December 2010, številka 12-1 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Portal FinD-INFO
•  Številčni podatki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
IUS Kolumne dr. Mira Cerarja: Smešenje državnih institucij
 
 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče RS bo svojo odločitev glede pobude za oceno ustavnosti Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (ZUODNO), ki je povezana s krajevnima skupnostima Ankaran in Mirna, ustno razglasilo v ponedeljek. Ustna razglasitev je javna, so sporočili s sodišča. VEČ

Ustavni sodniki so zavrnili predlog za zadržanje izvajanja spornih členov protikorupcijske zakonodaje (peti odstavek 16. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)), ki ga je prek odvetniške pisarne Čeferin v ustavno presojo vložila nekdanja vodja kabineta premiera Simona Dimic. VEČ

Državni svetniki so izglasovali veto na novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ter novelo Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki ju je DZ sprejel pretekli teden. Svetniki noveli zakona o dohodnini očitajo povečevanje davčne obremenitve kmetov in uvedbo novih obveznosti, noveli zakona o zemljiški knjigi pa odvzem možnosti, da lahko vpis pogodb predlaga vsak posameznik. VEČ

Odbor DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je podprl novelo Zakona o matičnem registru (ZMatR) in dopolnitve Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU). VEČ

Na razpis za generalnega državnega tožilca, ki se je iztekel v ponedeljek, je do sedaj prispela ena kandidatura, in sicer se je prijavil vrhovni državni tožilec svetnik Zvonko Fišer. Pravočasne bodo tudi tiste vloge, ki bodo morebiti še prispele po pošti in so bile oddane v ponedeljek. VEČ

Tožilstvu ni mogoče očitati napake, saj je le ena od strank v postopku, je na nujni seji odbora DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, kjer so razpravljali o zadevi Satex, dejal višji državni tožilec Aleš Butala. Dodal je, da tako kratek, tj. dveletni zastaralni rok, pomeni zeleno luč obrambi za zavlačevanje postopka. VEČ

Komisija za preprečevanje korupcije je napovedala, da bo na lastno pobudo preučila primer z ameriško diplomatsko depešo, ki razkriva vsebino pogovora premiera Boruta Pahorja z odpravnikom poslov na ameriškem veleposlaništvu. VEČ

Zaradi Zakona o interventnih ukrepih (ZIU) se plače sodnikov in ostalih pravosodnih funkcionarjev z decembrom ne bodo uskladile z odločbo ustavnega sodišča. V Slovenskem sodniškem društvu napovedujejo, da bodo ukrep iz interventnega zakona izpodbijali, a še preučujejo možnosti. VEČ

Mednarodni pravnik z Reke Budislav Vukas bo najverjetneje hrvaški predstavnik v petčlanskem arbitražnem sodišču, ki bo odločalo o sporu o meji med Hrvaško in Slovenijo. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Poslanci Državnega zbora RS bodo morali ponovno odločati o noveli Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), ki so jo sprejeli 23. novembra, saj je Državni svet RS 29. novembra izglasoval odložilni veto. Predlagana novela uvaja način vpisov v glavno knjigo zemljiške knjige, ki dosledno odražajo vsebino stvarnopravnih razmerij glede nepremičnine v skladu z ureditvijo v Stvarnopravnem zakoniku (SPZ), celovito informatizira vse poslovne procese v zvezi z odločanjem o vpisih, ter uvaja informatizirano zbirko listin. Temeljna načela zemljiške knjige se s spremembami ne spreminjajo, prav tako ne obseg dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti, določa pa se obvezno elektronsko vlaganje pisanj in vodenje elektronskega spisa. S tem je omogočena pomembna posodobitev in racionalizacija poslovanja sodišča. Predvidoma naj bi se večina spremenjenih določb uporabljala od 1.1.2011. VEČ

Sprejet je bil Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), katerega namen je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidk ter invalidov, ki temelji na invalidnosti, s tem pa želi ustvariti enake možnosti za invalide na vseh področjih življenja. Temu so namenjeni ukrepi za izenačevanje možnosti invalidov, za njihovo večjo socialno vključenost pa se bodo vršili posebni socialni programi, ki jih bo financiralo Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve. Zakon opredeljuje tudi nosilce nalog, njihove pristojnosti in obveznosti, veljati pa začne 11. decembra 2010.

Sprejeta je bila nova Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg), skupaj s Tarifno prilogo, ki določa zneske najnižjih osnovnih plač, dodatke, druge osebne prejemke, povračila stroškov v zvezi z delom ter prejemke učencev, vajencev, dijakov in študentov v praksi.

2. decembra so začela veljati Merila za uvrstitev v register strokovnjakov, za katero lahko kandidirajo visokošolski učitelji, višješolski predavatelji, raziskovalci in študenti, pa tudi drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s presojo kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu. Kandidati morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, izkazati morajo izkušnje s presojo kakovosti, udeležiti pa se morajo tudi obveznega izobraževanja.

27. novembra je začel veljati Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva, ki se bo začel uporabljati 1.1.2011. V okviru organizacije pravilnik določa posamezne oblike dela, s katerimi se zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo, neprekinjeno nujno medicinsko oziroma zdravniško pomoč ter neprekinjeno oskrbo z zdravili, pa tudi merila za razmejitev ter evidentiranje zdravstvenih ter drugih storitev.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Komisija EU je začela postopek preiskave zoper obtožbe proti družbi Google, da je zlorabila prevladujoči položaj pri ponudbi spletnega iskanja, kar je v nasprotju s pravom EU, in sicer s 102. členom Pogodbe o delovanju EU. Postopek je odziv na pritožbe ponudnikov storitev iskanja glede neugodne obravnave njihovih storitev v Google-ovih naravnih in sponzoriranih rezultatih iskanja ter v povezavi z domnevno ugodnejšim prikazom lastnih Google-ovih storitev. Postopek še ne pomeni kršitve s strani Google-a, temveč le začetek poglobljenih preiskav zadeve. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-40/10 razveljavilo določbe Uredbe Sveta glede prilagoditve plač uradnikov EU z učinkovanjem od julija 2009 (Uredba 259/68, Uredba 723/2004). S prilagoditvijo plač uradnikov z Uredbo, torej drugače kot je predlagala Komisija in brez ustreznih postopkov po Uredbi o uslužbencih v času hude oslabitve ekonomske situacije, je Svet prekoračil svoja pooblastila, ki mu jih podeljuje Uredba o uslužbencih. VEČ

V zadevi C-47/09 je sodišče odločilo, da Italija krši pravo EU, in sicer zaradi odobritve uporabe imena čista čokolada, s čimer se uvaja vzporedna kategorija prodajnega imena za dejansko enak produkt, kar lahko pomeni zavajanje potrošnika. Izjava na nalepki, ki označuje odsotnost nadomestnih rastlinskih maščob, je zadostna informacija za pravilno obveščenost potrošnika. Po pravu EU se za označevanje kakavnih in čokoladnih izdelkov uporablja skupno ime. V kolikor ti izdelki vsebujejo do 5% nadomestnih rastlinskih maščob, ostane njihovo ime nespremenjeno, vendar morajo nalepke/označbe vsebovati izjavo v krepkih črkah, da izdelki vsebujejo rastlinske maščobe poleg kakavnega masla.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


V mesecu novembru sta spremembe področju prekrškov med drugimi doživela Pomorski zakonik (PZ) in Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Pomorskemu zakoniku so bili na novo dodani trije prekrški - globa v višini od 2.100 do 30.000 evrov je določena za opravljanje pomorske pilotaže ali obvezne vleke, v kolikor oseba to počne v nasprotju z zakonom, ali če ne sporoči podatkov na predpisani način, ali če ne vrne vseh ladijskih listin in knjig. Zneski glob so bili iz tolarjev spremenjeni v evre. V Zakon o trgu finančnih instrumentov je bil na novo dodan en prekršek, globa je zdaj zagrožena tudi za dajanje ali objavljanje informacij oziroma tržnih sporočil, ki niso poštne in jasne ter zavajajo. Tudi novi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je prinesel nekaj prekrškov, npr. globa doleti kršitelja, ki invalidu ne omogoči dostopa do storitev, ki so na voljo po tem zakonu, ali ki gibalno oviranim invalidom ne zagotovi možnosti drugega ustreznega prevoza, itd.

 VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Sodišča EU, ki v zadevi C-159/09 Lidl proti Vierzon Distribution SA ugotavlja, pod kakšnimi pogoji je dovoljeno primerjalno oglaševanje oziroma pod kakšnimi pogoji se nek oglas šteje za zavajajočega.

Pri razlagi dovoljenega primerjalnega oglaševanja je sodišče ugotovilo, da direktiva ne določa vidika oz. značilnosti blaga ali storitev, na katere se lahko nanaša oglaševanje, se je pa v sodni praksi izoblikovalo stališče, da mora imeti blago, ki se primerja, za potrošnika zadostno stopnjo zamenljivosti.
 VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno ponedeljkovo kolumno z naslovom v Smešenje državnih institucij izpod peresa prof. dr. Mira Cerarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Ta država ter njeni poklic(a)ni in samooklicani varuhi (politiki, novinarji, nekateri intelektualci, politični komentatorji in podobni) so zgroženi nad ravnanjem Dimičeve in Jankovića ter njunih odvetnikov. Kako sta mogla ignorirati državni instituciji? Ali elita res misli, da je nedotakljiva?" VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOVTudi na letošnji okrogli mizi bodo najvplivnejši pravniki in pravnice izmenjali svoje poglede in stališča glede aktualnega družbenopolitičnega dogajanja v Sloveniji. Osrednja tema razprave bo »Pravnik med pravno korektnostjo in politično všečnostjo«, seveda pa ne bodo izpuščene tudi vse druge aktualne teme.

Okroglo mizo, ki bo v četrtek, 9. decembra 2010, ob 11. uri v ljubljanskem hotelu Lev, bo vodil dr. Matej Accetto, docent za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Nad krizo z zategovanjem pasu fizičnih oseb in javnih uslužbencev

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (ZIU) bodo v letih 2011 in 2012 prilivi fizičnim osebam iz proračunske mase skoraj zamrznjeni. ZIU namreč prinaša omejeno usklajevanje prilivov iz naslova transferjev posameznikom, pokojnin, plač javnih uslužbencev in funkcionarjev ter koriščenja ugodnosti uporabnikov vrtcev.

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 VEČ
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.