Marec 2011, številka 3-5 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Pravo EU
•  Aktualno
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Posebno varstvo terjatev delavcev v postopkih zaradi insolventnosti s prednostno pravico
 


 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS Rada Bohinca ni imenoval za ustavnega sodnika. Za njegovo imenovanje je namreč glasovalo 43, proti 39 poslancev, za potrditev pa bi potreboval najmanj 46 glasov. Pred glasovanjem so mu sicer podporo napovedovali v koaliciji, kjer so se sklicevali na njegove strokovne reference, medtem ko so mu v opoziciji očitali pretekle politične funkcije. VEČ

Poslanci DZ so soglasno sprejeli noveli dveh zakonov, s katerima naj bi izboljšali položaj upnikov. Z novelo insolvenčnega zakona se določa pogoje, pod katerimi mora dolžnik v okviru postopka prisilne poravnave poplačati upnike, z novelo zakona o izvršbi in zavarovanju pa ukrepa zoper dolžnike, ki vlagajo neutemeljene ugovore na sklepe o izvršbi. VEČ

Z 80 glasovi za in štirimi proti je bila sprejeta tudi novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). S spremembami so nekoliko omilili določbe veljavnega zakona, ki so se zlasti na lokalni ravni po mnenju večine poslancev izkazale za neživljenjske. VEČ

Državni zbor je s 44 glasovi za in 33 proti sprejel nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) (predlog), s katerim se nadzor nad tovrstnim opravljanjem dela zaostruje, kazni pa zvišuje. Med drugim se omejuje sosedsko pomoč, saj sosed svojemu sosedu ne bo mogel več nuditi brezplačne pomoči, če gre za dejavnost, ki jo opravlja poklicno. VEČ

Sprejet je bil tudi Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) (predlog). Zakon je v parlamentarno proceduro vložila vlada in med drugim ureja področje delovnih dovoljenj in pravne varnosti delavcev migrantov. VEČ

Okrožno sodišče v Ljubljani je Daši Jež prisodilo 21.500 evrov odškodnine, ker je po ločitvi staršev štiri leta prestajala dolgotrajne postopke pred sodiščem, preden jo je celjsko sodišče dodelilo očetu, pri katerem je želela živeti. VEČ

Sodstvo na Goriškem je v dobri kondiciji, državljani pa lahko v prihodnje pričakujejo še hitrejše sodno varstvo, je na novinarski konferenci po sestanku s predstavniki tamkajšnjih sodišč povedal minister za pravosodje Aleš Zalar. Med problemi je izpostavil preobremenjenost oddelka delovnega sodišča v Kopru, ki je "na meji obvladljivosti". VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Noveliran Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), ki je v veljavi od 30.3.2011, je eden izmed zakonov, sprejetih z namenom zajezitve problema plačilne nediscipline v gospodarstvu. Med spremembe, ki jih prinaša zakon, spadajo nova definicija podizvajalca v postopkih javnega naročanja, vpogled neizbranih ponudnikov v ponudbe konkurentov ter možnost spremembe naročnikove odločitve o oddaji naročila. VEČ

Sprejeta je bila Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij, ki določa merila za omenjena področja in občine, ki ta merila izpolnjujejo. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko stalno preverja vrednosti meril in pripravlja spremembe uredbe, ki je začela veljati 26.3.2011.

26. marca je začel veljati Pravilnik o preizkusnem testu in dodatnem usposabljanju, ki velja za izbiro in usposabljanje kandidatov v ministrstvu za zunanje zadeve. Omenjeno ministrstvo praviloma enkrat letno pripravi preizkusni test, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega dela, preverja pa se izobrazbo s področja politologije, sociologije, ekonomije, prava, pa tudi znanje tujih jezikov in psihofizične sposobnosti. Izpitna komisija o izvedbi testa pripravi poročilo, ministrstvo pa objavi javni natečaj za zaposlitev pripravnikov za diplomatsko službo ali za zaposlitev za nedoločen čas na diplomatskem delovnem mestu, pogoj pa je tudi opravljen preizkusni test. Pogoj za delo na diplomatskem delovnem mestu je med drugim še opravljeno dodatno usposabljanje, ki skupaj s pripravništvom traja dve leti.

K Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo je bil sprejet aneks, ki za obdobje od 1.3.2011 dalje spreminja višino najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih.

Ustavno sodišče je izdalo odločbo o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 62. člena ter 74.b člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki so ga v postopek ocene ustavnosti  vložili krajani Ankarana. Krajani so nasprotovali gradnji apartmajskih enot, menili so, da je zakonska ureditev, po kateri ne morejo biti stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije (URS). Prvi odstavek 62. člena ZGO-1 določa, da je lahko stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekte, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti, le investitor. Drugi odstavek taksativno določa krog stranskih udeležencev v omenjenem postopku, kar ne zagotavlja sodelovanja vsem osebam, ki imajo pravni interes za varovanje svojih pravnih koristi. Tudi 74.b člen določa, da je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta stranka lahko le investitor. Ustavno sodišče je razveljavilo omenjene določbe, ker so v nasprotju z 22. členom URS, ki vsakomur zagotavlja enako varstvo pravic v postopkih.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZGD-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Čeprav je Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) relativno nov predpis, saj je začel veljati sredi leta 2006, je bil že trikrat noveliran, nanj pa so vplivali tudi trije drugi predpisi in en popravek zakona. Vse te spremembe, dopolnitve in vplivi so upoštevani le v IUS-INFO ČISTOPISU ZGD-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo vseh osem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Svet EU je sprejel Sklep o spremembi Pogodbe o delovanju EU z namenom vzpostaviti trajnostni mehanizem za finančno stabilnost evro območja (Evropski mehanizem stabilnosti). Sklep dodaja odstavek k 136. členu Pogodbe, po katerem bodo države članice z evrom lahko vzpostavile stabilnostni mehanizem v primeru, da je ta neizogibno potreben za zaščito stabilnosti celotnega evro območja, in po katerem bo dodelitev morebitne finančne pomoči, ki jo predvideva mehanizem, podvržena strogim pogojem. Če bodo države članice pohitele s potrditvijo sprememb, bi le-te lahko začele veljati 1. januarja 2013. VEČ

Evropska Komisija je naznanila, da bo, skupaj z 42. partnerji iz industrije, javnega sektorja, proizvajalcev električnih avtomobilov, občin, univerz in tehnoloških ter raziskovalnih centrov, podprla 41.8 milijonov evrov vreden projekt vseevropske pobude za električno mobilnost (Green eMotion). Namen pobude je izmenjava znanja in izkušenj med izbranimi evropskimi regijami ter pospešitev razvoja trga električnih vozil. VEČ

Komisija EU je sprejela strategijo za povečanje mobilnosti, rasti, zaposlovanja in za zmanjšanje ovir na najpomembnejših področjih prometnega sistema in s tem povečanje njegove konkurenčnosti. Strategija Promet 2050 naj bi vsebovala tudi predloge za zmanjšanje evropske odvisnosti od uvoza nafte in za zmanjšanje emisij ogljika za 60% do leta 2050. VEČ

Komisija je začela razpravo o modernizaciji pravil glede transparentnosti odločb držav članic, ki se tičejo cen in povračil za zdravila. Vsi zainteresirani so vabljeni, da povedo mnenje oz. predstavijo poglede na Direktivo 89/105 (“Transparency Directive”), ki se kljub velikim spremembam na farmacevtskih trgih od leta 1989 ni spremenila. Direktiva je namenjena pospeševanju prostega pretoka zdravil, saj se cene zdravil določajo na ravni države. Razprava je odprta do 25. maja 2011. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-96/09 (Anheuser-Busch proti Budějovický Budvar) odpravilo del sodbe sodišča 1. stopnje glede registracije znaka “BUD” kot znamke Skupnosti ter napotilo v ponovno odločanje na sodišče 1. stopnje. Geografska oznaka, ki je zaščitena v določeni državi članici, lahko prepreči registracijo znamke Skupnosti le v primeru, kadar se dejansko uporablja v znatno pomembnem obsegu trgovanja na znatnem področju države (kakor tudi sledi iz 4. odstavka 8. člena Uredbe o znamki Skupnosti). VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-400/08 (Komisija proti Španiji) odločilo, da država članica ne sme pogojevati ustanavljanja nakupovalnih središč z ekonomskimi pomisleki kot so npr. vpliv na obstoječo prodajo ali tržni delež prizadetih podjetij. Taki pogoji ne morejo opravičiti omejitve svobode ustanavljanja in tako pomenijo kršitev prava EU. VEČ

 
 

 
  AKTUALNO


Spletni seminar (WEBINAR)

Podjetje IUS SOFTWARE vam odslej ponuja tudi najbolj optimalno obliko izobraževanja – spletni seminar, ki se ga lahko vsi, ki vam veliko pomeni racionalno upravljanje s časom, udeležite od koderkoli, poslušanje posnetka pa vam je na voljo kadarkoli.

Tokrat vas vabimo na spletni seminar Načrt finančnega prestrukturiranja (NFP) v praksi, ki se bo odvijal 21. aprila ob 10. uri. Pravočasno se prijavite in si zagotovite bonus!

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava predlog za obnovo v izvršilnem postopku:

Predlog za obnovo postopka se vlaga zoper pravnomočen sklep o izvršbi, pri čemer je nepomembno, ali je izvršilni postopek pravnomočno zaključen ali ne. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O javni varnosti v razumnih mejah izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Človeka z zdravo mero protivladne skepse in odpora do pretiravanja lahko všečno in prepričljivo kaj hitro navede na misel, da temeljnih človekovih pravic ne gre krniti zavoljo interesov varnosti in da je nedavna tovrstna praksa v nekaterih državah znak nekakšne oblastne histerije, za katero lahko le upamo, da bo prej ali slej minila brez usodnih posledic." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


25.3.2011 Povprečna stopnja davkov in prispevkov od plač v RS v letu 2010
  35,37 % 35,34%
1.3.2011 Kolektivna pogodba za lesarstvo, Enostavna dela – najnižja osnovna plača
  396,90 404,50 €
1.3.2011 Kolektivna pogodba za lesarstvo, Visoko zahtevna dela – najnižja osnovna plača
  778,30 793,10 €
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.