Januar 2011, številka 1-1 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Aktualno
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Nina Zidar Klemenčič na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov
 
 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Osnutek predloga sprememb Zakona o poslancih (ZPos), ki je še v usklajevanju, med drugim predvideva ukinjanje regresa in podobnih dohodkov, če nekdanji javni funkcionar prejema nadomestilo. VEČ

Ministrstvo za gospodarstvo je javno obravnavo predloga novele Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) podaljšalo do 15. januarja. Do predloga novele, ki med drugim ukinja obvezno garancijo, so kritični predvsem v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). VEČ

Zveza svobodnih sindikatov bo danes začela zbirati podpise za zahtevo za razpis referenduma o pokojninski reformi, ki jo je Državni zbor RS po vetu Državnega sveta RS potrdil 23. decembra. V zvezi nasprotujejo zlasti zaostrovanju upokojitvenih pogojev, koalicijski poslanci pa napovedujejo vložitev pobude za presojo ustavnosti referendumske pobude o reformi. VEČ

Direktor Urada RS za varstvo konkurence (UVK) Jani Soršak zapušča urad in se vrača nazaj v odvetniške vode. Kot je pojasnil, se na tem položaju ni nikoli videl dolgoročno. Za svoj največji uspeh šteje to, da je zaposlene prepričal o nujnosti preiskav, za neuspeh pa, da mu UVK ni uspelo izločiti iz ministrstva za gospodarstvo. VEČ

Sojenje nekdanjemu obrambnemu ministru Karlu Erjavcu in nekdanjemu načelniku Generalštaba Slovenske vojske Albinu Gutmanu v zadevi Patria se bo predvidoma nadaljevalo v sredo, 12. januarja, in sicer s pričanjem ministrice za obrambo Ljubice Jelušič. VEČ

Na razpis za generalnega državnega tožilca se je poleg tožilca Zvonka Fišerja prijavil tudi Alexander von Turn Taxis. Ker je bila njegova prijava prepozna, jo je ministrstvo za pravosodje zavrglo, von Turn Taxis pa je 27. decembra vložil tožbo na upravno sodišče, so sporočili z ministrstva. Postopek je ustavljen do pravnomočnosti sodne odločbe. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je prekinila sodelovanje z nekdanjim predsednikom komisije Dragom Kosom. Po njegovem mnenju je razlog za prekinitev v oceni komisije, da njegovega sodelovanja ne potrebuje v tolikšni meri, da bi to opravičilo pogodbo. VEČ

Evropska unija je z ratifikacijo Konvencije ZN o pravicah invalidov prvič postala pogodbenica mednarodne pogodbe na področju človekovih pravic. Cilj konvencije je invalidom omogočiti uživanje enakih pravic, kot jih lahko vsi ostali. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremenjen je bil Zakon o matičnem registru (ZMatR), ki po novem določa posebno ureditev vpisa smrti v matični register, ki velja za osebe, ki so umrle neposredno po koncu druge svetovne vojne ali med njo in niso bile vpisane v matično knjigo umrlih oziroma v matični register, zdaj pa se jih lahko vpiše v matični register na podlagi pravnomočne odločbe, s katero se ugotovi smrt. Če se ugotovi, da je oseba, katere smrt je bila vpisana v matični register, živa, se izdana odločba izreče za nično.

Sprejeti so bili trije zakoni, ki urejajo prometne predpise, veljajo od 1. aprila 2011, uporabljati pa se začnejo 1. julija, in sicer Zakon o cestah (ZCes-1), ki ureja status in kategorizacijo javnih cest, pravila za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje le-teh in obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje javnih cest za varen in neoviran promet, Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki se nanaša na prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter na pooblastila in sankcije, ki jih zaradi izvajanja tega zakona lahko izrekajo pristojni organi, ter Zakon o voznikih (ZVoz), ki načrtuje in izvaja naloge za preventivo in varnost v cestnem prometu, pogoje za udeležbo voznikov v cestnem prometu, pogoje za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, oblikuje pa tudi program vozniškega izpita ter določa pogoje za opravljanje zdravstvenih pregledov in dodatnih usposabljanj voznikov.

1. aprila začne veljati tudi Zakon o motornih vozilih (ZMV), ki ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo ter udeležbo v cestnem prometu, opredeljuje pa tudi pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij ter vodenje zbirk podatkov o vozilih. Zakon se začne uporabljati šele 1. julija.

Spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2) so začele veljati 28.12.2010, med drugim pa določajo, da je finančna institucija tudi Evropski investicijski sklad ter na novo opredeljujejo pojem kmečkega gospodinjstva, za katerega se šteje skupnost ene ali več fizičnih oseb, ki niso najeta delovna sila, imajo na dan 30.6. skupno stalno ali začasno prebivališče, so prijavljene kot eno gospodinjstvo in se vsaj za enega ali več teh oseb šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter njihov skupni dohodek iz omenjene dejavnosti znaša najmanj 200 evrov.

Spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) so prinesle uskladitev plačne lestvice (veljavne od 1.1.2011) za 0,55%, kar je za 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v RS v letu 2011.

Zakon o javnih financah (ZJF) je doživel nove spremembe in dopolnitve, ki veljajo od 30.12.2010, med drugim pa narekujejo, da se upravljavec sredstev oziroma enotnega zakladniškega računa države oziroma občine po novem registrira pri Upravi RS za javna plačila in ne več pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, na novo so opredeljene intervencije države na sekundarnem trgu lastnih dolžniških vrednostnih papirjev, dodano je poglavje o sredstvih proračuna za izvajanje prednostnih in razvojnih nalog.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


S 1. januarjem so začeli delovati trije novi organi nadzora finančnih aktivnosti, in sicer za banke, trge in zavarovanja ter pokojnine. Organi spadajo v okvir Evropskega odbora za sistemska tveganja, ki ima nalogo makrobonitetnega nadzora in nadzora rasti tveganja v gospodarstvu EU. Gre za še en poskus spoprijemanja z gospodarsko in finančno krizo ter vpeljavo večje odgovornosti in nadzora na finančnem področju. Dosedanji nadzor se ni pokazal ne kot zadosten ne kot pravočasen, prav tako pa je bila neučinkovita koordinacija med nacionalnimi organi ter delovanje nadnacionalnih finančnih institucij. VEČ

Evropski organ za standardizacijo je pripravil in dal na voljo harmonizirane standarde za izdelavo mobilnih telefonov z mikro-USB priključkom (pametni mobilni telefoni), skladnih z novim skupnim polnilcem. Gre za nadaljevanje poti do globalnega skupnega polnilca za mobilne telefone, kar je cilj iniciative s strani Evropske Komisije. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-208/09 odločilo, da lahko država članica z razlogom javne politike odkloni priznanje priimka državljana, ki je dobil priimek v drugi državi članici in vsebuje plemiški naziv. Razlog odločitve je v načelu enake obravnave državljanov, saj EU zagotavlja spoštovanje tega načela kot enega izmed temeljnih načel prava EU. Ta primer izhaja iz Avstrije, kjer je bilo načelo enake obravnave državljanov vpeljano z zakonom o opustitvi plemstva iz leta 1919 in tudi potrjeno s strani avstrijskega ustavnega sodišča.

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že pet vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 6 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  AKTUALNO"Moje mnenje je, da je danes v Sloveniji praktično že vsaka stvar vprašanje politike. Če zraste cena kruha, je to nekaj političnega. In mislim, da ko pridemo na področju uporabe in izvrševanja prava do tega, da se vsako ravnanje tožilstva, sodišča ali kateregakoli od akterjev v tem pomembnem sistemu, ki dejansko omogoča funkcioniranje pravne države in vladavine prava, povsem lahkomiselno okarakterizira kot politično, smo zabredli zelo globoko." VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo II Ips 856/2007 Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava konvalidacijo pogodbe brez soglasja o sklenitvi. Za pogodbo, za katero zakon predpisuje pisno obličnost, pa v taki obliki ni bila sklenjena, mora za njeno sklenitev obstajati soglasje volj pogodbenih strank, da pogodba lahko konvalidira. V nasprotnem primeru do sklenitve pogodbe ni prišlo in teorije realizacije pogodbe ni mogoče uporabiti. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zanimivo kolumno z naslovom Dvajset let pozneje ... izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Zato je potrebno po dvajsetih letih reči NE nemorali, pohlepu, hudobiji, zavisti, nepoštenosti, krajam vseh vrst, tudi ropom in vsem dejanjem, ki jih pozna kazenski zakonik. Celo tistim, ki jih ta ne določa kot kazniva, pa so moralno sporna, izprijena ... " VEČ

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


V veljavi spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

S 1. januarjem je začela veljati vrsta sprememb Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), ki se nanašajo na:
obdavčitev novogradenj z 20 odstotno davčno stopnjo
višjem pragu uporabe plačane realizacije in višji stopnji pavšalnega nadomestila
spremembe pri pravici do odbitka
uvedbi novih oprostitev plačila DDV
spremembe pri določanju kraja obdavčitve
spremembe pri izvajanju mehanizma obrnjene davčne obveznosti
novosti pri mednarodnem poslovanju in poročanju. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
  
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


  

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.