December 2010, številka 12-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Obvestilo
•  Aktualno
•  Novosti
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Premajhna ozaveščenost o mobingu
 
 
  OBVESTILO


Izklop »starega« portala IUS-INFO

Obveščamo vas da bomo s 1.1.2011 izklopili povezavo na »stari« IUS-INFO www.iusinfo.si - od tega trenutka bo za vse uporabnike na voljo Novi portal IUS-INFO, ki se nahaja na spletnem naslovu: www.iusinfo.si.

Verjamemo, da ste bili uporabe obstoječega portala vešči, vendar je čas za novosti, ki ponujajo uporabniku prijaznejšo in enostavnejšo uporabo, zato vas vabimo na Novi portal IUS-INFO, ki ga že uporablja večina naših uporabnikov. Novi portal ponuja tehnološko napredne rešitve in vsebinsko popolnejše pravne vsebine s številnimi funkcionalnimi novostmi, ki vam bodo olajšale delo in prihranile dragoceni čas.
 VEČ
 

 
  AKTUALNO


Nataša Pirc Musar na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov

Nataša Pirc Musar

"Ali bo po teh odkritjih, ki nam jih omogoča WikiLeaks, svet morda kaj lepši? Bojim se da ne in da WikiLeaks morda povzroča novo hladno vojno. Ali je Julian Assange naredil prav, da je to objavil? Kot prebivalec tega planeta sem globoko za, da se te stvari "urbi et orbi" pokažejo, po drugi strani sem pa spet tisti majhen zajček, ki pravzaprav v vsej tej svetovni zmedi in svinjariji ne more pravzaprav nič več narediti. Nič. In tukaj se pa počutim nemočno."

 VEČ
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS je sprejel še preostale zakone iz svežnja prometne zakonodaje, Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) - predlog, Zakon o cestah (ZCes-1) - predlog in Zakon o voznikih (ZVoz) - predlog. Skupaj z zakonom o motornih vozilih, ki ga je DZ sprejel minuli teden, bodo odslej urejali varnost v cestnem prometu. VEČ

Sprejeta je bila tudi dopolnitev Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU) ter z njo povezane spremembe Poslovnika DZ. Parlament s sprejetimi novostmi v skladu z Lizbonsko pogodbo dobiva večja pooblastila, zlasti glede možnosti, da v primeru naknadne ugotovitve kršitve načela subsidiarnosti sproži tožbe pred sodišči EU. VEČ

O pokojninski reformi, na katero je Državni svet RS v torek izglasoval odložilni veto, bodo poslanke in poslanci Državnega zbora RS ponovno odločali na današnji izredni seji. VEČ

V javno razpravo je bil poslan predlog Zakona o socialnovarstveni dejavnosti, ki med drugim prinaša nove socialnovarstvene storitve, reorganizacijo centrov za socialno delo oz. nove izpostave ter večjo avtonomijo socialnovarstvenih zavodov. VEČ

Odbor DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je soglasno odločil, da je treba sprejeti avtentično razlago dela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), po kateri bi se neizplačane odpravnine delavcem, odpuščenim pred prisilno poravnavo, štele kot prednostne terjatve. VEČ

Državna volilna komisija je objavila začasni uradni izid glasovanja na referendumu o zakonu o RTVS, potem ko so glasovom z volišč prišteli še tiste, ki so prispeli iz tujine, ter glasove naknadnega referenduma v Zadlogu in Mrzlem logu. Ti glasovi izida niso bistveno spremenili. Zakon je podprlo 27,67 odstotka volivcev, proti jih je glasovalo 72,33 odstotka. VEČ

Z letom 2011 bo poteklo leto in pol dolgo prehodno obdobje, v katerem so podjetja imela čas prilagoditi svoje elektronske sisteme novim varnostnim zahtevam EU. S 1. januarjem bodo tako morala podjetja vlagati elektronske deklaracije z varnostnimi podatki, še preden bo blago vstopilo v EU ali jo zapustilo, opozarja Carinska uprava RS. VEČ

V veljavo je stopila Mednarodna konvencija za zaščito vseh ljudi pred prisilnimi izginotji. Konvencija sistematične ugrabitve označuje za zločin proti človečnosti. Prepoveduje vsakršno tajno zapiranje ljudi in zahteva pregon posameznikov, ki izvajajo, ukazujejo ali napeljujejo k prisilnim izginotjem. VEČ

Ustavna reforma je zaenkrat golob na strehi, ki bi ga radi ujeli, ampak utegne poleteti, preden ga bomo zagrabili, je dejal predsednik Ustavnega sodišča RS Ernest Petrič. Kot je poudaril, si želi, da bi se tisti, ki o tem odločajo v parlamentu, zavedali, da je to resen problem, da ne gre za neko tekmovanje med političnimi opcijami. VEČ

Varnostni svet ZN je danes odločil, da morata mednarodni sodišči za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije ter za genocid v Ruandi s svojim delom zaključiti do 31. decembra 2014. VEČ

 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Spremembe Pravilnika o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka, ki veljajo od 22. decembra, določajo, da se po novem izpit z enakim ali podobnim naslovom, opravljen v okviru izobraževalnih ali drugih programov drugih institucij ali organizacij ali organov, prizna kot strokovni izpit iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka določenim uslužbencem, med njimi npr. tistim, ki so opravili pravniški državni izpit ali izpit, ki je na podlagi zakona z njim izenačen.

Izdan je bil Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča, ki določa, da je treba predloge za možne kandidate poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu, to je do 15. februarja, predlogu pa mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

Sprejet je bil Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011, ki usklajuje zneske olajšav za leto 2011. Tako znašajo npr. splošna olajšava 3.143,75 evra, posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.404,56 evra, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 2.683,26 evra, osebna olajšava invalidu s 100% telesno okvaro pa 16.808,00 evra.

Državni zbor je objavil Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2011. SD bo mesečno dobival 70.228,86 evra, Zares 23.456,46 evra, LDS 14.226,32 evra, največja opozicijska stranka SDS 67.589,24, DeSUS pa 19.200,96 evra. Vsem strankam so se mesečni zneski glede na prejšnje leto povečali.

Banka Slovenije je sprejela Sklep o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter o njihovem ponovnem dajanju v obtok, ki zavezuje obdelovalce gotovine, da smejo strankam vračati samo pristne in primerne eurobankovce, ki so bili predhodno skladno s tem predpisom preverjeni. Nadzor nad izvajanjem sklepa opravlja Banka Slovenije, predpis pa se začne uporabljati s 1.1.2011.

22. decembra je začel veljati Pravilnik o temeljnih kvalifikacijah za voznike motornih vozil v cestnem prometu, ki zajema določbe o pooblaščenih centrih za usposabljanje, o vsebini, načinu in programu pridobitve temeljnih kvalifikacij, določbe o vsebini, načinu in programu izvajanja rednega usposabljanja, urejeno pa je tudi vprašanje izkaznice o temeljnih kvalifikacijah in vodenje evidenc.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?

Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 8 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZUP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 9 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija EU je predstavila predlog ureditve, ki naj bi okrepila predpise o nadzoru tveganj za hude nesreče s kemikalijami. Na podlagi pregleda Direktive Seveso II se bodo določbe prilagodile spremembam na področju prava EU glede kemikalij. Tako se bodo uvedli strožji inšpekcijski standardi ter izboljšanje ravni in kakovosti informacij, ki so v primeru nesreče na voljo javnosti.

Evropski parlament je (v dogovoru s Svetom) potrdil novo uredbo o izvedbenih pooblastilih Komisije. Uredba pomeni obsežno reformo sistema komitologije. Pravila vpeljujejo učinkovitejši, enostavnejši in preglednejši sistem, ki je v celoti skladen s Pogodbo in bo zagotavljal državam nadzor nad izvedbenimi pooblastili. VEČ

Evropa in Združene države Amerike sta združili moči v boju proti kršitvam pravic intelektualne lastnine. Z namenom, da bi se spodbudila mala in srednja podjetja za prodor na tuje trge ter v izogib tveganjem, da bi bile kršene njihove pravice intelektualne lastnine, sta se EU in ZDA odločili, da postavita skupen spletni portal  (TransAtlantic IPR Portal), ki naj bi pomagal podjetjem, da uspešno poslujejo na tujih trgih. VEČ

Sodišče EU je v združenih zadevah T-336/08, T-337/08, T-346/08 and T-395/08 (sodba je v nemščini) odločilo, da oblika čokolade v podobi zajca ali severnega jelena z rdečim trakom ne more biti registrirana kot znamka Skupnosti. Sodišče ugotavlja, da take oblike, kot tiste z majnimi zvonci, ne premorejo zadosti razlikovalnih lastnosti, da bi zadostile definiciji za znamko. VEČ
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Ustavnega sodišča RS, s katero je bila zadržana razdelitev premoženja Gospodarske zbornice Slovenije do odprave ugotovljene neustavnosti:

Za uporabo različnih kriterijev za določitev deležev upravičenj za dokončno razdelitev premoženja za pravnega naslednika GZS in za druge reprezentativne zbornice ni bilo stvarno upravičenega oziroma razumnega razloga, zato je ustavno sodišče ugotovilo neskladnost in zadržalo nekatere določbe Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ). Reprezentativne zbornice bodo lahko sklenile dogovor o delitvi premoženja šele, ko bo zakonodajalec na ustavno skladen način določil način izračuna deležev upravičenj. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O določanju kazni izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "... če resnično priznavamo načelo, da je dokazno breme na državi v smislu, da mora obtožba dokazati, da je obtoženi storil očitano kaznivo dejanje in, če priznavamo, da se lahko obtoženi ustrezno brani očitkov (tudi z molkom) in mu za to ni potrebno aktivno sodelovati v tem postopku, se mi zdi logično in tudi pravilno, da se izreka o olajševalnih okoliščinah, ki so pomembne predvsem oz. izključno pri določanju višine kazni takrat, ko mu je krivda dokazana." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


1.1.2011 Davčna olajšava - splošna
  2010: 3.100,17 EUR 2011: 3.143,57 EUR
1.1.2011 Davčna olajšava - za prvega vzdrževanega otroka
  2010: 2.287,48 EUR 2011: 2.319,50 EUR
1.1.2011 Davčna olajšava - za dijake in študente
  2010: 3.100,17 EUR 2011: 3.143,57 EUR
21.12.2010 Sredstva iz proračuna za politične stranke - vse stranke mesečno
  2010: 234.082,41 EUR 2011: 240.510,91 EUR
21.12.2010 SD, mesečno
  2010: 68.351,75 EUR 2011: 70.228,86 EUR
21.12.2010 SDS, mesečno
  2010: 65.782,68 EUR 2011: 67.589,24 EUR
21.12.2010 SMS, mesečno
  2010: 5.318,50 EUR 2011: 5.464,56 EUR
 

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.