Julij 2011, številka 7-4 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Učinkoviteje in hitreje do etažne lastnine
 
 
  AKTUALNO


Izvršitelji morajo denar od izvršb hraniti na skrbniškem računu

Od 26. julija so v veljavi spremembe in dopolnitve Pravilnika o službi izvršitelja, ki določajo, da mora izvršitelj po novem denarna sredstva, ki jih je pridobil z izvršbo, hraniti na skrbniškem računu.
Namen tega je v boljši ločitvi denarja, ki ga izvršitelj pridobi z izvršbo, od osebnega premoženja izvršitelja, saj je po dosedanji ureditvi izvršitelj denarni znesek do njegove izročitve hranil v sefu pri banki. Do sprememb pa je prišlo tudi pri ureditvi prevzema poslov v primeru razrešitve izvršitelja. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše novice tega tedna

Predlog novele Zakona o interventnih ukrepih (ZIU) določa prepoved zaposlovanja v javnem sektorju do konca prihodnjega leta, proračunski uporabniki pa v tem času razen izjemoma tudi ne bi smeli sklepati podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi. VEČ

Ministrstvo za finance je objavilo predlog novele Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), s katerim želi odgovoriti na nekatera opozorila gospodarstva glede obveznega pobota. Presečno obdobje za vpis obveznosti v obvezni pobot se tako podaljšuje, opredeljuje pa se tudi minimalni znesek 250 evrov. VEČ

V javni razpravi je predlog novega zakona o funkcionarjih, ki naj bi prenovil pravico do prejemanja nadomestila plače po prenehanju funkcije. VEČ

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ima v primerjavi z letom 2010 kar za 32,5 odstotka večji pripad zadev. Kljub temu zagotavljajo, da so vsi zahtevki za revizijo in pritožbe rešeni v okviru zakonsko določenih rokov. VEČ

Postopek v Avstriji, kjer je vložena obtožnica v zadevi Patria, poteka ločeno od slovenskih postopkov. Med njimi je tudi pravnomočno uvedena kazenska preiskava zoper dva obdolženca zaradi zlorabe uradnega položaja in napeljevanja k temu, so pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu. VEČ

Državna tožilka Branka Zobec Hrastar je zagotovila, da svoje odločitve o odstopu ne namerava spremeniti, kljub temu, da je okrožno državno tožilstvo zavrnilo kazensko ovadbo zoper njo. VEČ

Informacijska pooblaščenka je odločila, da mora Zavod RS za zaposlovanje v zvezi z ugotovljenimi kršitvami delovnopravne zakonodaje posredovati seznam pravnomočno zaključenih postopkov o prekrških zoper delodajalce. VEČ

Lokalne skupnosti bodo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se bo začel uporabljati leta 2012, dolžne posredovati centrom za socialno delo nekatere podatke, med drugim tudi podatke o upravičenosti do štipendij. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novi Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki stopi v veljavo 6. avgusta in se začne uporabljati 6. novembra, bo okrepil samostojnost državnega tožilca, prenovil Državnotožilski svet ter vključil višje državne tožilce v vodenje in delo okrožnih državnih tožilstev. Zakon ustanavlja specializirano državno tožilstvo (SDT), ki bo pristojno za pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj. Tak pregon namreč terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti.

S členom o posebni ureditvi davčnega odtegljaja od plačil v zvezi z začasnim mehanizmom zagotavljanja finančne stabilnosti v evroobmočju je bil dopolnjen  Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), nova določba velja od 26. julija.

Novela Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) prinaša določbe o izvajanju katastrskih vpisov, s katerimi se odpravljajo ovire, ki so v triletnem izvajanju ZVEtL preprečevale hitrejše ter učinkovitejše izvajanje postopkov za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega zemljišča k stavbi. Spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo 9. avgusta. VEČ

Novela Pomorskega zakonika (PZ) bo začela veljati 9. avgusta in določa podrobnejša pravila za podelitev posebnega statusa društvom, ki delujejo na področju pomorstva. Vsebuje možnost omejitve pravice stavke za pristaniške delavce, pristaniške nadzornike in pomorske inšpektorje v skladu z Zakonom o stavki (ZStk). Pilotsko plovilo in vlačilec morata med obvezno vleko in pilotažo uporabljati samodejni sistem identifikacije (AIS naprava), novo je tudi poglavje o preiskovanju nesreč na morju.

Sprejet je bil Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg), ki določa, da kolektivna pogodba velja tudi za delodajalce, ki so člani GZS-PTZ, ki trajno opravljajo delo na območju Republike Slovenije in so razvrščeni v podrazrede s šifro dejavnosti 88.101 - dejavnost invalidskih podjetij. Za stranke pogodbe je aneks zavezujoč od 23. julija dalje.

6. avgusta bo začel veljati tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) (uporabljal se bo od 1. septembra 2012 dalje), ki med novostmi prinaša razširitev pravic na otroke s posebnimi potrebami starimi med 21. in 26. letom starosti, ki se neprekinjeno izobražujejo v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja, splošnega in srednjega izobraževanja. Za otroke s posebnimi potrebami novi zakon opredeljuje tudi otroke z avtistično motnjo. Na ravni vrtca, šole, zavoda, lahko pa tudi v dijaških domovih, se uvaja svetovalna storitev kot oblika dodatne strokovne pomoči, poklicno usmerjanje pa bo ena ključnih nalog zavodov za izvajanje strokovnih nalog na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in bo sestavni del družbene pomoči učencem, ki se usmerjajo.

 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija EU je pripravila strožjo zakonodajo glede uporabe kreozota v industriji. Gre za strupeno in rakotvorno kemikalijo, ki se uporablja v lesenih železniških pragovih, električnih drogovih in ograjah. Po novih predpisih se jo bo smelo v EU prodajati le po predhodni odobritvi. Uporaba snovi je sicer prepovedana od leta 2003, še strožja pravila pa bodo začela veljati 1. maja 2013. Z novim sklepom Komisije se spreminja Direktiva o biocidnih pripravkih, temelji pa na oceni tveganja učinkov kreozota na zdravje ljudi in okolje. VEČ

Evropska komisija je predlagala nov evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, z namenom državljanom in podjetjem olajšati izterjavo čezmejnih dolgov. Namen je približati izterjave čezmejnih dolgov z enostavnejšim izterjavam znotraj države. Čezmejne izterjave so zapletene in drage, saj je potrebno poznati različne nacionalne zakonodaje, običajno plačati stroške tujih odvetnikov in prevode dokumentov. VEČ

Evropska komisija je predlagala novo in varnejšo zakonodajo glede uporabe vodnih skuterjev in jadralnih čolnov v evropskih vodah. Po znanstvenih raziskavah so lahko jezera in morske obale resno onesnažena zaradi koncentracij emisij dušikovega oksida, ki jih v evropske vode spušča okoli 6 milijonov vodnih skuterjev in motornih ter jadralnih čolnov. Spremembe Direktive o rekreacijskih plovilih predlagajo strožje meje dušikovega oksida, ogljikovodikov in trdnih delcev za rekreacijska vozila. Predlog izboljšuje tudi tržni nadzor. VEČ

Komisija je sprejela tudi zakonodajo, ki spodbuja avtomobilsko industrijo k inovacijam v nove tehnologije z zmanjšanimi emisijami ogljikovega dioksida. Uredba omogoča proizvajalcem, da pridobijo priznanje za zmanjševanje ogljikovega dioksida, če avtomobile opremijo z odobrenimi »eko-inovacijami«, ki zmanjšujejo te emisije. VEČ

Sodišče EU  je v zadevi C-506/08 P odločilo, da se delno razveljavi sodba sodišča splošne pristojnosti in delno razglasi za nične sklepe Komisije, s katerimi je zavrnila dostop do določenih notranjih dokumentov po Uredbi o dostopu do dokumentov institucij, ki se nanašajo na zaključene javne razpise. Za upravičeno zavrnitev dostopa do dokumentov mora Komisija navesti specifične razloge, ki podpirajo sklep, da bi razkritje informacij resno oslabilo proces odločanja in varstva pravnega nasveta. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Upravnega sodišča RS (I U 756/2009), ki obravnava ugovor izplačevalca dohodkov zoper sklep o izvršbi:

V skladu s 165. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) se davek izterja od delodajalca oz. izplačevalca dohodka, če ta ne ravna po sklepu o izvršbi, po katerem bi moral dolgovani znesek odtegniti delavcu. Zoper odločbo davčnega organa o naložitvi plačila celotnega zneska davka na predpisane račune se lahko delodajalec oz. izplačevalec pritoži v osmih dneh od vročitve, pritožba pa praviloma ne zadrži izvršitve odločbe. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Izguba zaposlitve, delavci brez plač, mobing ... Kaj se dogaja? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Skoraj ni dnevnih ali nočnih poročil, v katerih ne bi slišali, da je neko podjetje pred bankrotom. Zaposleni nameravajo stavkati, ne prejemajo plačil ali le miloščino, mnogi nimajo plačanih prispevkov za zavarovanje, ne vedo ali bodo jutri sploh še imeli delo, predvsem pa ali jim ne bo treba na Rdeči križ ali Karitas po konzerve, sol, olje in sladkor." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. julij 2011 Novi zneski otroškega dodatka: npr. za 1 otroka, če znaša dohodek na druž. člana do 15% povprečne plače
  114,85 €
1. julij 2011 Plačilo dela rejniku
  122,93 € 123,51 €
1. julij 2011 Materialni stroški za rejenca
  271,45 € 272,74 €
26. julij 2011 Najnižji znesek neodplačanega posojila, ki ga posojilodajalci vpišejo v register finančnega premoženja
  500.000 €
1. avgust 2011 Davek na bilančno vsoto bank - od osnove za davek
  0,1 %
25. julij 2011 Rast cen življenjskih potrebščin junija 2011 v primerjavi z junijem 2010
  + 1,3 %
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.