November 2010, številka 11-3 / letnik VIII.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Zakonodaja EU
•  Sodna praksa
•  Strokovni članki
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Pasti pri zavarovanju odgovornosti odvetnikov
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

DZ je sprejel Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIU) (predlog), s katerim je usklajevanje rasti pokojnin in socialnih transferjev določil pri 25 odstotkih zakonsko določene rasti. VEČ

Poslanci in poslanke državnega zbora so opravili tudi obravnavo predloga novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki spreminja obdavčitev kmetijskih subvencij, tako da se bo davek obračunal od dejansko prejetih sredstev in ne več na podlagi povprečja. VEČ

Državni zbor RS je sprejel proračunske dokumente za leti 2011 in 2012, v katerih vlada načrtuje znižanje primanjkljaja. VEČ

Poslanci in poslanke državnega zbora so preglasovali tudi veto državnega sveta na Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Za zakon jih je namreč glasovalo 53, nasprotovalo pa jih je devet. VEČ

Državni svetniki bodo o predlogu zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu (ZMD), ki so ga poslanci v torek vnovič potrdili, odločali na izredni seji v ponedeljek. VEČ

Odbor DZ za notranjo politiko je brez razprave podprl mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ glede zahteve za oceno ustavnosti Zakona o tajnih podatkih (ZTP) in Zakona o pravdnem postopku (ZPP). VEČ

Večina članov mandatno-volilne komisije DZ je podprla kandidaturo Branka Masleše za predsednika vrhovnega sodišča. Poslanci so na seji vztrajali pri znanih stališčih. VEČ

Minister za pravosodje Aleš Zalar je ta teden za direktorja okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu imenoval Zvonka Unclja, za direktorico murskosoboškega okrožnega sodišča pa Marjanco Sukič. VEČ

 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zadnja novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), ki je začela veljati 14. avgusta, med drugim ureja dograditev instituta zastopnika javnega interesa v upravnem sporu in odpravlja neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave RS glede ureditve stroškov postopka v upravnem sporu.

Spremenjeni 18. člen na jasen način določa, da je Državno pravobranilstvo zastopnik javnega interesa v upravnem sporu, ki oceni obstoj kršitve zakona v škodo javnega interesa v konkretnem primeru in kot stranka lahko vloži tožbo zoper upravni akt, na katerega se obstoj zatrjevane kršitve nanaša.

Spremenjen in dopolnjen je bil tudi 25. člen - v PRIMERJALNIKU ČLENOV si lahko ogledate dosedanje in spremenjeno besedilo tega člena.

Vse zadnje spremembe in dopolnitve zakona pa so seveda vidne v IUS-INFO ČISTOPISU ZUS-1.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Novela Zakona o upravnih taksah (ZUT), ki je v veljavi od 20. novembra, poleg nekaterih sprememb izvajanja upravnih postopkov zvišuje tudi tarifne takse, in sicer za povprečno 10% pri izvajanju nekaterih upravnih postopkov do 30. junija 2011, za 20% pri izvajanju nekaterih upravnih postopkov do 31. decembra 2011 in za 30% do konca prvega polletja v letu 2012. VEČ

Akt o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji je bil spremenjen in po novem zmanjšuje število sodnikov porotnikov na Okrožnem sodišču v Ljubljani s 700 na 500, na Okrožnem sodišču v Kranju pa z 280 na 150.

Sprejeta je bila Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, ki določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve oskrbe z električno energijo, plinom in paro, komunalne storitve, prodajo goriva in storitve kopenskega prometa, da ministrstvu za gospodarstvo pošiljajo obvestila o spremembi cen.

Sprejete so tudi nove razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, ki se med drugim nanašajo na vprašanje letnega dopusta, izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja ter povračila stroškov v zvezi z delom. Razlage se dotikajo tudi Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Ustavno sodišče RS je izdalo odločbo, s katero je presodilo, da je drugi odstavek 26. člena Zakona o medijih (ZMed) v neskladju z Ustavo. Omenjeni odstavek navaja, da se objava popravka lahko zahteva v tridesetih dneh od objave obvestila oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba zvedela za objavo, če zanjo ni mogla zvedeti v danem roku.  
 

 
  PREGLED EVROPSKE ZAKONODAJE


Direktiva št. 2010/64/EU, ki je v veljavi od 15. novembra, določa minimalna pravila glede pravice do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih in postopkih za izvrševanje evropskega naloga za prijetje, določbe direktive pa naj bi se razlagale in izvajale skladno s prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-92/09 odločilo, da je zakonodaja EU glede objave informacij o upravičencih do prejemkov iz Evropskega sklada za kmetijstvo, delno neveljavna. Sodišče pravi, da je obveznost objave imen fizičnih oseb, ki prejemajo pomoč iz tega sklada, in višine prejetih sredstev nesorazmeren ukrep v razmerju do načela transparentnosti, ki naj bi opravičeval omenjeni ukrep obvezne objave. VEČ

V zadevi C-543/08 je sodišče odločilo, da je v nasprotju s pravom EU, da država poseduje zlate delnice podjetja. Zlate delnice pomenijo neupravičeno omejitev prostega pretoka kapitala. Sodba je naslovljena na Portugalsko, ki ima zlate delnice v podjetju Energias de Portugal. VEČ

V zadevi C-261/09 je sodišče odločalo o Evropskem pripornem nalogu, in podalo odločitev, da sodišče države članice, ki izda Evropski priporni nalog, lahko izjavi, da njegova predhodna sodba ne zajema enakih dejanj kot so navedena v pripornem nalogu. Gre za izjemo od splošnega pravila, za katerega velja, da pravosodni organ, ki obtoženemu odvzame prostost, ne sme kasneje zavrniti izročitve. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodno odločbo, ki obravnava zakonske zamudne obresti:

Predmet spora v zadevi je plačilo zakonskih zamudnih obresti zaradi domnevne zamude pri izplačilu denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Zakonske zamudne obresti pa niso odškodnina, temveč sankcija za plačilno zamudo, zato jih ni mogoče zahtevati namesto odškodnine.  VEČ
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali zelo aktualno kolumno z naslovom Prikazovanje pornografskega gradiva izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "ali se lahko zgodi, da nam na nezaščiteni ali premalo zaščiteni hišni računalnik kdo od »sosedov« oziroma zlonamernih vsiljivcev v naši odsotnosti in brez naše vednosti naloži tako pornografsko gradivo, kako dokazati, da ga je naložil, lastnik računalnika pa o njem nič ne ve." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2010 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.