Junij 2011, številka 6-1 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 


 
  AKTUALNO


Z naslednjimi volitvami poslanci nič več tudi župani

Novela Zakona o poslancih (ZPos) velja od 9. junija, uporabljati se začne z dnem konstituiranja Državnega zbora po opravljenih prvih volitvah v DZ po uveljavitvi tega zakona, določa pa, da poslanec ne sme opravljati funkcije župana in podžupana v občini.

 
 

 
  NOVOSTI


Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je napovedal javno predstavitev mnenj o novem zakonu o državnem tožilstvu za 10. junij. VEČ

Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes meni, da se pri delu lokalne samouprave pojavlja vse manj nepravilnosti in napak zaradi neznanja, opozoril pa je na problem hipernormativizma, zlasti na področju javnih naročil. VEČ

Vlada je na seji sprejela mnenje k noveli zakona o zdravniški službi, v katerem ne podpira ukinitve obveznega članstva v Zdravniški zbornici Slovenije, saj je po njenem mnenju omenjeno članstvo podlaga za ugotavljanje in spremljanje skupnih interesov. VEČ

Ministrstvo za delo meni, da predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno širi možnosti brezplačne pomoči na področju kmetijstva, saj v nasprotju s sedaj veljavnim zakonom dopušča brezplačno pomoč v sezonskih konicah in pri delih v lastni režiji. VEČ

Ministrstvo za šolstvo in šport je na spletnem portalu E-demokracija objavilo predlog novele zakona o višjem strokovnem izobraževanju, ki želi omogočiti višjemu šolstvu čim hitrejše prilagajanje potrebam gospodarstva. VEČ

Guverner Banke Slovenije Marko Kranjec meni, da bi Slovenija lahko, v kolikor ne bo ukrotila porabe, šla po poti Grčije, Irske in Portugalske, saj se bo proračunski primanjkljaj letos zvišal zaradi pomoči podjetjem, ki so večinoma v državni lasti, poleg tega pa raste tudi zadolženost. VEČ

Ankarančani so vložili pobudo za presojo ustavnosti zakona o razpisu rednih volitev v Kopru ter odloka o razpisu rednih lokalnih volitev v Kopru in predlagali začasno zadržanje izvrševanja. Menijo namreč, da predpisa predvidevata "lokalne volitve v občinski strukturi, ki je bila z odločbo ustavnega sodišča razglašena za neustavno". VEČ

Finančno ministrstvo je pripravilo predlog novega zakona o javnih financah, ki med drugim omejuje zadolževanja države ter uveljavlja več fiskalnih omejitev za posredne proračunske uporabnike in občine. VEČ

Po sklepu Odbora DZ za gospodarstvo Novela obrtnega zakona, s katero bi postalo članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) prostovoljno, ni primerna za nadaljnjo obravnavo. Člani odbora so ob tem vlado pozvali k čimprejšnji ureditvi zborničnega sistema. VEČ

Državni svet je sprejel veto na novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, kjer moteče vidi zlasti določbe glede plačilnega roka za prevoze, solidarne odgovornosti in prenosa pristojnosti nadzora dovolilnic. VEČ

Od 1. junija obstaja v Sloveniji osem policijskih uprav, kar pa po zagotovilih direktorja policije Janka Gorška ne zmanjšuje stopenj varnosti. Policisti in kriminalisti ostajajo v dosedanjem lokalnem okolju, spremembe so predvsem na upravno-administrativni ravni. VEČ

Nadzorni svet Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji je znova ugotovil, da ni razloga za razrešitev uprave. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjeni Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ) prinaša nove določbe, ki veljajo od 9. junija in se nanašajo na prireditve na cesti. Dovoljenje za prireditev na javni cesti, ki poteka na območju dveh ali več upravnih enot, izda upravna enota, na območju katere se bo prireditev začela, tekmovalne športne prireditve na javni cesti pa predstavljajo izredno uporabo javne ceste. Organizator prireditve na javni cesti mora zagotoviti spremstvo na prireditveni progi ter po končani prireditvi vzpostaviti prejšnje stanje na prireditvenem prostoru.

Tudi novela Zakona o društvih (ZDru-1) začne veljati 9. junija in med drugim določa, da ima društvo lahko podružnice, če tako določa temeljni akt. Podružnice niso pravne osebe. Po novem lahko društvo uporablja tudi skrajšano ime, označba, ki nakazuje dejavnost društva, pa ni obvezna sestavina skrajšanega imena.

Spremembe in dopolnitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) so prinesle zamik začetka njegove uporabe na 1.1.2012. Te med drugim narekujejo, da staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda. Novo je določilo, da so plačila vrtca v celoti oproščeni tudi rejenci, ceno programa pa krije občina rejenčevega stalnega prebivališča.

Z novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) se v lastni dohodek po omenjenem predpisu šteje tudi nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb. Zakonu so spremembe zamaknile čas začetka uporabe na 1. januar 2012.

S spremembo 11. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO), ki velja od 31. maja, Republika Slovenija iz proračuna zagotovi potrebna sredstva za izvajanje zakona. Republika Slovenija in družba SOD s posebno pogodbo uredita vračilo sredstev, ki jih je družba SOD od leta 2007 izplačala upravičencem po tem zakonu.

Spremembe je doživel tudi Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitev kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP), tudi te veljajo od 31. maja. Spremembe določajo, da Republika Slovenija zagotovi sredstva za izvajanje tega zakona iz proračuna ter da naloge v zvezi z izdajo, vročanjem in izplačevanjem obveznic ter obračunavanjem obresti v imenu in za račun RS opravlja Slovenska odškodninska družba, d.d. in sicer odplačno.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSS?

Zakon o sodniški službi (ZSS) je od svoje objave leta 1994 doživel že 16 sprememb. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija je predlagala vrsto zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov za pripravo standardov, t.j. tehničnih, kakovostnih in organizacijskih priporočil za proizvode, storitve in proizvodne postopke. Gre za prostovoljna merila, ki pa povzemajo dobre prakse in s tem omogočajo boljše sodelovanje med podjetji, povezovanje med različnimi proizvodi in storitvami ter prihranek denarja. Predlagani ukrepi naj bi tudi pospešili pripravo standardov, ki so do sedaj večkrat imeli daljši rok priprave, kar je tudi odvračalo nekatere sektorje od standardizacije. VEČ

Ustanovljen je bil Institut za evropsko pravo, neodvisna in neprofitna organizacija, katere cilj je izboljšati doslednost evropskega prava in pravnega okolja. Po besedah komisarke Reding ima Institut priložnost, da doda nov in pomemben zagon evropskemu pravnemu raziskovanju, izboljša implementacijo prava EU in pomaga pri uporabi prava državljanom ter podjetjem. VEČ

Svet EU je sprejel Direktivo, ki vsebuje harmonizirana pravila za upravljanje alternativnih investicijskih skladov (skladi tveganja, ipd.). Direktiva bo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu EU, države članice pa jo bodo morale v dveh letih prenesti v nacionalne pravne rede. Direktiva ureja skupne zahteve za odobritev in nadzor upravljalcev teh skladov z namenom zagotoviti povezan pristop k rizikom in njihov vpliv na investitorje ter trge. Poleg tega direktiva dovoljuje tem upravljalcem nuditi storitve na celotnem trgu EU pod strogimi pogoji. VEČ

Svet EU je postrožil pravila o nevarnih substancah v električni in elektronski opremi (predlog Direktive in izjave Komisije ter držav članic). Spremembe pomenijo razširitev zaščite pred nevarnimi kemikalijami na večje število naprav in izboljšanje varnosti produktov kot so mobilni telefoni, hladilniki in elektronske igrače. Prepoved, ki je od leta 2003 veljala za svinec, živo srebro in kadmij, bo v principu veljala za vse električne in elektronske naprave, kable in nadomestne dele. Direktiva uvaja tudi obveznost Komisije, da redno pregleduje in osvežuje seznam prepovedanih substanc. VEČ

Svet EU je sprejel tudi Direktivo, ki je usmerjena v preprečevanje prodaje medicinskih ponaredkov. Direktiva je odziv na veliko povečanje medicinskih ponaredkov v EU in na tveganje za zdravje s strani teh produktov. Taki produkti običajno vsebujejo podstandardne ali napačne sestavine, ali v napačnih odmerkih, kar za pacienta lahko pomeni neučinkovito zdravljenje in zmanjšanje zaupanja v prodajo medicinskih produktov. VEČ

V zadevah C-165/09 do C-167/09 je sodišče EU odločilo, da je bila državam članicam podeljena velika prožnost pri razvijanju programov za progresivno zmanjšanje emisij onesnaževal z direktivama IPPC in NEC. Za dovoljenje podeljeno industrijskemu obratu ni obvezno vključiti nacionalnih zgornjih mej emisij, ki jih predvideva NEC direktiva, mora pa biti dovoljenje ocenjeno na osnovi celostne ocene, tako da se vzame v zakup vse sprejete politike in ukrepe za uresničitev teh direktiv na določenem nacionalnem teritoriju. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


mag. Ana Vodičar:
Predlog družinskega zakonika

Betka Škerlak:
Institut skrbništva je nujnost!

Aleksandra Mitić:
Reforma za konkurenco?
 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu maju je največ prekrškov prinesel novi Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1), ki je začel veljati 28. maja. Predpis z globo od 400 do 830 evrov kaznuje posameznika, ki nima uradnega identifikacijskega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, ali ki svojo osebo izkaznico posodi, zastavi, ali v vlogi zanjo navede neresnične podatke. Posameznik je lahko oglobljen tudi za neizročitev izkaznice na vpogled uradni osebi, ki je za to pooblaščena, ali če je ne izroči v uničenje. Prekršek je tudi pridobitev nove osebne izkaznice poleg že obstoječe in nenaznanitev pogrešitve osebne izkaznice. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost, je v prekršku, kadar neskladno z zakonom kopira osebno izkaznico, na posameznikovo zahtevo le-temu ne izda potrdila o kopiji ali kopijo hrani v elektronski obliki.

Nekaj prekrškov je prinesel tudi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), med podzakonskimi predpisi pa Uredba o varnosti igrač.
 VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo izbrali sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. VIII Ips 287/2009, ki obravnava odpoved pogodbe invalidu zaradi poslovnih razlogov:

ZDR določa subjektivni rok za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi in sicer mora delodajalec podati odpoved najkasneje v 30 dneh od seznanitve z razlogi za odpoved oziroma v objektivnem roku 6 mesecev od nastanka razloga. Ta roka pa v primeru, ko gre za odpoved pogodbe invalidu iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga, ne veljata, temveč se uporabi 116. člen ZDR. Rok za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu iz poslovnega razloga začne teči šele, ko delodajalec od pristojne Komisije prejme mnenje, v katerem ta skladno z določbo 103. člena ZPIZ-1 ugotovi obstoj oziroma utemeljenost odpovednega razloga. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V prvem junijskem tedniku Ius News vam v branje ponujamo kolumno dr. Mateja Avblja z naslovom Naš drugi temeljni status.

Avtor govori o državljanstvu EU, med drugim pa je zapisal tudi naslednje misli:

Od leta 2002 je tako državljanstvo EU dobilo povsem nov zagon. Izkazalo se je, da njegovo bistvo ni tam, kjer je očem vidno, to je v pravicah, ki so v ustanovnih pogodbah izrecno naštete. Nasprotno, njegovo bistvo je v plejadi pravic, ki niso izrecno naštete, a izhajajo iz splošne prepovedi diskriminacije na temelju državljanstva na vseh področjih pristojnosti (ratione materiae) prava EU. VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


27. maj 2011 Povprečna bruto plača v Sloveniji za marec 2011
  1.493,54 EUR   1.523,98 EUR
(+2 % glede na februar)
1. junij 2011 Elektrika: Prispevek za OVE (obnovljive vire energije), gospodinjski odjemalci (v EUR/kW)
  0,33781 0,18930
1. junij 2011 Temeljna obrestna mera za junij 2011, mesečno
          0,2 %
1. junij 2011 Temeljna obrestna mera za junij 2011, letno
          2,46 %
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 
 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.