September 2011, številka 9-4 / letnik IX.  

Corruptissima republica, plurimae leges.
Ko je država najbolj sprijena, je največ zakonov.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Komunikacijska zasebnost - garant za svobodno družbo
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše novice tega tedna

Vlada Boruta Pahorja ni prestala glasovanja o zaupnici, ki jo je premier vezal na imenovanje novih ministrov; proti je glasovalo 51 poslancev, za pa le 36. Z neizglasovano zaupnico je bil Pahor razrešen s funkcije, vlada pa bo do imenovanja nove opravljala tekoče posle. VEČ

Državni zbor je sprejel rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim je odhodke znižal za 365 milijonov evrov. VEČ

Poslanci so zavrnili novelo interventnega zakona, s katero naj bi po navedbah vlade omejili zaposlovanje v javnem sektorju in omilili izdatke za poplačila naložb občin v letu 2011, kar naj bi zmanjšalo tveganja za stabilnost javnih financ v obdobju krize. VEČ

Delež fiskalnih obremenitev v BDP je lani drugič zapored porasel, dosegel je 38,4 odstotka BDP, k temu pa je največ prispevala rast deleža socialnih prispevkov. VEČ

Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Zaposli.me, preko katerega lahko delodajalci iz tržnega sektorja pridobijo subvencijo za zaposlitev težje zaposljivih brezposelnih, za tovrstne zaposlitve pa je na voljo 13 milijonov evrov. VEČ

Člani parlamentarne preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala z izdajanjem brezplačnikov Slovenski tednik in Ekspres je končala z delom in dokument poslala v državni zbor, po njihovem mnenju pa gre za obremenilen dokument. VEČ

Odbor za finance in monetarno politiko je po nujnem postopku potrdil predlog novele Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu), slovensko poroštvo se z 2,073 milijarde evrov povečuje na 3,664 milijarde evrov, vse to pa je posledica zaostrenih razmer na mednarodnih finančnih trgih. VEČ

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ), ki odpravlja neenako obravnavo reprezentativnih zbornic pri delitvi premoženja Gospodarske zbornice Slovenije. VEČ

Poslanci so zaključili drugo obravnavo predloga novele Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki med drugim ukinja državni urad za varstvo potrošnikov, za katerega je ministrstvo za gospodarstvo ugotovilo, da svoje funkcije ne opravlja učinkovito. VEČ

Poslanci so zaključili tudi z drugo obravnavo predloga novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) , največ pomislekov pa so poslanci med razpravo namenili temu, da bi lahko novela poštenim posameznikom omejila podjetniško pobudo. VEČ

Grška vlada je napovedala nove varčevalne ukrepe, ki naj bi pomagali zmanjšati javnofinančni primanjkljaj (in zagotovili nov obrok mednarodnega posojila), grški sindikati pa so v odgovor napovedali splošno stavko in stavko v javnem sektorju. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
27.10.2011Zakon o tujcih (ZTuj-2)
06.11.2011Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
06.11.2011Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
06.11.2011Zakon o državnem tožilstvu (ZDT)
06.11.2011Zakon o policiji (ZPol)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?

Besedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od svoje objave leta 2002 doživelo že 28 vplivov. Zadnji je začel veljati 13. maja 2011. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSPJS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 29 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 10. člen ZSPJS.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjen je bil Zakon o vinu (ZVin), ki po novem omogoča, da lahko kmetje v primerih naravnih nesreč (ko ostanejo brez glavnine lastnega pridelka grozdja) pridelujejo vino tudi iz odkupljenega grozdja. Takšna ureditev poskuša preprečiti izpad dohodka in ohraniti kupce vina vinogradnikov. Novela velja od 17. septembra in določa, da se obseg škode določi v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje škode v kmetijstvu oziroma v postopku ocenjevanja škode za izvajanje ukrepov kmetijske politike in velja za pridelek tekočega leta.

Spremenjeni Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta od 17. septembra dalje določa, da vodja podoktorskega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor) ter izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih. Če je podoktorand izkoristil starševski dopust (za enega otroka se upošteva eno leto), se čas od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja tudi za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.

Novela Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti velja od 17. septembra in spreminja določbo o zamenjavi mentorja in programske oziroma raziskovalne skupine, pa tudi določbo o projektih v okvirnih programih in prevzemu sofinanciranja po komplementarni shemi ali vodilni agenciji. Če se po zaključku izvajanja raziskovalne dejavnosti ugotovi, da sredstva niso bila porabljena namensko oziroma niso bila porabljena v celoti ter neporabljen del ni bil razporejen skladno s predpisi, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije zahteva vrnitev teh sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Pravilnik o kriterijih za usposabljanje v gospodarski družbi želi spodbuditi usposabljanje tujih ali slovenskih strokovnih delavcev za opravljanje dela pri delodajalcu in tako vsebuje kriterije za kapitalsko povezanost in ustreznost pogodbe o poslovno-tehničnem sodelovanju ali prenosu tehnologije, določbe o pogodbi o usposabljanju, program usposabljanja tujih napotenih delavcev in slovenskih delavcev, veljati pa začne 4. oktobra 2011.

Sprememba Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti je črtala 7.a člen, ki govori o načrtu predvidenih napredovanj, uporabljala se bo od 1. januarja 2012.

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Evropa vam tokrat ponuja:

Zakonodaja:

Sprejet in podpisan je bil Memorandum o soglasju, s katerim so se knjižnice, založniki, avtorji in kolektivna združenja sporazumeli o ključnih načelih, ki bodo knjižnicam in podobnim ustanovam omogočila digitalizacijo in spletno ponudbo del izven prodaje in strokovnih revij, ki so del njihovih zbirk. Načela naj bi spodbudila prostovoljne licence ob polnem spoštovanju avtorskih pravic in priznanju, da imajo imetniki pravic vedno prvo možnost digitalizacije in spletne ponudbe svojih del. VEČ

Evropska komisija je objavila sporočilo z naslovom Oblikovanje kazenskopravne politike EU, v kateri so prvič navedena strategija in načela, ki naj bi se uporabljala v kazenskem pravu EU za izboljšanje izvrševanja evropskih politik in zaščito interesov državljanov. Evropski kazenskopravni okvir je bil prvič opredeljen z Lizbonsko pogodbo (Article 69 A), pogoji za vzpostavitev skladne evropske kazenske politike pa so objavljeni v tem sporočilu. VEČ

V sklopu povečevanja delovnih mest in rasti v EU je Komisija predstavila načrt za reformo, s katerim bi se povečalo število diplomantov, kakovost poučevanja in kar največji prispevek visokega šolstva h gospodarskemu okrevanju evropskega območja. V načrtu so opredeljena področja, kjer morajo države članice postoriti več za skupne cilje v izobraževanju, in nekateri možni načini za modernizacijo politik držav članic. VEČ

Komisija je predstavila predloge za okrepitev schengenskega območja z namenom učinkovitejšega pristopa k schengenskemu sodelovanju. Predlogi vključujejo strožji sistem ocenjevanja in spremljanja na ravni EU, kar naj bi izboljšalo preverjanje in zagotavljanje uporabe schengenskih pravil. Prav tako je v predlogih predviden bolj strukturiran mehanizem odločanja na ravni EU, s katerim bo mogoče začasno ponovno uvesti nadzor na notranjih mejah v primeru resne grožnje za javni red ali notranjo varnost. VEČ

Judikati:

V zadevi C-120/10 je bilo na sodišču EU odločeno, da načeloma države članice lahko določijo največji dovoljeni hrup, kot je merjen s tal, in katerega morajo spoštovati letala, ki preletavajo območja blizu letališča. Sprejem omejevalnih ukrepov (»omejitve obratovanja«) na letališčih državam članicam omogoča Direktiva 2002/30. Vendar pa se v sodbi poudarja, da v kolikor bi morale zaradi take zakonodaje letalske družbe opustiti ali omejiti svoje poslovanje, potem se taka zakonodaja lahko sprejme le skladno s pogoji, kot jih predpisuje pravo EU. VEČ

V zadevi C-177/10 so sodniki sodišča EU odločili, da so v primeru obstoja pogoja določenega števila let delovanja v službi, ki se zahteva za notranje napredovanje kariernih javnih uslužbencev, države članice lahko zavezane priznati v ta pogoj tudi čas službovanja kot začasni javni uslužbenec. Za priznanje tega časa morajo biti naloge začasnega uslužbenca primerljive nalogam kariernega uslužbenca. V sodbi se obravnava Direktiva 1999/70 o delu za določen čas. VEČ

V zadevi C-447/09 so sodniki razsodili, da pomeni prepoved dela pilotom starejšim od 60 let diskriminacijo na podlagi starosti. Medtem ko se pravica, opravljanja dela pilota lahko omeji nad določeno starostjo, pa je absolutna prepoved nesorazmeren ukrep za nujno potrebno zagotovitev varnosti zračnega prometa. Prepoved neupravičenega razlikovanja na delovnem mestu na podlagi starosti določa Direktiva o enakem obravnavanju. VEČ

V zadevah C-424/10 in C-425/10 (samo v nemščini) je generalni pravobranilec Bot podal mnenje, da morajo države članice čas bivanja v gostiteljski državi članici že po nacionalnem pravu upoštevati pri računanju dolžine bivanja v EU za namen pridobitve pravice stalnega bivališča v tisti državi članici. Čas bivanja v državi izvora pred pristopom te države v EU se mora prav tako upoštevati pri računanju za namen pridobitve omenjene pravice. Pogoji gibanja in bivanja v EU so določeni v Direktivi o prostem gibanju. VEČ

V zadevi C-155/10 je bilo odločeno, da mora plačilo pilotom med letnim dopustom vključevati dodatno plačilo za čas letenja, ker je to bistveno povezano z opravljanjem njihovih nalog. Nasprotno pa dodatna plačila za povračilo stroškov povezanih s časom, ki ga piloti preživijo izven svojih baz, ne tvorijo dela običajnega plačila in jih tako ni treba upoštevati. Zadeva obravnava plačilo letnega dopusta, ki je urejeno v Direktivi o delovnem času. VEČ

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo evropski judikat, ki obravnava prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi C-447/09 o (ne)upravičenosti prenehanja pogodb o zaposlitvi pri dopolnjeni starosti 60 let na podlagi klavzule iz kolektivne pogodbe odločilo, da je takšno ravnanje diskriminatorno. Judikat obravnava Direktivo o enakem obravnavanju (Direktiva 2000/78), podobno kot evropsko sodišče je o diskriminaciji na podlagi starosti leta 2004 odločilo tudi slovensko Ustavno sodišče s sklepom št. U-I-329/04-7.
 VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V tokratni številki Ius News ponujamo v branje kolumno dr. Mateja Avbelja z naslovom Združene države Evrope. O novi evropski združbi kolumnist piše nekoliko sarkastično in nejeverno. Ena izmed njegovih misli je naslednja:

"ZDE so tako hkrati preveč preprosta in preveč zapletena, dejansko neizvedljiva rešitev. Evropska unija potrebuje več in boljše. Potrebuje koncept, ki bo preklal konvencionalna gledanja, ujetost v stare hipoteze, in namenoma zanikal dominantne poglede. ..." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


16.9.2011 Rast cen življenjskih potrebščin v RS
  v avgustu 2011 + 0,3%
20.9.2011 Znižanje trošarine na neosvinčen bencin (za 1000 litrov)
  420,8900 € 414,7900 €
20.9.2011 Znižanje trošarine na plinsko olje - pogonski namen (za 1000 litrov)
  364,3700 € 344,4300 €
20.9.2011 Znižanje trošarine na plinsko olje - kurivo za ogrevanje (za 1000 litrov)
  87,4900 € 72,5300 €
1.10.2011 Cena avtomobilske registrske tablice (dim. 520 x 120 mm)
  8,73 € 9,17 €
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.