Maj 2011, številka 5-2 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Prečiščeno besedilo (bodoča verzija) Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki bo začelo veljati 18. maja 2011.
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je zaradi nepopolne vloge zavrglo zahtevo informacijske pooblaščenke za oceno ustavnosti Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) v delu, ki govori o javnosti imen, priimkov, letnic rojstva ter naslovov lastnikov nepremičnin, so sporočili s sodišča. VEČ

Ustavna komisija DZ je ustanovila strokovno skupino, ki ji bo v pomoč pri obravnavi predlaganih ustavnih sprememb s področja referendumske ureditve. V skupino so imenovali pravne strokovnjake Janeza Čebulja, Ivana Kristana in Cirila Ribičiča, njen koordinator pa bo Miro Cerar. VEČ

Odbor za delo je za sejo DZ po nujnem postopku pripravil novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Noveli zamikata uveljavitev obeh zakonov, saj do predvidenega roka ni bila vzpostavljena centralna evidenca oziroma enotna vstopna točka na socialnovarstvenem področju. VEČ

V parlamentarni postopek je vložen predlog novele Zakona o upravljanju kapitalskih naložb RS (ZUKN), po kateri član vodstva družbe v neposredni ali posredni državni lasti ne bi smel poslovati s podjetjem, v kateri je ta oseba tihi družbenik. VEČ

Vrhovno sodišče RS je zavrnilo tožbo družbe Publikum zoper odločbi Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Z odločbama je sicer ATVP Publikumu pogojno (za dobo dveh let) prepovedal nakup in prodajo vrednostnih papirjev po nalogu in za račun stranke oz. opravljanje investicijskih storitev izvrševanja naročil za račun strank. VEČ

Sedemnajst obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik bo dopoldan drugič sedlo na zatožno klop. Tokrat je pričakovati, da bo tožilka Blanka Žgajnar le prebrala obtožnico in da se bo glavna obravnava začela. VEČ

Evropski parlament je sprejel nova pravila glede lobiranja in lobistov, ki med drugim predvidevajo uvedbo skupnega registra za lobiste in interesne skupine, ki delujejo v Evropskem parlamentu in Evropski komisiji. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 29 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve in zadržanja izvrševanja členov so upoštevana samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 30 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave leta 1994.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Ustavno sodišče je z odločbo razveljavilo 43. člen Zakona o visokem šolstvu (ZVis), ter ugotovilo, da so četrti odstavek 46. člena, prvi do peti odstavek 73. člena in tretji odstavek 77. člena ZVis ter Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Pobudnica (univerza) meni, da izvajanje izrednega študija ni del javne službe ter da je Vlada RS delovala arbitrarno, ko je omejila število mest izrednih študentov, čeprav naj bi imela pobudnica in njene članice večje možnosti za izpolnjevanje svojih nalog, kot jih je ugotovila država. Iz ZVis ni mogoče razbrati kriterijev, na podlagi katerih bi država lahko omejila število mest za izredne študente.
Ustavno sodišče se je odločilo najprej presoditi, ali je izredni študij del javne službe ali ne, po presoji veljavnih predpisov pa na to vprašanje ni moglo odgovoriti. Ključni problem je torej v tem, da ZVis ne določa obsega javne službe v visokem šolstvu. Zakon ne sme prepuščati urejanja zakonske materije podzakonskemu predpisu, še toliko manj političnemu aktu. To pomeni, da je 43. člen ZVis v neskladju z 2. in 87. členom Ustave RS, zato je ustavno sodišče določbo razveljavilo.
Zakon mora opredeliti javno službo v visokem šolstvu in od te opredelitve je odvisna nadaljnja ustavnosodna presoja četrtega odstavka 46. člena in tretjega odstavka 77. člena. Pravne norme morajo biti jasne, in ker omenjeni določbi to nista, sta v neskladju z 2. členom Ustave RS. Pri presoji prvega do petega odstavka 73. člena ZVis, je ustavno sodišče ugotovilo, da omenjene določbe ne urejajo načina financiranja javnih visokošolskih zavodov na način, da bi bilo zadoščeno zahtevi iz drugega odstavka 58. člena URS.

Sprejeta je bila Uredba o varnosti igrač (velja od 7. maja, uporabljati pa se bo začela 20. julija) in ureja določbe glede splošne varnosti proizvodov. Igrače, vključno z vsebovanimi kemičnimi snovmi, ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih oseb, kadar se uporabijo na predvideni ali predvidljivi način, ob upoštevanju vedenja otrok. Nadzor nad izvajanjem uredbe opravljajo zdravstveni inšpektorji, ki lahko ne samo zahtevajo vse potrebne podatke in vpogledajo v dokumente, lahko tudi prepovedo ali omejijo dajanje neskladnih igrač na trg in celo odredijo uničenje neskladnih igrač, če je to nujno za zavarovanje življenja in zdravja ljudi.

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti je začela veljati 7. maja, vsebuje pa določbe o upravljavcih stvarnega premoženja države ter o postopkih sprejemanja in vsebini načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Spremembe Pravilnika o požarnem redu bodo začele veljati 1. januarja 2012, nanašajo pa se na intervencijsko pot (ki mora biti označena, na njej pa mora biti zagotovljen nemoten prehod intervencijskih vozil), površine za gasilce ob objektih ter evakuacijske poti (te se ne smejo spremeniti v nobenem elementu, ne glede na morebitno spremembo števila uporabnikov objekta, razen zaradi posegov v objekt, za katere je pridobljeno novo gradbeno dovoljenje).

 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Evropska komisija je sprejela predlog, s katerim bo omejila splošni sistem preferencialov (GSP) na približno 80 držav v razvoju, ki to najbolj potrebujejo. Posebni tarifni preferenciali se jim odobrijo v obliki ničelnih ali znižanih tarifnih stopenj ali kvot. Z novimi uvoznimi shemami se upošteva globalno konkurenčnost držav v razvoju, poleg tega pa naj bi se jih usmerilo k upoštevanju mednarodnih konvencij o človekovih pravicah, delovnih standardih, okolju in dobrem upravljanju v okviru sheme GSP+, prek katere se podeljuje dodatne trgovinske koncesije za trgovsko šibkejše države. VEČ

V evropskem ekonomskem in socialnem odboru so poudarili, da EU potrebuje skupni okvir za varno upravljanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Izpostavili so potrebi po vključitvi javnosti pri predlogih sprememb glede bodoče usode teh materialov ter po nujnosti sprejetja ukrepov za rešitev problemov, o katerih se razpravlja že petdeset let. VEČ

Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Češka, Madžarska, Slovaška in Slovenija so podpisale sporazum o vzpostavitvi funkcionalnih blokov zračnega prostora za centralno Evropo (FAB CE), ki pomeni pomemben korak v smeri enotnega evropskega neba. Zakonodaja je bila sprejeta že leta 2004, države članice pa počasi sprejemajo ukrepe za dejansko dosego teh ciljev. Omenjeni sporazum pomeni uresničitev četrtega funkcionalnega bloka zračnega prostora v Evropi. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-434/09 odločilo, da državljan EU, ki nikoli ni uresničeval pravice svobode gibanja (dejstvo, da si državljan ene izmed držav članic EU, ne pomeni že avtomatskega izvrševanja pravice gibanja; potrebno se je dejansko seliti iz ene države članice v drugo), ne more koristiti evropskega državljanstva za urejanje bivališča svojega zakonca, ki ni državljan EU. V kolikor take osebe niso prikrajšane v pravici, da se prosto gibljejo ali prebivajo na ozemlju EU, njihova situacija nima povezave s pravom EU in gre zgolj za urejanje razmerij prek nacionalnega prava. VEČ

V zadevi C-147/08 je sodišče EU obravnavalo problem pokojnin in enakopravne obravnave. V primeru, da je dodatna pokojnina, ki se izplača partnerju v civilni zvezi, manjša od tiste, ki se izplača poročenemu partnerju, se taka ureditev lahko šteje za diskriminatorno, saj prihaja do različne obravnave zaradi spolne usmeritve upravičenca. Za to gre v primerih, kadar je civilna zveza uporabna izključno za osebe istega spola in je zakonska ter dejanska situacija primerljiva s situacijo v primeru poroke. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava mobbing:

Višje delovno in socialno sodišče je odločilo, da se govorjenje v povišanih tonih, kričanje, večkratno opominjanje na storjene napake, slabšalne oznake narejenega dela in oznake, kot npr. »ovca« ali »mevža«, šteje za mobbing. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Nekaj malega o ozadju »megaprocesov« izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Vsak sodnik ima okoli sto zadev, ki jih mora rešiti, vse zadeve so v takšni ali drugačni fazi sojenja in vstop večje zadeve praviloma postavi vse to na glavo. In to ne v majhnem obsegu. Kontinuiteta dela se lahko pretrga ne samo za par mesecev, lahko celo za leto. Kaj to pomeni, pa je verjetno vsakemu jasno." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.