Februar 2011, številka 1-1 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Portal FinD-INFO
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 


 
  NOVOSTI


Pregled pravnih in političnih novic tega tedna

Besedilo predloga uredbe o financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov naj bi bilo menda usklajeno, trdi ministrstvo za visokošolstvo, znanost in tehnologijo, nova uredba pa naj bi prekinjala dosedanjo logiko financiranja po številu študentov in diplomantov. VEČ

Koalicijski partnerji so dosegli soglasje o programskih prioritetah vlade. Med drugim so se dogovorili glede zakona o nezdružljivosti poslanske in županske funkcije, sprememb volilne zakonodaje, zgladili pa so tudi nesoglasja v odnosu do stranke DeSUS. VEČ

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je od vlade in državnega zbora zahtevala, da nemudoma sprejmeta pravne podlage, ki so potrebne za izvedbo revizije vseh postopkov prevzemov podjetij, izvršenih do konca lanskega leta ter rezultate javno objavita. VEČ

Davčna uprava RS zavezance opozarja, da morajo do 7. februarja oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, če med letom le-te niso uveljavljali ali so jo uveljavljali, pa želijo sedaj podatke spremeniti. VEČ

Geodetska uprava RS je v podaljšanem roku za posredovanje pripomb na pripisano vrednost nepremičnino preko spleta prejela še okoli 46.600 pripomb. Skupno število pripomb je tako naraslo na 523.000, končno število pa še ni znano. VEČ

Pravnik Rajko Pirnat meni, da je vlada organizirano onemogočila vpogled v nekatere dokumente nekdanje Službe državne varnosti, sklep, s katerim je Arhiv RS vpogled v želeno dokumentacijo prekinil, pa je nezakonit. VEČ

Poslanske skupine so naklonjene predlogu zakona o prostovoljstvu, ki ga je predstavila vlada. Predlog je bil pripravljen skupaj s predstavniki nevladnih organizacij, zakon pa naj bi omenjeno področje prvič sistemsko uredil. VEČ

Minister za zdravje Dorjan Marušič je opozoril na pomembnost zmanjšanja razlik v zdravju v Sloveniji in poudaril, da je potrebno boj za odpravljanje neenakosti v zdravju umestiti v slovensko razvojno strategijo. VEČ

Državni zbor je sprejel predlog zakona o prekrških (in njegove zadnje dopolnitve), najpomembnejši spremembi pa sta takojšnem odvzem vozniškega dovoljenja najhujšim prekrškarjem in prenos pristojnosti za odločanje o pritožbah na eno samo višje sodišče. VEČ

Poslanci so sprejeli zakon, ki ustanavlja občino Mirna. Ta bo tako z izločitvijo iz občine Trebnje postala 211. slovenska občina. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Pregled pomembnejše zakonodaje tega tedna

Sprejet je bil nov Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada, s katerim je sklad ustanovljen za nedoločen čas, ustanovila ga je Republika Slovenija, sodi pa v delovno področje ministrstva za okolje in prostor. RS odgovarja subsidiarno za obveznosti sklada iz naslova najetih posojil, ki niso zavarovana s poroštvom države in ki skupaj ne smejo presegati 20% vrednosti kapitala sklada. Organa sklada sta nadzorni svet in direktor, sklad pa s svojo poslovno politiko financira in izvaja nacionalni stanovanjski program, spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb.

12. februarja začne veljati Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja s področja pridelave in ravnanja z gensko spremenjenimi rastlinami. Med drugim določa, da tečaj traja najmanj 21 šolskih ur, opredeljuje pogoje za izvajalca programa in za predavatelje ter narekuje, da morata biti letno organiziranja najmanj dva tečaja strokovnega usposabljanja, najmanj dva obnovitvena tečaja, kot tudi ureja naloge komisije za preverjanje znanja.

Ustavno sodišče je odločilo, da Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ni v neskladju z ustavo.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) ima že 30 sprememb.

Zakon o urejanju trga dela je povečini razveljavil omenjeni predpis, v veljavi pa ostajajo še nekatere določbe, kot na primer določila poglavja II. Posredovanje zaposlitev in posredovanje dela ter nekaj drugih določb. Trenutni čistopis si oglejte tu.

Celotna časovna lestvica pa vam je na voljo na sledeči povezavi.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Nekaj novosti iz Evropske unije

Predlog direktive o evropski evidenci podatkov o potnikih (Passenger Name Record (PNR) Directive), ki ga je pripravila Komisija, naj bi bil v pomoč pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu. Obveznost je predvsem na letalskih prevoznikih, kateri so zavezani, da hranijo in zagotavljajo določene podatke državam članicam o potnikih, ki vstopajo v EU ali to območje zapuščajo. Direktiva obenem ne pozablja na varovanje zasebnosti in osebnih podatkov, ki je še vedno na dokaj visoki ravni. VEČ

Evropska komisija je naredila pregled uspešnosti inovacij na področju EU za leto 2010. Rezultat ni spodbuden, saj Evropski uniji ni uspelo zmanjšati zaostanka za najbolj inovativnima državama, Japonsko in ZDA. Težava je predvsem v hitrosti napredka, ki kljub dobrim obetom potrebuje dodaten pospešek. EU je sicer še vedno precej pred vzhajajočimi (vele)silami Indijo, Rusijo, Brazilijo in Kitajsko, ki pa se vztrajno in neutrudno bližajo. Najinovativnejše države članice po vrstnem redu so Švedska, Danska, Finska in Nemčija. Sledi druga skupina, v kateri je tudi Slovenija, ki je po pregledu uspešnosti inovacij na 12. mestu. VEČ

Eurostat (Statistični urad EU) je objavil sklep o beleženju delovanja Evropskega finančnega instrumenta za stabilnost (European Financial Stability Facility, EFSF). Sredstva, zbrana v okviru EFSF, se bodo po novem beležila kot bruto državni dolg držav članic euro območja, ki sodelujejo v podpornih dejavnostih, in sicer v razmerju do danih garancij posamezne države članice. VEČ

Komisija je opredelila vrsto področij, kjer bo potrebno sprejeti ukrepe za povečanje dejavnosti na enotnem trgu za storitve (npr. rezervacije dejavnosti, lastništvo kapitala in pravne oblike kot omejitve enotnega trga, težave zaradi zahtev iz zavarovanja, itd.), z namenom povečati možnost izbire za potrošnike ter čimbolj omogočiti rast in konkurenčnost malim in inovativnim podjetjem. Delež medsebojnega poslovanja držav članic na trgu storitev je majhen, zgolj 8%, medtem ko storitve v EU predstavljajo dve tretjine BDP in zaposlovanja. Cilj direktive o storitvah je bil ravno v odstranitvi ovir za delovanje enotnega trga storitev, vendar so države članice in Komisija ocenile, da potencial še ni zadosti izkoriščen. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Tokrat smo izbrali sodno odločbo, ki obravnava vprašanje bolnikovega vedenja v času bolniškega staleža:

Tožniku je bil priznan stalež z odločbo ZZZS, v kateri ni bilo izrecnih navodil za bolnikovo vedenje v času staleža. Kasnejša odločba je dovoljevala utemeljene dnevne izhode zaradi narave zdravljenja. Tožnik je dne 19.1.2007 obiskal hokejsko tekmo, zaradi česar mu je delodajalec na podlagi tretje alineje 1. odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga, saj naj bi z obiskom tekme kršil pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja. VEČ 
 

 
  IUS KOLUMNA


Jernej Letnar Černič v svoji kolumni Pravičnost in pravo razmišlja o pravičnosti v pravu, o vrednotah in etičnih načelih v zakonodaji, o Radbruchovi formuli ter še o marsičem, zraven pa naniza še tri zanimive primere pravnih pravil iz Kitajske.

"Pred dobrima dvema letoma je izbruhni škandal, ko je na Kitajskem zaradi onesnaženega mleka v prahu, ki je vsebovalo kemikalijo melamin, zbolelo več tisoč dojenčkov, pri čemer jih je nekaj sto zaradi zastrupitve tudi umrlo. Očeta enega od obolelih otrok, ki je po razkritju zastrupitve, močno kritiziral vladajočo totalitarno oblast, ker ni zagotovila učinkovitega nadzora korporativnih proizvajalcev mleka v prahu, je sodišče lansko leto obsodilo na dvo in polletni zapor."

Celotno kolumno si lahko preberete tu.

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.2.2011 Temeljna obrestna mera
  mesečno 0,2%
  letno      2,64%
22.1.2011 RTV naročnina
  fizične osebe; radio in tv sprejemniki 12 EUR
28.1.2011 Povprečna bruto plača v RS
  november 2010 1.634,48 EUR (+9.9 %)
28.1.2011 Povprečna neto plača v RS
  november 2010 1.041,19 EUR (+8,0%)
28.1.2011 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin v letu 2010
  glede na povprečje 2009 + 1.8%
28.1.2011 Rast cen življenjskih potrebščin decembra 2010
  v primerjavi z decembrom 2009 + 1.9%
 

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


V branje vam ponujamo članek Iris Gorjanc Dolničar z naslovom Splošni sistem preferencialov - reformirana GSP pravila o poreklu blaga

Splošni sistem preferencialov je trgovinski režim, ki je enostransko odobren državam v razvoju. Dogovor o tem trgovinskem režimu je bil sprejet na Konferenci Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) in temeljijo na ugodnostih, ki jih določene razvite države nudijo državam v razvoju. Režim torej ni izpogajan, zato preferencialna obravnava ni obojestranska.

Pravila o poreklu blaga, ki se uporabljajo v okviru Splošnega sistema preferencialov, so bila nedavno deležna celovite reforme zaradi svoje zastarelosti. Tako so se s 1.1.2011 pričela uporabljati reformirana GSP pravila o poreklu blaga z izjemo postopkovnih določb vezanih na sistem registriranega izvoznika, ki se bodo pričele uporabljati šele s 1.1.2017 oz. v primeru držav upravičenk, ki s 1.1.2017 ne bodo sposobne uveljaviti sistema registriranega izvoznika, s 1.1.2020.

Za celotno besedilo kliknite sem

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 
 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.