Maj 2011, številka 5-3 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
V veljavi je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
 
 
  AKTUALNO


V veljavi sta noveli ZS in ZSS

V veljavo so stopile spremembe in dopolnitve Zakona o sodiščih (ZS) in Zakona o sodniški službi (ZSS). Z njima želijo med drugim zagotoviti zakonodajno podlago za učinkovito sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma in korupcijskih dejanj ter enakomernejšo obremenjenost okrajnih sodišč, so sporočili z ministrstva za pravosodje. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče ni sprejelo v obravnavo pritožbe Dunajske borze zoper sodbo vrhovnega sodišča z 19. januarja lani, ki je potrdilo odločbo ATVP, s katero je ta Dunajski borzi prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic v Ljubljanski borzi, dokler ne objavi prevzemne ponudbe ali ne zmanjša deleža glasovalnih pravic pod prevzemni prag. VEČ

Poslanci državnega zbora so s sprejemom nekaj dopolnil sklenili drugo obravnavo Predloga zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), katerega cilj je zagotovitev učinkovitega pravnega varstva ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil. Tretja obravnava in s tem sprejem zakona bo v torek, 24. maja. VEČ

Državni zbor je v drugi obravnavi potrdil predlog novele Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), s katero se v slovenski pravni red vnaša nediskriminatorna možnost opravljanja tovrstnih storitev na ozemlju Slovenije nepremičninskim družbam iz držav EU, evropskega gospodarskega prostora in Švice. VEČ

Poslankam in poslancem je vendarle uspelo uzakoniti nezdružljivost poslanske in županske funkcije. Za novelo Zakona o poslancih (ZPos) je namreč glasovalo 48, proti pa 36 poslancev. Od prihodnjih parlamentarnih volitev dalje tako sedenje na poslanskem in županskem stolčku hkrati ne bo več mogoče. VEČ

Sprejeti sta bili tudi novela Zakona o društvih (ZDru-1), po kateri se bodo podatki o društvih odslej vpisovali v centralni register društev, in novela Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ), ki celovito ureja prireditve na javnih cestah. VEČ

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opozarja na nedopustnost in neizvedljivost v torek sprejete definicije zunajzakonske zveze. Kot so napovedali v sporočilu za javnost, bodo pri argumentih proti taki definiciji vztrajali tudi pri tretji obravnavi predloga družinskega zakonika. VEČ

Ministrstvo za okolje in prostor je predlog zakona o nepremičninski investicijski družbi, ki je predvidel ustanovitev posebne družbe, na katero naj bi se preneslo vse finančno in stvarno premoženje Stanovanjskega sklada RS, umaknilo iz javne razprave. VEČ

Vseh 17 obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik je zanikalo vpletenost v preprodajo drog in hudodelsko združevanje. Prav tako nihče od njih ni bil pripravljen odgovarjati na vprašanja. Naslednja obravnava bo prihodnji torek, ko se bo bralo dokumentacijo italijanskih organov. VEČ

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) sprejema prijave v drugi krog obveznega večstranskega pobota medsebojnih obveznosti. Izvedla ga bo 20. maja, rezultati pa bodo ministrstvu za finance služili kot podlaga za morebitne spremembe Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). VEČ

Tožilstvo Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju bivše Jugoslavije se ne bo pritožilo na aprilsko razsodbo haaškega sodišča v primeru treh hrvaških generalov, Anteja Gotovine, Mladena Markača in Ivana Čermaka, so v torek potrdili v Haagu. Obrambi Gotovine in Markača se bosta pritožili, medtem ko je Čermak oproščen. VEČ

Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Louis Moreno-Ocampo je danes sodišče zaprosil za izdajo zapornega naloga za libijskega voditelja Moamerja Gadafija. Moreno-Ocampo naloge za Gadafija ter enega izmed njegovih sinov in še enega člana njegova režima zahteva zaradi zločinov proti človečnosti nad libijskimi civilisti. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

28. maja začne veljati novi Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1), ki v večjem delu ohranja določila starega zakona, razen vsebine, ki se tiče izdaje osebne izkaznice s kvalificiranim digitalnim potrdilom za opravljanje elektronskih storitev in uveljavljanje storitev s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Državljanu po dopolnjenem 70. letu starosti se bo izdala osebna izkaznica s trajno veljavnostjo, ob vlogi pa se  lahko uporabi tudi fotografija v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega uradnega identifikacijskega dokumenta, če kaže pravo podobo državljana.

Spremembe Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki bodo v veljavi od 28. maja in se začno uporabljati v treh mesecih od uveljavitve, med drugim določajo, da Banka Slovenije predpiše tudi merila za opredelitev pomembnega neposrednega in posrednega poslovnega stika, ter da morajo člani uprave zagotoviti poslovanje banke v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov.

Dopolnjeni Zakon o financiranju občin (ZFO-1) vsebuje novi 34.a člen, ki govori o financiranju v primeru, ko začne nova občina opravljati svoje delo po začetku proračunskega leta, velja pa od 17. maja dalje.

Sprejeta je bila Uredba o evropski kritični infrastrukturi v energetskem, prometnem in drugih sektorjih. Ugotavljanje potencialne evropske kritične infrastrukture je prepuščeno medresorski koordinacijski skupini na predlog ministrstev, naloge kontaktne točke za zaščito omenjene infrastrukture pa bo v Republiki Sloveniji opravljalo ministrstvo za obrambo oziroma drug organ, ki ga imenuje Vlada RS. Uredba začne veljati 28. maja.

18. maja je začel veljati Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje ter načinu zajemanja prstnih odtisov. Dovoljenje za prebivanje se izda v obliki izkaznice na prošnjo, ki jo na ustreznem obrazcu vloži tujec. Fotografija mora kazati pravo podobo tujca, ne sme biti retuširana, poškodovana in ne sme imeti madežev, poleg fotografije pa morata biti prošnji dodana dva prstna odtisa tujca (ki je dopolnil šest let). Izkaznica za dovoljenje za prebivanje stane 12 eurov.

20. maja začne za obdobje šestih mesecev veljati Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, ki določa obveznost pošiljanja obvestil o spremembi cen navedenega blaga in storitev ministrstvu za gospodarstvo. Obvestilo je potrebno poslati pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen na posebnih obrazcih, ki so predpisu priloženi.

Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije velja od 17. maja za določen čas do 31. decembra 2011, tarifna priloga določa najnižje osnovne plače po tarifnih razredih, povračila stroškov v zvezi z delom, druge osebne prejemke, vsebuje pa tudi razporeditev tarifnih razredov glede na stopnjo, vrsto izobrazbe in zahtevnost dela.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že štirikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi štirje drugi predpisi. Zadnja novela je začela veljati 18. maja 2011. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh devet verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija EU je začela z javno razpravo o tem, kako čim bolje uporabiti in izkoristiti računalništvo v oblaku (cloud computing), ki omogoča uporabnikom uporabo omrežij za dostop do podatkov in aplikacij na oddaljenih računalnikih. Zainteresirana javnost, podjetja in javna uprava so vabljeni, da podajo svoja mnenja do 31. avgusta 2011, nato pa bo Komisija  pripravila strategijo na tem področju. Dobra strategija z učinkovitimi ukrepi za zagotavljanje in uporabo računalništva v oblaku lahko precej zmanjša stroške tako za informacijsko tehnologijo kot za storitve in energijo, poleg tega pa to področje prinaša tudi naprednejše in uporabnejše storitve za uporabnike. VEČ

Evropski ombudsman je podaljšal rok za javno obravnavo in podajanje komentarjev glede predloga načel za javne uslužbence. Predlog zajema najboljše prakse držav članic, njegov namen pa je jasno in jedrnato določiti temeljna etična načela, ki naj bi vodila javne uslužbence pri njihovem delu. VEČ

Evropska komisija je predložila vrsto ukrepov, da bi se zagotovila minimalna raven pravic, podpore in zaščite za žrtve po celotni EU ne glede na njihov izvor ali bivališče.  Predlogi sledijo enemu izmed temeljnih načel EU, ki govori o nediskriminatorni obravnavi in je bilo potrjeno v sodbi Cowan proti Tresor public (pravica do odškodnine za žrtve ne glede na državljanstvo po celotni EU), hkrati pa v osrčje zadeve in na prvo mesto postavljajo žrtve, njihove pravice, zaščito, podporo in pravno varstvo. Paket predlogov sestavljajo Direktiva o minimalnih standardih za žrtve, Uredba o vzajemnem priznavanju civilnopravnih zaščitnih ukrepov in Sporočilo Komisije o izboljšanju pravic žrtev v EU. Zakonodajna pristojnost na področju pravic žrtev kaznivih dejanj se je na EU razširila z Lizbonsko pogodbo. VEČ

Sodišče EU je razsodilo v zadevi C-391/09, v kateri obravnava zapise imen in priimkov državljanov Unije v listinah o osebnem stanju, ki jih izda država članica. Zavrnitev spremembe imen in priimkov v listinah ni v nasprotju s pravom EU, vkolikor zavrnitev tem osebam ne bi povzročila resnih neprijetnosti na upravni, poslovni in zasebni ravni. Tako naprimer opustitev diakritičnih znakov pri zapisu imena ali priimka v drugi državi članici ne pomeni omejitve svoboščin, ki jih priznava pravo EU. VEČ

V zadevi C-410/09 je sodišče odločilo, da smernice Komisije glede analize trga in ocen znatne tržne moči ne pomenijo obveznosti za posameznike. Kljub dejstvu neobjave smernic v Uradnem listu EU pa to ne izključuje možnosti nacionalnih regulatorjev, da se na njih sklicujejo v odločbah o konkretnih zadevah naslovljenih na posameznike. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava dolžnost najboljšega dražitelja skleniti pogodbo.

Razpis dražbe je poziv nedoločenemu krogu ljudi, naj stavljajo ponudbe. Pogoji za sklenitev so določeni že v razpisu, zato pogodba nastane, ko je podana najvišja ponudba, kar pomeni, da je akcept že vnaprej dan v korist ponudnika, katerega ponudba je najvišja.  VEČ
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Finančno zavarovanje bo odslej možno tudi z bančnim posojilom

Konec junija bo začela veljati novela Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ), katere glavni cilj je omogočiti lažje in enotno pridobivanje finančnega zavarovanja ter razširiti dosedanje možnosti finančnih zavarovanj tudi na zavarovanje z bančnim posojilom. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno ponedeljkovo kolumno z naslovom Nevarna razmerja izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Če sta že politika in gospodarstvo lahko pokvarljivi robi, to v demokratični in pravni državi nikakor ne sme veljati za pravo. Če politik ali direktor krade, žali ali goljufa, pričakujemo, da bo prej ali slej zapadel roki pravice. Seveda bodo izjeme, kajti nobena družba ni popolna. Toda v Sloveniji so takšne izjeme že skorajda pravilo. Prva misel, ki se nam danes porodi ob kaki veliki kriminalni oziroma korupcijski aferi je, da se tistim »ta glavnim«, »pri vrhu«, ne bo tako ali tako nič hudega zgodilo." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


13. maj 2011 Cene življenjskih potrebščin aprila 2011 v primerjavi z marcem 2011
  +1,6% +0,8%
17. maj 2011 Trošarina za neosvinčen bencin 95 okt. (za 1000 l)
  406,3800 417,1400
17. maj 2011 Trošarina za plinsko olje za pogonski namen (za 1000 l)
  330,4300 351,1600
17. maj 2011 Trošarina za plinsko olje za ogrevanje (za 1000 l)
  70,6700 87,4900
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.