Januar 2011, številka 1-4 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Pravna narava aktov v izbirnem postopku članov Komisije za preprečevanje korupcije
 


 
  AKTUALNO


Pregled pravnih novic preteklega tedna

Na finančnem ministrstvu so z namenom odprave plačilne nediscipline pripravili predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki naj bi najdaljši rok za plačilo določil pri 60 dneh, uvedel pa bi tudi obveznost večstranskega pobota ter možnost novih načinov zavarovanja obveznosti. VEČ.

Ministrstvo za gospodarstvo preučuje vlogo Adrie Airways za pomoč podjetjem v težavah. Koliko sredstev naj bi družba kot kratkoročni kredit prejela, še ni znano, pomoč pa mora potrditi še Evropska komisija. VEČ.

Vlada je pripravila predlog novele zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki ga bo poslala državnemu zboru v sprejem po nujnem postopku, spremembe pa posegajo na področje prenosa digitalnih sistemov in notranjih pravil ter na zadržanje določenega arhivskega gradiva. VEČ.

Vlada se je seznanila z osnutkom zakonskih podlag za uvedbo davčnih blagajn z dodatno fiskalno kontrolno napravo, ki beleži izdane račune ter vodi podatke o prometu in davkih. V letu 2012 jih bodo morali začeti uporabljati vsi zavezanci, ki prodajajo blago in storitve proti plačilu v gotovini. VEČ.

Geodetska uprava RS je sporočila, da je rok za pripombe na vrednost nepremičnin prek spleta podaljšan do nedelje, za to potezo pa so se odločili zaradi oteženega dostopa do spletne strani obveščanja v zadnjih dneh. VEČ.

Mednarodni Inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije meni, da odločba ustavnega sodišča o občini Ankaran sproža razmisleke o pomanjkljivostih lokalne samouprave. VEČ.

Delodajalci in delojemalci so bojkotirali sestanek delovne skupine za pripravo sprememb zakona o delovnih razmerjih in vzpostavitev odpravninskega sklada s strani delodajalcev in sindikatov. Dejanje je ministrstvo za delo presenetilo, si bo pa še naprej prizadevalo za dogovor o načinu dela za pripravo omenjenih sprememb. VEČ.

Vlada bo obravnavala predlog spremembe zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s katero želi odpraviti krajevno pristojnost pri vlaganju prijav podatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s čimer bi postal postopek za zavezance, predvsem delodajalce, bistveno enostavnejši. VEČ.

Protikorupcijska komisija pričakuje odločen odziv pristojnih institucij v primeru suma korupcijskih dejanj celjskega okrožnega sodnika Milka Škoberneta, saj je to pomembno za zaupanje ljudi v institucije pravne države. VEČ.

Poročevalec Dick Marty je pred Parlamentarno skupščino Sveta Evrope predstavil poročilo o nezakoniti trgovini s človeškimi organi na Kosovu, večina udeležencev pa se je zavzela za nadaljnjo preiskavo teh zelo resnih obtožb. VEČ.  
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremembo je doživel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112), ki dodaja 46a. člen, v katerem določa višino prispevka za programe RTV Slovenija, in sicer v višini 12 eurov za zavezance - fizične osebe, 3,55 eura za zavezance za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, ki nimajo drugih naprav, ki bi jim omogočala sprejem televizijskih programov, večji zneski pa se plačujejo za javno rabo.

Spremenjen je bil Pravilnik o vozniških dovoljenjih, ki zdaj določa, da imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v Republiki Hrvaški, ki želi zamenjati tuje vozniško dovoljenje za slovensko, ni treba priložiti potrdila o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji.

Objavljena je bila Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije, ki je začela veljati 1. januarja, ureja pa minimalne standarde pogojev dela v panogi in se prilagaja novim pogojem na trgu dela. Pogodba zavezuje banke, ki so članice Združenja bank Slovenije in je sad leto dni dolgih pogajanj, staro kolektivno pogodbo so delodajalci namreč odpovedali.

Sprejet je bil Splošni akt o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje, ki določa program omenjenih strokovnih izpitov, način opravljanja le-teh ter sestavo in pristojnosti izpitnih komisij. Izpite lahko opravljajo zaposleni v Zavodu RS za zaposlovanje, izpit je pisen in usten, zoper odločitev izpitne komisije je možna pritožba.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Tokrat vam ponujamo v ogled čistopis Zakona o davčnem postopku ter vse njegove dosedanje spremembe!

Zadnja sprememba ZDavP-2 je med drugim spremenila 104. člen, ki govori o obračunu obresti. Dodan je bil nov drugi odstavek, ki govori, da se davčnemu zavezancu, ki ni fizična oseba, za odloženi znesek davkov zaračunajo obresti po obrestni meri, veljavni za izračun državne pomoči, katero določi Evropska komisija.

Besedilo spremenjenega 104. člena in primerjavo s predhodnim besedilom le-tega si oglejte v primerjalniku členov.

Čistopis ZDavP-2 oz. besedilo, ki vsebuje zadnjo novelo ZDavP-2D, si oglejte v IUS-INFO ČISTOPISU ZDavP-2, vse ostale spremembe pa v časovni lestvici za ZDavP-2.

 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


S soglasnim sprejetjem predloga Direktive o potrošniških pravicah s strani držav članic (Svet), se uresničujejo predlogi komisije za olajšanje čezmejnega trgovanja. Po predlogu naj bi se povečalo zaupanje potrošnikov v spletno nakupovanje, saj direktiva sledi izsledkom razprave Sveta za konkurenčnost z 10. decembra. Direktiva je pomembna pobuda za potrošniško politiko in pomeni izboljšavo tako za enotni evropski trg kot za pravice potrošnikov. Močna zaščita potrošnikov bo pripomogla k večji pravni varnosti, hkrati pa spodbudila e-poslovanje. Predlog mora potrditi še Evropski parlament. VEČ.

Komisija EU je sprejela ukrepe, ki naj bi povečali sodelovanje evropskih podjetij v raziskavah (sedmi okvirni program EU za raziskave). Tako naj bi najboljši raziskovalci in najinovativnejša podjetja (predvsem mala in srednja) lažje in z več interesa sodelovala v raziskavah. Ukrepi pomenijo zmanjšanje birokratskih ovir, s tem pa prihranek časa, denarja in truda tistim, ki bi v raziskavah želeli sodelovati. VEČ.

Komisija je predstavila pobudo o zmanjšanju oz. pametnejši porabi naravnih bogastev z namenom trajnostne rasti. Surovine, voda, zrak, ekosistem in druga naravna bogastva so temeljnega pomena za učinkovito ekonomijo in kvaliteto življenja, zato je treba zmanjšati obremenjevanje teh bogastev in začeti graditi Evropo (ter svet), ki bo temeljila na učinkovitejši porabi naravnih bogastev ter bo vodila k trajnostni, učinkovitejši in nizoogljični rasti evropskih držav. VEČ.

V zadevi C-155/09 je sodišče EU odločilo, da je grška zakonodaja v delu, ki dovoljuje izjeme od plačila davka za prvi kupljeni stanovanjski objekt samo osebam, ki bivajo v Grčiji, v nasprotju z načeli Evropske unije. Taka ureditev po mnenju sodišča deluje odvračilno za ljudi, ki ne bivajo v Grčiji, s tem pa pomeni omejitev pravice do prostega gibanja v EU. VEČ.

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava pisno opozorilo pred odpovedjo pogodbe:

Delodajalec mora delavca pisno opozoriti pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pri čemer se ustna opozorila ne upoštevajo. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je urejeno v 12. poglavju Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki natančno opredeljuje načine prenehanja. Sama odpoved pogodbe o zaposlitvi je na splošno urejena od 80. do 87. člena, v nadaljevanju zakona pa sledi natančnejša opredelitev redne in izredne odpovedi. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Matej Avbelj začne svojo kolumno Kaj je integriteta z naslednjimi besedami:

"Vsa banalnost velike zgodbe o pravni državi se začne in konča pri ljudeh. Tako sem jedrnato končal eno od lanskih kolumn in pri tem še pribil, da bo država ljudi z integriteto pravna, obratno pa ne. Izkazalo se je, da sem ravnal preveč jedrnato, saj sem v naglici pustil neodgovorjeno eno ključnih vprašanj. Namreč, kaj je integriteta?" Celotno kolumno si lahko preberete tu.

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.