa so obeti za sprejem dobri, se v naslednjem letu pričakuje tudi sprejem ostalih predlogov Komisije glede azila. VEČ

Parlament EU je sprejel predlog direktive o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. Predlog vsebuje določbe za lažji pregon storilcev, določbe o preprečevanju kaznivih dejanj in zaščiti otroških žrtev. Tako so kot preventivni ukrepi med drugim določeni pravica delodajalcev, da od zaposlenih zahtevajo podatke iz njihove kazenske evidence, in kampanje za ozaveščanje in usposabljanje strokovnjakov. Prav tako imajo države dolžnost odstraniti spletne strani z otroško pornografijo. VEČ

Projekt Trilogy, ki ga je financirala EU in v katerem so sodelovali raziskovalci in podjetja iz EU in USA, je bil nagrajen na Tednu prihodnosti interneta. Cilj projekta je bilo poiskati metode za vzdrževanje množice uporabnikov s čimmanjšo obremenitvijo na kritičnih delih omrežja, kar naj bi prineslo hitrejše in zanesjlivejše internetne povezave. Gre za nadzorni protokol, ki razširja protokol TCP, prek katerega je mogoče z enega vozlišča na drugega hkrati prenesti podatke prek več poti. VEČ

V dveh neodvisnih poročilih je bila zakonodaja Unije o gensko spremenjenih organizmih (GSO) ocenjena kot dobra, da uživa veliko podporo in da gredo zakonodajne pobude Komisije v pravo smer. Na podlagi teh poročil je Komisija opravila analizo notranje politike na področju GSO, ki bo osnova za nadaljnje pobude na tem področju. Nekatere izmed ugotovitev kažejo, da bo za nadaljnje potrebe varovanja zdravja in okolja, za oblikovanje notranjega trga ter ustrezno izvajanje zakonodaje potrebno še nekaj dela. VEČ

Komisija je sprejela predlog o pristopu k protokolu Barcelonske konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onasnaževanjem zaradi dejavnosti raziskovanja in izkoriščanja na morju. Namen predloga je, da se izboljša varstvo Sredozemskega morja, saj je teh dejavnosti vedno več, zaradi svoje zaprte lege in potresnih aktivnosti pa je območje še bolj občutljivo. Po protokolu je za izdajo dovoljenja za začetek dejavnosti potrebno izpolnjevati vrsto pogojev. VEČ

Predlog Evropske komisije, da se pri proizvodnji nafte in plina na morju v EU upoštevajo najvišji varnostni, zdravstveni in okoljski standardi, je namenjen zmanjšanju nesreč na morju prek uvedbe strogega varnostnega režima ter zmanjšanju škode za okolje in gospodarstvo do učinkovitih načrtov za odzivanje ob nesrečah. Predlog uredbe določa jasna pravila za celoten krog dejavnosti raziskovanja in proizvodnje, od načrtovanja do končne odstranitve naftne ali plinske infrastrukture. Predlog je povezan s predlogom o pristopu k protokolu Barcelonske konvencije. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-255/09 (Komisija proti Portugalski) odločilo, da je portugalska zakonodaja glede povračil za nebolnišnično zdravstveno oskrbo, ki se nudi v drugi državi članici, v nasprotju s pravom EU. Države članice morajo po lastnih merilih in brez predhodne odobritve zagotoviti možnost povračil za nebolnišnično zdravstveno oskrbo, ki se nudi v drugi državi članici, razen v primeru oskrbe z uporabo večje in drage opreme. Povračila za nebolnišnične zdravstvene stroške so urejena v Uredbi 1408/71. VEČ

V zadevi C-495/10 (samo v francoščini ali nemščini) je generalni pravobranilec Mengozzi podal mnenje, da sistem javnega zdravstva ne sodi v okvir pravil o odgovornosti, kot je določeno v Direktivi o odgovornosti za izdelke, zaradi svoje vloge ponudnika storitev. Vendar pa direktiva dovoljuje državam članicam, da postavijo pravila, po katerih morajo sistemi javnega zdravstva plačati nadomestila za poškodbe pacientov, ki so nastale zaradi okvare v opremi ali izdelku uporabljenem za zdravljenje. Pravilo velja tudi v primeru, kadar za okvaro v sistemih javnega zdravstva niso vedeli. VEČ
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Mesec oktober je prinesel nove prekrške s spremembami Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

ZDDV-1 po novem določa globo za osebe, ki ne predložijo ali ne predložijo na predpisan način oziroma v predpisanih rokih obračuna DDV, oziroma v obračunu DDV ne izkažejo predpisanih podatkov, pa tudi če davčnemu organu ne predložijo rekapitulacijskega poročila o dobavah blaga znotraj Unije.

Največ sprememb je sicer prinesla novela ZVPot, nove določbe o prekrških se bodo začele uporabljati 20. decembra 2011. Z globo med 3.000 in 40.000 evri bodo za prekršek kaznovane pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, če ti npr. pri dogovorjeni dostavi na dom ali drug kraj blaga ne dostavijo v brezhibnem stanju, ali v dogovorjeni količini ali v dogovorjenem času v potrošnikovo stanovanje z vso pripadajočo dokumentacijo, ali če kot ponudniki storitev informacijske družbe ne potrdijo naročila v elektronski obliki, razen zakonsko določene izjeme ali ne posredujejo pogodbenih določil v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in kasnejšo uporabo. Enaka globa velja v primeru, če pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, ali pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, v primeru, da je potrošnik odstopil od pogodbe v roku, ne vrnejo vseh opravljenih plačil, pa tudi če pravočasno ne sporočijo potrošniku, da potovanje odpade, če zamenjajo dogovorjeno nastanitev za drugo nastanitev slabše kategorije, če potrošniku pred sklenitvijo pogodbe ne zagotovijo predpogodbenih informacij itd. VEČ 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo (VIII Ips 2/2010) Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava vezanost sodišča na izvensodno poravnavo.

Obligacijski zakonik (OZ) v XXXI. poglavju pod pojmom poravnave določa, da osebe, med katerimi je spor ali negotovost glede kakšnega pravnega razmerja, s pogodbo o poravnavi z vzajemnimi popustitvami prekinejo spor oziroma odpravijo negotovost in določijo svoje vzajemne pravice in obveznosti. Kavza poravnave je torej rešitev spora. 1053. člen OZ dovoljuje kot predmet poravnave vsako pravico, s katero lahko kdo razpolaga, iz česar izhaja, da je lahko predmet poravnave tudi odškodnina, ki jo utrpi delavec na delu. VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Retroaktivnost novele ZDDV-1

Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) retroaktivno posega v začetek leta 2011, uvaja samoprijavo in postopen prehod na celovito elektronsko komunikacijo z davčno upravo ter vrsto novosti z različnimi roki uveljavitve, ki prinašajo zmedo pri davčnih zavezancih. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Ali državo bolj skrbijo zaporniki kot njihove žrtve? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Oškodovanci ostajajo brez odškodnin, brez že priznanih premoženjskopravnih zahtevkov, številne žrtve zlorab in nasilja brez slehernega evra, ki bi ga moral plačati nasilnik, proračun pa mora za že obsojene dan za dnem plačevati ne le oskrbo, pač pa računati še na odškodnino, ki jim jo utegnejo prisoditi sodišča doma in v tujini." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.11.2011 Temeljna obrestna mera za november 2011, v primerjavi z oktobrom, na letni ravni
  2,38 % 2,46 %
1.11.2011 Temeljna obrestna mera za november 2011, na mesečni ravni
  0,2 %
28.10.2011 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo PDZ za oktober 2011, na letni ravni
  1,45 %
28.10.2011 Povprečna bruto plača v RS avgusta 2011, v primerjavi z julijem
  1.500,16 € 1.524,15 € (+1,6 %)
28.10.2011 Povprečna neto plača v RS avgusta 2011, v primerjavi z julijem
  974,91 6 € 988,45 € (+1,4 %)
28.10.2011 Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij 2011 – avgust 2011
  1.515,09 €
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.