Oktober 2011, številka 10-2 / letnik IX.  

Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt.
Pravo (pravice) pomaga(jo) budnim in ne spečim.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Upravna in sodna pravnomočnost posamičnih upravnih aktov
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor mora Ustavnemu sodišču RS dodatna pojasnila o navedbah, ki jih je sodišče prejelo od pobudnikov referenduma o družinskem zakoniku, poslati v desetih dneh, je povedal generalni tajnik ustavnega sodišča Erik Kerševan. VEČ

Državni svetniki so sprejeli negativno mnenje o noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS), ki predvideva spremembo v sestavi sveta Fiha. VEČ

Člani odbora za notranjo politiko so večinsko zavrnili predlog dopolnitev Zakona o prekrških (ZP-1), ki so predvidevale skrajšanje roka za izdajo plačilnih nalogov in skrajšanje zastaralnih rokov. VEČ

Komisija DZ za nadzor javnih financ se je danes med drugim seznanila s poročilom o izvrševanju državnega proračuna v prvi polovici leta. Opozicijski člani komisije so ob tem izražali skrb, da je javnofinančna zapuščina vlade slaba in da bo prihodnje leto še bolj težavno od letošnjega. VEČ

Na mariborskem sodišču je potekal prvi narok v zvezi z ugovorom proti vodenju prisilne poravnave v finančni družbi Zvon Dva Holding, ki je preko Gospodarstva Rast povezana z mariborsko nadškofijo. Stečaj zahteva največja upnica NLB, sodnica Jasna Murgel pa je sporočila, da se bo o zahtevi odločila šele po mnenju finančnega izvedenca. VEČ

Gospodarsko ministrstvo mora razkriti celotno besedilo študije o revitalizaciji in izvedljivosti podaljšanja življenjske dobe za četrti in peti blok v Termoelektrarni Šoštanj (Teš), je sklenil informacijski pooblaščenec. Javni interes glede razkritja je po mnenju pooblaščenca močnejši od varovane pravice do poslovne skrivnosti. VEČ

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je zavrnila trditev ministra za pravosodje, ki vodi tekoče posle, Aleša Zalarja, da je bil predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) popolnoma usklajen z vsemi akterji, torej tudi z njimi. Zbornico so sicer zmotili predvidena omilitev praga za prisilno poravnavo in spremembe, vezane na malo prisilno poravnavo. VEČ

Zdravniška zbornica Slovenije v letu dni ni zaključila postopka odločanja o odvzemu licence, ki ga je zoper mariborsko pediatrinjo Zlatko Kanič sprožila septembra lani. VEČ

Predkazenski postopek v zadevi Patria na Finskem je končan, je potrdil glavni finski preiskovalec Kaj Erik Björkqvist. Kot je pojasnil, je danes podpisal končno poročilo, ki ga bodo s pripadajočo dokumentacijo zdaj poslali 17 osumljenim finskim državljanom. Ti imajo po njegovih besedah do konca leta čas, da nanj odgovorijo. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že pet vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novelirani Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) od 20. oktobra dalje določa, da se v register ne sme vpisati firma, ki vsebuje besede borznoposredniška družba, borzno posredovanje ali izpeljanke iz teh besed, če oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Odpravlja se uporaba določil upravnega postopka pri poslovanju centralne klirinško depotne družbe in borze, obveznost vodenja seznama oseb z dostopom do notranjih informacij se v celoti prenaša na izdajatelja, novela pa spreminja tudi način pridobivanja soglasja k tarifi centralne klirinško depotne družbe in borze.

Spremembe Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) veljajo od 20. oktobra in urejajo pravni režim odškodninske odgovornosti klirinško depotne družbe, za omenjeno družbo in njene člane sedaj veljajo pravila splošne poslovne odškodninske odgovornosti (s tem se ureja tudi položaj sedaj izpuščenih kategorij potencialnih oškodovancev). Podatek o enolični identifikaciji fizične osebe iz delniške knjige imajo pravico pridobiti Agencija za trg vrednostnih papirjev, Banka Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor, Komisija za preprečevanje korupcije in drugi državni organi, če jih potrebujejo v postopkih, ki jih vodijo v okviru svojih pristojnosti. VEČ

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) s spremembami, ki veljajo od 20. oktobra, uporabljajo pa se od 20. decembra, uvaja nove pogodbe - pogodbo o dolgoročnem počitniškem proizvodu, pogodbo o nadaljnji prodaji, pogodbo o zamenjavi ter pomožno pogodbo. Med vsebino garancijskega lista mora biti podatek o ozemeljskem območju veljavnosti garancije in opozorilo potrošniku, da garancija ne izključuje njegovih pravic, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Nova je določba o najmanj enomesečni garanciji, ki se nanaša na rabljeno blago, rok 45 dni za uveljavljanje napak pa začne po novem teči od dneva, ko je prodajalec prejel od potrošnika zahtevo za odpravo napake. Potrošnik lahko odstopi od pogodbe ali zahteva znižanje kupnine, če proizvajalec oziroma pooblaščeni servis v predpisanem roku ne odpravi napak na blagu oziroma ne zamenja blaga z novim. Za zamenjano blago je potrebno izdati nov garancijski list. Ukinjen je Urad RS za varstvo potrošnikov, njegove naloge pa bo prevzelo Ministrstvo za gospodarstvo.

Novela Zakona o visokem šolstvu (ZVis), ki bo začela veljati 20. oktobra, na novo oblikuje pravno podlago za evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki  Sloveniji (eVŠ) ter ureja zajem podatkov v evidence eVŠ iz informacijskih sistemov drugih institucij. eVŠ bo igral pomembno vlogo pri posredovanju podatkov s področja visokega šolstva drugim institucijam.

Novela Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu) spreminja način določitve skupnega obsega poroštev Republike Slovenije, v okviru soočanja z nastalo finančno situacijo, ki presega zgolj zagotavljanje posojil državam članicam območja evra v finančnih težavah, pa ponekod besedo posojilo nadomešča z besedno zvezo "finančna pomoč". Novosti veljajo od 8. oktobra.

Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) prinašajo avtomatizacijo procesov DDV, v elektronski obliki se po novem predložijo npr. priglasitve davčnemu organu za uveljavljanje oprostitev plačila DDV, predložitve zahtevka za vračilo DDV v potniškem prometu, vloge za izdajo dovoljenja, da davčni zavezanec izkaže obveznost iz naslova DDV od uvoza v obračunu DDV, pa tudi zahtevki za prenehanje identifikacije za namene DDV. Uveden je ukrep, ki davčnim zavezancem omogoča zmanjšanje obračunanega in neplačanega DDV od priznanih terjatev, ki jih je davčni zavezanec prijavil v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku, pa tudi člena, ki urejata popravljanje napak v obračunu DDV in naknadno predložitev obračuna DDV, spremembe bodo začele veljati 20. oktobra.

Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi določa način dela in sodelovanja državnih organov v postopkih mednarodne izmenjave informacij o prisilnih ukrepih pristojnih inšpekcij ter o prostovoljnih dejanjih proizvajalcev in distributerjev, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropska komisija ugotavlja, da še vedno obstajajo ovire za čezmejno trgovanje, pri čemer glavno težavo vidi v razlikah ureditev prodajnega prava držav članic. Da bi poenostavili in pocenili čezmejno prodajo, predvsem za mala podjetja, ter potrošnikom ponudili večjo izbiro in višjo raven varstva, je Komisija predlagala izbirno skupno evropsko prodajno pravo. Predlog morajo potrditi države članice in evropski parlament. VEČ

Komisija je sprejela popravljene predloge (direktiva, uredba) o tem, katere informacije o zdravilih na recept lahko farmacija zagotavlja javnosti. Naraščajoče količine informacij od vsepovsod zahtevajo tudi pri informacijah o zdravilih, njihovo natančnost, zanesljivost in obvladljivost. Komisija je v predlogih iz 2008 ohranila prepoved oglaševanja zdravil na recept, dodala oz. spremenila pa je določbe, da se zagotavlja le nekatere informacije o teh zdravilih, da se te informacije lahko sporočajo le po določenih komunikacijskih kanalih, da morajo izpolnjevati določena merila kakovosti in da je potrebno neodobrene informacije predhodno preveriti. VEČ

11. oktobra 2011 je začel delovati vizumski informacijski sistem (VIS). Nov sistem pomeni hitrejšo obravnavo vizumskih vlog zaradi uporabe biometrije ter s tem lažjo in boljšo identifikacijo. Sistem omogoča tudi hitrejšo in bolj učinkovito izmenjavo informacij o vizumih med schengenskimi državami. VEČ

Sprejeta so bila nova pravila za grosistično trgovanje s plinom, z namenom preprečiti uporabo notranjih informacij in drugih oblik tržnih zlorab, ki izkrivljajo veleprodajne cene energije, kar pomeni dražjo energijo za podjetja in potrošnike. Po novem bo trgovanje z energijo nadzorovano s strani EU, v primeru odkritih zlorab pa bodo države članice kaznovane. Nova pravila naj bi tako zagotovila poštene cene energije, izboljšanje preglednosti in integritete trga, povečanje zaupanja v enotni trg, izboljšanje konkurence ter najboljšo ponudbo. VEČ

Komisija je sprejela Sklep, ki dovoljuje koordinacijo dejavnosti med državami članicami za pospešitev začetka komercialnega delovanja pan-evropskih mobilnih satelitskih storitev in po potrebi tudi primernih izvršilnih ukrepov. Mobilne satelitske storitve uporabljajo radijski spekter za zagotavljanje dostopa do komunikacijskih storitev ne glede na odročnost kraja dostopa. Komisija je ta sklep sprejela zaradi izteka roka dveh let, v katerem naj bi dva operaterja (Inmarsta Ventures in Solaris Mobile) v EU zagotovila te storitve. VEČ

Države članice so sprejele direktivo o pravicah potrošnikov, ki povečuje pravice potrošnikov v vseh 27-ih državah članicah, predvsem pri spletnih nakupih. Države imajo od sprejetja dve leti časa za implementacijo direktive, katere največje pridobitve so odprava skritih stroškov na spletu, povečanje transparentnosti, prepoved prenastavljenih obkljukanih okvirčkov, 14 dni časa za spremembo odločitve za nakup brez razloga, boljše pravice glede povračil denarja, vpeljava splošnega evropskega obrazca odstopa od pogodbe, odprava dodatnih dajatev za uporabo kreditnih kartic in posebnih telefonskih povezav, boljše informacije o tem, kdo plača za vrnitev blaga, boljše varstvo potrošnikov glede digitalnih produktov in splošna pravila za podjetja, ki jim bodo omogočila lažje trgovanje. VEČ

Sodniki najvišjega sodišča EU so v zadevah C-403/08 in C-429/08 odločili, da je sistem licenc za predvajanje nogometnih tekem, ki podeljuje izdajateljem izključno ozemeljsko pravico na ravni države članice in televizijskim gledalcem prepoveduje gledanje oddaj z dekoderjem v drugi državi članici, v nasprotju s pravom EU. Predvajanje nogometnih tekem, ki vključujejo zaščitena dela, v lokalih, je zakonito le z dovoljenjem avtorja teh del. Sodba interpretira Direktivo 2001/29. VEČ

V zadevi C-366/10 je generalni pravobranilec Kokott podal mnenje, da je vključitev mednarodnega letalstva v evropsko shemo trgovanja z emisijami v skladu z mednarodnim pravom. Pravo EU namreč ne krši suverenosti drugih držav ali pravic na odprtih morjih, ki jih priznava mednarodno pravo, in je v skladu z relevantnimi mednarodnimi sporazumi. VEČ

V zadevi T-508/08 so sodniki Splošnega sodišča podjetju Bang & Olufsen zavrnili registracijo oblike enega izmed njihovih zvočnikov kot znamko Skupnosti. Registracija tako ni možna, ker je znamka sestavljena izključno iz oblike zvočnika, ki mu daje vrednost. Po Uredbi o znamki Skupnosti ni mogoče registrirati znamke, ki nima posebnih lastnosti (7(1)(b) Uredbe), in znakov, ki sestojijo izključno iz oblike, kar tudi daje vrednost blagu (7(1)(e) Uredbe). VEČ

 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu septembru je največ prekrškov prinesel novi Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2), ki bo začel veljati 2. novembra. Globe v višini od 25.000 do 125.000 evrov obljublja za prekršek družbam za upravljanje, če npr. na ozemlju Republike Slovenije opravljajo storitve upravljanja investicijskih skladov, ne da bi za opravljanje dobile dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, ali če za račun investicijskega sklada, ki ga upravljajo, s skrbnikom ne sklenejo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ali če zastavijo ali kako drugače obremenijo premoženje investicijskega sklada. Globa lahko doleti tudi skrbnika, če ne zagotavlja učinkovitega varstva zaupnih podatkov, ali če za opravljanje skrbniških storitev nima dovoljenja Banke Slovenije, ali če za vsak investicijski sklad, za katerega opravlja skrbniške storitve, ne odpre posebnega skrbniškega (pod)računa.

Nekaj prekrškov so prinesle tudi spremembe Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1) in Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM), med uredbami pa sta jih največ vsebovali Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila in Uredba o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv.

Prva med drugim tako obljublja globo osebam, ki brez okoljevarstvenega dovoljenja uporabljajo prepovedana topila ali ne zagotavljajo ponovne uporabe zajetih topil, obratujejo brez okoljevarstvenega dovoljenja, skladno z uredbo ne vodijo obratovalnega dnevnika, ali če ne izdelujejo letnih bilanc uporabljenih halogeniranih organskih spojin skladno z določbami uredbe.

Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv pa grozi z globo med 12.000 in 60.000 evri upravljavcu naprave, ki da na trg težko kurilno olje, katerega največja vsebnost žvepla presega vrednost 10g/kg. Z enako globo se kaznuje tudi distributerja, ki ne zagotovi, da so fizikalno kemijske lastnosti goriva, ki se daje na trg ali drugim distributerjem, skladne z zahtevami uredbe, pa tudi če ne hrani podatkov o dobavljeni vrsti in količini goriva ter seznama vseh distributerjev, katerim je dostavil gorivo v obdobju zadnjih treh let, ali če podatkov in seznama na zahtevo ne pošlje ministrstvu za okolje. VEČ

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo II Ips 50/2010 Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava pogodbeno kazen za zamudo pri izpolnitvi pogodbene obveznosti.

247. člen Obligacijskega zakonika (OZ) določa, da se upnik in dolžnik lahko dogovorita, da bo dolžnik plačal upniku določen denarni znesek ali mu preskrbel kakšno drugo premoženjsko korist, če ne izpolni svoje obveznosti ali če zamudi z njeno izpolnitvijo (pogodbena kazen). Gre za civilno sankcijo, ki zapade, če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo pogodbene obveznosti (299. člen OZ) oziroma če te sploh ne izpolni. Upnik pa ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, pa ni nemudoma sporočil dolžniku, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Nekaj misli ob odzivanju javnosti na tekoče kazenske postopke izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Sodniki in senati odločamo o zadevah, ki po vrednosti skupaj, po moji oceni, dosegajo ali pa celo presegajo vrednost državnega proračuna, odločamo o svobodi ali njenem odvzemu, kar je tako ali tako nemogoče v celoti ovrednotiti in to vsak dan, povsod po Sloveniji, na vseh ravneh in pristojnostih. Pogosto z zakonodajnim instrumentarijem, ki je vse kaj drugega kot popoln in za razliko od marsikoga, za to odločitvijo moramo tudi stati. Zato nam ni do smeha." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.10.2011 Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, za EUR do 12 mesecev
  2,08500 %
1.10.2011 Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, za CHF do 12 mesecev
  0,29950 %
4.10.2011 Zvišanje trošarine za neosvinčeni bencin (€ za 1.000 litrov)
  414,7900 459,5300
4.10.2011 Zvišanje trošarine za plinsko olje za pogonski namen (€ za 1.000 litrov)
  344,4300 369,7900
4.10.2011 Zvišanje trošarine za plinsko olje - gorivo za ogrevanje (€ za 1.000 litrov)
  72,5300 93,5100
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.