Oktober 2011, številka 10-4 / letnik IX.  

Imperitia culpae adnumeratur.
Neizkušenost se prišteva h krivdi.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Predlagane spremembe ZPreZP dobrodošle, a največja napaka ostaja.
 
 
  AKTUALNO

Znanih je 20 pravnic in pravnikov, ki ste jih največkrat predlagali v prvem delu izbora in so se tako uvrstili v glasovalni del, ki bo potekal do 10. novembra 2011.

Ob glasovanju za svojega favorita lahko dopišete tudi vprašanje za kateregakoli finalista, ki bi mu ga želeli zastaviti na okrogli mizi 24. novembra 2011.
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni svet je sprejel odložilni veto na:

- Novelo Kazenskega zakonika (KZ-1) VEČ
- Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) - predlog VEČ
- Novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) VEČ
- Novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) VEČ
- Novelo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) VEČ

Še pred razpustitvijo DZ sta bila v parlamentarno obravnavo vložena Predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob-1) in Predlog zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1). V svetih delavcev pobudo pozdravljajo, čeprav je zgolj simbolne narave. VEČ

Ministrstvo za pravosodje je v iztekajočem se mandatu izpeljalo vse projekte, ki jih je pripravilo, je dejal pravosodni minister, ki opravlja tekoče posle, Aleš Zalar. Delo ministrstva je bilo po njegovih besedah v tem mandatu usmerjeno v krepitev pravne države, modernizacijo pravosodja in boj proti gospodarskemu kriminalu. VEČ

Potem ko je obtožni predlog proti vodji skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala Blanki Žgajnar, ki ga je vložil nekdanji višji državni tožilec Boštjan Penko, zavrglo okrajno sodišče, je tej odločitvi pritrdilo še višje sodišče. VEČ

Policijski koordinator v zadevi Balkanski bojevnik je na ljubljanskem okrožnem sodišču le pričal na sojenju 17 obtoženim, ki se zagovarjajo zaradi preprodaje mamil. Vendar obramba odgovora na številna vprašanja ni dobila, saj jo je kriminalist vztrajno opominjal, da taktike in metodike dela policije ne bo razkrival. VEČ

Okrožno sodišče v Mariboru je mariborsko zdravnico Zlatko Kanič spoznalo za krivo malomarnega zdravljenja dvanajstletnega Bora Nekrepa marca 2008. Sodnica ji je naložila deset mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. VEČ

Združenje nadzornikov Slovenije je po zaključeni javni razpravi potrdilo priporočila za poročanje nadzornim svetom, ki predstavljajo povzetek dobre prakse glede osnovnega poročanja uprav nadzornim svetom. VEČ

Slovenija je po dveh dneh boja z Azerbajdžanom in 16 krogih volitev odstopila od kandidature za sedež v Varnostnem svetu ZN v letih 2012 in 2013. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o bančništvu (ZBan-1) uvaja določbo, po kateri morajo banke oblikovati politike za ocenjevanje razkritij udeležencem na trgu glede celovite ocene profila tveganosti banke. Dopolnjuje se nabor ukrepov za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji, novela pa ureja tudi novoustanovljeni Evropski bančni organ, njegovo obveščanje in sodelovanje med njim in Banko Slovenije, ter dodaja definiciji pojmov relistinjenja in pozicije v relistinjenju. Banka Slovenije bo morala pri določanju obveznosti poročanja bank poleg načela sorazmernosti upoštevati tudi določbe izvedbenih tehničnih standardov, ki jih bo izdal Evropski bančni organ, s katerimi bodo določeni oblika, frekvenca in roki poročanja. Novosti bodo začele veljati 9. novembra, uporabljati pa se bodo začele 31. decembra 2011.

Dopolnitev Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI) prinaša določbo, po kateri je prevzemanje obveznosti v breme virov po tem zakonu mogoče do višine sprejetih pravic porabe na projektih, vključenih v Načrt razvojnih programov ter določenih v nacionalnem programu razvoja infrastrukture, letnih načrtih investicij in letnih načrtih vzdrževanja infrastrukture. V tekočem letu lahko uporabnik plačuje obveznosti le do višine dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev iz vira. Novost velja od 26. oktobra.

Pravilnik o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, ki bo začel veljati 9. novembra, ureja obliko, ceno in vsebino detektivske izkaznice in certifikata o licenci. Pravilnik določa tudi vsebino vloge za pridobitev licence in detektivske izkaznice ter opredeljuje strokovno usposabljanje, izpopolnjevanje in detektivski izpit.

5. novembra začne veljati Pravilnik o seznamu prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ter drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, ki določa snovi, pod vplivom katerih voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, pa tudi pogoje, pod katerimi voznik, ki v procesu zdravljenja uporablja psihoaktivne snovi, lahko vozi vozilo.

V Pravilniku o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok so opredeljene okoliščine, ki so pomembne za zagotavljanje varnosti pri prevozu skupin otrok, število spremljevalcev, katere pogoje morajo izpolnjevati, določene pa so tudi njihove naloge. Spremljevalec je lahko oseba, ki je dopolnila 21 let, vendar hkrati ne more biti voznik, ki prevaža skupino otrok, pri prevozu skupine otrok pa mora biti v vozilu ves čas najmanj en spremljevalec na 15 otrok. Predpis je začel veljati 22. oktobra.

V Kolektivno pogodbo za kovinsko industrijo Slovenije je bil dodan člen o varovanju delavcev, po katerem delodajalec ne sme s tehničnimi sredstvi nadzorovati prostorov, ki so namenjeni za počitek in osebne potrebe delavcev. Delodajalec in sindikat po novem sooblikujeta takšno politiko zaposlovanja, ki bo podpirala enakopravnost oziroma enakovrednost interesov kapitala. Novosti so začele veljati 21. oktobra.

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu opredeljuje pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja, veljati je začela 22. oktobra. 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že štirikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi štirje drugi predpisi. Zadnja novela je začela veljati 18. maja 2011. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh devet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Državni zbor RS je že sprejel nove dopolnitve zakona, vendar bo moral o njih zaradi odložilnega veta Državnega sveta RS ponovno odločati. O dopolnitvah lahko več izveste v Predlogu novele ZGD-1.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropska komisija predlaga sprejem vseevropskih  pravil, ki bi določila minimalne kazni za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo. V predlogu direktive je določeno, da morajo države z ukrepi zagotoviti, da imajo kazniva dejanja glede trgovanja z notranjimi informacijami in tržnimi manipulacijami določene tudi ustrezne kazni. Kazenske sankcije bodo določene tudi za spodbujanje zlorab trga, pa tudi pomoč, podporo in poskus takih kaznivih dejanj. Predlog direktive se dopolnjuje s predlogom uredbe o zlorabi trga, ki bo okrepila upravne sankcije. VEČ

Komisija je tudi začela z  javnim posvetovanjem o vrsti in obsegu nepoštenih praks, katerih se poslužujejo goljufive družbe, ki izkoriščajo ranljivost podjetij pri poslovanju v drugih državah EU. Na podlagi posvetovanja bo Komisija pripravila predlog za preprečitev izkoriščanja praznin v pravilih in tako učinkovito zaščitila poštena podjetja. VEČ

Z namenom doseganja  večje in trajnejše gospodarske rasti, je Evropska komisija predstavila vrsto ukrepov za odgovornejše poslovanje in odgovornejši pristop k podjetništvu. V središču ukrepov sta zasidrani dve pobudi, in sicer pobuda za socialna podjetja, ki bo pomagala uresničiti neizkoriščene možnosti nastajajočega sektorja, ter pobuda strategije za družbeno odgovornost podjetij za ustvarjanje višje stopnje zaupanja potrošnikov in večji prispevek podjetij k družbeni blaginji. Medtem ko vodilne stranke po javnomnenjskih anketah v Sloveniji še vedno ponujajo zastarelo in za krizo odgovorno neoliberalno ekonomsko politiko, je Komisija že uvidela potrebo po novi ekonomski in poslovni paradigmi. Plahemu začetku bo upamo sledil preporod. VEČ

Komisija EU je sprejela Sporočilo, v katerem so zapisane možnosti uporabe modernih tehnologij za bolj sodobno, varno in učinkovitejše upravljanje prehoda ljudi na evropskih zunanjih mejah. Z namenom čimbolj olajšati prehajanje mej turistom in poslovnim potnikom, je Komisija EU predstavila pobudo »Pametne meje«. VEČ

Komisija EU je v sklopu pobude za odgovorno poslovanje in podjetništvo predlagala spremembe Direktive o zahtevah po transparentnosti za družbe, ki kotirajo na borzi in Direktive o računovodskih pravilih za letna in konsolidirana poročila. Komisija predlaga spremembe zaradi trenutne vrzeli glede pravil o obveščanju, saj so nekateri finančni instrumenti, s katerimi se da mimo delnic pridobiti ekonomski interes v podjetjih, izvzeti iz trenutnih pravil. Nerazumska, namensko zapletena in le peščici izbranim koristna finančna pravila izpred krize se kažejo v vsej svoji bedi vedno bolj tudi širšim množicam in predvsem ustvarjalcem politik, zato je začela tudi Komisija razmišljati v smeri bolj odgovornega in transparentnega poslovanja in upravljanja s finančnimi instrumenti. VEČ

Komisija EU v odzivu na gospodarske razmere predlaga tudi spremembe v preglednosti in nadzoru manj organiziranih trgov, vključno s trgi izvedenih finančnih instrumentov. Ena izmed večjih anomalij ekonomije bo vendarle nekoliko bolj urejena, vendar so ukrepi za preprečitev goljufij še vedno preblagi. Predlog spremembe Direktive o trgih finančnih instrumentov (MiFID) bo skušal povečati učinkovitost, odpornost in preglednost finančnih trgov ter povečanje zaščite vlagateljev. Okrepil naj bi se tudi nadzor upravnih organov. VEČ

Sodišče EU je v združenih zadevah C-509/09 in C-161/10 odločilo, da žrtve kršitev osebnostnih pravic prek spleta lahko sprožijo ustrezne postopke pred sodišči držav članic, kjer imajo prebivališče, glede celotne škode. Vendar pa upravljalec spletne strani, ki spada pod direktivo o e-poslovanju, ne more biti podvržen strožjim pravilom kot so določena z zakoni države članice, kjer je situiran. Poleg direktive je v sodbi obravnavana tudi Bruseljska uredba, ki določa, da morajo načeloma biti osebe tožene pred sodišči države članice, kjer prebiva. VEČ

V zadevah C-109/10 P in C-110/10 P so sodniki presodili, da je Komisija EU pozabila na pravico družbe Solvay za dostop do procesnih dokumentov in pravico do zaslišanja. Na podlagi teh ugotovitev so sodniki odločili, da se sodba Splošnega sodišča razveljavi, sklepi Komisije pa odpravijo. VEČ

V zadevi C-83/10 pa je sodišče EU odločilo, da lahko potniki pod določenimi pogoji v primeru odpovedi leta zahtevajo nadomestilo za nematerialno škodo. Gre za posebno nadomestilo, ki se lahko dodeli poleg nadomestila za materialno škodo. Nadalje lahko potnik zahteva tudi nadomestilo za odpoved leta v primeru, da je letalo že vzletelo, vendar se je zaradi kateregakoli razloga moralo vrniti na letališče odhoda, potnik pa je bil preusmerjen na drug let. Nadomestila za potnike v zračnem prometu so urejena v Uredbi 261/2004. VEČ 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo (VIII Ips 45/2010) Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava vpliv naknadno odobrenega bolniškega staleža na zakonitost izredne odpovedi.

Predmet presoje sodišča je bil revizijski očitek materialnega prava v zvezi z nestrinjanjem revidenta o tem, da tudi po izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu naknadno odobren bolniški stalež s strani zdravstvene komisije vpliva na zakonitost izredne odpovedi in da je pri presoji zakonitosti odpovedi pomembno tudi, ali se delavec zaveda, da nima v naprej odobrenega bolniškega staleža. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Družinska razmerja in kazensko pravo izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Če kje, potem so tukaj zadeve podane v vseh mogočih odtenkih sive in daleč od tega, da bi bila že na prvi pogled očitna krivda enega, in nikakor ne, kot si to v skladu s stereotipi predstavljajo mnogi, samo krivda enega spola. Pogosto gre za sosledje dogodkov, ki privedejo do eskalacije, ki potem pade v domeno kazenskega prava in h kateri prispevata oba vpletena (pogosto pa še tretji in četrti) pravzaprav v enaki meri." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


21.10.2011 Regres za letni dopust po Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo, za leto 2011
  750 € 770 €
21.10.2011 Regres za letni dopust po Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo, za leto 2011
  750 € 770 €
21.10.2011 Regres za letni dopust po Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn, za leto 2011
  760 € 800 €
21.10.2011 Rast cen življenjskih potrebščin v RS za september 2011, glede na prejšnji mesec
  + 0,6 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.