November 2010, številka 11-4 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novosti
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Prikriti preiskovani ukrep pridobivanja podatkov o prometu elektronskih komunikacij
 


 
  AKTUALNOŽe desetič ste s svojimi glasovi izbrali 10 najvplivnejših slovenskih pravnic in pravnikov, ki so po vašem mnenju vidno zaznamovali preteklo leto tako na pravnem kot tudi širšem družbenem področju.

Vseh deset izbranih pravnikov letošnjega leta bo povabljenih na jubilejno okroglo mizo, kjer bodo lahko izmenjali svoje poglede na družbenopolitična dogajanja v Sloveniji. Osrednja tema razprave bo »Pravnik med pravno korektnostjo in politično všečnostjo« - seveda pa ne bodo izpuščene tudi vse druge aktualne teme.
Okroglo mizo, ki bo v četrtek, 9. decembra 2010, ob 11. uri v ljubljanskem hotelu Lev, bo vodil dr. Matej Accetto, univ. dipl. prav., LL.M., docent za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

MED 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2010 SO SE UVRSTILI: 
 

 
  NOVOSTI


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Državni zbor RS je sprejel novelo Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), s katero se bo uvedlo obvezno elektronsko vlaganje vseh zemljiškoknjižnih vlog. Po novem jih ne bo mogel vlagati vsakdo, se bodo pa ti postopki pocenili, saj novela Zakona o sodnih taksah (ZST-1) znižuje takse v zemljiškoknjižnih zadevah, kot tudi v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave. VEČ

Sprejeta je bila novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2), s katero se spreminja obdavčitev kmetijskih subvencij, posega pa še na področje velikih kmetij, pokojninskih rent, športnikov in nastopajočih iz tujine ter zaposlenih v institucijah EU. Posledično je bila sprejeta tudi novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). VEČ

Poslanci DZ so sprejeli tudi novelo Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ). Ta med drugim dviguje standarde pri postopkih pridobitve mednarodne zaščite in prinaša večje pravice prosilcem in tudi osebam z mednarodno zaščito. VEČ

Predsednik Državnega zbora RS Pavel Gantar je za 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za razpis referenduma o Zakonu o malem delu (ZMD) določil 3. januar. VEČ

Vrhovni sodnik svetnik Branko Masleša je za šest let prevzel vodenje vrhovnega sodišča. Sodstvo premore velik človeški in strokovni potencial, je dejal Masleša in napovedal, da bo skušal v okviru sodne uprave ta sistem kar se da razviti, da bo sodstvo delovalo še učinkoviteje. VEČ

Začasna predsednica Vrhovnega sodišča RS Alenka Jelenc Puklavec je na predlog ministrstva za pravosodje odredila pregled v zadevi Satex. Ta naj bi med drugim pokazal, ali bi sodstvo lahko preprečilo zastaranje zadeve, ki velja za eno od največjih posojilnih afer doslej v Sloveniji. VEČ

Generalna državna tožilka Barbara Brezigar vztraja, da je bil vpogled v spis v zadevi Patria, ki ga je opravila vrhovna državna tožilka Sanja Javor Pajenk, zakonit. VEČ

Evropska komisija je zadovoljna z ukrepanjem Slovenije pri uveljavljanju evropskih predpisov, ki prepovedujejo spolno diskriminacijo, zato je ustavila postopek za ugotavljanje kršitev, ki ga je vodila proti RS. Gre za zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno obravnavanje žensk in moških na delovnem mestu. VEČ

Sodišče Evropske unije je presodilo, da države članice unije lani niso imele pravice odločiti, naj se plače evropskim uradnikom zvišajo le za 1,85 odstotka namesto za 3,7 odstotka. V Bruslju v odzivu na kritike zaradi takšne odločitve v času bolečih varčevalnih ukrepov v članicah unije odgovarjajo, da je zakon pač treba spoštovati. VEČ 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZPP?

Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je od svoje objave leta 1999 doživelo že 16 vplivov in zadnji je začel veljati 25. junija 2010. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZPP.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Zakon o malem delu (ZMD) je bil kljub ostremu nasprotovanju sindikatov in študentov konec oktobra sprejet v državnem zboru, prvi delovni dan novembra pa je nanj izglasoval veto državni svet in tako ustavil njegovo veljavnost, vendar so pretekli teden poslanci državnega zbora zakon vnovič potrdili. Študentska organizacija in Zveza svobodnih sindikatov pa sta že zbrali potrebno število podpisov za referendum. Z ZMD želi predlagatelj, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, skladno z opozorili Evropske komisije in mednarodnih organizacij, med njimi tudi OECD, urediti področje priložnostnega in občasnega dela ter tako zmanjšati delež sive ekonomije oz. dela na črno. VEČ

Vlada je sprejela novo Uredbo o ukrepih za končne uporabnike invalide, ki začne veljati 1. januarja 2011, opredeljuje pa priključitev na javno telefonsko omrežje na fiksni lokaciji, dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji in univerzalnega imenika za slepe in slabovidne, pa tudi vprašanje dostopa do univerzalne imeniške službe za gluhe in naglušne ter dostop do javnih telefonskih govorilnic in terminalov z invalidskim vozičkom. Na kratko - končnim uporabnikom invalidom je s to uredbo omogočena nediskriminatorna uporaba javno dostopnih telefonskih storitev.

20. novembra je začela veljati Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem, ki omenjeni načrt definira kot podlago za prilagodljivo upravljanje z morskim okoljem z upoštevanjem ekosistemskega pristopa z namenom, da se dobro okoljsko stanje morskih voda doseže najpozneje do leta 2020. Uredba poleg vsebine načrta določa tudi postopek njegove priprave, njegovo obliko, opozarja pa tudi na poročila o napredku pri pripravi posameznih poglavij načrta ter njihovih posodobitev.

Spremenjen je bil Pravilnik o službeni oceni, ki na novo opredeljuje pisno oceno nadrejenega - International Evaluation Report (IER), pri katerem vojaška oseba opravlja vojaško službo izven države, ki se šteje za izredno službeno oceno. Nova je tudi opredelitev pritožbenega postopka - pritožba zoper službeno oceno mora biti pisna, v komisiji, ki o tej pritožbi odloča, pa ne more biti oseba, ki je službeno oceno izdelala, niti oseba, ki jo je verificirala kot višje nadrejeni.

4. decembra bodo v veljavo stopile tudi spremembe Pravilnika o požarnem varovanju, ki gasilskim upravam, ki opravljajo požarno varovanje, nalagajo rok 30 dni od začetka opravljanja dejavnosti požarnega varovanja, da obvestijo Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki tudi izda pooblastilo. Sprememba podaljšuje veljavnost pooblastil za izvajanje požarnega varovanja do 1.1.2013.
 
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Evropski parlament je potrdil spremembe zakonodaje o uporabi nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Predlog sprememb je Komisija pripravila že leta 2008 z namenom uskladitve ukrepov za omejevanje uporabe teh snovi v bodoče ter uskladitve z ostalo zakonodajo o kemikalijah. VEČ

Komisija je predstavila Poročilo glede praktične uporabe Evropske delniške družbe (Societas Europaea ali SE; uredba in direktiva). V poročilu so našteti tako pozitivni kot negativni vidiki uporabe zakonodaje glede SE (vzpostavitev, pogostost vzpostavitve). Analizirani so tudi glavni problemi vzpostavitve in vodenja Evropske delniške družbe s spremljajočim dokumentom Komisije, ki dopolnjuje te ocene glede na elastičnost nacionalnih zakonodaj.

V tem mesecu je Komisija začela postopke proti 27 državam članicam zaradi kršitve obveznosti, ki jim jih nalaga pravo EU. Odločbe zajemajo številne sektorje (od proračuna, okolja, davkov, zdravil, železnic …) in so namenjene zagotovitvi pravilne uporabe prava EU, kar je v korist tako poslovnim kot fizičnim subjektom na območju EU. Komisija je odločila v 317 zadevah, vključno z 21 pritožbami na Sodišče EU in 2 zadevah glede neupoštevanja prejšnjih odločb sodišča z denarnimi kaznimi. VEČ
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava delno izpolnitev ob sklenitvi pogodbe:

Ni mogoče sklepati, da sta se stranki s tem, ko je ena stranka drugi ob sklenitvi pogodbe plačala določen denarni znesek, dogovorili za aro. Dogovor o ari mora biti jasen in nedvoumen. Vrhovno sodišče RS je revizijo zavrnilo kot neutemeljeno, ker niso bili podani razlogi, zaradi katerih je bila vložena, z njo pa je bila zavrnjena tudi predlagana povrnitev revizijskih stroškov. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O moralnem vrednotenju kazenskega postopka in njegovih akterjev izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Prav zaradi te diskrepance med stihijo vsakdanjega življenja, skorajda neznosno hitrostjo s katero se slednje odvija in (navidez) počasnim potekom kazenskega postopka, ni čudno, da je pogosto prepričanje, da preprečuje strastno potešitev želje po kaznovanju storilca, samo ta (nepotrebni) postopek in seveda akterji, ki v njem sodelujejo. Tako se predikat moralno slabega storilca pogosto prenese tudi na sodišča, še bolj pa seveda na z obtoženim neposredno povezano osebo – njegovega zagovornika." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.