Julij 2011, številka 7-2 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Pet razlogov za nesodno reševanje delovnopravnih sporov v okviru posebnega centra
 


 
  AKTUALNO


Nova prometna zakonodaja določa višje kazni predvsem za najhujše prekrške, številne nove določbe tudi za kolesarje

Vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Voznika, ki ravna v nasprotju s predpisanim, se kaznuje z globo:

300 evrov, če ima do vključno 0,50 g/kg (0,24 mg/l) in kaže znake motenj v vedenju,

600 evrov, če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 g/kg (več kot 0,24 do vključno 0,38 mg/l);

900 evrov, če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 g/kg (več kot 0,38 do vključno 0,52 mg/l);

najmanj 1.200 evrov, če ima več kot 1,10 g/kg (več kot 0,52 mg/l).

Voznik tudi ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, če voznik ravna v nasprotju z navedenim se kaznuje z globo najmanj 1.200 evrov. 107. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa preverjanje psihofizičnega stanja in globo najmanj 1.200 evrov za voznika, ki ravna v nasprotju s policistovo zahtevo ali odredbo preizkusa s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola.

 VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Poslanke in poslanci državnega zbora so sprejeli predlog novega Zakona o državnem tožilstvu. Nov zakon naj bi okrepil samostojnost državnega tožilstva in predvsem omogočil učinkovitejši boj zoper najhujše oblike gospodarskega kriminala. S takšnimi postopki se bo ukvarjalo posebno, tako imenovano 12. državno tožilstvo. VEČ

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL). Novela odpravlja ovire sodišč za hitrejše in lažje opravljanje postopkov vpisa etažne lastnine in določitve funkcionalnega zemljišča pri stavbah. VEČ

Poslanci so sprejeli novelo Pomorskega zakonika (PZ). Z njim se v slovenski pravni red celovito prenaša tretji pomorski paket EU Erika III - od skupaj šestih direktiv zdaj še direktivi glede preiskovanja pomorskih nesreč in o skladnosti ladij z zahtevami države zastave - in vpeljujejo nekatere manjše spremembe, nujne za zagotavljanje varnosti plovbe. VEČ

Sprejeta je bila tudi novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), katere cilj je z davčnim ukrepom podpreti oziroma olajšati izvajanje poslov posojanja lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izvede država. Poslanci so sprejeli tudi novelo Zakona o banki Slovenije (ZBS-1), s katero se zakon usklajuje z novelo Zakona o finančnih zavarovanjih. VEČ

DZ je sprejel tudi novelo Zakona o bančništvu (ZBan-1), s katero se v slovenski pravni red prenaša direktiva EU, ki zaostruje pravila za nagrajevanje v bankah. VEČ

Davčna uprava skoraj dve leti opravlja poglobljene davčnoinšpekcijske preglede pri izbranih skupinah zavezancev. Na nobenega se ni pripravljala tako dolgo kakor na preverjanje odvetniških pisarn. VEČ

Protikorupcijska komisija je seznanjena z odločitvijo preiskovalne sodnice, da zavrne predlog NPU za hišno preiskavo pri bivšem evropskem poslancu Zoranu Thalerju zaradi domnevne korupcijske afere. Kot so pojasnili, proučujejo možnosti, da za preveritev dela sodnice zaprosijo pristojni organ. VEČ

Ljubljansko okrožno sodišče je lani od prejetih 52.604 rešilo 51.263 zadev, taka razlika med prejetimi in rešenimi zadevami ni netipična, je pojasnil predsednik sodišča Anton Panjan in poudaril, da so v zadnjem času opazili izrazito povečanje števila gospodarskih zadev. VEČ

Sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča Božena Novak je v tožbi SDS proti Delu zaradi navedb, da je denar iz Patrie končal v SDS, odločila, da se mora Delo opravičiti in plačati 10.000 evrov odškodnine. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
13.08.2011Zakon o bančništvu (ZBan-1)
01.09.2011Zakon o vrtcih (ZVrt)
01.09.2011Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB)
27.10.2011Zakon o tujcih (ZTuj-2)
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejeta je bila nova Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, ki ureja vprašanja o beguncih in osebah s priznano pravico do subsidiarne zaščite. Omenjenim subjektom je priznana pravica do prebivanja v Republiki Sloveniji, do pridobitve informacij, nastanitve, enkratne denarne pomoči, pa tudi izobraževanja in usposabljanja. Predpisu, ki začne veljati 7. avgusta, so priloženi obrazci za prošnjo za podaljšanje subsidiarne oblike zaščite, za zahtevek za nastanitev v integracijski hiši oziroma drugi nastanitveni zmogljivosti ministrstva ter za zahtevek za denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu.

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca, ki bo začel veljati 1. decembra 2011, določa obrazec, postopek in način izdaje omenjenega dokumenta ter vsebuje stroge določbe o kriterijih, ki jih mora vsebovati fotografija za potni dokument, opredeljuje pa tudi postopek naznanitve pogrešitve, vročitve in reklamacije potnega lista.

Spremembe Poslovnika Ustavnega sodišča začnejo veljati 1. oktobra in prinašajo novosti o vpisnikih, opravilih po prejemu vloge, ravnanjih z vlogami iz splošnega vpisnika in o dopolnitvah vlog.

16. julija začne veljati spremenjeni Pravilnik o zemljiški knjigi. Po novem se lahko v eZK-postopku opravljajo tudi poizvedbe, ki vključujejo izpis osnovnih pravnih položajev in predznamovanih pravic, pri katerih je oseba, ki zahteva izdelavo izpisa, vpisana kot imetnik.

Ustavno sodišče je v odločbi presodilo, da sta Zakon o parlamentarni preiskavi (ZPPre) in Poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS) ter državnemu zboru naložilo, naj protiustavnost odpravi v roku enega leta. Predlagatelji so menili, da zakon ne določa natančno pogojev za zaslišanje člana parlamentarne komisije za pričo in da takšne zahteve ni treba obrazložiti ali utemeljiti. Opozorili so, da poslovnik tretjini članov komisije omogoča, da predsednika ali člana predlaga za pričo, kar blokira delo komisij in krši 93. člen ustave. Ustavno sodišče je ugotovilo, da niti zakon niti poslovnik ne vsebujeta posebnega postopkovnega mehanizma, ki bi preprečeval sistematično in naklepno oviranje dela preiskovalnih komisij s predlaganjem za priče in izločanjem članov ter predsednika komisije, zato sta v neskladju z ustavo.

Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog države oziroma občine določa, da se sredstva zagotavljajo v obliki kapitalskih naložb, povečanja namenskega premoženja, s poroštvi in subvencijami ter posojili iz državnega oziroma občinskega proračuna. Predpis, ki velja od 12. julija, ureja tudi finančni inženiring.

Z odločbo je ustavno sodišče razveljavilo 127. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1). Predlagateljica zatrjuje, da je omenjena določba, s katero je na občino prenesena naloga, da prisilno izvrši odločbo stanovanjskega inšpektorja v primerih, ko zavezanec te odločbe ne izvrši sam prostovoljno, prenesena državna pristojnost in ne izvirna občinska pristojnost. Ustavno sodišče se je strinjalo, saj določba daje občinskemu upravnemu organu pristojnost za dovolitev in opravo upravne izvršbe in da gre za neskladje z drugim odstavkom 140. člena URS.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo že 17 vplivov in zadnji je začel veljati 30. decembra 2010. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

PRIMERJALNIK ČLENOV pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP.
 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


V zadevi C-263/09 je sodišče EU presodilo glede vprašanja znamke Skupnosti. Ugotavlja, da je imetnik imena upravičen preprečiti uporabo imena kot znamko Skupnosti, kadar to dopušča nacionalno pravo. Uredba o znamki Skupnosti določa, da je znamka lahko preklicana oz. razglašena za nično, kadar bi bila njena uporaba prepovedana glede na predhodno pravico, zlasti pravico do imena, kot je definirana po evropskem ali nacionalnem pravu. Po Uredbi pravica do imena ne more biti omejena na posebno lastnost osebnosti. Nasprotno, pojem lahko zajema tudi komercialno koriščenje imena. VEČ

V zadevi C-271/10 so sodniki največjega evropskega sodišča odločili, da povračilo avtorjem v primerih javnega posojanja ne more biti izračunano izključno glede na število izposojevalcev. Pri določanju višine povračila naj se upošteva tudi število del na voljo za izposojo, tako da večje izposojevalnice plačajo več. Zadeva obravnava primere, ki padejo pod Direktivo o pravici dajanja v najem. VEČ

Generalna pravobranilka Verica Trstenjak je v zadevi C-214/10 podala mnenje, da evropsko pravo ne izključuje omejitve pravice do letnega dopusta ali nadomestila za dopust pod pogojem, da je združljiv s ciljem nadomestila. Države članice lahko določijo zastaralni rok; 18 mesecev, po preteku katerih dopust ali nadomestilo ugasne, je dopusten in zadosten rok. Pravica do dopusta je določena v Direktivi o delovnem času. VEČ

Evropski parlament je sprejel Resolucijo o socialnih storitvah splošnega pomena. Resolucija v veliki meri povzema stališča Odbora regij, zlasti pri določbah o storitvah je poudarjena potreba po spoštovanju načela avtonomije lokalne in regionalne samouprave. Parlament je podal tudi predlog, da se oblikuje multilateralna delovna skupina najvišje ravni za storitve splošnega pomena, v kateri bodo zastopani Odbor regij, Parlament in Komisija. Naslednji korak naj bi bil oblikovanje skupne definicije storitev splošnega pomena, ki bo podlaga za jasen pravni okvir glede teh storitev. VEČ

Evropski varuh osebnih podatkov je opozoril Komisijo, naj zagotovi polno spoštovanje 3. odstavka 5. člena Direktive o e-zasebnosti. Po mnenju varuha je sistematično sledenje potrošnikovega spletnega obnašanja zelo vsiljiva praksa, ki je sedaj upravičeno podvržena strožjim pogojem. Po tem členu, ki je bil spremenjen v paketu sprememb iz leta 2009 in bi morale biti implementirane do 25. maja 2011, je hramba informacij na računalnikih z namenom sledenja uporabnikovega obnašanja dovoljena le ob pogoju privolitve uporabnika, kateremu je bil namen sledenja jasno in razumljivo sporočen. VEČ

Evropska komisija želi v okviru strategije za pospeševanje zaposlovanja podvojiti število mladih, učiteljev in raziskovalcev, ki bi prejeli štipendijo EU za študij in usposabljanje v tujini. Trenutno je prejemnikov okoli 400.000. Komisija bo prav tako namenila več sredstev za povečanje naložb v izobraževanje, ustvarjalnost in mlade, kar je že vključeno v predlogu proračuna 2014 - 2020 in s tem povečala zaposlitvene možnosti. VEČ

Komisija EU kljub izgubljenemu in brezupnemu boju proti drogam še vedno ubira stara in neproduktivna pota v tem boju. Namesto, da bi skušala iz tega sektorja potegniti čimveč denarja in si hkrati zagotoviti večji nadzor nad proizvodnjo, prodajo in porabo, sili v še več trošenja finančnih in drugih sredstev za ta namen. Tako v svojem poročilu navaja, da je treba sprejeti strožje ukrepe za reševanje vse večjega problema novih sintetičnih drog, ki se prodajajo zakonito prek spleta in v specializiranih trgovinah. Komisija ima namen zaostriti pravila o obravnavi novih psihoaktivnih drog, tako da bi se v čimvečji meri preprečila njihova prodaja. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


S 1. julijem so se začeli uporabljati štirje novi predpisi s področja prometne zakonodaje in sicer Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakon o voznikih (ZVoz) in Zakon o motornih vozilih (ZMV).

Novi zakoni vsebujejo veliko prekrškov, med najbolj aktualnimi pa so za voznike motornih vozil tisti, ki določajo višino glob za prekoračenje dovoljenih hitrosti. ZPrCP tako določa, da se voznika, ki prekorači dovoljeno hitrost v območju za pešce, v območju umirjenega prometa ali v območju omenjene hitrosti, kaznuje z globo npr. najmanj 1200 evrov in izrekom 18 kazenskih točk, če prekorači dovoljeno hitrost za več kot 30 km/h. Voznik, ki za več kot 50 km/h prekorači hitrost na cesti v naselju, je kaznovan z najmanj 1200 evri, 18 kazenskimi točkami in prepovedjo vožnje motornega vozila. Globe so nižje za prekrške na avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami - v primeru prekoračitve za več kot 50 km/h globa znaša najmanj 400 evrov, 9 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila. Vožnja v nasprotni smeri na avtocesti ali hitri cesti je kaznovana z 1200 evri in izrekom 18 kazenskih točk. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS (Sodba VIII Ips 414/2009), ki obravnava odpust dolga in ugasnitev terjatve.

Če upnik izjavi dolžniku, da ne bo zahteval njene izpolnitve, in se dolžnik s tem strinja, obveznost preneha (319. člen Obligacijskega zakonika (OZ)). V obravnavani reviziji gre za podoben dejanski in pravni položaj, kjer je bil tožnik direktor tožene stranke. Upravičen je bil do plače po svoji pogodbi, vendar si je sam odrejal, da se mu izplačuje nižja plača. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Kaj lahko rečemo o samostojni poti? izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Ko pogledam prvi slovenski parlament in vlado, vidim nekatere skoraj nespoznavne obraze, polne veselja in pričakovanj, poštenja in zanosa. Kdaj se je torej vse obrnilo, kdaj so h »koritom» začeli hoditi tisti, ki bi radi nekaj več?" VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


8. julij 2011 Rast cen življenjskih potrebščin v RS v juniju 2011 glede na maj 2011
  -0,5%
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.