Junij 2011, številka 6-3 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 


 
  NOVOSTI


Državno pravobranilstvo se je v preteklem letu srečalo z naraščanjem obravnavanih primerov, spodbudna pa je ugotovitev, da je naraslo tudi število zaključenih zadev. VEČ

Poslanci so zavrnili novelo zakona o javnih cestah, s katero bi Družbo za avtoceste (Dars) zavezali k odstranitvi delov cestninskih postaj, namenjenih cestninskim zavezancem z vinjetami. VEČ

Vrhovno sodišče v poročilu za leto 2010 ugotavlja, da so bila tega leta sojenja za več kot polovico krajša kot leta 1998, finančno stanje je zadovoljivo, opozarja pa na problematiko kakovosti predpisov, saj tudi letos sprejeta novela zakona o sodiščih ni jasneje opredelila razmerja med okrožnim sodiščem in okrajnimi sodišči določenega sodnega okrožja. VEČ

Poslanci so podprli predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju, s katero se v pravni red vnaša nediskriminatorna možnost opravljanja tovrstnih storitev na ozemlju Slovenije nepremičninskim družbam iz držav EU, evropskega gospodarskega prostora in Švice, določena pa ostaja tudi zgornja meja provizije posrednikov. VEČ

Državni zbor je sprejel drugo avtentično razlago zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki določa, da se kot prednostne terjatve v postopku prisilne poravnave štejejo tudi denarna povračila namesto odpovednega roka. VEČ

Poslanci so zavrnili predlog novele zakona o grbu, zastavi in himni RS ter o slovenski narodni zastavi, ta je med drugim določal, da naj se kot himna izvaja celotna Zdravljica. VEČ

Ustavno sodišče je ustanovilo občino Ankaran in odločilo, da zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper in akt o razpisu volitev nista v neskladju z ustavo. VEČ

Tudi Italijani so rekli ne trem referendumskim predlogom in zavrnili načrte Berlusconijeve vlade o uporabi jedrske energije, imuniteti premiera in ministrov pred sodnimi procesi in o privatizaciji vodooskrbe. VEČ

Po počitnicah bodo sodišča začela delati s spremenjenim delovnim časom. VEČ

Sprejet je bil zakon o slovenski tiskovni agenciji, ki po prepričanju ministrstva zagotavlja finančno in institucionalno avtonomijo agencije. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Sprejet je bil Pravilnik o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvah tujcev, ki niso vezane na trg dela, na njegovi podlagi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje odloča o izdaji delovnega dovoljenja, soglasju k modri karti EU, pa tudi o načinu prijave in odjave dela tujcev. Predpis velja od 11. junija dalje.

1. julija bo začel veljati Pravilnik o pogojih za izvajanje programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo. Omenjeni program izvaja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa oziroma pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izpolnjuje pogoje po 40. členu Zakona o voznikih (ZVoz).

Z Odredbo o številu in sedežih izvršiteljev je za Republiko Slovenijo določenih skupno 47 izvršiteljev, ki so razporejeni tako, da se za območje vsakega okrožnega sodišča po Zakonu o sodiščih (ZS) imenuje vsaj en s sedežem na območju tega okrožnega sodišča.

14. junija so začela veljati Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register. Register se pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vzpostavi 16.6.2011, vanj pa se vpisujejo podatki o napravljenih protestih, opravljenih od 16.6.2011 dalje, vodi se v elektronski obliki ter je javno in brezplačno dostopen na spletni strani AJPESA.

Spremenjen je bil Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva. Novosti, ki veljajo od 11. junija dalje, med drugim določajo, da mora biti najemna pogodba za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje storitve, sklenjena za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj enega leta ali za določen čas, ki pa ne sme biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ste prepričani, da uporabljate besedilo ZVCP-1, ki vsebuje vse spremembe?

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) je od objave leta 2004 doživel že 18 sprememb. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZVCP-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 19 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.
 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija EU je predložila predloge za drugačno ureditev evropskega transportnega prava med drugim tudi Direktivo o pospeševanju enotnega evropskega železniškega omrežja in Uredbo o razširitvi odgovornosti Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA), poleg tega pa še Belo knjigo o transportu. Nova direktiva naj bi uvedla bolj enostaven, transparenten in konkurenčen trg storitev železniškega prometa, kakor bi moral delovati v praksi. To naj bi se naredilo z zagotavljanjem poštenega dostopa do železniške infrastrukture in storitvami povezanimi z železnico, s povečanjem moči nacionalnim regulatorjem in z vzpostavitvijo boljšega regulatornega okvira, ki bi spodbujal investicije v železnice. Uredba o EMSA ohranja dosedanje pristojnosti in naloge EMSA, omejeno pa razširja naloge in odgovornosti agencije v skladu z novimi potrebami. VEČ

V nadaljnjo obravnavo je bil poslan predlog za posodobitev in izboljšavo pravil EU prava glede zaščite delavcev pred elektromagnetnimi polji, s katerimi se srečujejo v sklopu njihovih vsakdanjih nalog in opravil. Pravila naj bi zaščitila zdravnike in medicinske sestre, ki opravljajo magnetno resonanco, delavce, ki rokujejo z radarji, varilce in delavce, ki popravljajo električno napeljavo. Predlog bolj jasno opredeljuje definicije o škodljivih učinkih za zdravje, vpeljuje posodobljen sistem merjenja izpostavljenosti in vrsto določb za pospešitev dela v primerih zakonskih nalog ocenjevanja tveganj. Nova direktiva bo nadomestila trenutno veljavno (in oba popravka). VEČ

Komisarka Viviane Reding je predstavila Zeleno knjigo, v kateri postavlja vrsto vprašanj kako okrepiti medsebojno zaupanje na področju pridržanj. Pogoji in roki za pridržanje se namreč močno razlikujejo med državami članicami in z odprtjem te tematike se želi doseči zaupanje Evropejcev, da bodo obravnavani po podobnih standardih za pridržanje, ne glede na to kje v EU se nahajajo. VEČ

Odbor regij je pozdravil priporočilo Komisije o pristopu Hrvaške k EU leta 2013. Predsednik Odbora regij je poudaril, da je Hrvaška v zadnjih letih naredila velik korak naprej in dodal, da bo Odbor nudil podporo in pomoč hrvaškim lokalnim in regionalnim uradom v njihovih reformah pri decentralizaciji in administraciji. VEČ

Komisija je predlagala podaljšanje veljavnosti in razširitev začasnega kriznega ukrepa posebne ureditve, ki omogoča uporabo Evropskega globalizacijskega sklada (EGF) za delavce odpuščene zaradi sprememb v svetovni ekonomiji, tudi na delavce, ki so postali odvečni zaradi trenutnih kriznih finančnih in ekonomskih razmer. Ukrep naj bi veljal do 30. decembra 2011, Komisija pa predlaga podaljšanje veljavnosti do 31. decembra 2013 (do konca implementacijskega roka za Uredbo o EGF). VEČ

Institucije EU se pripravljajo na ustanovitev Centra za posredovanje pri omrežnih incidentih z namenom odvračanja kibernetskih napadov na institucije, organe in agencije EU. Center je sestavljen iz strokovnjakov za varnost informacijske tehnologije iz teh institucij. Po enoletnem pripravljalnem delu centra se bo pripravila ocena, na podlagi katere se bo odločilo o pogojih za vzpostavitev centra za celovito delovanje. VEČ

Za uresničitev pametne in trajnostne rasti, kakor je to predvideno v strategiji Evropa 2020, je potrebno izboljšati inovacijske dosežke držav članic. To sledi iz Poročila o konkurenčnosti Unije inovacij za leto 2011, v katerem najdemo tudi pregled napredka držav članic. Pametnejše naložbe v raziskave in razvoj tako javnega kot zasebnega sektorja pomenijo najboljše možnosti za srednjeročno rast in prekinitev začaranega kriznega kroga poslovanja po predkriznih modelih. Za tako politiko pa je potrebno prilagoditi tudi izobraževalne sisteme držav članic, prav tako pa ni napačno, če se okrepi mednarodno sodelovanje. VEČ

V zadevi C-52/10 je sodišče EU presodilo, da dejstvo neplačila ne pomeni, da se pogoj namena pri nedovoljeni reklami ne upošteva. Vkolikor bi se plačilo štelo za nujen pogoj za ugotavljanje namena, bi to lahko pomenilo zmanjšanje zaščite interesov televizijskih gledalcev. Direktiva o televiziji brez meja za zaščito interesov televizijskih gledalcev določa minimalna pravila in standarde oglaševanja. Tako definira nedovoljene reklame v 1(c) členu. V zadnjem stavku definicije pa navaja tudi pogost primer, kdaj se šteje reklama za namensko, kar v tem primeru obravnava sodišče. VEČ

V zadevi C-163/10 je generalni pravobranilec Jääskinen pojasnil, kaj pomeni »izraženo mnenje ... pri opravljanju nalog». Generalni pravobranilec tako predlaga sodišču v premislek, da ravnanje poslancev evropskega parlamenta, ki ni povezano z aktivnostmi in nalogami parlamenta, ni zajeto v parlamentarni imuniteti in ne pomeni mnenja izraženega pri opravljanju parlamentarnih nalog. Pri tem misli predvsem na povezavo med kontekstom povedanega in delom parlamenta, na primer mnenja izražena kot del splošne politične debate ali mnenja izključno nacionalnega ali lokalnega pomena. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Današnji komentar se nanaša na tematiko zamudnih obresti. O višini terjatve iz naslova zamudnih obresti odloči izvršilno sodišče, ki pri tem upošteva dan plačila in vsa pravila, ki urejajo višino zamudnih obresti.

Sodišče prve stopnje je na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi iz leta 1999 kot izvršilnega naslova dovolilo novo izvršbo in izdalo sklep o izvršbi. Ustavno sodišče je z odločbo pod opr. št. U-I-300/04 z dne 02.03.2006 odločilo, da se 1060. člen Obligacijskega zakonika – OZ razveljavi, kolikor se zamudne obresti iz obligacijskih razmerij, nastalih pred njegovo uveljavitvijo, ki tečejo po 01.01.2002 uporablja 277. člen Zakona o obligacijskih razmerij – ZOR, čeprav so že dosegle ali presegle glavnico. VEČ  
 

 
  IUS KOLUMNA


Še pomnite kolumno z naslovom Pravo in globalizacija, ki jo je spisal docent za evropsko pravo na Pravni fakulteti dr. Matej Accetto? Vkolikor je odgovor nikalen ali komaj pritrdilen vas vabimo, da si jo preberete v tokratnem tedniku Ius News!

Dr. Accetto razglablja o razmerju med pravom, ekonomijo, globalizacijo, zmožnostjo prilagajanja novim svetovnim trendom in spremembam ter še marsičem. Takole gre uvod, za celoto pa kliknite sem.

Ko je govora o globalizaciji, se pravo v marsikaterem smislu zdi nasprotje ekonomije. Poslovni svet je globalizacijo sprejel z odprtimi rokami – nemara se je zares začela prav na finančnih trgih. Pravo, v veliki meri zakoreninjeno v tradicijah posameznih držav, pa je do nje dosti bolj zadržano. A vendarle je tudi v pravnih redih vse pogosteje moč najti njene sledi. VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


10. junij 2011 Rast cen življenjskih potrebščin v RS
  za maj 2011 + 0,8 %
14. junij 2011 Strošek vpisa podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila
               3 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 
 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.