September 2011, številka 9-3 / letnik IX.  

Casum sentit dominus.
Naključje trpi lastnik.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Javno naročanje vročevalcev, zastopnikov, izvedencev, tolmačev in izvršiteljev v upravnem postopku?
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše novice tega tedna

Državni zbor RS bo danes in v petek na izredni seji sprejemal rebalans letošnjega državnega proračuna, v katerem vlada ob pričakovanem zmanjšanju prihodkov za 365 milijonov evrov predlaga znižanje porabe v podobni višini. Primanjkljaj se tako ne bo spremenil in bo ostal pri 4,6 odstotka BDP. VEČ

Komisija DZ za nadzor javnih financ je obravnavala revizijsko in porevizijsko poročilo Računskega sodišča RS o evidentiranju nepremičnin, pri čemer sta poslance razburila zlasti časovna in finančna prekoračitev projekta. VEČ

Vlada je potrdila novelo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), s katero želi odgovoriti na nekatera opozorila gospodarstva glede obveznega pobota. Med drugim predlog kot minimalni znesek, ki mora biti vpisan v pobot, določa 250 evrov. VEČ

V zvezi s poslansko pobudo, da je Vlada RS s poročilom računskega sodišča o najemu objekta na Dimičevi v Ljubljani dobila pravni temelj za začetek postopkov za odvzem premoženja, je ta odgovorila, da ni pristojna za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja. VEČ

Vlada je sprejela tudi Predlog zakona o davčnih blagajnah (ZDavB), s katerim želi zmanjšati obseg sive ekonomije in davčno vrzel pri ponudnikih blaga in storitev, ki poslujejo z gotovino. VEČ

Ministrstvo za gospodarstvo je pripravilo predlog novele Zakona o prevzemih (ZPre-1), po katerem med drugim prevzemne ponudbe ne bi bilo treba objaviti bankam, ki bi prevzemni prag dosegle po zasegu zastavljenih delnic, in tudi ne upnikom po konverziji terjatev. Predvideno je še obveščanje ATVP o sklenitvi terminskih in opcijskih pogodb. VEČ

V poslanski skupini Zares nasprotujejo možnosti za odlog plačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno ali celo za odpis te obveznosti. V prihodnjih dneh bodo vložili predlog za sprejetje avtentične razlage dela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) in predlog dopolnitve novele Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), s katerima bi takšno možnost prepovedali. VEČ

Javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (ZIDSP), ki jo je v prostorih DZ danes pripravil odbor za notranjo politiko, je izzvenela v opozorilih, da zakon odpira vrata nezaželeni privatizaciji in omogoča prelivanje javnih sredstev v zasebne žepe. VEČ

Sojenje peterici v zadevi Patria se je na včerajšnjem naroku nadaljevalo z zahtevami obrambe po izločitvi sodnice Barbare Klajnšek in po izločitvi nekaterih dokazov, a sodnica o tem še ni odločala. VEČ

Poteza sodnice Barbare Klajnšek na drugem naroku v zadevi Patria, ko je zahtevala, da vsi prisotni v sodni dvorani shranijo svoje mobilne telefone in računalnike v za to predvidene predale na sodišču in jih ne uporabljajo med obravnavo, je sprožila nekaj nejevolje, a Slovensko sodniško društvo opozarja, da za vse veljajo enaka pravila. VEČ

Svetovna baza podatkov o patentih bo v celoti dopolnjena v roku štirih do petih let, je ob robu nedavnega Strateškega foruma Bled povedal generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) Francis Gurry. VEČ

Društvo Beli obroč Slovenije je odprlo prijazno sobo v Mariboru, ki se uporablja za zaslišanje otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj. To je prva takšna soba na zgornjem Štajerskem, kjer so lani zabeležili skoraj 250 primerov družinskega nasilja nad otroki. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
27.10.2011Zakon o tujcih (ZTuj-2)
06.11.2011Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)VEČ
06.11.2011Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
06.11.2011Zakon o policiji (ZPol)
03.12.2011Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)VEČ
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo že 17 vplivov in zadnji je začel veljati 30. decembra 2010. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji začne veljati 1. januarja 2012. Standarde morajo zagotavljati delodajalci, ki tujca zakonito zaposlujejo, tuji delodajalci, ki tujca napotujejo v Republiko Slovenijo, ter pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki imajo s tujcem sklenjeno pogodbo o delu, če temu tujcu oddajo nastanitveni prostor, ki ga imajo v lasti ali najemu oziroma ga imajo v lasti ali najemu fizične ali pravne osebe, kapitalsko povezane s prej navedenimi delodajalci, tujimi delodajalci ter pravnimi in fizičnimi osebami. Nadzor nad izvajanjem določb izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ob sumu kršitve minimalnih bivanjskih in higienskih standardov pa mora inšpektor, če lastnik oziroma uporabnik nastanitvenih prostorov nasprotuje pregledu, pridobiti odločbo pristojnega sodišča in zagotoviti, da sta pri pregledu navzoči dve polnoletni osebi kot priči.

Dopolnjena je bila Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, od 10. septembra dalje je Carinski urad Brežice za celotno območje Republike Slovenije pristojen za koordinacijo in usmerjanje postopkov nadzora ter drugih nalog v skladu s predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu in je zanje pristojna carinska služba.

Spremembe Uredbe o cestninskih cestah in cestnini bodo od 17. septembra dalje narekovale, da lahko cestninski zavezanec od upravljavca zahteva izdajo nove (nadomestne) vinjete, če je bilo vozilo oddano v razgradnjo in na podlagi predpisanega potrdila o uničenju odjavljeno iz evidence registriranih vozil. Nov je tudi rok, v katerem mora cestninski zavezanec vložiti vlogo za izdajo nadomestne vinjete ali za povračilo vrednosti nakupa nadomestne letne oziroma polletne vinjete, in sicer mora to storiti v 30 dneh od izpolnitve pogojev za uveljavljanje upravičenj in ob pogoju, da je cestninski zavezanec kupil nadomestno vinjeto za tekoče koledarsko leto pred začetkom veljavnosti letne vinjete za naslednje koledarsko leto.

Nova Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v varnostni razred in o zadrževalnih in drugih varnostnih ukrepih za posamezni varnostni razred bo začela veljati 24. septembra in vsebuje merila, ki jih je treba uporabiti za uvrstitev nameravanega dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu v enega od štirih varnostnih razredov po Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO). Nadalje so določeni zadrževalni in drugi varnostni ukrepi, ki jih je treba zagotoviti, da se prepreči nenamerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje, definiran pa je tudi način uporabe znaka za biološko nevarnost.

10. septembra je začela veljati Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, ki določa posebne zahteve,  povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin, pa tudi vrste dejavnosti, mejne vrednosti emisij omenjenih spojin, prepoved uporabe nekaterih spojin, ter posebne ukrepe v zvezi z zmanjšanjem tveganja za zdravje ljudi, ki ga povzročajo emisije halogeniranih organskih spojin.

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Evropska komisija si je do leta 2020 zadala cilj povečati število sodnikov, tožilcev, pravnikov in drugih pravosodnih delavcev, ki so vešči v pravu EU. Komisija ima namen do leta 2020 okoli polovico vseh pravosodnih delavcev vključiti v katerega izmed evropskih pravosodnih programov usposabljanja. Cilj je usposobiti pravosodne delavce v uporabi prava EU na nacionalni ravni in hkrati zagotoviti večje zaupanje med različnimi pravosodnimi sistemi držav članic. VEČ

V sklopu strategije glede pravic intelektualne lastnine je Komisija sprejela Direktivo o zaščiti avtorske in sorodnih pravic (predlogi), ki spreminja veljavno direktivo 2006/116. Bistvena sprememba je zbližanje razlike med zaščito avtorske pravice avtorjev (sedaj 70 let po smrti avtorja) in zaščite za izvajalce (sedaj 50 let po izvajanju). Tako bo po novem tudi za izvajalce veljala zaščita 70 let po izvajanju. Spremembe prinašajo še nekatere novosti za izboljšanje zaslužka izvajalcev. VEČ

Evropska komisija je sprejela tudi predlog za uskladitev direktive o izobraževanju pomorščakov s prenovljenim mednarodnim pravom. Mednarodna pravila postavljajo minimalne standarde, evropska pa naj bi zagotovila njihovo izvrševanje. Leta 2007 je Mednarodna pomorska organizacija začela pregled Konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov iz leta 1978. Na podlagi pregleda so bili sprejeti amandmaji (t.i. manilski amandmaji), ki uvajajo nove standarde, veljati pa bodo začeli s 1.1.2012. VEČ

Komisija je predstavila poročilo o izvajanju priporočil EU s strani držav članic, ki zagotavljajo otrokom varno in brezskrbno uporabo storitev digitalnih tehnologij. V poročilu je navedeno, da se države članice na priporočila ne odzivajo primerno oz. se odzivajo z različnimi pristopi glede obravnave in prijavljanja nezakonitih ter škodljivih vsebin, zagotavljanja dostopa do vsebin primernih za otroke, večje varnosti socialnih omrežij za otroke ter zaščite otrok pred škodljivimi igricami. VEČ

13. septembra je Komisija začela javno posvetovanje za znanstvenike in druge zainteresirane skupine ter posameznike v zvezi s ponovno opredelitvijo evropskega raziskovalnega prizorišča. Namen posvetovanja je ugotoviti, kako se raziskovanje v EU lahko bistveno izboljša in do leta 2014 ustvariti enoten trg za znanje, raziskave in inovacije. S slednjim bi se raziskovalcem, raziskovalnim ustanovam in podjetjem omogočilo mobilnost, konkuriranje in mednarodno sodelovanje po vsej Evropi in tako povečalo tudi potencial rasti. VEČ

Komisija je sprejela prvi ukrep, s katerim se bo do leta 2015 zagotovilo, da bo v avtomobilih na voljo klic v sili za primere hudih nesreč. Tako naj bi imeli do leta 2015 vsi novi modeli avtomobilov in lahkih vozil vgrajen sistem eCall. V primeru hude nesreče sistem samodejno pokliče enotno evropsko številko za klic v sili 112 in reševalnim službam sporoči, kje se nahaja vozilo. VEČ

Komisija ima namen sprejeti paket ukrepov za povečanje konkurenčnosti  pristanišč in podpreti velik potencial za rast v tem sektorju do leta 2013. Ukrepi naj bi bili predvsem naravnani v znižanje administrativnih stroškov pristanišč, izboljšanje preglednosti financiranja ter pristaniških storitev. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-163/10 pojasnilo obseg imunitete, ki se prizna predstavnikom evropskega parlamenta za izrečena mnenja in oddane glasove pri opravljanju njihovih nalog. Predstavniki evropskega parlamenta uživajo zaščito po Protokolu o privilegijih in imunitetah Evropske unije. Imunitete tako ni mogoče podeliti, razen v primeru obstoja očitne in neposredne zveze med izraženim mnenjem ali glasovanjem in opravljanjem parlamentarnih dolžnosti. VEČ

V zadevi C-17/10 je generalni pravobranilec Kokott podal mnenje, da pravilo o prepovedi dvojnega kaznovanja glede iste stvari (ne bis in idem), ki je zapisano v Listini o temeljnih pravicah v 50. členu, ne preprečuje večim organom s področja konkurence v EU, da vodijo postopke proti enemu in istemu kartelu, vendar v povezavi z različnimi kraji in časi, kar pomeni, da dejansko ne gre za isto dejanje. Češki organ na področju konkurence je bil pristojen za izrekanje kazni po češkem pravu pred 1. majem 2004 v primeru protikonkurenčnih učinkov, ki jih je imelo delovanje svetovnega kartela stikalnih naprav za plin na Češkem. VEČ

V zadevi C-282/10 je generalna pravobranilka Trstenjak podala mnenje, da izvrševanje pravice do plačanega letnega dopusta po Direktivi o delovnem času ne more biti podvrženo zahtevi iz nacionalnega prava, po kateri je potrebno za pridobitev pravice do dopusta predhodno delati najmanj 10 dni (po francoskem pravu). Vendar pa se delavec ne more neposredno sklicevati na to pravico proti delodajalcu pred nacionalnim sodiščem. VEČ

 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikate, ki obravnavajo žalitev sodišča.

Na podlagi 11. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) mora sodišče onemogočiti vsako zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku pred sodiščem. V ta namen lahko sodišče s sklepom izreče denarno kazen do 1.300 evrov, če stranke, intervenienti, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki je v nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem, zlorabljajo pravice iz ZPP.
Sodišče lahko izreče tudi druge zakonsko določene ukrepe, rok za plačilo kazni pa ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od treh mesecev.
 VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom O človeku in funkciji izvajanja oblasti izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Pomembnejši in močnejši kot so položaji, večje so omejitve, ki jih pravo postavlja z namenom, da ne bi prišlo do zlitja med človekom, ki opravlja takšno funkcijo in samim smislom funkcije oz. položaja. Zgodovina je namreč pokazala, da so takšne stvari ekstremno nevarne." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


17.9.2011 Rok za vložitev vloge za izdajo nadomestne vinjete
  15 dni 30 dni
1.9.2011 Priznana obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, za sept. 2011, EUR na 12 mesecev
  2,17700 % 2,08900 %
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.