December 2010, številka 12-2 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Novosti
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v sistem  
 
•  IUS-INFO
•  EURO IUS-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Navodila za uporabo
 

  Ne spreglejte:  
 
Občutno zvišanje sodnih taks
 


 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS je presodilo, da je Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO) v neskladju z ustavo. Sodišče ugotavlja, da je DZ s tem, ko ni ustanovil novih občin Ankaran in Mirna, ravnal arbitrarno oz. samovoljno ter mu zato nalaga, da ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku dveh mesecev in ustanovi novi občini. VEČ

Državni zbor RS v ponovnem glasovanju ni sprejel novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), na katero so državni svetniki izglasovali veto. Za sprejem bi bila potrebna absolutna večina, a je za novelo danes glasovalo le 43 poslancev, pri čemer jih je bilo prisotnih le 64. VEČ

Računsko sodišče je v reviziji sistema izjemnih pokojnin odkrilo več primerov neenake obravnave posameznikov pri izplačevanju takšnih pokojnin. Meni, da poslovanje vlade, pokojninskega zavoda in ministrstev, pri katerih je potekala revizija, v revidiranem obdobju ni bilo uspešno. VEČ

Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), na podlagi katere se bodo plače javnih uslužbencev s prihodnjim letom uskladile za 25 odstotkov stopnje rasti cen življenjskih potrebščin. VEČ

Poslovniška komisija DZ je soglasno podprla predlagane spremembe parlamentarnega poslovnika, ki se nanašajo na obravnavo zadev EU. Če bo predlog potrdil še DZ, bo imel parlament v skladu z Lizbonsko pogodbo okrepljeno vlogo pri procesu sprejemanja evropske zakonodaje. VEČ

Predsednik republike Danilo Türk je za namestnico predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenoval Liljano Selinšek, so sporočili iz urada predsednika republike. Komisijo tako po novem sestavljajo predsednik Goran Klemenčič ter njegova namestnika Rok Praprotnik in Liljana Selinšek. VEČ

Po delu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki se bo začel uporabljati 5. decembra, je vprašanje lobiranja urejeno bolj natančno. Tisti, ki bodo želeli zastopati posamezne interese, se bodo morali registrirati. V postopkih na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) pa bo lobiranje prepovedano. VEČ

Banka Slovenije je zaprosila DZ za magnetogram torkove seje preiskovalne komisije za sporne managerske prevzeme. V zaslišanju pred komisijo je namreč direktor ATVP Damjan Žugelj krivdo za sporne prevzeme pripisal Banki Slovenije, ki ni opravila svoje nadzorne naloge, pa tudi agenciji, ki je bila v preteklosti premalo dejavna. VEČ

Generalna državna tožilka Barbara Brezigar je na zboru državnih tožilcev opozorila na manjšanje števila državnih tožilcev v času, ko so pred njimi vedno zahtevnejše naloge. Po njenih besedah tožilci in policisti veliko preveč energije porabijo za obravnavo bagatelne kriminalitete na škodo tiste zahtevne, ki državi povzroča nepopravljivo škodo. VEČ

 
 

 
  AKTUALNO


Izvrševanje sklepov o izvršbi pri delodajalcu

Zaradi vedno večje zadolženosti posameznikov se pogosto zgodi, da v postopku izterjave dolga upnik zahteva plačilo terjatve od dolžnikove banke ali delodajalca (t.i. dolžnikov dolžnik). V predlogu za izvršbo na denarno terjatev dolžnika upnik ni dolžan navesti delodajalca dolžnika, temveč sodišče po uradni dolžnosti opravi poizvedbe o teh podatkih v elektronsko dosegljivih evidencah - 40. in 41. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).
 VEČ
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

1. januarja 2011 bo začel veljati novelirani Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki pravi, da če ni v zakonu ali taksni tarifi določeno drugače, nastane obveznost plačila takse tudi za postopke v upravnem sporu v zadevah, v katerih mora sodišče odločiti v zakonsko določenem roku in za postopek v upravnem sporu v stvareh socialnega varstva pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki. Novela viša nekatere takse, npr. za zavrženje zahteve za sodno varstvo ta po novem znaša 50 eurov (prej 25), za zavrnitev zahteve za sodno varstvo 125 eurov (prej 25), na novo pa so dodane takse za postopke po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi.

Spremembe je doživel tudi Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), ki bo v dopolnjeni obliki začel veljati 1. januarja 2011. Med novostmi pa je določba, da če davčni zavezanec, ki mu je dovoljeno obročno plačilo, zamudi s plačilom posameznega obroka, mu z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki, davčni organ pa mora v odločbi, s katero obročno plačilo davka dovoli, davčnega zavezanca opozoriti na posledice zamude.

4. decembra je začel veljati novi Zakon o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1), ki je bil sprejet zaradi zasledovanja ciljev, kot so prenos financiranja gradnje in obnove avtocest v zasebni sektor, usposobitev DARS-a za učinkovito izvajanje koncesije ter tudi odplačilo kreditov, pa tudi omejitev možnosti, da bi insolventnost DARS-a povzročila unovčenje državnih poroštev. Zakon ureja tudi stvarnopravna razmerja v zvezi z avtocestami - s strani DARS-a zgrajene avtoceste postanejo njegova last.

Spremembe Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB), ki bodo začele veljati 1.9.2011, med drugim določajo, da varnostni organ na področju železniškega prometa določi pooblaščene organizacije za opravljanje pregledov ustreznosti vozil za prevoz nevarnega blaga v železniškem prometu, pa tudi izdajo potrdil oziroma certifikatov. Po novem vodi evidenco izdanih certifikatov o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu ministrstvo za promet in ne več policija.

Sprejeta je bila nova Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ki velja kot koncesijski akt, ki določa pogoje za podeljevanje koncesije za izkoriščanje gozdov, ki si jih lasti RS in s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Višina koncesijske dajatve je za prvo leto določena s pogodbo med koncedentom in koncesionarjem, nadalje pa bo za vsako leto dodan aneks. Uredba opredeljuje tudi vprašanje letne realizacije, javne dražbe gozdnih lesnih sortimentov ter nadzor nad izvajanjem koncesije.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 21 vplivov. Zadnja novela, ki je začela veljati 13. julija 2010, je bila sprejeta s ciljem krotitve finančne nediscipline. Spremenjene določbe so v največji meri namenjene varstvu upnikov in hitrejšemu poplačilu njihovih terjatev. VEČ.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 22 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 41. člen ZIZ, ki ureja Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropska komisija je objavila pregled državnih pomoči, ki so bile dane kot odgovor na finančno in ekonomsko krizo. Gre za sklepe Komisije o ukrepih sprejetih s strani držav članic. Poleg pregleda sklepov so objavljena tudi sporočila Komisije, ki naj bodo vodila državam članicam glede sprejemanja različnih ukrepov pri vzpostavljanju nadzora in prenovi poslovanja v finančnem sektorju. VEČ

Ministri EU pristojni za pravosodje so potrdili zakonodajo, ki bo zagotavljala pravno varnost parov v primeru razveze. Po novem bodo zakonci z različnimi državljanstvi, ki živijo ločeno v različnih državah, izbrali pravo države, katero se bo uporabilo v primeru razveze. Namen novih pravil je omejiti izbiro najugodnejšega pravnega reda in zaščititi šibkejše partnerje v primeru razveze.

Evropska komisija je prek OpenAIRE (prosto dostopna infrastruktura za raziskovanje v Evropi) objavila in omogočila dostop do znanstvenih raziskav na območju EU. Tako lahko državljani EU brezplačno dostopajo do člankov o raziskavah, ki jih je financirala EU, zlasti na področju zdravja, energije, okolja, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, raziskovalnih infrastruktur ter humanističnih in družbenih ved. VEČ

Sodišče EU je v združenih zadevah C-585/08 (avstrijski potrošniki) in C-144/09 (nemški potrošniki) razložilo pravila o pristojnosti v pravu EU glede potrošniških pogodb v povezavi s ponujanjem storitev prek spleta. V primeru, da trgovec uporabi spletno stran, to še ne pomeni neposredne uporabe pravil o pristojnosti z namenom zaščite potrošnikov v drugih državah članicah (po uredbi se v primeru potrošniških pogodb uporabljajo pravila o zaščiti potrošnika).
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava: veljavnost začasne odredbe.

Začasna odredba s prepovedjo obremenitve in odtujitve nepremičnin, ki ležijo na Hrvaškem, ustvarja učinke le v tej državi, s pravnomočnostjo sodbe pa je že prenehala veljati.
 VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O iskanju ali pričakovanju (od)rešitve izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ideja, ki je bila predstavljena se je konkretno tikala sodnikov oz. pravosodja nasploh, predlagana pa je bila rešitev – odstaviti vse sodnike in kar je še tega in jih nadomestiti s tujci." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.