September 2011, številka 9-5 / letnik IX.  

Imperitia culpae adnumeratur
Neizkušenost se prišteva h krivdi.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Odvzem premoženja nezakonitega izvora - obid kavtel poštenega postopka?
 


 
  AKTUALNO


DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV 2011

Letošnji Dnevi slovenskih pravnikov bodo od 13. do 15. oktobra v kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Imeli boste priložnost, da se seznanite z novostmi z različnih pravnih področij v 12 tematskih sekcijah in se aktivno vključite v razvoj stroke ob dveh okroglih mizah. V ospredju bodo med drugimi temami spremembe kazenske in delovne zakonodaje, razkritje dokazov v pravdnem postopku, posebnosti stvarnopravnih razmerij v zvezi z javno lastnino, korporacijsko upravljanje itd.

Sekcije bodo vodili: dr. Marijan Kocbek, dr. Matjaž Ambrož, dr. Franc Grad, dr. Miha Juhart, dr. Katarina Kresal Šoltes, dr. Vesna Kranjc, dr. Marijan Pavčnik, dr. Peter Grilc, dr. Renato Vrenčur, dr. Mirjam Škrk, dr. Aleš Galič, dr. Marko Ilešič.

Okrogli mizi bosta vodila dr. Lojze Ude in dr. Šime Ivanjko.

Program predstavlja bogat vsebinski okvir letošnjih Dnevov slovenskih pravnikov in vam bo olajšal odločitev. Več informacij najdete na spletni strani www.dnevipravnikov.si

Vljudno vabljeni! 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Predsednik republike Danilo Türk je sporočil svojo odločitev glede prihodnjega političnega dogajanja. Po posvetu s politiki in ustavnimi pravniki je določil, da bo 21. oktobra razpustil parlament, na 4. december pa razpisal predčasne volitve. Odločitev je med strankami naletela na pretežno pozitivne odzive. VEČ

Državni zbor RS bo do vključno 20. oktobra delal normalno in s polnimi pooblastili ter tako izpeljal še oktobrsko redno sejo, nato pa bo opravljal le še najnujnejše zadeve, je povedal njegov predsednik Ljubo Germič. O tem, katere so najnujnejše zadeve, pa bo potreben še dogovor z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. VEČ

V DZ je bila sprejeta novela Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki med drugim ukinja državni urad za varstvo potrošnikov, za katerega je ministrstvo za gospodarstvo ugotovilo, da svoje funkcije ne opravlja učinkovito. VEČ

Poslanci DZ so sprejeli tudi novelo Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu), ki predvideva krepitev začasnega mehanizma za stabilnost evra (EFSF) in s tem se zvišuje slovenskeo poroštvo. VEČ

Vlada, ki opravlja tekoče posle, bo na današnji seji med drugim obravnavala novelo Zakona o javnih financah (ZJF) in podaljšanje veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih (ZIU). VEČ

Predlog zakona o državnih poroštvih za posojila za Teš 6 v višini 440 milijonov evrov je primeren za nadaljnjo obravnavo. Tako je na današnji izredni seji DZ odločilo 31 poslancev od 66, medtem ko 14 poslancev ni bilo naklonjenih predlogu zakona. VEČ

Odbor DZ za gospodarstvo je potrdil predlog novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), katere namen je zagotoviti nemoteno preoblikovanje urada za varstvo konkurence, ki zdaj deluje v okviru ministrstva za gospodarstvo, v samostojno agencijo, in ga poslal v DZ. VEČ

Predlog novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki ga je v parlamentarno proceduro vložila skupina poslancev in je v DZ prestal drugo branje, je po mnenju upravnega odbora Združenja nadzornikov Slovenije neustrezen in protiustaven. VEČ

Slovenija in Avstrija sta podpisali protokol o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje. VEČ

Zunanji minister Samuel Žbogar, ki opravlja tekoče posle, je danes na sedežu ZN podpisal nagojski protokol h Konvenciji o biotski raznovrstnosti, ki predvideva pošteno in pravično uporabo genskih virov. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je začela postopek preverbe morebitnega nezakonitega lobiranja ali nespoštovanja zakonodaje v primeru sprejemanja Zakona o državnem poroštvu za gradnjo šestega bloka termoelektrarne v Šoštanju. VEČ

Informacijski pooblaščenec pred svetovnim dnevom pravice vedeti pristojne organe poziva, da pri razlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) sledijo temeljnemu namenu zakona, ki je v zagotavljanju javnosti delovanja vseh organov. To pomeni, da je prost dostop do informacij pravilo, zakonske izjeme pa je treba razlagati restriktivno. VEČ

Spremembe insolvenčnega zakona v smeri omilitve pogojev za poplačilo upnikov bi omogočile, da bi prisilna poravnava postala legalna kraja premoženja, so prepričani na OZS, kjer zato predlaganim spremembam ostro nasprotujejo. VEČ

Društvo podizvajalcev, ki nekaj manj kot leto dni opozarja na neplačevanje opravljenega dela pri gradnji avtocest, poziva vlado h konkretnim korakom. Strokovna komisija naj preuči vsak primer posebej, poudarjajo. Če do tega ne bo prišlo v tednu dni, bodo o nepravilnostih pri uporabi kohezijskih sredstev obvestili Bruselj. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
27.10.2011Zakon o tujcih (ZTuj-2)
06.11.2011Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)VEČ
06.11.2011Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
06.11.2011Zakon o policiji (ZPol)
03.12.2011Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 30 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 31 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, tako tudi bodočo verzijo čistopisa, ki začne veljati 6. novembra 2011.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Rb2011) prinaša ukrepe, ki naj bi v letih 2011 in 2012 znižali gospodarsko rast zaradi nižjih investicij, vendar bi ustvarili stabilnejše okolje in s tem zagotovili kakovosten in ne predrag neto priliv kapitala, ugodno obrestno mero in povečanje zasebnih investicij. Z rebalansom Vlada zmanjšuje javnofinančne odhodke v višini skoraj 365 milijonov evrov, najbolj se krčijo sredstva za investicije in materialne stroške, zvišujejo pa se sredstva za nadomestila za brezposelne in transferji Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

24. septembra je začel veljati Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011, ki določa, da lahko neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije v letu 2011 prevzemajo obveznosti do vključno ponedeljka, 26. septembra 2011, vendar obstajajo tudi izjeme. Med prejemke proračuna leta 2011 so vključeni vsi prejemki, vplačani na podračun proračuna do vključno petka, 30. decembra 2011, med izdatke pa vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2011, izplačani do vključno petka, 30. decembra 2011. Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2011, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.

Pravilnik o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev začne veljati 1. januarja 2012. Normativ storitve določa časovne in prostorske okvire, število upravičencev in usposobljenost osebe. Predpis rešuje vprašanja vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve, vprašanja storitev vseživljenjske karierne orientacije za mlade, vsebuje pa tudi določbe o posredovanju zaposlitve, in narekuje, da se cena za opravljene storitve za trg dela določi glede na ceno dela, prostora in višino materialnih stroškov.

1. oktobra bo začela veljati Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv, ki vsebuje določbe o obveznostih dobavitelja in distributerja ter izdajanju dovoljenj za izjeme. Nadzor nad določbami izvaja inšpekcija, pristojna za okolje, predpis pa določa tudi globe za prekrške. Z novo uredbo se razširja področje uporabe tehničnih specifikacij za gorivo tudi za plovila za celinske plovne poti, uvaja se omejitev kovinskih dodatkov v tekočem gorivu in možnost dajanja težkega kurilnega olja s povišano vsebnostjo žvepla na trg.

Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij začne veljati 8. oktobra in določa, da omenjena dovoljenja izdaja Urad Republike Slovenije za kemikalije na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom. Dovoljenje je lahko stalno ali enkratno, vendar slednjega ni mogoče pridobiti za kemikalije, ki so namenjene splošni uporabi.

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Komisija EU je predstavila predlog davka na finančne transakcije. Davek naj bi se uvedel za vse transakcije s finančnimi instrumenti med finančnimi institucijami, v kolikor ima vsaj ena stranka v poslu sedež v EU. Tako bi bilo trgovanje z delnicami in obveznicami obdavčeno po stopnji 0,1%, trgovanje z izvedenimi finančnimi proizvodi pa z 0,01%. Po predlogu Komisije naj bi davek začel veljati 1. januarja 2014, prek njega pa naj bi se letno pobralo okoli 57 milijard EUR. VEČ

Komisija EU je začela z javnim posvetovanjem o izboljšanju ukrepov za zmanjšanje emisije fluoriranih plinov, ki veliko prispevajo k segrevanju ozračja. Po ugotovitvah Komisije ima veljavna uredba o fluoriranih plinih (F-plinih) dober učinek, vendar pa bodo emisije F-plinov brez dodatnih ukrepov ostale na današnji ravni. Zato Komisija vabi vse zainteresirane, da podajo svoja mnenja do 19. decembra 2011 na javnem posvetovanju. VEČ

Evropska komisija je objavila referenčne vrednosti, ki se bodo uporabljale za brezplačno dodeljevanje pravic do emisij toplogrednih plinov letalskih prevoznikov. Tako bo letalski sektor postal del sistema EU za trgovanje z emisijami. Objava referenčnih vrednosti omogoča letalskim prevoznikom izračun količine brezplačno dodeljenih pravic do leta 2020. VEČ

Komisija EU je začela protimonopolno preiskavo glede standardizacije procesov za plačila preko spleta (e-plačila) na predlog Evropskega sveta za plačila (EPC). EU svet za plačila je organ za koordinacijo in odločanje za evropsko bančno industrijo glede plačil. Komisija bo pregledala predvsem, da konkurenca ni neprimerno omejena, npr. prek izključitve vstopa novih ponudnikov plačil, ki niso nadzorovani s strani bank. Prepoved protimonopolnih dogovorov je začrtana v 101. členu Pogodbe o delovanju EU (PDEU oz. TFEU) in nadalje urejena v Protimonopolni uredbi (1/2003). VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-347/09 odločilo, da je monopol na igre spletnih igralnic opravičljiv le, v kolikor se dosledno in sistematično bojuje proti tveganjem, ki so povezana s takimi igrami. Pri ocenjevanju proporcionalnosti monopolov nacionalna sodišča niso obvezana upoštevati nadzornih in kontrolnih sistemov v drugih državah članicah. VEČ

V zadevi T-232/10 so sodniki na najvišjem evropskem sodišču pojasnili, da sovjetski grb ne more biti registriran kot znamka Skupnosti. Registracija tega grba mora biti zavrnjena že zato, ker nasprotuje javnemu redu in sprejetim moralnim načelom v eni državi članici. Primernost in kriteriji za pripoznavo znamke Skupnosti se urejajo po Uredbi o znamki Skupnosti. VEČ

V zadevah C-411/10 in C-493/10 po mnenju generalne pravobranilke Trstenjakove iskalcev azila ni mogoče premestiti v drugo državo članico, če bi bili tam lahko podvrženi resnim kršitvam temeljnih pravic, ki jih imajo po Listini o temeljnih pravicah. Država članica, iz katere je iskalec azila premeščen, lahko deluje na podlagi domneve, da bodo te pravice spoštovane. V primeru, da se domneva izkaže za napačno, je država članica dolžna sama pregledati prošnjo za azil. Vprašanja azila so podrobneje urejena v Uredbi 343/2003 (Uredba Dublin II). VEČ

V združenih zadevah C-483/09 in C-1/10 so sodniki najvišjega sodišča EU odločili, da pravo EU ne izključuje sprejema obvezne odredbe o nepribliževanju v vseh primerih družinskega nasilja, celo v primerih, ko želi žrtev vzpostaviti skupno bivanje s storilcem. Tak kazenski ukrep v primerih družinskega nasilja ni namenjen samo zaščiti interesov žrtve temveč tudi splošnim interesom družbe. Obvezni ukrep o nepribliževanju se obravnava v luči Okvirne uredbe o položaju žrtev v kazenskem postopku. VEČ

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava nujni delež v primeru odplačne in aleatorne pogodbe.

Obligacijski zakonik (OZ) v 50. členu določa, da navidezna pogodba nima učinka med pogodbenima strankama, če pa prikriva kakšno drugo pogodbo, velja ta druga, če so izpolnjeni pogoji za njeno pravno veljavnost. Enako je določal 66. člen prej veljavnega Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), ki ga je sodišče uporabilo v zadevi II Ips 1239/2008VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali trenutno zelo aktualno kolumno z naslovom Sanjska vladna ekipa izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Priznajmo si, živimo v nadležnih časih. Vlada je padla, a tudi splošneje so (bolj ali manj vse) obstoječe politične opcije – povsem po svoji krivdi – izgubile naše zaupanje, tako da se sprašujemo, od kod sploh še lahko pridejo na plan tisti politični voditelji, ki si jih želimo in ki bi nas znali popeljati v boljši jutri." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


Na ljubljanski pravni fakulteti se lahko danes, 29. septembra, ob 16.00 udeležite brezplačnega srečanja IUS Caffe na temo Zadeva Patria - Pravna država na preizkušnji. VEČ 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


23.9.2011 Rast cen življenjskih potrebščin v RS, avgust 2011
  + 0,3 %
23.9.2011 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin v RS, od začetka leta 2011 v primerjavi s povprečjem 2010
  + 1,4 %
23.9.2011 Povprečna trošarina za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2011 (za 1000 litrov)
  351,87 EUR
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.