Marec 2011, številka 3-4 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  Novi zakoni
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Sporne kazenske točke v cestnem prometu
 


 
  AKTUALNO


Ukrotitev plačilne nediscipline?

Dogovori o vedno daljših plačilnih rokih med poslovnimi subjekti navadno niso izraz svobodne gospodarske pobude, ampak razlike v tržni moči pogodbenih strank. Podaljševanje plačilnih rokov in zamujanje s plačilom po preteku le-teh tako najbolj prizadenejo (naj)manjše poslovne subjekte.

Zato je bil na podlagi zahtev obrtnikov in pod časovnim pritiskom napovedane državne nepokorščine obrtnikov z bliskovito hitrostjo sprejet Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP), katerega cilja sta prav skrajšati plačilne roke in zamude pri plačilih. VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS je sprejel novelo Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), katere cilj je popolna informatizacija zemljiške knjige. Novela med drugim poenostavlja in opredeljuje hitrejše postopke za državljane ob hkratnem povečanju pravne varnosti ter razbremenjuje sodišča na ravni tehničnih opravil. VEČ

O zakonu, s katerim bi ustanovili občino Ankaran, bo Državni zbor RS odločal po rednem postopku, so sklenili poslanke in poslanci. S tem so zavrnili odločitev kolegija predsednika DZ Pavla Gantarja, ki je sklenil, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. VEČ

Poslanke in poslanci DZ so podprli spremembe Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ). Predlog odpravlja krajevno pristojnost pri vlaganju prijav podatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. VEČ

Državni zbor je tudi sklenil, da bo tretje branje Predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1) opravil v torek, 29. marca, po končanem glasovanju. Predlog zakona, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila vlada, med drugim ureja področje delovnih dovoljenj in pravne varnosti delavcev migrantov. VEČ

Vlada naj bi danes na seji razpravljala o možnosti neposredne tožbe za ničnost pogodbe s Patrio. Sodišče naj bi namreč ugotovilo, da ima vlada veliko možnosti za uspeh, kljub temu da je v sredo zavrnilo izdajo začasne odredbe o pogodbi s Patrio. Vlada naj se na omenjeno odločitev sodišča tudi ne bi pritožila. VEČ

Minister za pravosodje Aleš Zalar je v državni zbor posredoval predlog za imenovanje podpredsednice Vrhovnega sodišča RS. Na to funkcijo za šestletni mandat predlaga vrhovno sodnico Nino Betetto, ki so jo podprli tudi člani obče seje vrhovnega sodišča ter Sodni svet. VEČ

Žrtvam diskriminacije v civilnih in upravnih postopkih številne ovire otežujejo uveljavljanje pravic, ugotavlja poročilo Agencije EU za temeljne pravice (FRA) o dostopu do pravnega varstva v državah članicah EU. Slovenijo poročilo izpostavlja zaradi velikega števila kršitev pravice do sojenja v razumnem roku. VEČ

Glavni finski preiskovalec v zadevi Patria Kaj Erik Björkqvist naj bi novinarju Dela Dejanu Karbi večkrat potrdil, da gre preiskava tudi v smeri, ali je denar preko nekaj posrednikov končal v rokah državnih uslužbencev in ene od strank. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki začne veljati 2. aprila, v uporabi pa bo od 1.1.2012 dalje, ureja socialna podjetja, ki so v Sloveniji del nevladnega sektorja. Trenutne gospodarske razmere so neugodne za razvoj podjetništva, stopnja nezaposlenosti narašča, namen socialnih podjetij pa je delovati na področjih, ki tradicionalno niso opredeljena kot gospodarska in deluje po drugih vrednostnih principih kot gospodarska podjetja. Zakon tako opredeljuje, kateri subjekti lahko delujejo kot socialna podjetja, katere pogoje morajo izpolnjevati in katere dejavnosti izkazujejo družbeno koristen značaj, prinaša pa tudi podlago za načrtno spodbujanje razvoja socialnega podjetništva.

Nov Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki velja od 19. marca, želi zagotoviti večjo usklajenost ter partnerstvo pri načrtovanju in izvajanju regionalnih razvojnih programov. Zakon vsebuje določbe o načrtovanju in izvajanju regionalne politike na državni ravni in na ravni regije, dejavnostih in opravljanju razvojnih nalog v regiji, ukrepih endogene regionalne politike ter o regionalnih državnih pomočeh.

Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) prinaša novo poglavje o zbirki podatkov, ki jo kot centralno evidenco vzpostavi ministrstvo, vsebuje pa podatke o predšolskih otrocih, učencih, dijakih, študentih višje šole ter udeležencih izobraževanja odraslih. Podatke zagotavljajo vzgojno-izobraževalni zavodi, zakon pa določa, da se podatki v centralni evidenci hranijo še eno leto po tem, ko udeleženec vzgoje in izobraževanja zaključi vzgojno-izobraževalni ali študijski program po posameznem statusu. Podatki se po preteku enega leta arhivirajo.

Spremembe je doživel tudi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), ki po novem določa, da samozaposleni v kulturi lahko zaprosijo tudi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za starševsko varstvo in za zaposlovanje iz državnega proračuna. Posledično je spremenjena tudi določba o dohodkovnem cenzusu.

5. aprila začne veljati Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu, ki določa, da javna višja strokovna šola šolnino zaračuna za izredni študij po višješolskih programih za pridobitev izobrazbe, za študij po višješolskih programih za izpolnjevanje ter za redni študij tujcem, ki niso državljani držav članic Evropske unije in se ne izobražujejo po meddržavnih sporazumih po načelu vzajemnosti. Predpisu je v prilogi dodan cenik prispevkov.

 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Svet EU je sprejel predlog Direktive Komisije o trgovini z ljudmi, ki naj bi pomenil bolj vsestransko in učinkovito politiko boja proti trgovini z ljudmi. Temelj direktive je zasnovan okrog žrtve, tako da ukrepi posegajo na več področij kot npr. kazensko pravo, pregon storilcev, pomoč žrtvam, pravice žrtev, preventiva in nadzor nad izvajanjem. Direktiva nadomešča dosedanji Okvirni sklep 2002/629/JHA. VEČ

Evropska Komisija predlaga spremembe Urada EU za boj proti goljufijam (OLAF) z namenom, da se izboljša odgovornost, zmogljivost in učinkovitost Urada, obenem pa nadalje zavaruje njegovo neodvisnost zaradi preiskovalnih nalog. Krepitev Urada naj bi pripomogla k učinkovitejši izvedbi in nadgradnji preiskav, zaščiti pravic preiskovancev ter boljšem sodelovanju Urada in strateških partnerjev v boju proti goljufijam. VEČ

Sodišče EU je v združenih zadevah C-497/09, C-499/09, C-501/09 and C-502/09 (Bog and Others) odločilo, da se ponudba hrane za takojšnjo porabo na stojnicah ali predverjih kinodvoran običajno šteje za dobavo blaga. V teh primerih se hrana pripravljena za takojšnjo porabo šteje za živila, ki so podvržena manjši stopnji DDV po šesti Direktivi o DDV. VEČ

V zadevi C-29/10 (Heiko Koelzsch v Luxembourg) je sodišče EU podalo naslednje ugotovitve: V primeru da zaposleni izvaja svoje dejavnosti v več državah članicah, se za reševanje sporov glede njegove pogodbe o zaposlitvi upošteva pravo države, kjer opravlja večji del delovnih obveznosti. Bistveni namen je zagotavljati primerno zaščito delavca, ki je šibkejša stranka pogodbe. Sodba pomeni dodatno obrazložitev 6. člena Rimske konvencije. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že pet vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava izločitev sodnika:

Procesno vodenje je v izključni pristojnosti sodnika, kateri je pri vodenju postopka in odločanja neodvisen, predsednik sodišča pa v njegove odločitve ne more in ne sme posegati. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom O kazenskih postopkih s prikritimi preiskovalnimi ukrepi izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... gre skorajda za »neposredni prenos« nekega kaznivega dejanja v procesni prostor, saj se nam z ogledom videoposnetkov, poslušanjem pogovorov vpletenih in fotografijami zelo plastično postavi pred oči, kaj in kako se je nekaj odvijalo oz. kako je potekalo kaznivo dejanje in kdo so bili tisti, ki so pri njemu sodelovali. Takšnega »luksuza« običajno v dokaznem postopku nimamo, ker so vse zaznave ex post facto in si ji je potrebno sliko o dogajanju šele ustvariti." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


2.4.2011 Cena nadzora po določbah konvencije proti mučenju
  največ 15 € bruto/uro
15.3.2011 Višje šolstvo – cena četrtega ponavljanja izpita za osebe brez statusa
  120 €
22.3.2011 Znižanje trošarine za plinsko olje za pogonski namen - za 1000 l
  345,2400 330,4300 €
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.