Junij 2011, številka 6-4 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 


 
  AKTUALNO


Pred bližajočem se 20. rojstnem dnevu naše države

Tik pred dnevom državnosti, ki bo v soboto 25.6., vam v branje ponujamo pogled Antona Tomažiča, člana prvega demokratično izvoljenega parlamenta (takrat še Skupščine RS) in predsednika Zakonodajno-pravne komisije Skupščine RS v letu 1991, na 20 letno zgodovino države. VEČ 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše novice tega tedna

Poslanci so potrdili kompromisni predlog družinskega zakonika, ki omogoča posvojitev biološkega otroka istospolnega para, prepoveduje kaznovanje otrok, uvaja pa tudi nova instituta zagovornika otrok in mediacije. VEČ

Državni zbor je zavrnil predlagano novelo zakona o volitvah v državni zbor in se tako izrekel proti ukinitvi volilnih okrajev ter uvedbi absolutnega preferenčnega glasu. VEČ

Novela zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, s katero želi vlada ohraniti šest podjetij in s tem okrog 850 delovnih mest, je bila potrjena v državnem zboru. Predvideva namreč vzpostavitev pogojev, po katerih lahko ministrstvo za gospodarstvo opredeljuje pomoč v obliki poroštev, ki so dobra alternativa posojilom. VEČ

Od svetovnem dnevu beguncev so Združeni narodi opozorili, da kar 80 odstotkov vseh beguncev živi v državah v razvoju, največ jih živi v Pakistanu, sledita mu Iran in Sirija, največ beguncev pa prihaja iz Afganistana. VEČ

Finančni ministri EU so dosegli dogovor o krepitvi začasnega mehanizma za stabilnost evra in sicer tako, da bo imel 780 milijard evrov kapitala in za 440 milijard evrov efektivne zmožnosti posojil, povečanje kreditnega potenciala Slovenije pa predstavlja problem za njen javni dolg, ki se s tem povečuje. VEČ

Minister za delo, družine in socialne zadeve Ivan Svetlik in minister za civilne zadeve BiH Sredoje Nović sta podpisala sporazum o zaposlovanju, ki ureja pogoje in obseg zaposlovanja državljanov BiH v Sloveniji, vprašanja v zvezi z izdajo dovoljenja ter pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev. VEČ

Civilna iniciativa za družine in pravice otrok je v državni zbor prinesla podpise za začetek postopka za razpis referenduma o družinskem zakoniku. VEČ

Pavel Gantar ostaja predsednik državnega zbora, proti njegovi razrešitvi je glasovalo 46 poslancev. VEČ

Državni zbor je izvolil tri člane Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu, na predlog predsednika republike Danila Türka so bili izbrani Borut Bohte, Rajko Knez in Jernej Sekolec. VEČ

Poslanci in poslanke so glede novele zakona o zdravniški službi (poročilo Odbora za zdravstvo) sklenili, da ni primerna za nadaljnjo obravnavo, s tem pa so zavrnili predlagano uzakonitev prostovoljnega članstva v zdravniški zbornici. VEČ

Predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je bil v državnem zboru sprejet. Njegov glavni cilj je zagotovitev javnosti podatkov o transakcijah, ki potekajo med Slovenijo ter državami oz. območji, ki veljajo za davčne oaze. VEČ

Minister za šolstvo Igor Lukšič je po odstopu Gregorja Golobiča začasno prevzel vodenje ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Državni zbor je sprejel avtentično razlago 1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ORZFPPIPP21-1), ki pravi, da je treba citirano določbo razumeti tako, da se štejejo kot prednostne terjatve v postopku zaradi insolventnosti med plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka tudi denarna povračila (odškodnine) namesto odpovednega roka za prenehanje delovnega razmerja, dogovorjena med delodajalcem in delavci po zakonu, ki ureja delovna razmerja in sicer v sorazmernem delu, glede na čas od sklenitve dogovora do začetka postopka zaradi insolventnosti.

Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil med drugim določa vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih vozil ter način in postopek izdaje zdravniških spričeval. O ugovoru zoper zdravniško spričevalo odloča posebna zdravstvena komisija, pravilnik pa začne veljati 2. julija 2011.

Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju velja od 18. junija dalje, vsebuje pa določbe o pogojih za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, postopku izbire upravičencev do sofinanciranja programov, merilih in postopku podelitve državnih priznanj ter o načinu vodenja evidenc.

Ustavno sodišče je z odločbo ustanovilo občino Ankaran in njegovo območje izločilo iz Mestne občine Koper. Odločilo je, da naj bi prvi občinski svet štel trinajst članov, enega od njih izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti na podlagi posebne volilne pravice. V okviru rednih volitev se prve volitve v Občino Ankaran izvedejo leta 2014. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo zaradi vseh preteklih odločb ustavnega sodišča, ki jih ni bilo mogoče izvršiti. Že novembra 2010 je namreč ugotovilo, da razpis volitev v Kopru ni v skladu z ustavo, ker državni zbor ni ustanovil občin Ankaran in Mirna. Odločilo je, da je parlament deloval samovoljno in arbitrarno ter mu zato naročilo, naj navedeno protiustavnost odpravi, na kar pa se je državni zbor odzval le delno, saj je ustanovil samo občino Mirna in nato ponovno razpisal volitve v Kopru. Prebivalci naselja Ankaran tako niso mogli izvrševati svoje pravice do lokalne samouprave in ravno z namenom zagotovitve ustreznega ustavnosodnega varstva pravic pobudnikov do omenjene pravice je ustavno sodišče ustanovilo občino Ankaran in s tem omogočilo izvršitev odločbe št. U-I-137/10.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


So v besedilu Zakona o javnih cestah (ZJC), ki ga s pridom uporabljate, upoštevane vse spremembe?

Preverite v IUS-INFO ČISTOPISU ZJC, ki vključuje vseh 12 sprememb Zakona o javnih cestah, kolikor jih je od leta 1997, ko je bil objavljen v Uradnem listu, že doživel. V ČASOVNI LESTVICI pa si lahko ogledate čistopise z vsemi posameznimi spremembami. Na voljo jih je 13. 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Do leta 2020 si je Evropa zadala cilj 20-odstotne energetske učinkovitosti, kar pa ob sedanjih ukrepih in delovanju ne bo uresničljivo. Neuresničitev zadanega cilja bi pomenila zmanjšanje konkurenčnosti, povečanje emisij CO2 in ogrozitev varne preskrbe z energijo. Komisija je zato predlagala novo direktivo z novimi ukrepi za večjo energetsko učinkovitost s strani držav članic od pretvorbe energije do končne porabe. Učinkovitejša poraba bi pomagala državljanom, javnim organom in podjetjem pri nižjih računih za elektriko, ukrepi pa bi pomenili tudi potencial za ustvarjanje novih delovnih mest. VEČ

Komisija EU si je zadala nalogo posodobiti direktivo o poklicnih kvalifikacijah na podlagi javnega posvetovanja in ocene o delovanju veljavne direktive. Nova direktiva naj bi pripomogla k večji konkurenčnosti, spodbujanju rasti in ustvarjanju novih delovnih mest. Z njo bi tako uvedli poklicno izkaznico, s katero bi bilo priznavanje kvalifikacij v drugi državi članici lažje. Ena izmed možnih rešitev bi bila lahko tudi skupna platforma za lažjo mobilnost strokovnjakov. Preoblikovane pa bi bile lahko tudi minimalne zahteve glede usposabljanja za nekatere poklice. Zainteresirane strani lahko sodelujejo pri posvetovanju do 20. septembra 2011. VEČ

Z 18. junijem 2011 začne veljati Uredba o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah. Po tej uredbi bodo postopki določanja preživnin ob ločitvah staršev hitrejši, saj se vzpostavlja sistem za celotno EU, kar pomeni lažjo izterjavo preživnin od staršev v drugih državah članicah, torej v čezmejnih primerih. Dosedanje možno izmikanje obveznostim bo tako postalo precej težje, kar pa pomeni boljšo zaščito otrok, vsaj kar se tiče materialne plati. Poleg hitrejših postopkov pa uredba prinaša tudi določbe o sodelovanju med organi pri vlogah za preživnino. VEČ

Komisija je sprejela predlog uredbe namenjene boljši obveščenosti potrošnikov po celotni EU glede posebnih prehrambenih izdelkov. Predlog nadomešča direktivo o dietetični hrani in ukinja koncept dietetične hrane, ki se močno razlikuje od države do države in povzroča le težave na notranjem trgu. Predlog uredbe krepi in razjasnjuje določbe glede hrane za šibkejše člane družbe, ki potrebujejo večjo zaščito (predvsem dojenčki, otroci do tretjega leta in osebe s posebnimi zdravstvenimi težavami). To se bo doseglo predvsem s pravili glede sestave in označevanja, enotnim seznamom sestavin, ki se lahko dodajo tej hrani, ipd. VEČ

V združenih zadevah C-65/09 in C-87/09 je sodišče EU odločalo o zamenjavi blaga z napako. Sodišče tako ugotavlja, da mora prodajalec v primeru zamenjave blaga z napako, odstraniti blago, ki ga je potrošnik v dobri veri kam namestil, in namestiti tja zamenjavo ali nositi stroške teh opravil. Povrnitev stroškov je lahko omejena na vsoto primerljivo z vrednostjo blaga in glede na pomembnost napake. Po Direktivi o prodaji potrošniškega blaga oz. o potrošniški prodaji je prodajalec odgovoren potrošniku za kakršnokoli neskladje s pogodbo, kar mora odpraviti brezplačno, razen v primeru, da je to nemogoče ali v velikem nesorazmerju s pogodbenimi obveznostmi in pogoji. VEČ

V zadevi C-462/09 je sodišče EU presojalo o izjemi privatnega reproduciranja pri avtorski pravici po Direktivi o avtorski in sorodnih pravicah (Infosoc direktiva). Države članice, ki so uvedle izjemo privatnega reproduciranja, so zavezane, da zagotovijo učinkovito nadomestilo za poštena povračila avtorjem. Ta obveznost obstaja tudi v primeru, da je komercialni prodajalec reprodukcijskih medijev iz druge države članice. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo izbrali komentar evropske tematike, in sicer o pristojnosti sodišča EU za predhodno odločanje. Sodišče EU je pristojno za odločanje v zadevah, ki spadajo v okvir prava Unije, deluje pa z odločanjem v okviru postopka predhodnega odločanja in različnih vrst tožb (npr. tožba zaradi neizpolnitve obveznosti ali ničnostna tožba), pritožb ter revizije.

Komentar obravnava štiri zadeve (zadevo C-196/09, zadevi Dorsch Consult, C-54/96 in Häupl, C-246/05 ter zadevo Parfums Christian Dior, C-337/95) v povezavi z 267. členom PDEU. VEČ  
 

 
  IUS KOLUMNA


V prvem poletnem tedniku Ius News vam v branje priporočamo vročo kolumno izpod tipkovnice dr. Cerarja z zanimivim naslovom Zakaj ne gre brez političnih strank.

Profesor Cerar tokrat išče odgovore na vprašanje ali nam je živeti brez političnih strank, kakšne bi bile alternative, ali je problem v politiki sami ali pa je problematičen nivo političnega diskurza in obračunavanja. Uvodne misli začne takole:

V sedanjem težavnem času, ko se počasi, a vztrajno razkrivajo mnoge negativne posledice vladanja sedanje in preteklih vlad, ki so pod vplivom najrazličnejših finančnih, ekonomskih in drugih lobijev ter svojih ožjih in širših krogov in prirastkov praktično pozabile na mnoge ideale demokracije in pravne države, so med najbolj kompromitiranimi akterji tudi politične stranke. Toda ali obstaja realna alternativa? Ali lahko družba (pre)živi brez političnih strank? VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


17. junij 2011 povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen
  za maj 2011 340,46 eurov na 1000 litrov
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 
 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.