Junij 2011, številka 6-2 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Portal FinD-INFO
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 
 
  AKTUALNO


Poraz zakonov na referendumu

Volivci so na nedeljskem referendumu prepričljivo, z več kot 70 odstotki, zavrnili vse tri zakone (pokojninska reforma, arhivski zakon, zakon o preprečevanju dela na črno) v vseh volilnih enotah po Sloveniji. VEČ 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše novice tega tedna

Vlada je sprejela predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, ki bi naloge urada za varstvo potrošnikov prenesla na ministrstvo za gospodarstvo in ukinila strokovni svet za varstvo potrošnikov. VEČ

Vlada je potrdila tudi vsebino predloga novega zakona o medijih, za katerega ministrica za kulturo Majda Širca meni, da uvaja večjo avtonomijo pri imenovanju odgovornih urednikov in spremembah uredniške zasnove medija. VEČ

Novela uredbe o samozaposlenih v kulturi naj bi po ocenah vlade izboljšala socialni položaj samozaposlenih v kulturi ter olajšala ugotavljanje upravičenosti do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. VEČ

Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič je premierju podal odstopno izjavo, obenem pa zatrdil, da ne odhaja iz politike. VEČ

Ratko Mladić, nekdanji poveljnik bosanskih Srbov, je stopil pred sodnike Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu, kjer je potrdil svojo identiteto, odgovoril na vsa vprašanja sodišča, obenem pa poudaril, da je v slabem zdravstvenem stanju. VEČ

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je ob pojavu novega nevarnega seva bakterije E.coli obljubil, da bodo pristojne službe slovenskim potrošnikom zagotavljale najvišjo stopnjo prehranske varnosti. VEČ

Premier Borut Pahor je po referendumskem porazu napovedal interventni zakon, ki bo pomagal ohraniti konsolidacijo javnih financ. Meni, da so spremembe potrebne, saj ljudje s stanjem v družbi niso zadovoljni, obenem pa poudarja, da bo načelo solidarnosti, po katerem želijo pravično porazdeliti bremena, pri interventnem zakonu težko uveljaviti. VEČ

Svet Evrope je Slovenijo pozval k ukrepom za izboljšanje stanovanjskih razmer v nekaterih romskih skupnostih, hkrati pa je izrazil tudi zaskrbljenost, da novi zakon o izbrisanih negativnih posledic izbrisa ne odpravlja v celoti. VEČ

Državni svet ni izkazal podpore predlogu tožilskega zakona, ki želi okrepiti samostojnost državnega tožilca in prenoviti organizacijo in način dela skupine državnih tožilstev za pregon organiziranega kriminala. VEČ  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Predstavljamo vam naslednje aktualne pravne predpise

Novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) bo začel veljati 3. decembra 2011, sprejet pa je bil z namenom pridobitve boljših rešitev na področju varnosti in zdravja pri delu, ki veljajo vse od sprejetja starega zakona leta 1999 dalje in z željo po racionalizaciji postopkov ter spodbuditvi varnostne kulture. Vsebuje določbe o obveznostih delodajalca, pravicah in dolžnostih delavcev, posebej opredeljuje dolžnosti samozaposlenih oseb, hrambo dokumentacije, kot strokovno posvetovalno delo določa Svet za varnost in zdravje pri delu in opredeljuje vrste dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog. Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja inšpekcija dela, predpis pa prinaša tudi nove prekrške in predpisane globe zanje.

3. julija začne veljati Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki želi zagotoviti pravno varstvo ponudnikov, naročnikov ter javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, vključno s pravnim varstvom obrambnega in varnostnega interesa. Novi zakon med drugim prinaša postopkovne izboljšave časovne narave, uvaja institute, ki bodo pripomogli k še večji racionalizaciji izvajanju postopkov pravnega varstva in zaostruje pogoje za imenovanje članov in predsednika Državne revizijske komisije.

Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki začnejo veljati 18. junija, prinašajo nove osnovne določbe o ciljih omenjenega zakona, za doseganje katerih Vlada RS sprejme ukrepe kmetijske zemljiške politike. Znižan je odstotek soglasij, potrebnih za uvedbo komasacijskih postopkov (z 80 na 67 %), na novo je urejeno sklepanje darilnih pogodb, novela pa ureja tudi trajno varovanje kmetijskih zemljišč.

Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) je začela veljati 5. junija, spremembe pa prinašajo bolj transparentno opredelitev postopkov Komisije za preprečevanje korupcije, dodatek k protikorupcijski klavzuli ter povečano odgovornost nadzornih organov in odgovornih oseb, ki so pristojne za ukrepanje v primeru ugotovljene korupcije in kršitve integritete. Nova je opredelitev lobiranja, odpravljene so tudi nekatere pomanjkljivosti pri ureditvi zaščite prijaviteljev korupcije.

Spremenjen je bil tudi Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Spremembe, ki veljajo od 18. junija dalje, želijo z novo ureditvijo obveznih neposrednih plačil podizvajalcem onemogočiti obid zakona in posledično zagotoviti večjo plačilno disciplino. Novela natančneje ureja vpogled neizbranega ponudnika v ponudbe in sicer mu je vpogled zagotovljen najmanj tri dni pred iztekom roka za uveljavljanje pravnega varstva. Naročnikom ne bo več treba upoštevati obdobja mirovanja v primeru oddaje posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu, zato se bodo ta naročila oddajala hitreje. Ponovno se uvaja možnost spremembe naročnikove odločitve o oddaji naročila, dodani pa so še dodatni razlogi, iz katerih lahko naročnik kljub pravnomočni odločitvi o oddaji naročila odstopi od sklenitve pogodbe.

Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ) je s spremembo dobil nov člen, ki določa višino in dinamiko plačila terjatve družbe Slovenske železnice, d.o.o. - omenjeno terjatev bo Republika Slovenija plačala iz državnega proračuna v letih 2012 do 2016. 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
18.06.2011Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
18.06.2011Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
18.06.2011Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)
30.06.2011Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ)
01.07.2011Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ)
01.07.2011Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
01.07.2011Zakon o motornih vozilih (ZMV)
01.07.2011Zakon o cestah (ZCes-1)
01.07.2011Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
01.07.2011Zakon o voznikih (ZVoz)
01.07.2011Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1)
01.07.2011Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD)
03.07.2011Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
03.07.2011Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Glede na padec popravkov zakona o pokojninskem zavarovanju, vam ponujamo v ogled veljavno besedilo ZPIZ-1.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je od objave leta 1999 doživel že 44 sprememb. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPIZ-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 45 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.
 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Med novostmi v Evropi pa tokrat naslednje:

V sklopu zagotavljanja minimalnih pravic do poštenega sojenja in obrambe na celotnem območju EU, je Komisija pripravila predlog direktive, ki omogoča pravico dostopa do odvetnika. V tem sklopu sta bili do sedaj že predlagani pravici do prevajanja in tolmačenja ter do obveščenosti v kazenskem postopku. Pogoji za posvet osumljenca kaznivega dejanja z odvetnikom, status dokazov, pravica do obvestitve sorodnikov ali delodajalca o prijetju, ipd. se po državah članicah razlikujejo, ti ukrepi pa naj bi zagotovili enotno varstvo in zaupanje v pošteno sojenje na celotnem območju EU. VEČ

Evropska Komisija je z 8. junijem (svetovni dan IPv6) omogočila dostop do svojih spletnih strani tudi prek protokola IPv6. Dosedanji protkol IPv4 postaja z razmahom naprav za spletno komuniciranje omejen, saj ne omogoča zadostnega števila spletnih naslovov, medtem ko bo IPv6 temu zadostil. Evropska Komisija upa, da bo s svojim ravnanjem vzor ostalim v Evropi, tako da bodo ti čimprej prilagodili svoje naprave temu protokolu. VEČ

Evropski parlament je potrdil opcijska pravila pogodbenega prava za celotno EU. Ta pravila so namenjena podjetjem in potrošnikom, pomenijo pa jasno in povezano pogodbeno pravo za celotno EU, poleg tega pa naj bi olajšala čezmejno poslovanje z zmanjšanjem transakcijskih stroškov in odpravo nejasnosti pri razumevanju pogodbenega prava posameznih držav članic. VEČ

Evropska Komisija je za izboljšanje gospodarskih in socialnih politik držav članic, da bi te lahko zagotavljale zaveze glede rasti, delovnih mest in javnih financ, sprejela 27 priporočil za posamezne države članice in eno za celotno evroobmočje. Priporočila naj bi državam članicam pomagala pri osredotočanju na strateške vzvode, saj so prilagojena državam članicam na podlagi nacionalnih programov, ciljno usmerjena in merljiva. VEČ

Evropski komisar za promet je pozval  k razvoju evropskega načrtovalca potovanj, ki bo vključeval vse države in vrste prevoznih sredstev. Sedaj obstaja veliko število posameznih načrtovalcev, ni pa takega, ki bi omogočal nakupe vozovnic in preglede potrebnih podatkov za potovanje po Evropi z vsemi prevoznimi sredstvi na enem mestu. Predlogi se bodo zbirali do 9. septembra 2011. Od 15. oktobra do 15. novembra 2011 bo javnost na spletni strani generalnega direktorata za mobilnost in promet glasovala o predloženih načrtovalcih. VEČ

Evropska Komisija je predlagala ukrepe za soočanje z gospodarsko, socialno in politično škodo, ki jo evropske družbe trpijo zaradi korupcije. Eden izmed ukrepov je Poročilo EU o boju proti korupciji, s katerim bo Komisija spremljala in ocenjevala prizadevanja držav članic v boju proti korupciji. Prek tega mehanizma naj bi države bolje izvrševale zakonodajo, mednarodne zaveze, poleg tega pa naj bi prispeval k večji skladnosti protikorupcijskih politik in ukrepov v EU. VEČ

Evropski parlamentarci so z nezakonodajno resolucijo podprli idejo, da bi agencije za ocenjevanje bonitete za svoje ocene postale civilno odgovorne in da se ustanovi Evropska ustanova za bonitetno ocenjevanje. Posebna pozornost naj bi se namenila tudi državnemu dolgu in dolžniškim instrumentom. Parlamentarci so se zavzeli tudi za to, da se bolje pojasni delovanje agencij, poveča konkurenčnost in zmanjša odvisnost od teh ocen. VEČ

Poslanci EU parlamenta so izglasovali, da se Bolgarija in Romunija lahko vključita v schengensko območje. Glede na poročila državi izpolnjujeta pogoje, nekaj dodatnih ukrepov bo treba sprejeti le na meji med Bolgarijo, Turčijo in Grčijo zaradi morebitnih priseljevanj. VEČ  
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo izbrali sodbo sodišča EU, ki obravnava tematiko opravljanja notarskega poklica v drugi državi.

Pogodba ES v 2. poglavju opredeljuje pravico do svobode ustanavljanja, in sicer ima vsak državljan pravico do pričetka in opravljanja dejavnosti pod enakimi pogoji, kot je v zakonodaji države članice opredeljeno za njene državljane. V prvem odstavku 45. člena Pogodbe ES, ki določa omejitve za dejavnosti povezane z izvajanjem javne oblasti, je urejena izjema od navedenega pravila. VEČ  
 

 
  IUS KOLUMNA


Tokrat vam v tedniku Ius News v branje ponujamo morda spregledano morda nekoliko izginulo iz spomina, kolumno dr. Jerneja Letnarja Černiča z naslovom Zlata dežela.

Kolumna obravnava povečanje ponudbe odkupa zlata po naši državi v zadnjem času. Avtor se med drugim sprašuje:

Ponujanje odkupa zlata samo po sebi seveda ni nič napačnega, saj živimo v tržnem gospodarstvu. Pa vendarle se naključni mimoidoči sprašuje zakaj toliko posterjev, letakov in drugih oblik oglaševanja za odkup in povpraševanje v zadnjih dveh letih? VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


3. junij 2011 Rast cen življenjskih potrebščin
  v RS aprila 2011 v primerjavi z marcem 2011   +0.8 %
3. junij 2011 Rast cen življenjskih potrebščin
  v RS od začetka leta do aprila 2011 +1,5 %
3. junij 2011 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin
  v RS od začetka leta do aprila 2011 v primerjavi s povprečjem leta 2010 +0.7 %
3. junij 2011 Minimalna zajamčena donosnost
  na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega pok. zavarovanja za maj 2011 1,28 % letno
3. junij 2011 Minimalna zajamčena donosnost
  na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega pok. zavarovanja za maj 2011 0,11 % mesečno
4. junij 2011 Valorizacijski količniki za preračun plač in zavarovalnih osnov po ZPIZ-1
  iz leta 2010 0,740
1. junij 2011 Priznana obrestna mera je obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, junij 2011
  EUR za 12 mesecev 2,13700 %
 

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


V tokratni rubriki Find-INFO vam v branje ponujamo članek z naslovom S spremembo ZDS-1 razširjene pristojnosti davčnih inšpektorjev in generalnega davčnega urada.

Z novelo Zakona o davčni službi (ZDS-1D), so se pooblastila davčnega inšpektorja razširila, krajevna pristojnost davčnih uradov za samostojne podjetnike posameznike spremenila, delovanje Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) pa naj bi se racionaliziralo in postalo bolj učinkovito.

Tako kot določa 18. člen Zakona o davčni službi (ZDS-1) je inšpektor zadolžen za opravljanje davčnega inšpekcijskega nadzora, preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj iz pristojnosti službe in odločanje v davčnem postopku.

Dosedanja ureditev delovanja davčnega inšpekcijskega nadzora ni zagotavljala podlage za izdelavo kopije in proučevanje podatkov na elektronskem mediju, kar je bilo takorekoč zastarelo.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 


 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.