Januar 2011, številka 1-2 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Nujna uskladitev KZ-1 z Direktivo o kazenskopravnem varstvu okolja
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS je z 39 glasovi za in 30 proti ter desetimi vzdržanimi Dušo Trobec Bučan imenoval za novo ministrico za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Nova ministrica je pred državnim zborom že zaprisegla. VEČ

Parlamentarni odbor za delo se bo danes osredotočil na Predlog zakona o socialnem podjetništvu (ZSocp), ki naj bi med drugim nevladnemu sektorju omogočil samostojno ustvarjanje prihodka, s čimer bi se zmanjšala njegova odvisnost od javnega sektorja. VEČ

Danes se je prekinilo zbiranje podpisov za razpis referenduma o pokojninski reformi. DZ je namreč v sredo na ustavno sodišče posredoval zahtevo za presojo, ali bi z odložitvijo uveljavitve novega pokojninskega zakona oz. zaradi njegove zavrnitve na referendumu lahko nastale protiustavne posledice. Sindikati so doslej zbrali 33.000 podpisov. VEČ

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala informacijo o razreševanju problematike odpuščanja delavcev preko t.i. slamnatih podjetij. VEČ

Računsko sodišče je zaradi ugotovljene hude kršitve obveznosti dobrega poslovanja finančnega ministrstva v primeru revizije prodaje državnega deleža v Splošni plovbi pozvalo premiera Boruta Pahorja, naj začne s postopkom razrešitve ministra Franca Križaniča. VEČ

Novela Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) ne bo ukinila obvezne enoletne garancije za tehnične izdelke, pravi ministrica za gospodarstvo Darja Radić. Ker je šla priprava zakona mimo nje, bo vladi predlagala razrešitev vodij direktorata za notranji trg na ministrstvu in urada za varstvo potrošnikov ter tudi ukinitev urada. VEČ

Generalna državna tožilka Barbara Brezigar je v uvodu današnje seje odbora DZ za notranje zadeve predstavila učinkovitost dela državnih tožilcev pri preiskovanju gospodarskega kriminala, pri tem pa se je zavzela tudi za uvedbo t. i. obrnjenega dokaznega bremena. VEČ

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije sta doslej, v manj kot 10 dneh, zbrala že več kot 20.000 podpisov za referendum glede Zakona o malem delu (ZMD). VEČ

Pred predsednikom državnega zbora Pavlom Gantarjem so danes prisegle sodnice Irena Jeraj z Okrajnega sodišča v Grosupljem, Špela Grilc in Karin Stražiščar z Okrožnega sodišča v Kopru ter sodnik Djordje Grbović z Okrajnega sodišča v Grosupljem. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

11. januarja so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o igrah na srečo (ZIS), katerih temeljna cilja sta zagotoviti učinkovit nadzor nad nedovoljenim prirejanjem spletnih iger na srečo ter omejitev dostopa do spletnih strani, prek katerih se prirejajo igre brez koncesije. VEČ

11. januarja sta začela veljati tudi novela Zakona o železniškem prometu (ZZelP) in Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ), ki ju je DZ potrdil 16. decembra lani. Zakona rešujeta vprašanji organiziranosti investicij v železniško infrastrukturo in organiziranosti Slovenskih železnic. Poglavitne spremembe in dopolnitve ZZelP se nanašajo na organizacijo investicij v železniško infrastrukturo, ki se ločijo na novogradnje, nadgradnje ter obnovo in vzdrževanje. ZDSŽ predvideva holdinško organiziranost Slovenskih železnic, ki bodo imele tri glavne odvisne družbe - za tovorni promet, potniški promet in infrastrukturo.

Od 8. januarja velja novi Pravilnik o diplomatskem in višjem diplomatskem izpitu, ki določa postopek opravljanja omenjenih izpitov, imenovanje izpitnih izpraševalcev, sestavo in oblikovanje izpitne komisije za višji diplomatski izpit, sestavo in pristojnosti Strokovno-izobraževalnega sveta Ministrstva za zunanje zadeve, pa tudi izpitni red ter druga vprašanja v zvezi z njim.

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence določa, da znesek omenjene premije znaša 26,10 eura, usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in dodatne premije, pa se uporabljajo za januar 2011.

Državna volilna komisija je sprejela Sklepe o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije za volitve, ki bodo v letu 2012.

Sprejet je bil Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, ki velja za vse navedene objekte, razen za stanovanja, ki so namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Pravilnik velja od 22. januarja, uporablja pa se tudi za rekonstrukcije stanovanjskih stavb in pri spremembah namembnosti v stanovanjske stavbe, če so dane tehnične zmožnosti za njihovo izvedbo.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že trikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi štirje drugi predpisi. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh osem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je 7. januarja odprla javni posvet glede direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij in evropski poklicni izkaznici. V okviru teh posvetovanj ima zainteresirana javnost možnost izpostaviti dele direktive, ki jih želijo izboljšati. Komisija želi pridobiti tudi informacije oz. ideje o tem, kako bolje povezati strokovnjake, ki delujejo na enotnem trgu, prav tako pa bo načela vprašanje evropskih poklicnih izkaznic. Direktiva je pomemben dejavnik, ki strokovnjakom omogoča, da bolje izkoristijo možnosti enotnega trga pri iskanju oz. ohranitvi dela oz. dejavnosti v drugi državi članici. Zato je njena prevetritev pomembna in predvidena že v Aktu za enotni trg (Single Market Act) iz oktobra 2010, sledi pa tudi poročilu Komisije o uporabi direktive v praksi.

Komisija je s 6. januarjem začela posvetovanje tudi glede tehničnih podrobnosti, ki so podlaga evropskemu okviru za krizno upravljanje finančnega sektorja. Posvetovanje je nadaljevanje sporočila Komisije glede teh vprašanj. Vse pridobljene informacije bo Komisija lahko uporabila pri pripravi zakonodajnega predloga za splošen okvir pri ukrepih za sanacijo propadajočih bank, ki naj bi bil pripravljen do poletja. Posvetovanje bo potekalo do 3. marca.

Evropska unija in Srbija sta podpisali dvostranski sporazum o pristopu Srbije k Svetovni trgovinski organizaciji (WTO). Sporazum vsebuje določbe o tarifah za trgovanje z blagom in za vzajemno odprtje trga storitev. Zaveze bodo del bodočega Protokola o pristopu Republike Srbije k WTO. VEČ

V zadevi C-324/09 je generalni pravobranilec Jääskinen podal mnenje, da eBay na splošno ni odgovoren za kršitev predpisov o blagovni znamki, ki jo storijo uporabniki tega elektronskega trga. V kolikor pa je eBay obveščen o kršitvah, ki se dogajajo na njegovem trgu, in isti uporabnik nadaljuje s kršitvami, lahko postane za te kršitve odgovoren tudi eBay. Mnenje je v skladu z odgovornostjo, ki jo imajo ponudniki spletnih storitev. 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Mesec december je bil bogat s predpisi o prekrških, nekaj so jih prinesle spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), še več pa sprejeti zakoni s področja prometne zakonodaje - Zakon o motornih vozilih (ZMV), Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Zakon o voznikih (ZVoz), ki veljajo od 1. aprila, uporabljajo pa se od 1. julija.

ZPrCP z določenimi globami stremi k zagotovljanju večje varnosti v cestnem prometu, saj kot stransko sankcijo predpisuje prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za npr. vožnjo v nasprotni smeri na avtocesti, za prekoračitev hitrosti  na območju za pešce ali na območju umirjenega prometa za več kot 30 km/h, pa tudi za odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali pobeg s kraja nesreče. Sankcije so po novem poenotene glede na težo prekrška - kazni so poostrili za najhujše prometne prekrške, katerih posledice so lahko hude prometne nesreče, zmanjšane pa so globe za lažje prekrške, ki bistveno ne vplivajo na varnost cestnega prometa.

ZCes-1 opredeljuje prekrške, ki se nanašajo na stanje in uporabo cest, vzdrževalna dela na cesti, prometno ureditev, signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, posege v cestno telo in podobno, pri čemer sta kot prekrškovna organa določena policija in občinsko redarstvo.

ZMV ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, za njihovo registracijo in udeležbo v prometu, globo pa predpisuje za prekrške, kot je npr. uporaba registrskih tablic na vozilu, za katerega le-te niso bile izdane Globa doleti tudi kršitelja, ki na znak inšpektorja ne ustavi vozila oziroma ne omogoči pregleda vozila ali opravlja predelave in spremembe na vozilu, ki pomenijo poslabšanje njegovih varnostnih ali okoljevarstvenih lastnosti.

Bistvena novost ZVoz pa je določba, ki vsem kršiteljem, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, nalaga obvezen program usposabljanja za varnost cestnega prometa in tudi obvezen kontrolni zdravstveni pregled. VEČ

 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava zastaranje pravice do odmere prispevkov za socialno varnost:

Tožnik je v zadevi izpodbijal prvostopno odločbo davčnega organa z dne 31.12.2008 v delu, ki se nanaša na odmero prispevkov za socialno varnost pred junijem 2003 ter obrestni del, ki se nanaša na čas pred 27.6.2005. Po tožnikovem mnenju so zastaralni roki tekli glede na prvo zakonito odmero tožnikovih prispevkov za socialno varnost, do katere naj bi prišlo šele dne 27.6.2008, torej naj bi obveznost za plačilo prispevkov za socialno varnost do vključno junija 2003 zastarala.
 VEČ

 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno ponedeljkovo kolumno z naslovom v Škodljiva prepoved sosedske pomoči izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "V prvem tednu tega leta smo preko medijev izvedeli, da pripravlja Vlada predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, v katerem se med drugim omejuje tudi t.i. sosedska pomoč. Če držijo povzetki medijev, smo tako priča še eni norosti, ki jo bo nad svojimi državljani zagrešila oblast. Vse skupaj bi nas moralo biti sram." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1 .januar 2011 Obrestna mera zamudnih obresti, ki bo veljala naslednjih 6 mesecev
  ostaja 9%
11. januar 2011 Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
  25,12 EUR 26,10 EUR
7. januar 2011 Rast cen življenjskih potrebščin v RS, od začetka leta do novembra 2010
  +1.8%
7. januar 2011 Rast cen življenjskih potrebščin v RS, v nov. 2010 glede na november 2009
  +1.4%
7. januar 2011 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin v RS, od začetka leta do novembra 2010, v primerjavi s povprečjem 2009
  +1.8%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.