Januar 2011, številka 1-3 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Je pošten boj v preiskovalnem postopku (ne)dosegljiv ideal?
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Parlamentarni odbor za finance in monetarno politiko je podprl predlog novele zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja in predlog dopolnitve zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, ki ju je pripravila vlada zaradi ugotovitev računskega sodišča. VEČ

Člani odbora DZ za obrambo so soglasno podprli predloga novele zakona o varstvu pred požarom in novele zakona o varstvu pred utopitvami. Predlogoma člani odbora niso namenili nobene razprave, v obeh primerih pa gre za uskladitve z drugimi zakoni in pravom Evropske unije. VEČ

Upravno sodišče je zavrglo tožbo Alexandra von Thurn Taxisa, ki jo je vložil zaradi zavržene kandidature za mesto generalnega državnega tožilca. Na ministrstvu so kandidaturo zavrgli, ker je njegova prijava na razpis prispela prepozno. VEČ

Glede ankaranske občine večina strank poudarja pomen odločbe Ustavnega sodišča RS. VEČ

Državni svet na drugi obravnavi ni podprl predloga zakona o detektivski dejavnosti. Svetniki so zakonu očitali predvsem zniževanje zahtevane stopnje izobrazbe, kar bi po njihovem mnenju lahko vodilo v razvrednotenje te obrti. Predlog zakona o socialnem podjetništvu pa je dobil podporo. VEČ

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, študentskimi in drugimi organizacijami zbralo preko 40.000 potrebnih podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu (ZMD). VEČ

Ministrstvo za finance RS je premieru Borutu Pahorju poslalo pojasnila, v katerih ocenjuje, da se je na zahteve Računskega sodišča RS odzvalo pravočasno in primerno. Ministrstvo v odgovoru na ugotovitve računskega sodišča trdi, da že sprejeti ukrepi in ukrepi, ki so načrtovani za letos tako na finančnem ministrstvu kot pri drugih ministrstvih, omogočajo ureditev evidentiranja poslov v imenu in za račun države v poslovnih knjigah proračuna. VEČ

Zunanje ministrstvo je v odgovoru na pismo profesorja mednarodnega prava Marka Pavlihe zunanjemu ministru Samuelu Žbogarju poudarilo, da arbitražni sporazum nepreklicno velja in od njega ni mogoče odstopiti. Prof. Pavliha je v pismu zunanjega ministra namreč obvestil, da izstopa iz posvetovalne skupine za arbitražni sporazum, ob zadnjih enostranskih potezah Hrvaške pa se je zavzel za razveljavitev sporazuma. VEČ

Korupcija v Sloveniji je problem, zato je potrebno hitro ukrepanje, je dejal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Goran Klemenčič, pravosodni minister Aleš Zalar pa je opozoril, da težava ni toliko v slovenski zakonodaji kot v njenem izvajanju. VEČ

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je v dveh primerih razsodilo proti Sloveniji in sicer zaradi kršitve 6. in 13. člena Evropske konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sodniki so Sloveniji naložili, da tožnikoma skupno izplača 12.200 evrov. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Sprejeta je bila Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje, ki določa zavezance, predmete skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe javnih naročil, ki presegajo vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije, druga pravila pri izvajanju skupnega javnega naročanja in izvajanju velikih naročil ter izjeme.

Splošni akt o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve velja od 15. januarja 2011, določa pa pogoje in način elektronske prijave v omenjeni evidenci, pa tudi obliko zapisa prijave v elektronski obliki ter organizacijo in delovanje informacijskega sistema elektronske prijave.

15. januarja je začela veljati Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin, ki razvitost presoja na podlagi treh vrst kazalnikov: kazalnikov razvitosti občine, kazalnikov ogroženosti občine in kazalnikov razvojnih možnosti.

Objavljen je bil Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 12. decembra 2010, na njem pa se je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, izrekla proti uveljavitvi Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-2).

29. januarja začne veljati Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov, ki narekuje, da morajo policisti opraviti pisni ter nato še praktični preizkus. Preizkus lahko ponovno opravljajo, v kolikor pa se policisti z oceno komisije ne strinjajo, lahko vložijo ugovor v osmih dneh po vročitvi obvestila o oceni.

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


Začetek veljavnosti ali uporabe:Povezava na bodočo verzijo zakona:
01.04.2011Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
01.04.2011Zakon o javnih cestah (ZJC)
04.04.2011Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1)
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Vse zadnje spremembe in dopolnitve zakona pa so seveda vidne v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je odprla javno razpravo o alternativnih metodah reševanja sporov za potrošnike. Komisija želi povečati zaupanje potrošnikov pri nakupovanju na enotnem trgu tako, da bi se vzpostavili mehanizmi za lažje, hitrejše in cenejše izvensodno reševanje sporov (dosedanja direktiva o mediaciji) med potrošnikom in trgovcem. Ocena Komisije je, da škoda zaradi težav potrošnikov znaša okoli 0.3% evropskega BDP. Razprava bo potekala do 15.3.2011, rezultati pa bodo vključeni v pripravo zakonodajnega predloga. VEČ

Belgija je pri evropskem varuhu konkurence vložila pritožbo o sumu poskusa obvladovanja spletnega trga revij in časopisov. Pritožba se našana na podjetje Apple in njegov iPad, razlog pa je v izključni prodaji časopisov prek Apple-ove spletne trgovine iTunes. Belgijski minister pravi, da vkolikor časopisne hiše ne bodo imele več svojih distribucijskih poti, temveč zgolj iTunes, smo verjetno zelo blizu obvladujočemu položaju. VEČ

Evropska komisija je sprejela zakonodajne predloge, usmerjene v povečanje pomena socialne, ekonomske in organizacijske funkcije športa. Podpora in koordinacija politike športa v državah članicah je nova naloga EU, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe. Usmerjena naj bi bila predvsem na tista področja, kjer se problemi ne morejo zadovoljivo rešiti na nacionalni ravni. Predlogi Komisije upoštevajo izkušnje, ki so jih pridobili pri implementaciji Bele knjige o športu iz leta 2007. VEČ

Objavljen je bil predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Direktiva je namenjena preprečevanju nesreč, pri katerih so prisotne večje količine nevarnih snovi in posledic takih nesreč za ljudi in okolje. Nadzor je večstopenjski, tako da velja, da večje kot so količine nevarnih snovi, strožja so pravila. Direktiva sicer ne prinaša večjih sprememb, vendar pa na več področjih spreminja zadeve z namenom, da nekatere določbe postanejo lažje za razumevanje, druge se posodobijo glede na zakonodajne novosti (npr. spremembe sistema za razvrščanje nevarnih snovi), ter da se izboljša izvajanje in izvršljivost določb ob ohranitvi ali povečanju ravni varstva zdravja in okolja.

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava pogoj za zakonitost odpovedi po 83. členu ZDR:

Tožniku je bila dana redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga dne 4.7.2005. Pred tem je tožena stranka od 17.12.2004 izdala več pisnih navodil in opozoril, šele v opozorilu z dne 28.6.2005 pa je opozorila na možnost odpovedi zaradi ponovne kršitve. Po tem datumu tožnik ni več kršil pogodbe, tožena stranka pa je v obrazložitvi odpovedi navajala, da je dana zaradi kršitev od 17.12.2004. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom O pravu in ljubezni izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Dedno in družinsko pravo v meni namreč vedno znova razburkajo misli bistveno bolj, kot še tako krvav in nagnusen primer kazenskega prava. Razlog je pravzaprav preprost – nebrzdana čustva in strasti, videna skozi prizmo kazenskega prava, se dajo dokaj lepo ukalupiti skozi formo kaznivega dejanja in ker je tudi posledica prepoznave nekega dejanja kot kaznivega povezana z izrekom Kazni, na določen način omogočajo tudi za pravnika elegantno rešitev problema. Kazensko pravo tako še najbolj ustreza definiciji prava kot minimuma morale." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1. januar 2011 Regres za prehrano med delom za obdobje januar - junij 2011
  3,76 EUR 3,73 EUR na dan
1. januar 2011 Znesek minimalne plače
  734,15 EUR 748,10 EUR
1. januar 2011 Prehodni nižji znesek minimalne plače
  654,69 EUR 698,27 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.