Maj 2011, številka 5-1 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Prekrški
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Spremembe notarskih pristojbin
 
 
  AKTUALNO


Od 1. maja le še elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov

Uporabljati so se začele določbe prenovljenega Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), po katerih je mogoče predloge za vpis v zemljiško knjigo vlagati le še po elektronski poti. To je praviloma naloga notarjev, a je pod določenimi pogoji možno tudi za lastnike nepremičnin in njihove pooblaščence. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS meni, da je del Zakona o visokem šolstvu (ZVis), ki se nanaša na financiranje univerz in na izredni študij, v neskladju z Ustavo RS. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v devetih mesecih po objavi odločbe v Uradnem listu RS. VEČ

Predlog novega Zakona o državnem tožilstvu je primeren za nadaljnjo obravnavo, so sklenili poslanke in poslanci. Novi zakon naj bi pripomogel k učinkovitejšemu pregonu zlasti gospodarskih in korupcijskih kaznivih dejanj. VEČ

Državni zbor RS je sprejel avtentično razlago dela Zakona o prevzemih (ZPre-1). Po avtentični razlagi v primeru, ko lastnik delež poveča nad zatečeno stanje, velja prehodni prevzemni prag, ki je enak najnižjemu deležu glasovalnih pravic, ki so ga lastniki imeli od dneva uveljavitve zakona o prevzemih dalje. Dokler te osebe ne presežejo prehodnega prevzemnega praga, jim ni treba dati prevzemne ponudbe. VEČ

DZ je sprejel predlog novega Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk), ki med drugim ukinja možnost uvedbe elektronske osebne izkaznice. Ob tem v predlogu tudi ni več možnosti, da bi prebivalci narodnostno mešanih območij lahko za dvojezično izkaznico zaprosili kjer koli v državi. VEČ

Državni zbor je Zvonka Fišerja s 47 glasovi za in 28 proti imenoval za novega generalnega državnega tožilca. Novoimenovani vodja vrhovnega državnega tožilstva je pred državnim zborom že zaprisegel, funkcijo pa bo nastopil danes, dan po izteku mandata sedanje generalne državne tožilke Barbare Brezigar. VEČ

DZ je sprejel poročilo preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala s štetjem izbrisanih. Iz poročila izhaja, da komisija ni ugotovila politične odgovornosti za prirejanje ali politično motivirano štetje izbrisanih. VEČ

Državni zbor je za podpredsednico Vrhovnega sodišča RS za šestletni mandat imenoval vrhovno sodnico Nino Betetto. VEČ

Organizirani kriminal se spreminja in je vedno bolj raznolik pri uporabi metod, organizacijske strukture in vpliva na družbo, izhaja iz ocene o grožnji organiziranega kriminala v Evropi, ki jo je objavil Europol. Poročilo, ki obravnava minuli dve leti, izpostavlja še, da je eno glavnih orodij organiziranega kriminala v Evropi postal internet. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o sodiščih (ZS) med drugim prinaša izboljšan koncept organiziranja oddelka za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, v primeru, da sodni izvedenec zamuja pri pripravi izvidov in mnenj, pa določa tudi mehanizem zniževanja nagrade.

Spremenjen je bil tudi Zakon o sodniški službi (ZSS), novosti pa želijo predvsem nadgraditi koncept ureditve organiziranja specializiranih oddelkov sodišča, ki sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcije in podobno.

18. maja bo začel veljati Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), s katerim se slovenski pravni red usklajuje z evropskim, ureja pa preglednost finančnih odnosov med državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter javnimi podjetji in pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki ali podjetniki in zasebniki ali zasebnicami, ki na podlagi izključne ali posebne pravice ali javnega pooblastila izvajajo dejavnosti v splošnem interesu.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) prinaša nov člen, ki ureja odpravo nasprotja interesov, v zvezi z njim pa je dodan tudi nov prekršek - z globo se kaznuje poslovodstvo, prokurista ali izvršnega direktorja delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo, ki sklene pravni posel z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov ožji družinski član ali vsi skupaj delež, ki dosega desetino osnovnega kapitala, ali je sam ali njegov ožji družinski član tihi družbenik druge družbe, ali je udeležen na njenem dobičku na katerikoli drugi pravni podlagi brez soglasja nadzornega sveta, upravnega odbora ali skupščine, ali teh organov ne obvesti o sklenitvi pravnega posla.

Spremembe in dopolnitve Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) veljajo od 18. maja, prinašajo pa nove določbe o imenovanju direktorja in vršilca dolžnosti direktorja ter vršilca dolžnosti direktorja, pogojih za imenovanje direktorja, predčasni razrešitvi direktorja in začasni prepovedi opravljanja nalog direktorja.

Zakon o davčni službi (ZDS-1) je doživel nekaj sprememb, ki v večini veljajo od 18. maja dalje, novela pa črta določbo, ki daje DURS pooblastilo za poveritev izterjave terjatev države in lokalnih samoupravnih skupnosti, ki niso davki, izvršiteljem, ki opravljajo te naloge v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, dodane pa so tudi določbe, ki opredeljujejo naloge, ki jih bo po novem opravljal Generalni davčni urad.

Spremenjen Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ) naj bi omogočil lažja ter enotna zavarovanja z bančnim posojilom. Spremembe širijo nabor finančnih zavarovanj na bančna posojila oziroma kreditne zahtevke, ki iz njih izvirajo, v veljavi bodo od 30. junija 2011 dalje.

Pravilnik o zemljiški knjigi, ki je začel veljati 1. maja, ureja dodeljevanje zadev zemljiškoknjižnim sodniškim pomočnikom, elektronska opravila v e-ZK postopku, elektronsko poslovanje sodišč v e-ZK postopkih, vsebuje pa tudi določbe, ki se nanašajo na informatizirano glavno knjigo in informatizirano zbirko listin. Predpisu je v prilogi dodana preglednica vrst elektronskih predlogov in obvestil.

V Pravilniku o poslovanju notarja sta bila dodana dva člena, ki se nanašata na vpisnik zemljiškoknjižnih postopkov z abecednim imenikom strank z oznako e-ZK, spremembe veljajo od 1. maja 2011.

Spremenjena je tudi Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, podaljšan je datum sklenitve za določen čas do 31.12.2013, v Tarifni prilogi pa so nove vrednosti najnižjih osnovnih plač od 1.5.2011 dalje za posamezne tarifne razrede.

Ustavno sodišče je izdalo Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 46. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, kolikor se nanaša na osebe, odgovorne za javna naročila. Omenjeno določbo je izpodbijala varuhinja človekovih pravic, meneč, da so osebe, ki so odgovorne za javna naročila, po svojem statusu uradniki oziroma javni uslužbenci, ki niso odgovorni javnosti, ampak svojemu delodajalcu.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo že 17 vplivov in zadnji je začel veljati 30. decembra 2010. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Svet EU je podal pobudo za vpeljavo identifikatorja evropske sodne prakse in minimalnega nabora meta podatkov za sodno prakso. Gre za fakultativna pravila, ki jih vpelje in uporablja država članica oz. natančneje vsa sodišča in drugi organi odločanja in naj bi pripomogli k boljšemu in hitrejšemu iskanju po bazah s sodbami sodišč držav članic. Podrobnejše informacije najdemo v Prilogi.

S strani Evropske komisije je prišla pobuda za spremembe migracijske politike, in sicer zaradi potrebe po hitrejšem, bolj strukturiranem in vsestranskem odzivu EU na migracije. Spremembe naj bi posegale na različne vidike migracij, tako na okrepljeni mejni nadzor, upravljanje schengenskega območja, dokončanje skupnega evropskega azilnega sistema, bolj osredotočene zakonite migracije, kot tudi na izmenjavo najboljših praks pri vključevanju migrantov in strategij pri odnosih s tretjimi državami. VEČ

Komisija je predstavila načrt za zaščito in izboljšanje biotske raznovrstnosti EU v naslednjih desetih letih. Načrt obravnava glavne dejavnike izgube biotske raznovrstnosti, zmanjšanje pritiskov na naravo in ekosistemske storitve ter utrditev ciljev biotske raznovrstnosti v sektorskih politikah EU. Strategija spada pod obveznosti, ki jih je EU prevzela lani na Japonskem. VEČ

Komisija EU in evropska industrija sta se povezali v javno-zasebno partnerstvo za internet prihodnosti. Partnerstvo bo pomenilo pomoč in podporo inovacijam, predvsem razvoju internetnih rešitev, ki bodo zmožne obdelovati vedno večje količine podatkov z zagotavljanjem točnosti, prilagodljivosti in varnosti. Do sedaj je internet povezoval predvsem računalnike, vedno bolj pa vključuje razne mobilne naprave. Partnerstvo bo preučilo osem področij, kjer bi ta nova podatkovna revolucija lahko spodbudila inovacije in odprtje novih delovnih mest in programske opreme. VEČ

Strokovna skupina pod okriljem Komisije je objavila študijo izvedljivosti za prihodnjo pobudo o evropskem pogodbenem pravu. Skupina pravnikov, sodnikov in akademikov iz celotne EU je sodelovala s predstavniki podjetij, potrošniškimi organizacijami ter pravnimi strokovnjaki. V študiji so zajeta glavna praktična vprašanja v pogodbenih razmerjih (npr. pravice v primeru blaga z napako, pravila o nepoštenih pogodbenih pogojih). Zainteresirani lahko komentarje na posamezne člene besedila pošljejo do 1. julija 2011. VEČ

S 1. majem je začel veljati Sporazum o sodelovanju  pri urejanju varnosti civilnega letalstva med EU in ZDA. Sporazum bo povečal varnost in ustvaril priložnosti za nove posle, saj pomeni manj zapletene tehnične in administrativne postopke za pripoznavo certifikatov in potrdil na obeh straneh. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-61/11 PPU presodilo, da nacionalna pravila s sankcijo zaporne kazni za državljana tretje države, ki je v državi nelegalno in se ne ukloni sklepu, da zapusti državo, ne izključujejo Direktive o vrnitvi nelegalnih priseljencev. Takšna sankcija (kot jo pozna italijanska zakonodaja) je po mnenju sodišča namreč podvržena nevarnosti, da ogrozi vpeljavo učinkovite politike za vračanje in preselitve v skladu s temeljnimi pravicami. VEČ

V zadevi C-375/09 je bilo odločeno, da je na področju konkurence Komisija EU edina pristojna ugotavljati, da ni prišlo do zlorabe notranjega trga EU. Podelitev pristojnosti za take »negativne« odločitve nacionalnim uradom za konkurenco bi pomenilo tveganje, da se spodkoplje enotna uporaba konkurenčnih pravil, kot izhajajo iz Pogodbe. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu aprilu je največ prekrškov prinesel novi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1), ki velja od 23. marca. Ta z globo od 420 do 630 evrov kaznuje za prekršek tujca, ki opravlja delo, za katero mu ni bilo izdano delovno dovoljenje, z globo od 2.100 do 20.900 evrov pa delodajalca, če sklene pogodbo o zaposlitvi s tujcem, ki nima osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let ali nima prostega dostopa na slovenski trg dela. Globa doleti delodajalca tudi, če v času trajanja delovnega razmerja tujca odjavi iz socialnega zavarovanja.

Nekaj prekrškov je prinesel tudi Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP), med podzakonskimi predpisi pa je največ prekrškov prinesla Uredba o izrabljenih vozilih, ki je začela veljati 30. aprila. Globa je zagrožena npr. proizvajalcem, ki ne zagotovijo sistema za zbiranje in prevzem izrabljenih vozil njihovih blagovnih znamk in delov vozil, ki pri servisiranju in popravilu nastanejo kot odpadek. Zbiralci so za prekršek kaznovani, če npr. na zbiralnem mestu z izrabljenimi vozili ne ravnajo na predpisan način, če izrabljenega vozila od zadnjega imetnika ne prevzamejo brezplačno ali mu brezplačno ne izdajo potrdila o uničenju vozila. Globe so predpisane tudi za prekrške, ki jih lahko stori upravljavec obrata za razstavljanje, če ta na primer z izrabljenimi vozili ne ravna na predpisan način ali nima poslovnika za obratovanje. VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo izbrali judikata, ki obravnavata prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije:

Zakon o prekrških (ZP-1) v tretjem odstavku 22. člena določa izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če voznik v času treh let doseže ali preseže 18 kazenskih točk v cestnem prometu. V zadevi je drugostopenjsko sodišče zavrnilo pritožbo poklicnega voznika tovornega vozila, v kateri je ugovarjal, da mu je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere ima vozniško dovoljenje, čeprav je kazenske točke pridobil zaradi manjše prekoračitve hitrosti in to kot voznik motornih vozil različnih kategorij. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom V./19. Vlaki pa kar vozijo … izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Ali smo sploh narod, ki bi znal in zmogel biti samostojen, ne da bi rušil in spodkopaval lastne temelje? Ne vemo več, kaj je resnica in kaj laž, kakšna je bila sploh naša preteklost in ali bomo kdaj počistili z njo. Ali sedanja politika slika stvari boljše ali slabše, kot so v resnici? " VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.