Junij 2011, številka 6-5 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 


 
  AKTUALNO


Nova pravila v cestnem prometu

S 1. julijem začne veljati nova prometna zakonodaja, zato bodo policisti že dan prej seznanjali udeležence v prometu s spremembami, opravljali pa bodo tudi kontrolo prometa. Po novem bodo varnost v cestnem prometu urejali štirje zakoni namesto enega, in sicer Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o motornih vozilih (ZMV) in Zakon o voznikih (ZVoz). Spremembe so namenjene povečanju varnosti vseh udeležencev cestnega prometa, posebna pozornost se namenja tudi zaščiti šibkejših udeležencev v prometu. Nova zakonodaja natančneje določa pristojnosti občinskega redarstva, uvaja pa tudi rehabilitacijske programe in zdravniške preglede s svetovanjem. Seveda pa so tu še strožje kazni, najvišja bo znašala 1200 evrov. VEČ 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše novice tedna

Zunanji minister Samuel Žbogar je predstavil potek priprav na arbitražo glede meje s Hrvaško, med drugim pa je spregovoril tudi o reševanju vprašanja Ljubljanske banke, kandidaturi Slovenije za nestalno članico v Varnostnem svetu ZN ter predstavil poglede o razmerah znotraj Evropske unije in glede Grčije. Predsednik Türk, ki se mudi na delovnem obisku pri ZN v New Yorku, je dejal, da ima glede kandidature Slovenije dober občutek. VEČ

Ministrstvo za gospodarstvo je 24. junija v 30-dnevno (do vključno 25. julija 2011) javno obravnavo poslalo predlog novega energetskega zakona. Po besedah že bivše ministrice za gospodarstvo se večina sprememb navezuje na uveljavljanje evropskih direktiv in uredb. VEČ

Predlog rebalansa proračuna DZ za leto 2011 je bil potrjen s strani kolegija predsednika DZ. Z rebalansom bo parlamentarna vreča zmanjšana za 380.000 evrov, prvotni predlog pa naj bi bil bojda cel milijon, vendar taka višina ni bila potrjena, ker bi to pomenilo težave pri delu DZ. Predlog je po mnenju opozicije pomanjkljiv in premalo razdelan. VEČ

Predlog revizijskega poročila o najemu prostorov NPU je bil poslan ministrstvu za notranje zadeve. MNZ ima možnost ugovora, o katerem ima pristojnost odločati senat sodišča. Končno poročilo bo predvidoma izdano še to poletje. Neuradno naj bi bil izid poročila negativen. VEČ

27. junij je dan slovenske policije. Ta dan je bil določen zaradi spomina na začetek organiziranega upora agresorju v osamosvojitveni vojni in v spomin na spopad policistov z JLA na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Na Holmcu je bila tudi slovesna prireditev ob dnevu policije, kjer sta bila posebej izpostavljena padla policista na Holmcu Željko Ernoić in Bojan Štumberger, poleg njiju pa še ostali padli policisti v vojni za Slovenijo Marijan Dobelšek, Robert Hvalc, Stanislav Strašek in Franc Šoster. Zahvalo za njihov pogum in požrtvovalnost smo jim dolžni vsi. VEČ

Ustanovljeni so bili štirje specializirani oddelki sodišč za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala. Po besedah še dejavnega pravosodnega ministra Zalarja gre za eno izmed največjih sprememb v pravosodju po uvedbi mediacije, specializirana sodišča, kjer bodo sodili najizkušenejši sodniki v državi, pa naj bi zagotavljala bolj kakovostne in hitrejše sodne epiloge v zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala. VEČ

Mednarodno kazensko sodišče je izdalo zaporni nalog za Gadafija zaradi zločinov proti človeštvu. VEČ

Predsednik DZ je razpisal 1. september 2011 kot začetek roka za zbiranje 40.000 podpisov volivk in volivcev za razpis referenduma o družinskem zakoniku. Zbiranje podpisov se bo zaključilo 5. oktobra 2011. VEČ

Računsko sodišče je v zvezi s smotrnostjo izvajanja protidobav pri nakupu vojaške opreme med letoma 2000 in 2008 izdelalo revizijo, v kateri ugotavlja, da sistem protidobav ni učinkovit. Sodišče je vladi in ministrstvu za obrambo podalo priporočila za učinkovitejše in uspešnejše izvajanje protidobav. VEČ

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide pri Državnem zboru je potrdil predlog novele zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Člani odbora so potrdili tudi dopolnilo glede možnosti porabe neporabljenih javnih sredstev. Spremembe naj bi pripomogle k lažji uporabi zakona in k poenostavljanju postopkov za uporabnike. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


24. junija je bil objavljen Zakon o evropskih svetih delavcev (ZESD-1). Z zakonom se v naš pravni red prenaša Direktiva 2009/38/ES, ureja pa ustanavljanje evropskih svetov delavcev, ki so sestavljeni iz predstavnikov delavk in delavcev in boljše postopke obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah in povezanih družbah, ki imajo sedež družbe, obvladujoče družbe ali pooblaščene podružnice v Sloveniji in poslujejo vsaj v dveh državah članicah. Zakon je začel veljati 25. junija 2011.

S spremembami Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) se usklajuje domači pravni red s pravnim redom EU, ki je na tem področju tudi doživel spremembe. Poglavitne rešitve predstavljajo prenovljena ureditev instituta 30-dnevnega plačilnega roka, sankcije v primeru neupoštevanja določitve tega roka, solidarne odgovornosti plačila voznine samo za avtoprevozniško dejavnost in prenos kontrole dovolilnic iz državnih organov na gospodarske subjekte. Spremembe predvidevajo tudi organiziranost Direkcije za javni potniški promet, ki bo imela nalogo celovitega upravljanja in vodenja integriranega javnega potniškega prometa v RS. Z novo Direkcijo se združujejo funkcije delovanja več upravnih organov, in sicer Direkcije za ceste, Direkcije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva z šolstvo in šport.

Spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) usklajujejo slovensko zakonodajo s pravom EU. Poglavitne novosti predstavljajo določbe o dopustnosti opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami v Sloveniji za tuje nepremičninske družbe ob izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. S to določbo se odpravljajo določbe o opravljanju storitev pod pogojem vzajemnosti. Dejavnost posredovanja lahko opravlja tudi tuja fizična oseba, ki ima v tujini priznano poklicno kvalifikacijo nepremičninskega posrednika. Posebej so urejena pravila o zavarovanju odgovornosti nepremičninske družbe s sedežem izven RS. Upravni postopek izdaje licence pri ministrstvu za prostor se za slovenske državljane odpravlja, dovolj za opravljanje dejavnosti je certifikat pridobljen iz naslova poklicne kvalifikacije posrednika za nepremičnine.

27. junija 2011 je bil objavljen Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen). Dejavnost agencijskega obveščanja je izrednega pomena za vsako družbo, zato se z zakonom želi zagotoviti samostojnost in neodvisnost agencije pri njenem delovanju. Uredniki, novinarji in drugi avtorji morajo biti avtonomni pri ustvarjanju programskih vsebin in vodeni le prek vsebinske zasnove ter profesionalnih meril in standardov, ne smejo pa biti pod vplivom kakršnihkoli ideoloških, političnih ali ekonomskih skupin, kar se zagotavlja z opredelitvijo obsega in vsebine javne službe ter ločitvijo te službe od tržnih dejavnosti. S tem se zagotavlja tudi transparentno in stabilno financiranje. Javna služba STA je brezplačna in na voljo vsem pod enakimi pogoji. Zakon določa tudi način izvolitve, razrešitve in strokovne sestave nadzornega sveta, direktorja in odgovornega urednika. Zakon začne veljati 12. julija 2011.

Zakon o tujcih (ZTuj-2) prinaša novosti glede varovanja pravic tujcev, tako da se jim izda odločba in rok za zapustitev države, imajo pa tudi možnost pritožbe. Uvaja se tudi možnost prepovedi vstopa v državo. Zakon uvaja modro karto EU, ki predstavlja enotno dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje. Poglavitni smisel je v lažjem in hitrejšem pridobivanju dovoljenj za prebivanje za visokokvalificirane delavce. Zakon tudi uvaja določbe za varovanje pravic tujcev, ki so žrtve nezakonitega zaposlovanja. Takim delavcem se bo podelilo ali podaljšalo dovoljenje za prebivanje zaradi sodelovanja v kazenskem procesu proti delodajalcu ali zahtev po plačilu neporavnanih obveznosti s strani delodajalca. Vizumsko poslovanje je sedaj usklajeno z evropskim pravnim redom (Uredba 810/2009). Zakon se začne uporabljati 27. oktobra 2011.

S spremembami Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT) se poroštva RS lahko dajejo samo za celoten znesek kredita, ročnost posameznega kredita za družbe v težavah pa ne sme biti krajša od 5 in daljša od 10 let. Obrestna mera in stroški kreditov morajo biti primerljivi s tistimi, po katerih se zadolžujejo komitenti najvišjega bonitetnega razreda banke. Spremenjena je tudi opredelitev družbe v težavah in namenov, za katere poroštva po novem ne bo več mogoče dodeliti.

Sprejeti so bili še nekateri predpisi, med katerimi izpostavljamo Prometni pravilnik, Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, Pravilnik o programih dodatnega usposabljanja voznikov in programu usposabljanja izvajalcev programa, Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku, Pravilnik o organizaciji in pravilih bivanja v integracijski hiši, Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju in Akt o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Se vozite po cestah? Za varno, odgovorno in cenejšo vožnjo je nujno, da poznate Zakon o varnosti v cestnem prometu (ZVCP-1).

Vendar pa morate uporabiti zakon, ki upošteva in ima vključene vse spremembe. Zato vzemite v branje IUS-INFO ČISTOPIS ZVCP-1, ki vključuje vseh 18 sprememb, kolikor jih je zakon že doživel od objave leta 2004. Med spremembami dobite tudi nove predpise, ki bodo s 1. julijem nadomestili ZVCP-1. Vkolikor pa potrebujete verzijo zakona, ki je veljala v kakšen vmesnem časovnem obdobju, pa pojdite v ČASOVNO LESTVICO
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Evropska komisija in parlament sta predstavila skupen javni register za preglednost, s katerim se bo skušalo izboljšati preglednost procesa odločanja v EU. Register vsebuje še več podatkov o akterjih, ki imajo interes vplivati na evropsko politiko. Poleg lobistov, bodo po novem v register vključene tudi odvetniške pisarne, nevladne organizacije, skupine za razmislek, skratka vsi, ki hočejo vplivati na politiko EU. VEČ

20. julija začne veljati Direktiva o varnosti igrač, tako da morajo države članice do takrat nacionalno zakonodajo uskladiti z zahtevami iz direktive. Direktiva uvaja izboljšan nadzor trga, obvezno CE označevanje in obveznosti proizvajalcev, uvoznikov, distributerjev glede zagotavljanja ocene varnosti in skladnosti. Nove in strožje so tudi varnostne zahteve glede kemičnih substanc, možnosti zadušitve in samih opozoril na igračah. VEČ

Komisija EU je ustanovila platformo za pametno specializacijo, ki bo regijam in državam članicam nudila podporo za boljše strategije na področju raziskav in inovacij. S pomočjo platforme bo regija ocenila svoje posebne prednosti in pomanjkljivosti glede raziskav in inovacij ter tako izkoristila ali izboljšala konkurenčne prednosti. Glede na zadnje statistične podatke o raziskavah in razvoju je to področje, na katerem EU izgublja vodilno mesto, zato EU poskuša s to platformo. VEČ

Komisija EU je sprejela novo strategijo za boj proti goljufijam, ki naj bi posodobila in modernizirala politike boja proti goljufijam. V strategiji je zajetih več ukrepov, ki bodo Komisiji zagotovili upravljanje ali nadzor nad skladi EU na vseh ravneh in sektorjih ter preprečevanje in odkrivanje goljufij v zvezi s proračunom EU. Ukrepi so namenjeni odkrivanju in preprečevanju goljufij skozi celoten cikel t.j. na zgodnji stopnji do preiskav, kazni in izterjave nepravilno porabljenih sredstev kot tudi prihodkov in odhodkov iz proračuna EU. Strategija je povezana z Akcijskim načrtom EU za boj proti tihotapljenju cigaret in alkohola na vzhodni meji EU. VEČ

Četrtletno poročilo Komisije o zaposlovanju in socialni situaciji kaže, da trg delovne sile počasi okreva vendar neenako po državah članicah. Zaposlovanje se je povečalo glede na drugo četrtletje leta 2010, vendar izdatno manj kot ekonomski izkaz. Nezaposlenost se je zmanjšala znatno bolj v državah članicah, ki imajo stopnjo brezposelnosti že tako pod povprečjem EU. Izguba delovnih mest je skozi celotno krizo skoncentrirana na delavce, ki so v spodnjem-srednjem plačnem razredu. VEČ

Islandija je uspešno začela pristopna pogajanja z EU. Odprli so prva štiri poglavja pogajanj in dve od teh tudi že začasno zaprli. VEČ

V zadevi C-83/10 je generalni pravobranilec Sharpston podal mnenje, da potniki lahko zahtevajo povračilo razumnih stroškov, ki so nastali, ker letalska družba ni uspela poskrbeti in pomagati potnikom v primeru odpovedanega leta. To povračilo se ne sme poravnati z nadomestilom, ki se plača za primer odpovedanega leta. Zadeva obravnava Uredbo o povračilih potnikom v zračnem prometu, ki določa v primeru odpovedanega leta povračilo za let ali zagotovitev nadomestnega leta. Letalska družba mora tudi zagotoviti ustrezno oskrbo in pomoč v primeru odpovedi leta. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


V tokratnem izboru smo se odločili za pokojninsko temo. Komentar obravnava varovanje pravice do pokojnine, ki je določena že z Ustavo, in sicer njenim 50. členom. V zadevi VIII Ips 296/2009 je bilo ugodeno reviziji odločbe sodišča druge stopnje, ki je odrekla pravico do pokojnine zaradi uveljavitve pokojnine pri tujem nosilcu zavarovanja.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v prvem odstavku 177. člena določa, da lahko zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh ali več pokojnin iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji (RS), uživa le eno od njih po lastni izbiri. Enako velja tudi v primeru izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnin tudi v drugih državah, če zavarovanec pridobi pravice na podlagi istih pokojninskih obdobij.
VEČ 
 

 
  IUS KOLUMNA


Za zadnji junijski tednik Ius News smo izbrali kolumno višje državne tožilke Vlaste Nussdorfer z naslovom Nasilje ne prizanaša niti starejšim.

Gospa Nussdorfer vam tudi tokrat ponudi nekaj modrostnih verzov, ki vam bodo spodbudili misli. V besedi pa razpravlja o starejših, o njihovem bivanju doma ali domovih za starejše ter o odnosih med mlajšimi in starejšimi člani družine.

Spominjam se časov, ko je zelo malo ljudi bivalo v domovih za starejše občane. Najraje so ostajali doma, saj so domove imenovali »hiralnice, zadnje postaje, domovanja brez duše in usmiljenja tam zaposlenih, ...«. VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


27. junij 2011 Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja
  za junij 2011 1,28 % (letno)
                         0,11 % (mesečno)
27. junij 2011 Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite
  za 1000 EUR na 6 mesecev 22,0 %
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 
 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.