Oktober 2011, številka 10-1 / letnik IX.  

Res iudicata ius facit inter partes.
Razsojena zadeva ustvarja pravo med strankama.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Samoprijava davkov odvetnikov
 


 
  AKTUALNO


10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2011- podajanje predlogovDanes se je začel že enajsti izbor najvplivnejših pravnikov in tudi vi ste vabljeni k sodelovanju!

Podajte svoje mnenje, kdo so slovenski pravniki in pravnice, ki so vidno zaznamovali leto 2011 in so primerni kandidati za ta prestižni naslov.

Podajanje predlogov je mogoče do vključno 21. oktobra 2011, zato ne odlašajte in PREDLAGAJTE SVOJE KANDIDATE!
 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je presodilo, da je določba odloka Mestne občine Ljubljana (MOL), s katerim so poimenovali Titovo cesto, v neskladju z ustavnim načelom spoštovanja človekovega dostojanstva. Izpodbijani del odloka je tako odpravilo. MOL je napovedala, da bo odločitev ustavnega sodišča spoštovala. VEČ

Odbor za notranjo politiko je opravil razpravo o noveli Kazenskega zakonika (KZ-1) in noveli Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Pri prvi noveli člani niso podprli dopolnila SDS, po katerem bi kot kaznivo dejanje opredelili oškodovanje družbenega premoženja. Pri drugi pa niso podprli predloga, ki bi organom pregona omogočil pridobitev komunikacijskega prometa. VEČ

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je potrdil predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN), ki med drugim bolj jasno določa modele vrednotenja nepremičnin. VEČ

Odbor DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je v drugi obravnavi potrdil Predlog zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD), katerega cilj je popraviti krivice zaradi za mnoge spornega izbrisa podjetij. VEČ

Odbor za notranjo politiko je opravil tudi drugo obravnavo Predloga zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ob tem pa sprejel številna dopolnila. Kljub nekaterim pomislekom zakonodajno-pravne službe so člani odbora potrdili vse, tudi spremenjene člene zakona, kar pomeni, da bo lahko zakon na plenarnem zasedanju vsebinsko obravnaval tudi državni zbor. VEČ

Čeprav je DZ na septembrski izredni seji ocenil, da je predlog zakona o državnem poroštvu za Teš 6 primeren za nadaljnjo obravnavo, je le-ta na odboru za finance dobil rdečo luč. VEČ

Ministrstvo za pravosodje je na vlado posredovalo predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), katerega cilj je zagotoviti boljše možnosti prestrukturiranja insolventnih podjetij s pomočjo omilitve pogojev za začetek prisilne poravnave. Upajo, da ga bo DZ obravnaval oktobra. VEČ

Ministrstvo za pravosodje podpira dopolnilo k noveli Kazenskega zakonika (KZ-1) glede kršitve materialnih avtorskih pravic, je na parlamentarnem odboru za notranjo politiko pojasnil državni sekretar z omenjenega ministrstva Boštjan Škrlec. Če bo dopolnilo, ki ga je predlagal poslanec Anton Anderlič (LDS), sprejeto, bo člen o "piratstvu" precej manj strog. VEČ

Sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani v zadevi Patria Barbara Klajnšek je pred dnevi zavrnila predlog obrambe za izločitev dokazov, pridobljenih v Avstriji in na Finskem. Kot je razvidno iz sklepa sodišča, sodnica meni, da dokazi niso bili pridobljeni s kršitvijo ustavno določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. VEČ

Glede na usmeritve in obvezna navodila za pripravo letnega načrta dela policije v letu 2012 bodo prednostne naloge policije v prihajajočem letu poleg gospodarskega kriminala tudi kazniva dejanja zoper delovna razmerja in socialno varnost. VEČ

V društvu psihologov, društvu socialnih delavcev in sociološkem društvu so podprli družinski zakonik, ki po njihovem mnenju daje enake pravice vsem otrokom, ne glede na to, v kakšni družini živijo. Prepričani so, da za otrokov razvoj ključne potrebe lahko zagotavljajo tako biološki kot socialni starši, v raznospolni ali istospolni skupnosti. VEČ

Vzroki za trenutno plačilno nedisciplino tičijo predvsem v zadolževanju v času konjunkture, ki ni bilo namenjeno razvoju, ampak lastniški konsolidaciji oziroma "tajkunizaciji", je bila ena glavnih ugotovitev na okrogli mizi na temo preprečevanja plačilne nediscipline, ki je potekala v Portorožu v okviru Kongresa računovodskih servisov. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

1. oktobra so začele veljati določbe devetega in desetega odstavka 22. člena, 113.a do 113.e člena ter 202.d do 202.f člena Zakona o prekrških (ZP-1), ki omogočajo storilcu prekrška izbris štirih kazenskih točk enkrat v treh letih, če se udeleži enega od rehabilitacijskih programov. Uveden pa je tudi institut začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, katerega namen je takojšnja odstranitev nevarnih voznikov s ceste. VEČ

V Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) je bil dodan nov člen, ki pravi, da gospodarska družba, v kateri imajo večinski delež RS in z njo povezane družbe, ne sme skleniti pravnega posla z drugo gospodarsko družbo, v kateri je tihi družbenik član poslovodstva ali organa vodenja ali nadzora, izvršni direktor ali prokurist te družbe v večinski državni lasti ali ožji družinski član katere od navedenih oseb. Družba v večinski državni lasti tudi ne sme ustanoviti tihe družbe. Novosti veljajo od 18. oktobra dalje.

Spremenjen je bil tudi Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ), ki po novem od 18. oktobra dalje odpravlja neenakost in razlikovanje med reprezentativnimi zbornicami pri delitvi premoženja Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), saj črta določbo o posebnem načinu izračunavanja deleža upravičenj pravnega naslednika GZS, to pa zagotavlja enako obravnavo vsem zbornicam, ki so pridobile status reprezentativnosti z odločbo Ministrstva za gospodarstvo.

2. novembra bo začel veljati novi Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2), ki med drugim opredeljuje in ureja poslovanje institucij na področju investicijskih skladov, likvidacijo, prisilno poravnavo in stečaj družb za upravljanje, kapitalsko ustreznost družb za upravljanje ter opredeljuje nadzor poslovanja investicijskih skladov. Zakon bo nadomestil sedaj veljavni zakon, zasleduje pa načelo preglednosti delovanja investicijskih skladov, načelo varnega in skrbnega poslovanja, učinkovitega nadzora in načelo varnosti vlagateljev. Novi predpis zagotavlja večjo fleksibilnost pri upravljanju UCITS skladov ter uvaja ne-UCITS sklade, obenem pa je usklajen z evropsko zakonodajo.

Novela Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1) bo začela veljati 18. oktobra in določa, da po novem dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja izda ali podaljša ministrstvo za gospodarstvo - prej urad za varstvo potrošnikov.

Izdana je bila Odredba o številu mest državnih tožilcev - skupno jih je 262, od tega 18 vrhovnih državnih tožilcev, 40 višjih, 160 okrožnih in 44 okrajnih državnih tožilcev. Odredba se začne uporabljati 6. novembra.

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel Hierarhijo pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov. Predpis ureja razmerja med Slovenskim inštitutom za revizijo in preizkušenimi davčniki pri izvajanju dejavnosti davčnega proučevanja in svetovanja, s hierarhijo pa se želi opredeliti pravna in strokovna pravila na omenjenem področju, zagotoviti neodvisnost preizkušenih davčnikov in njihovo etično ravnanje ter povečati družbeno vlogo davčnega proučevanja in svetovanja. Predpis začne veljati 8. oktobra.

Izdana je bila nova Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, ki bo od 30. septembra omejevala promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, pa tudi promet  traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil, promet pa bo za navedena vozila prepovedan v petek pred Veliko nočjo od 14. do 21. ure in ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 21. ure. Predpis nadalje določa ceste, kjer veljajo navedene omejitve prometa, pa tudi to, da omejitve ne veljajo za vojaška in policijska vozila.

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Komisija EU je za zagotovitev dejanskega varstva potrošnikov po pravilih EU o časovnem zakupu (Direktiva 2008/122) sklenila, da okrepi postopke proti Španiji, Poljski, Sloveniji in Litvi, ki direktive še vedno niso prenesle v domače pravne rede, čeprav sta minili že več kot dve leti. Pravila o časovnem zakupu zagotavljajo varstvo pred neželenimi pogodbami časovnega zakupa. Kot take se štejejo pogodbe, sklenjene za več kot eno leto, s katerimi si potrošnik kupi pravico uporabe nastanitve v določenih obdobjih. VEČ

Evropska mreža centrov za varstvo potrošnikov je preverjala, kako zanesljivo je spletno nakupovanje iz tujine. V poročilu navajajo rezultate 305 nakupov v 28 državah članicah. Izdelke so po nakupu vrnili po pravilih »obdobja za razmislek«, ko kupec lahko izdelek brez posebnega razloga vrne in dobi povrnjeno celotno kupnino. Poglavitne ugotovitve so, da je dostava zanesljiva, saj je bilo dostavljenih 94% izdelkov, pri tem pa je imel le 1% izdelkov napako. Največ težav (vendar pa je bila kupnina vrnjena v 90% primerov) so imeli kupci pri vračilu blaga po pravilih obdobja za razmislek, pri vračilu kupnine in stroških vračila. VEČ

Komisija je obvestila javnost, da so bili uvedeni ostri ukrepi za spletne strani, ki so prodajale vstopnice za neobstoječe glasbene in športne prireditve ali niso pojasnile, če je kupec upravičen do povračila stroškov v primeru odpovedi prireditve. Od pregledanih spletnih strani za prodajo vstopnic jih je sedaj z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov usklajenih 88%. VEČ

Evropska komisija in Brazilija sta podpisali štiriletni skupni akcijski načrt o kulturni raznolikosti, kulturni dediščini ter razvoju trajnostne kulturne in ustvarjalne ekonomije. V EU je kultura cvetoče področje ekonomije in prispeva 4.5% k evropskemu BDP ter zagotavlja 8.5 milijonov delovnih mest. VEČ

Komisija EU je začela javni posvetovanji v zvezi z dostopom alternativnih operaterjev do fiksnih telefonskih in širokopasovnih omrežij že uveljavljenih operaterjev. Posvetovanja so del načrta Komisije za spodbuditev enotnega trga telekomunikacijskih storitev, in sicer z zagotovitvijo skladnih pristopov glede reguliranja telefonskih in širokopasovnih omrežij v državah članicah. Prvo posvetovanje obravnava nediskriminatoren dostop alternativnih operaterjev do infrastrukture ter storitev prevladujočih telekomunikacijskih operaterjev, drugo pa metode izračunavanja cen, ki jih operaterji plačajo za veleprodajni dostop. VEČ

Komisija EU je predstavila letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU in boju proti goljufijam za leto 2010. Namen poročila je ugotavljanje tveganja malverzacij z odhodki in prihodki proračuna EU, ki nastajajo zaradi nepravilnosti in domnevnih goljufij. Število zaznanih nepravilnosti se je povečalo na skoraj vseh proračunskih področjih zaradi boljših podatkov o nepravilnostih, kar je posledica posodobljenih in izboljšanih sistemov poročanja v državah članicah. Zaradi boljše dostopnosti podatkov lahko Komisija bolje in zanesljiveje poroča in s tem izboljša varstvo davkoplačevalskega denarja. Bolj učinkovit nadzor nad sredstvi omogoča hitrejše odzivanje na spremenjene vzorce goljufij in izvajanje primernih preprečevalnih ukrepov. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-323/09 pojasnilo obseg varstva znamk v EU. Tako sodniki v odgovoru na predhodno vprašanje pojasnjujejo, da bo moralo nacionalno sodišče (Višje sodišče Anglije in Walesa) preveriti, ali je družba Marks & Spencer z uporabo ključnih besed, ki ustrezajo znamki konkurenčnega podjetja Interflora, v sklopu storitve referenciranja družbe Google, posegla v eno izmed funkcij te znamke (npr. funkcijo označbe izvora kot v primeru Google) ali storila dejanje parazitizma (neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke). Če so v oglasu, ki se prikaže med rezultati iskanja na podlagi določenih ključnih besed in te ustrezajo ugledni blagovni znamki, predstavljeni proizvodi ali storitve, ki lahko nadomestijo proizvode in storitve ugledne znamke (in ne gre zgolj za ponaredke ugledne znamke), gre načeloma za zdravo in lojalno konkurenco. VEČ

V zadevi C-482/09 so sodniki najvišjega sodišča v EU zapisali, da obe pivovarni, Anheuser-Busch in Budějovický Budvar, lahko uporabljata blagovno znamko Budweiser v Združenem Kraljestvu. Sodniki so namreč mnenja, da so potrošniki iz Združenega Kraljestva dobro ozaveščeni glede razlike med pivi pivovarne Budvar ter pivi pivovarne Anheuser-Busch. Sodba se nanaša na Direktivo o blagovnih znamkah in jo tudi razlaga. VEČ

V združenih zadevah C-244/10 in C-245/10 so na sodišču EU odločili, da Nemčija na svojem teritoriju ne sme preprečiti prenašanja programov v kurdščini, ki jih sicer predvaja danska televizija Roj TV. Vendar pa Nemčija lahko na svojem teritoriju, vse dokler prenos teh programov ni preprečen, prepove delovanje družbama Roj TV in Mesopotamia Broadcast kot združenju. Sodba se nanaša na Direktivo o televiziji brez meja. VEČ

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat C-46/10, v katerem je Sodišča EU presojalo vprašanje izčrpanja izključne pravice iz znamk.

Ali lahko pridobitelj izključne licence za uporabo jeklenk, katerih oblika je zaščitena kot tridimenzionalna znamka, nasprotuje temu, da tretji te jeklenke napolni s plinom, ki ne izvira od imetnika licence? VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Kako se pripraviti na davčni inšpekcijski pregled

Davčni inšpekcijski nadzor je v skladu s 127. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) ena od oblik nadzora, ki jo izvaja Davčna uprava Republike Slovenije (DURS). Temeljna razlika med nadzorom davčnih obračunov in davčnim inšpekcijskim nadzorom je v tem, da se slednji izvaja v prostorih davčnega zavezanca, medtem ko se nadzor davčnih obračunov izvaja v prostorih DURS. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.  
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno ob tednu otroka z naslovom Med zakonodajo in realnostjo izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "V dneh, ko Slovenijo še vedno, po mnogih mesecih, sedaj že skoraj letu dni, pretresa zgodba Koroške deklice, se včasih tako radi vprašamo; kje so institucije? Ali je možno, da nekdo od staršev ravna tako samovoljno, da odloča ali bo deklica živela v normalnem svetu ali nekje skrita, brez druženja s sovrstniki, vrtca, sorodnikov? Tu ni opravičila, tudi in še zlasti, če bi šlo za nasilje, torej spolno o katerem je govora, ker ga je potrebno raziskati." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.10.2011 Temeljna obrestna mera za oktober 2011, letna
  1,22 % 2,38 %
1.10.2011 Temeljna obrestna mera za oktober 2011, mesečna
  0,1 % 0,2 %
29.9.2011 Povprečna bruto plača v RS za julij 2011
  1.520,92 € 1.500,16 € (-1,4 %)
29.9.2011 Povprečna neto plača v RS za julij 2011
  985,95 € 974,91 € (-1,1 %)
29.9.2011 Povprečna bruto plača za obdobje maj - julij 2011
  1.513,75 € 1.512,25 €
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.