Oktober 2011, številka 10-3 / letnik IX.  

Ius est ars boni et aequi.
Pravo je spretnost najti dobro in primerno (tj. pravično).

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Obvestilo
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Čistopisi
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Oplojeno jajčece je že zarodek človeka
 
 
  AKTUALNOV znamenju zanimivih razprav o aktualnih pravnih in političnih temah so se pretekli konec tedna v Portorožu odvili tudi letošnji pravniški dnevi. Na dvanajstih različnih predavanjih in dveh okroglih mizah je sodelovalo 67 pravnih strokovnjakov.

Zveza društev pravnikov Slovenije je nagrado za življenjsko delo podelila nekdanjemu predsedniku ustavnega in vrhovnega sodišča Francu Testenu, ki je v svojem zahvalnem govoru izpostavil:

"Resen problem je pojav nastopov posameznikov z ugledom in močjo, ki se s svojimi odvetniki v postopkih zatekajo k taktiki, s katero skušajo diskreditirati in odvzeti legitimnost sodnikom, sodstvu in celotnemu pravosodnemu sistemu."  VEČ
 

 
  OBVESTILO


10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2011 - zaključujemo podajanje predlogov!
Podajanje predlogov je mogoče le še do petka, 21. oktobra 2011, do 12. ure, zato ne odlašajte in PREDLAGAJTE SVOJE KANDIDATE!

Naj bo tudi vaše mnenje del letošnjega izbora!
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor bo le še danes deloval s polnimi pooblastili, saj bo predsednik republike Danilo Türk v petek razpustil parlament in razpisal predčasne volitve. DZ, ki se bo danes sešel še na izredni seji, bo odtlej lahko odločal le še o nujnih zadevah. Državna volilna komisija pa bo danes pripravila rokovnik volilnih opravil. VEČ

Pred razpustitvijo DZ so bili poslanci in poslanke zelo dejavni in so med drugim sprejeli:

- Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) (predlog) VEČ
- Novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) VEČ
- Novelo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) VEČ
- Novelo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) VEČ
- Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) (predlog) VEČ
- Novelo Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) VEČ
- Novelo Zakona o zdravilstvu (ZZdrav) - ponovna potrditev. VEČ

Državni zbor je podprl podpis pristopne pogodbe Hrvaške z EU, ki je predviden za 19. december v Varšavi. Za je glasovalo 62 od 72 navzočih poslancev, dva sta bila proti. VEČ

DZ ni sprejel poročila komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, saj je zanj glasovalo 34, proti pa 38 poslancev. Komisija je sicer v poročilu ocenila, da si je oblast v celoti politično podredila policijo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova), parlamentarni nadzor je zanjo moteč in nepotreben. VEČ

Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je podprl dodatno mnenje vlade glede družinskega zakonika. VEČ

Informacijski pooblaščenec opozarja na pomanjkljivost zakonodaje, ki zasebnih družb, v katerih ima prevladujoč vpliv država, ne zavezuje k posredovanju informacij javnega značaja, kar nedvomno vpliva na transparentnost teh družb. VEČ

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so danes skupaj z drugimi kriminalisti in policisti uprave kriminalistične policije in več policijskih uprav izvedli 13 hišnih preiskav na območju policijskih uprav Murska Sobota in Ljubljana. Preiskovali so sporne posle, vezane na izvajanje zakona o razvojni podpori Pomurju. VEČ

Stranke in liste v svojih predvolilnih programih razmišljajo tudi o spremembah na področju pravosodja, omenja se predvsem trajni sodniški mandat. Minister za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Zalar, ocenjuje, da so politične stranke začele "dobesedno tekmovati, katera bo prej spustila giljotino" na trajni sodniški mandat. VEČ

Evropski urad za boj proti goljufijam Olaf je predstavil poročilo o dejavnostih v letu 2010. Lansko leto je sklenil z okoli 500 obravnavanimi primeri, med katerimi so bili trije slovenski, a podrobnosti niso znane. Ob tem so v Olafu pojasnili, da preiskava letošnjega primera Zorana Thalerja še poteka, zato ga ne želijo komentirati. VEČ 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Danes je začela veljati novela Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki jo je DZ sprejel 23. septembra in ki med drugim ukinja državni urad za varstvo potrošnikov ter ureja tudi področje prostovoljnih garancij. Novela se bo sicer začela uporabljati dva meseca po uveljavitvi. VEČ

Danes so stopile v veljavo tudi spremembe in dopolnitve Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki izboljšuje likvidnost podjetij, katera imajo neplačane terjatve do podjetij v postopku prisilne poravnave ali stečaja. VEČ

Od danes veljata tudi noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP), ki sta vsebinsko povezani in v slovenski pravni red prenašata določbe evropske direktive s tega področja, med drugim glede sodelovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB) ter vpisovanjem vrednostnih papirjev na račune. VEČ

Z Uredbo o načinu izračuna stanja kreditov se uveljavlja metodologija za izračun stanja kreditov na način, da se določi izbor postavk poročila iz metodologije Banke Slovenije, ki je določena v Sklepu o poročanju monetarnih finančnih institucij in navodilih Banke Slovenije za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij. Predpis je začel veljati 18. oktobra ter pravi, da se povprečno stanje kreditov pred oblikovanimi popravki vrednosti zaradi oslabitev oziroma spremembe poštene vrednosti v koledarskem letu izračuna s seštevkom stanj kreditov na vsak zadnji dan v mesecu, ki se deli s številom mesecev v koledarskem letu.

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost  med drugim prinašajo novosti glede oproščenih dobav novih prevoznih sredstev znotraj Unije ter oprostitev za določene dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravijo osebe, ki niso osebe javnega prava. Spreminjajo člen o vnosu in prodaji blaga v davka prosti prodajalni na letališčih ali v pristaniščih in na novo opredeljujejo plačilo DDV od uvoza blaga ter zahtevek za vračilo DDV, ki je bil v Sloveniji zaračunan davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi za blago, ki so mu ga dobavili, ali za storitve, ki so jih zanj opravili drugi davčni zavezanci v Sloveniji, ali za uvoz blaga v Sloveniji. Novosti veljajo od 20. oktobra, začetek uporabe se razlikuje od določbe do določbe.

1. novembra bo začela veljati Uredba o upravnih zvezah, ki jih Ministrstvo za obrambo organizira za vodenje obrambe države. Za namen njihovega delovanja ministrstvo organizira državni center upravnih zvez v okviru Nacionalnega centra za krizno upravljanje ter skrbi za kriptografsko in protielektronsko zaščito in zaščito pred neželenim elektromagnetnim sevanjem naprav v sistemih elektronskih komunikacij.

Pravilnik o nalaganju denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države določa, da se denarna sredstva nalagajo v obliki depozitov in začasnih odkupov kratkoročnih državnih vrednostnih papirjev, oblika depozita in načina plasiranja denarnih sredstev pri Banki Slovenije pa se opredeli v pogodbi med Banko Slovenije in Ministrstvom za finance. Pravilnik velja od 29. oktobra.

Banka Slovenije je s Sklepom o splošnih pravilih izvajanja denarne politike določila pravila izvajanja denarne politike v povezavi s Smernico Evropske centralne banke z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih denarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2000/7) ter njenimi spremembami in Splošno dokumentacijo o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema. Predpis omenja merila za primerne nasprotne stranke Banke Slovenije v operacijah denarne politike Eurosistema, opredeljuje instrumente denarne politike Eurosistema ter postopke v operacijah. Poleg tega določa primerno finančno premoženje za zavarovanje terjatev Eurosistema,  definira pa tudi, kakšne morajo biti obvezne rezerve, ukrepi za obvladovanje tveganj in postopki ob neizpolnjevanju obveznosti nasprotne stranke. Sklep bo začel veljati 1. januarja 2012.

Tudi Sklep o izračunu kapitala borznoposredniških družb bo začel veljati 1. januarja 2012, v njem pa je opredeljen minimalni kapital borznoposredniške družbe, ki se deli na tri kategorije (temeljni kapital, dodatni kapital I, dodatni kapital II). Predpis ureja razmerja in omejitve med posameznimi kategorijami kapitala, pogoje za pridobitev dovoljenja za upoštevanje finančnih instrumentov, način in obdobje njihovega usklajevanja ter odbitne postavke pri izračunu kapitala borznoposredniške družbe.

Dopolnitve Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu, ki veljajo od 15. oktobra, v predpis vnašajo določbe o izvajanju Uredbe 784/2011/EU. Kmetijskim gospodarstvom, za katera je bilo z izračunom predhodne ocene škode v skladu z metodologijo za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah ugotovljeno, da niso utrpela škode v kmetijstvu po neurju v letu 2011, se v skladu s prej omenjeno evropsko uredbo izplačajo predplačila za shemo enotnega plačila, dodatno plačilo za mleko za gorska višinska in strma kmetijska gospodarstva, pomoč za stročnice in podpora za pridelavo lupinarjev. Predplačilo se za posamezno kmetijsko gospodarstvo določi v višini 50% odobrenih plačil za leto 2011, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pa predplačila za leto 2011 izvede od 16. oktobra 2011 dalje. 
 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Sodišče EU je v zadevi C-34/10 presodilo, da postopek pridobivanja izvornih celic z odstranitvijo iz človeškega zarodka v fazi blastociste ne more biti patentiran. Raba človeških zarodkov za terapevtske in diagnostične namene, ki se uporabijo za človeški zarodek in je zanj uporaben ter koristen, je lahko predmet patenta, medtem ko raba zarodkov za znanstveno raziskovanje ne more biti predmet patenta, ker je preveč podoben rabi za industrijske in komercialne namene. Dr. Brüstle je leta 1997 želel prijaviti patent za zaščito postopka zdravljenja živcev v okvarjenih možganih s pluripotentnimi matičnimi celicami. Take matične celice dobijo v laboratoriju, in sicer iz nekaj dni starih celic, ki ostanejo od umetnih oploditev. Najvišje evropsko sodišče je mnenja, da ni možno patentirati postopka, pri katerem so matične celice dobili iz zarodka. Generalni pravobranilec Bot je podal mnenje, da se človek lahko razvije iz oplojene jajčne celice, zato bi bilo treba oplojeno jajčece v pravnem smislu šteti za zarodek. Evropska patentna konvencija prepoveduje biotehnološke patente, katerih uporaba bi bila v nasprotju z etiko. Direktiva 98/44 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov ne dovoljuje patentov v primerih, kjer bilo kršeno človekovo dostojanstvo, pri razlagi njenega smisla in pomena pa je sodišče zavzelo stališče, da je treba človeški zarodek razlagati široko. VEČ

Sodniki Splošnega sodišča so v zadevi T-224/10 odločili, da imajo združenja potrošnikov pravico do zaslišanja v postopkih pred Komisijo glede preiskav postopkov o združitvah, v skladu z dvema pogojema (združitev mora biti v povezavi z blagom ali storitvami, ki jih uporabljajo končni potrošniki in vloga združenja mora biti pisna). Dejstvo, da je združenje poslalo vlogo za preučitev združitve pred njeno objavo, ne more nadomestiti tega, da se vloga naknadno po začetku postopka ne podaljša. VEČ

V zadevi C-439/09 je sodišče EU pojasnilo, da določba pogodbe o selektivni distribuciji, ki prepoveduje distributerjem podjetja Pierre Fabre Dermo-Cosmétique prodajo prek spleta, pomeni omejevanje konkurence kot cilja, razen v primeru, da je določba objektivno opravičljiva. Taka prepoved ne more biti del skupinskih izjem, lahko pa je pod določenimi pogoji del posamične izjeme. Prepoved sporazumov, ki kot cilj ali glede na učinek omejujejo konkurenco, je določena v 101. členu Pogodbe o delovanju EU. VEČ

Komisija EU je za izboljšanje sodelovanja med strankami v protimonopolnih postopkih in okrepitve mehanizma za varovanje procesnih pravic strank, sprejela sveženj ukrepov, ki povečujejo preglednost in poštenost konkurenčnih postopkov. Ti ukrepi naj bi omogočili večjo predvidljivost glede tega, kaj čaka stranke v različnih fazah protimonopolnih preiskav, obenem pa tudi boljše možnosti sodelovanja s službami Komisije. Razširila naj bi se vloga pooblaščenca za zaslišanje, saj se bo lahko v primeru spora o procesnih pravicah zadevo predložilo njemu. Pooblaščenec bo imel tudi okrepljeno vlogo v vseh fazah protimonopolnega postopka. VEČ

Evropski parlament, Svet in Komisija so se sporazumeli glede novih pravil o prodaji na kratko in zamenjav kreditnega tveganja. Z uveljavitvijo novih pravil bodo regulatorji lahko ukrepali veliko bolj koordinirano in učinkovito, kadar bo prodaja na kratko pomenila tveganje za stabilnost trgov. Nove zahteve po razkritju pomembnih kratkih pozicij regulatorjem in trgu, bodo prinesle transparentnost finančnih transakcij, ki so bile dosedaj nejasne. Nujni so tudi predlogi za povečanje pristojnosti regulatorjem in pod določenimi pogoji Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, da začasno omejijo prodajo na kratko v izjemnih primerih, kar bo prek koordiniranih ukrepov pospeševalo stabilnost. VEČ

Komisija EU je sprejela sporočilo Industrijska politika: krepitev konkurenčnosti, v katerem obravnava industrijsko konkurenčnost držav članic. Gospodarstvo EU namreč še vedno počasi in negotovo okreva, poleg tega negativna tveganja izvirajo iz finančnih trgov, naraščajočih cen energije in surovin ter potrebe po proračunski konsolidaciji. Iz sporočila vendarle izhaja, da industrija ne evropskem prostoru še vedno ima potencial in lahko začne zopet rasti, vkolikor se sprejmejo ukrepi na področjih strukturnih sprememb v gospodarstvu, spodbujanja inovativnosti industrijskih panog ter trajnosti in učinkovitosti virov, izboljšanja poslovnega okolja, izkoriščanja prednosti enotnega trga ter podpore malim in srednjim podjetjem. VEČ

17. oktobra se je začela kampanja z naslovom »Budna generacija. S svojimi odločitvami spreminjate svet!«. EU skuša z njo spodbuditi potrošnike, da začnejo učinkoviteje rabiti naravne vire oz. še več, da to postane del navade. Gre za ozaveščenost ljudi, kako pomembna je pametna raba omejenih naravnih virov in kako naši nakupi vplivajo na okolje ter na celoten planet. Glavno sporočilo je: „Troši drugače in pomisli, preden izbereš“. S pravilnimi odločitvami lahko pripomoremo k ohranjanju naravnih virov, varčevanju denarja, zmanjšanju svojega učinka na okolje in zagotavljanju bolj trajnostne prihodnosti. VEČ

Evropska komisija je sprejela priporočilo o definiciji nanomaterialov, po katerem gre za materiale z glavnimi sestavinami v velikosti med 1 in 100 milijardinke metra. S to definicijo so opredelili snovi, ki potrebujejo posebno obravnavo v specialni zakonodaji, kar pomeni tudi večjo varnost za državljane, saj se nanomateriali uporabljajo v veliko potrošniških produktih (npr. zobne paste, baterije, obleke ...). Gre za splošno definicijo, ki naj bi se uporabila za vse regulatorne namene. VEČ  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Vse zadnje spremembe in dopolnitve zakona pa so seveda vidne v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Dan svetovnih demonstracij izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Zato bo potrebno od besed preiti k dejanjem. Vsak bi se moral zamisliti nad seboj, nad svojim življenjem, prihodnostjo, ki ni več tako zanesljiva. Kakšna bo, kdo nas bo vodil, kdo pomagal kdo reševal in kaj bo čez deset let, so vprašanja za milijon dolarjev, na katera pa bo potrebno odgovoriti brez teh nagrad." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


17.10.2011 Število sodniških mest na Okrožnem sodišču v Mariboru
  35 39
17.10.2011 Število sodniških mest na Okrajnem sodišču v Mariboru
  61 (in 6 medokrajnih) 59
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.