Avgust 2011, številka 8-2 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Spremembe in dopolnitve Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
 


 
  AKTUALNO


Hitreje do vpisa etažne lastnine

Od 9. avgusta je v veljavi novela Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL), ki odpravlja ovire za hitrejše in lažje opravljanje postopkov vpisa etažne lastnine ter določitve pripadajočega zemljišča k stavbi. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je nepreklicno odstopila. Protikorupcijska komisija je namreč v načelnem mnenju ugotovila, da ravnanje uradnih oseb na MNZ pri najemu prostorov za Nacionali preiskovalni urad (NPU) ustreza definiciji korupcije. Pred tem pa je Računsko sodišče izdalo MNZ negativno mnenje v revizijskem postopku o pravilnosti najema stavbe za NPU na Dimičevi in najema stavbe na Litostrojski v Ljubljani. VEČ

Vlada je v ponedeljek sprejela sklep, s katerim od državnega pravobranilstva zahteva, naj zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa vloži tožbo zoper informacijskega pooblaščenca, ker ta od finančnega ministrstva zahteva, naj razkrije pogodbe o poslovnem sodelovanju med državo in bankami, še posebej glede državnih vlog v bankah. VEČ

Čeprav bi morala biti denacionalizacija zaključena že leta 2005, se to še ni zgodilo, saj so imeli pristojni organi konec junija letos nerešenih še 395 zahtevkov. Po navedbah pravosodnega ministrstva je težava v dolgotrajnih postopkih ugotavljanja dejanskega stanja. VEČ

Inšpektorat za delo RS je lani na področju delovnih razmerij opravil 9908 inšpekcijskih nadzorov in pri tem ugotovil skupno 6456 kršitev. Največ kršitev so inšpektorji ugotovili v dejavnostih gradbeništva (1673), gostinstva (1058) in trgovine (937). V teh dejavnostih sicer opravijo tudi največ inšpekcijskih nadzorov. VEČ

V Državni revizijski komisiji ugotavljajo, da so razpisne dokumentacije v postopkih za oddajo javnega naročila pogosto površne. Svoje k povečanemu številu revizijskih zahtevkov prispeva tudi kriza. Predvsem pa menijo, da bi morala biti zakonodaja bolj prijazna in se ne bi smela tako spreminjati. VEČ

Morebitni kupci nepremičnin, ki jih bo Mestna občina Koper danes ponudila na javni dražbi, po pojasnilih Ministrstva za promet RS z njimi ne bodo mogli razpolagati. Dražba med drugim zajema več zemljišč na območju pristanišča, kjer je z uredbo prepovedan promet nepremičnin, opozarjajo na ministrstvu. VEČ

Kriminalisti Policijske uprave Celje so minuli teden zoper odgovorno osebo gradbenega podjetja Vegrad v stečaju podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. Preiskava še poteka, so danes sporočili iz policijske uprave. VEČ

Ponudba za konverzijo terjatev upnikov v pretežno cerkveni mariborski finančni družbi Zvon Ena Holding je bila neuspešna. Kot je na spletnih straneh Ajpesa objavila prisilna upraviteljica Mojca Breznik, prag najnižjega načrtovanega zneska za uspešnost konverzije terjatev v lastniške deleže v višini skoraj 83 milijonov evrov ni bil dosežen. VEČ

Po ljubljanskem okrožnem sodišču je tudi višje sodišče potrdilo, da je nekdanja najemnica hotela iz razvpite afere Črni les Duška Lajh upravičena do odškodnine, ki jo tožnica zahteva od časopisne hiše Delo. VEČ 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Vse zadnje spremembe in dopolnitve zakona pa so seveda vidne v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin prinaša novo poglavje o podatkih o prepovedi odtujitve in obremenitve. Ta se namreč vpiše z opravilno številko sklepa sodišča ali pristojnega organa, ki je prepoved odredil, datumom izdaje sklepa o začasni odredbi oziroma druge odločbe, naslovom sodišča oziroma pristojnega organa, ki je izdal sklep o začasni odredbi oziroma drugo odločbo, potrebna podatka pa sta tudi datuma začetka in prenehanja učinkovanja prepovedi. Novosti začnejo veljati 20. avgusta.

20. avgusta začne veljati Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja, ki ju izda minister, pristojen za področje, na katerem deluje inšpektor, o izdanih izkaznicah in značkah pa se vodi register. Predpis podrobneje ureja primere prenehanja veljavnosti izkaznice in značke ter njuno novo izdajo ali zamenjavo.

Banka Slovenije je izdala Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic. Predpis določa strokovne in etične standarde upravljanja na ravni banke, opredeljuje nasprotje interesov na ravni članov uprave in članov nadzornega sveta in dodatna pravila skrbnosti članov nadzornega sveta. Sklep velja od 6. avgusta dalje.

Sprejet je bil Kodeks poklicne etike notranjega revizorja, ki želi nedvoumno opredeliti poklicnoetične dolžnosti notranjega revizorja in zato opredeljuje temeljna načela obnašanja za vsakogar, ki opravlja notranjerevizijske naloge in je član Slovenskega inštituta za revizijo.

V veljavi je Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Slovenijo sprejete na podlagi letne kvote. Po uredbi bodo morale biti te osebe pred prihodom v Slovenijo zdravstveno pregledane. Pregled obsega anamnezo, klinični pregled, laboratorijske preiskave krvi in rentgensko slikanje pljuč. Stroške bo krilo notranje ministrstvo. VEČ

Sprejeta Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo začne veljati 20. avgusta in določa način predlaganja kandidatov za nagrado in priznanja, merila za podelitev le-teh, pa tudi višino finančne nagrade, ki za prejemnika nagrade ne sme presegati 3000 evrov, za prejemnika priznanja pa 1000 evrov. Javni poziv za predlaganje kandidatov se objavi najprej 1. junija in najkasneje do 1. septembra tekočega leta, odbor, ki podeljuje nagrade, pa mora pripraviti poročilo o svojem delu za preteklo leto najkasneje do 31. marca tekočega leta in ga v seznanitev poslati vladi. 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Sodišče EU je v zadevi C-462/09 odločalo o predhodnem vprašanju v zvezi z interpretacijo drugega odstavka b točke in petega odstavka 5. člena INFOSOC direktive. Spor je tekel glede izjeme za privatno razmnoževanje in plačilo nadomestila za privatno razmnoževanje. Prvo vprašanje sodišča se glasi, ali se omenjene določbe direktive morajo razlagati tako, da vsebujejo kriterije, ki omogočajo določitev osebe, ki je odgovorna za plačilo poštenega nadomestila za privatno razmnoževanje. Drugo vprašanje pa se glasi, ali se mora v primeru prodaje na daljavo opreme za razmnoževanje v različne države članice nacionalna zakonodaja razlagati tako, da se pošteno nadomestilo lahko zahteva od osebe, ki deluje s komercialnim namenom in je zavezana k plačilu. Sodišče je odločilo, da mora biti v načelu končni uporabnik, ki naredi kopijo, odgovoren za plačilo nadomestila iz drugega odstavka b točke 5. člena direktive. Je pa na državah članicah, da lahko vzpostavijo obveznost plačila nadomestila za privatno razmnoževanje za osebe, ki izdelujejo ali uvažajo opremo za razmnoževanje, saj le-te lahko prenesejo plačilo nadomestila skozi ceno na končnega uporabnika. Na državi članici, ki je vzpostavila obveznost plačila nadomestila, pa je tudi obveznost, da zagotovi, da avtorji dejansko dobijo povračilo za kopiranje njihovih del.

Evropsko državljanstvo vsem državljanom EU zagotavlja pravice konzularne zaščite v tujini. Tako lahko na primer zahtevate pomoč veleposlaništva ali konzulata druge države članice EU, če vaša država v tujini nima svojega predstavništva. Ta pravica velja za vsakdanje situacije, kot so kraja potnega lista, huda nesreča ali bolezen, aretacija ali pridržanje, pa tudi za izredne razmere, kot so bili nedavni dogodki v Libiji. Da bi bili evropski državljani bolje seznanjeni s to pravico, bodo vsi novi potni listi v EU opremljeni z informacijami o konzularni zaščiti ter naslovom spletne strani, kjer so na voljo vsi podatki o tem, kje lahko med bivanjem zunaj EU poiščete pomoč: www.consularprotection.eu. VEČ

Komisija EU je predlagala, naj se za ukrepe na področju upravljanja meja in vizumske politike v letu 2012 dodeli 370 milijonov evrov, kar je dobrih 100 milijonov več kot za letošnje leto. Največji del sredstev je namenjen nacionalnim programom in se bo tudi v luči migracijskih pritiskov povišal za kar 35 odstotkov. VEČ

Evropska komisija je tudi napovedala, da bo iz okvirnega programa za raziskave EU dodelila dodatnih 12 milijonov evrov za okrepitev zmogljivosti Evrope v boju proti patogenom, kakršen je virulentna bakterija Escherichia coli (E.coli), s katero se je pred kratkim v Evropi okužilo skoraj 4.000 ljudi, 46 jih je zaradi okužbe tudi umrlo. Jeseni bo čezmejni konzorcij z imenom ANTIGONE začel izvajati raziskave, namenjene pridobivanju čim popolnejših znanstvenih informacij o novem sevu bakterije E.coli, za kar bo posebej dodeljenih 2,1 milijona evrov, in o vrsti drugih virulentnih patogenov, ki lahko ogrozijo zdravje ljudi. VEČ 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo Višjega sodišča v Mariboru (I Cp 374/2011), ki obravnava publicitetne učinke vpisa v zemljiško knjigo.

Pozitivni publicitetni učinek je zapisan v prvem odstavku 6. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), v drugem odstavku istega člena pa negativni publicitetni učinek, ki pomeni, da tretji ni dolžan vedeti za podatek, ki je pomemben za pravni promet, pa ni vpisan v zemljiško knjigo. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali poletno obarvano kolumno z naslovom Življenje brez prava izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Življenje brez policije, inšpektorjev, odvetnikov, notarjev, tožilcev, sodnikov in finančnih izterjevalcev… Ali lahko prenesemo že zgolj misel na kaj takega? Ali smo še toliko svobodni, da si lahko vsaj zamislimo družbeno sožitje ter vse svoje aktivnosti brez pravnih omejitev?" VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.